BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2007 NGÂN HÀNG AN BÌNH

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
406
lượt xem
99
download

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2007 NGÂN HÀNG AN BÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2007 Ngân hàng An Bình đã triển khai mở rộng mô hình hoạt động Các phòng ban chức năng được thành lập và quy hoạch theo mô hình phát triển hiện đại như thành lập khối quản lý rủi ro, khối hỗ trợ pháp lý, trung tâm điều hành Core banking, trung tâm Tư vấn khách hàng (Call Center) … Các quy trình cho vay được sửa đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2007 NGÂN HÀNG AN BÌNH

  1. BAN KIỂM SOÁT Tp. HCM, ngaøy 15 thaùng 1 naêm 2008 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2007 NGÂN HÀNG AN BÌNH - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều 56 của điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình. - Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 của Ban điều hành Ngân hàng TMCP An Bình. - Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông nội dung kết quả thẩm định tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP An Bình năm 2007 như sau: I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH BỘ MÁY QUẢN LÝ NGÂN HÀNG AN BÌNH 1. Về tổ chức hệ thống quản lý. Năm 2007 Ngân hàng An Bình đã triển khai mở rộng mô hình hoạt động Các phòng ban chức năng được thành lập và quy hoạch theo mô hình phát triển hiện đại như thành lập khối quản lý rủi ro, khối hỗ trợ pháp lý, trung tâm điều hành Core banking, trung tâm Tư vấn khách hàng (Call Center) … Các quy trình cho vay được sửa đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường. 2. Về mở rộng mạng lưới phát triển Việc mở rộng mạng lưới phát triển năm 2007 được đánh dấu bằng 54 phòng giao dịch được thành lập tại các chi nhánh: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, tăng 385,71% so với năm 2006. Năm 2005 2006 2007 Điểm giao dịch 8 14 54 3. Tổ chức nhân sự Ngân hàng đã ban hành một số chính sách, quy chế về cơ cấu tổ chức, nội quy lao động, quy trình tuyển dụng, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên, thành lập trung tâm đào tạo. Ban hành các quy trình đào tạo và bổ nhiệm cán bộ, quy trình đánh giá kết qủa làm việc; đưa ra các quy định về thái độ tác phong và trang phục làm việc, quy định về chức danh nội bộ và chức danh giao dịch. Đội ngũ nhân viên An Bình tăng lên đáng kể, đến thời điểm 31/12/2007 ngân hàng An Bình có 1083 nhân viên tăng 350,49% so với năm 2006. Page 1 of 8
  2. Năm 2005 2006 2007 Nhân sự 95 309 1083 Công tác tổ chức tuyển dụng được chú trọng dưới nhiều hình thức nhằm tìm ra những tài năng đáp ứng cho sự phát triển. Thiết lập mạng tuyển dụng riêng của ABBANK để liên tục tuyển dụng và thu hút ứng viên có tiềm năng. Ngân hàng An Bình đã có chương trình “Chào đón sinh viên thực tập tại ABBANK” nhằm mục đích tuyển chọn và chiêu mộ các nhân viên trẻ có năng lực và đầy nhiệt huyết gia nhập đội ngũ nhân viên của ABBANK. 4. Quy định hoạt động nội bộ Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chiến lược phát triển thị phần, tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức, quy hoạch nguồn cán bộ, ngân hàng An Bình cũng ban hành hệ thống các quy chế, cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển theo những định chế của Nhà nước. Ban hành các quy định về hoạt động cho các phòng ban chức năng như quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban tín dụng ABBANK, quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ của trung tâm thẻ, quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng và quản lý thẻ Youcard, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hệ thống ABBANK …. và hàng loạt các quy chế quy định khác cho những chiến lược kinh doanh nhằm phát triển thị phần. Hiện nay, ABBANK đang phát triển những công nghệ hiện đại như công nghệ ngân hàng lõi Core Banking, hệ thống thẻ ATM kết nối thẻ của ABBANK với mạng Bank netVN và Smartlink, hệ thống thanh tóan Swift, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong ngành Ngân hàng. II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Nguồn vốn và sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng Nguồn vốn 17.456.912 a. Vốn điều lệ và các quỹ 2.314.980 (Trong đó vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng) b. Vốn huy động và vốn vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 14.467.387 (Trong đó vốn huy động đạt 6.981.228 triệu đồng) c. Vốn đầu tư tài trợ và ủy thác đầu tư 11.164 d. Các khoản phải trả và vốn khác 387.892 e. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 99.907 f. Lợi nhuận chưa phân phối 175.582 Page 2 of 8
  3. Sử dụng vốn 17.456.912 Tổng cộng nguồn sử dụng vốn ngày 31/12/2007 a. Dư nợ vay 6.810.735 b. Dự phòng phải thu khó đòi (35.955) c. Gửi tại NHNN 365.006 d. Ngân quỹ 149.750 e. Gửi tại các TCTD khác 5.643.866 f. Đầu tư vào tín phiếu NHNN, Chứng khoán cổ phiếu, Trái phiếu các TCTD trong nước, Công cụ tài chính phái sinh 3.395.441 g. Góp vốn đầu tư dài hạn 496.134 h. Các TSCĐ đã trừ hao mòn 50.876 k. Tài sản cố định vô hình 28.998 i. Các khoản phải thu và phải trả khác 552.061 2. Dư nợ tín dụng và bảo lãnh 2.1 Dư nợ tín dụng ĐVT: Triệu đồng Tổng dư nợ: 6.810.735 Trong đó: + Nợ ngắn hạn 3.320.888 + Nợ trung 2.025.334 + Dài hạn 1.464.513 2.2 Số dư bảo lãnh ĐVT: Triệu đồng Tổng dư nợ bảo lãnh: 237.442 Trong đó: + Tại Tp. Hồ Chí Minh 127.365 + Chi nhánh Hà Nội: 61.188 + Chi nhánh Cần Thơ: 31 + Chi nhánh Đà Nẵng: 38.449 + Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu 371 + Chi nhánh Bình Dương 10.038 3. Kết quả hoạt động kinh doanh ĐVT: Triệu đồng 3.1 Về thu nhập Tổng thu nhập năm 2007: 1.210.603 Bao gồm các khoản sau: a. Thu lãi về hoạt động ngân hàng 1.076.991 b. Thu về dịch vụ ngân hàng 14.482 c. Thu từ hoạt động khác 14.572 d. Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 2.515 e. Thu từ hoạt động mua bán CK kinh doanh (*) 102.043 (*) Thu nhập từ đầu tư tài chính Page 3 of 8
  4. 3.2 Về chi phí Tổng chi phí năm 2007, bao gồm các khoản sau: 1.035.205 a. Chi trả lãi trên huy động và đi vay 777.777 b. Chi về hoạt động dịch vụ 9.687 c. Chi về hoạt động khác 736 d. Chi phí hoạt động 142.839 e. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 35.955 f. Chi phí thuế thu nhập DN 68.211 3.3 Lợi nhuận Theo số liệu thu nhập và chi phí như sau: a. Thu nhập 1.210.603 b. Chi phí 1.035.205 c. Lợi nhuận trước thuế 243.610 d. Lợi nhuận sau thuế 175.399 Lợi nhuận trước thuế của năm 2006 là 89.627 triệu đồng, vậy năm 2007 đã tăng 153.983 triệu đồng, tương đương 271,8% so với năm 2006, đạt 72,4% so với kế họach năm 2007 4. Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 4.1 Hoạt động tín dụng và bảo lãnh. Qua số liệu tài chính về hoạt động kinh doanh năm 2007 của Ngân hàng TMCP An Bình đã phản ánh toàn bộ tình hình hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực …. a. Vốn điều lệ và tổng tài sản: Đến 31/12/2007 Vốn điều lệ của Ngân hàng An Bình là: 2.300 tỷ đồng. Tổng tài sản: 17.456.912 triệu đồng tăng 552,3% so với cuối năm 2006, vượt mức kế họach năm 2007 là 204,5% b. Huy động vốn Đến 31/12/2007 Vốn huy động và vốn vay của Ngân hàng An Bình đạt 14.262.438 triệu đồng, tăng 12.390.626 triệu đồng, chiếm 761,96% so với năm 2006. Trong đó nguồn huy động từ dân cư chiếm 6.776.279 triệu đồng, tăng 436,86% so với năm 2006, Vượt 174,74% mức kế họach năm 2007. Tỷ lệ Tổng vốn huy động trên vốn điều lệ của Ngân hàng An Bình là 620%. c. Hoạt động cho vay Tổng dư nợ tín dụng đến 31/12/2007 đạt 6.810.735 triệu đồng, tăng 5.679.955 triệu đồng so với năm 2006 tương đương với 602,3%. Vượt 243,24% so với kế họach năm 2007. Trong đó: Page 4 of 8
  5. + Dư nợ ngắn hạn: 3.320.888 triệu đồng tăng 48,76% Tổng dư nợ + Dư nợ trung, dài hạn: 3.489.847 triệu đồng tăng 51,24% Tổng dư nợ. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động trong năm 2007 đạt 47,75% Dư nợ: 6.810.735 triệu đồng ĐVT: Triệu đồng Số dư Tỷ lệ Dự phòng cụ Phân loại nợ thể phải trích Đạt tiêu chuẩn 6.649.012 97,63 - Cần chú ý 58.419 0,86 829 Dưới tiêu chuẩn 19.888 0,29 1.425 Nghi ngờ 30.079 0,44 6.268 Có khả năng mất vốn 53.337 0,78 22.170 Tổng cộng 6.810.735 100 30.692 Tình hình phân lọai nợ theo quy định 493/QĐ-NHNN của phòng Quản lý rủi ro và từ Báo cáo tài chính là phù hợp, tuy nhiên phần trích lập dự phòng phí chưa đảm bảo tính nhất quán trong số liệu báo cáo. d. Số dư bảo lãnh Số dư bảo lãnh đến ngày 31/12/2007 là 237.442 triệu đồng, tăng 208.315 triệu đồng, chiếm 815% so với năm 2006. Chi nhánh Bảo lãnh Tỷ lệ Tp. Hồ Chí Minh 127.365 53,64 Hà Nội 61.188 25,77 Cần Thơ 31 0,013 Đà Nẵng 38.449 16,19 Bà Rịa – Vũng Tàu 371 0,16 Bình Dương 10.038 4,23 4.2 Kết quả kinh doanh Lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt 243.609 triệu đồng tăng so với năm 2006 là 153.983 triệu đồng, tăng 271,8% so với lợi nhuận năm 2006, đạt 72,4% so với kế họach năn 2007. III. CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN, KẾ TOÁN. 1. Tình hình báo cáo kế toán cuối tháng, quý, năm nộp đầy đủ kịp thời theo pháp luật quy định. 2. Số liệu báo cáo Hoạt động và bảng kết quả kinh doanh năm 2007 được kiểm tra. Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo Thu nhập và Chi phí, thực hiện hàng tháng, quý, năm, trung thực, hợp pháp trong việc lưu trữ chứng từ đến việc lập sổ sách kế toán, báo các tài chính đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Page 5 of 8
  6. 3. Quản lý nợ và trích lập dự phòng nợ quá hạn Trong Quản lý tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình đã triển khai và áp dụng triệt để các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định, hướng dẫn các tổ chức tín dụng theo dõi và xử lý những khỏan nợ đến hạn hoặc nợ xấu như: Quy định số 1627/QĐ-NHNN Ngày 01-01-2002, Công văn số 950/NHNN-CSTT ngày 03-09-2002 về chuyển nợ quá hạn, Quyết định số 493/QĐ-NHNN ngày 22-04-2005 về phân lọai nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng… Dư nợ: 6.810.735 triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 31/12/2006 31/12/2007 Phân loại nợ Số dư Tỷ lệ Số dư Tỷ lệ Đạt tiêu chuẩn 1.072.568 94,85 6.649.012 97,63 Cần chú ý 27.645 2,44 58.419 0,86 Dưới tiêu chuẩn 9.796 0,87 19.888 0,29 Nghi ngờ 20.621 1,82 30.079 0,44 Có khả năng mất vốn 150 0,02 53.337 0,78 Trích lập dự phòng 35.955 Hệ thống Quản lý rủi ro tín dụng cũng được hòan chỉnh nhằm giảm thiểu nợ xấu và tháo gỡ các khỏan nợ khó đòi còn tồn đọng từ các năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 1,51% giảm 1,2% so với năm 2006. Cho vay chứng khóan dưới 3% tổng dư nợ. IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ. Năm 2007 Ngân hàng TMCP An Bình đã thành lập mạng lưới kiểm tra kiểm soát nội bộ, đặt tại Sở giao dịch và 5 chi nhánh. Các nhân viên kiểm soát nội bộ trực thuộc phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Hội sở. Hàng tháng các nhân viên kiểm soát nội bộ tại từng PGD và Chi nhánh đều có báo cáo gửi về P. Kiểm tra kiểm soát nội bộ. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch, Phòng KSNB đều cử nhân viên xuống phúc tra và lập báo cáo kết quả phúc tra gửi Ban điều hành. Trong năm 2007 Phòng Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ đã thực hiện kiểm tra kiểm soát tại hầu hết các chi nhánh và các phòng giao dịch theo đúng kế họach đã đề ra từ đầu năm 2007 Thông qua kiểm tra, kiểm sóat phòng KSNB đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm của các đơn vị có liên quan trong họat động kinh doanh. Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra kiểm sóat Ban điều hành đã thực hiện các biện pháp để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai sót. Page 6 of 8
  7. KẾT LUẬN. 1. Năm 2007 Ngân hàng TMCP An Bình tiếp tục phát triển, thực hiện kế họach kinh doanh đạt tỷ lệ cao so với năm 2006, tuy nhiên lợi nhuận vẫn chưa đạt kế họach năm 2007 theo nghị quyết Đại hội cổ đông. Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ. 2. Năm 2007 Ngân hàng đã có bước phát triển vượt bậc về vốn và quy mô. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh vẫn chưa đáp ứng được như mong đợi do đội ngũ nhân viên còn non trẻ và phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều Ngân hàng khác. 3. Cần rà sóat lại quy trình, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới hệ thống các quy trình nội bộ cho phù hợp trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực tín dụng và quản lý rủi ro cũng như các lĩnh vực kinh doanh mới tiềm ẩn nhiều rủi ro như Chứng khóan, Bất động sản, Ngọai hối, Thanh tóan chuyển tiền … 4. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững , đề nghị Ngân hàng tập trung đầu tư thích đáng vào Công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các sản phẩm dịch vụ nâng cao hiệu quả họat động và đảm bảo an tòan rủi ro 5. Hội đồng quản trị và ban điều hành cần tăng cường thêm nguồn lực vào việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng và mở rộng của Ngân hàng. 6. Hiện nay có nhiều tổ chức tín dụng mới ra đời nên trong thời gian tới Ngân hàng sẽ gặp nhiều thách thức trong kinh doanh cũng như cạnh tranh về nguồn nhân lực. Vì vậy, ngân hàng cần tập trung nâng cao năng lực Quản trị điều hành kiểm sóat và kiểm tóan nội bộ theo hướng lành mạnh hóa và kiểm sóat tốt rủi ro. 7. Cải tổ hệ thống cơ cấu tiền lương, xây dựng quy chế trả lương, thưởng trong tòan hệ thống gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng được chính sách thu hút nhân tài đảm bảo hiệu quả kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Ngân hàng. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT HOÀNG KIM THUẬN Page 7 of 8
  8. PHỤ LỤC ĐVT: Triệu đồng No. Danh mục Số tiền Sử dụng vốn mục (f) 3.395.441 1 Đầu tư vào Tín phiếu NHNN 650.000 2 Chứng khóan kinh doanh 48.455 3. Chứng khóan đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 2.597.445 4. Các công cụ tài chính tái sinh và các TSTC khác 99.541 Góp vốn đầu tư dài hạn (g) 496.134 1 CP Tập đòan công nghệ CMC 100.080 2 CP GELEXIMCO 150.000 3 CP Pay net 61.215 4 CP NH TMCP Nhà Hà Nội 7.500 5 CP Chứng khóan ABB 55.459 6 CP HDB-Cty CP Đầu tư Bắc Hà 29.000 7 CP EVN Campuchia 28.800 8 Cty CP dịch vụ thẻ Smartlink 2.000 9 Cty CP Giấy An Hòa 60.000 10 Cty CP Quản lý quỹ đầu tư CK An Bình 2.080 Page 8 of 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản