Báo cáo "Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

Chia sẻ: Bánh Bèo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
132
lượt xem
9
download

Báo cáo "Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

  1. GiAi PHAP NANG CAO Hifu QuA SAN XUAT KINH DOANH MfA DLTONG 6 KHU VUC D 6 N G BANG SONG CCOJ LONG Lifu T h a n h Dufc H a i * 1. Dat v a n de vdi nhiing moi trUdng ngay cang bien dong Nganh mia dUdng Viet Nam da dat dUdc phiic tap, ap liic canh t r a n h ngay cang gay nhiing thanh tiiu dang ke tii khi thiic hien gat va quyet liet hdn vdi cac nUdc c6 nen cong nghiep che bien dUdng tien tien. Do chUdng trinh mot trieu tan dUdng cua Chinh vay, trong thdi gian tdi doi hoi cac doanh phu tii nien vu mia dUdng 2004-2005. Hdn nghiep mia dUdng trong nUdc can phai quan mot thap ky qua nganh mia dUdng trong tam den hieu qua san xuat, cai thien gia nUdc da phat trien manh ve qui mo, san thanh san xuat va tang silc canh tranh ciia lUdng dUdng c6ng nghiep che bien tang gan san pham tUdng dong vdi cac nUdc trong 6 Ian, to'c do tang binh quan 19,5% trong giai khu viic nhu Thai Lan, Malayxia.... de doan 1995-2005, c6 nhieu ddng gop cho nen tham gia to't thi trUdng trong nUdc va tien kinh te'quo'c dan, nhat la tren mat tran nong tdi xuat khau. nghiep va phat trien nong thon, gop phan quan trong trong chuyen dich cd cau kinh te San pham mia dUdng DBSCL dUdc danh 6 mot so'viing va da md them dien tich trong gia la nhom san pham c6 kha nang canh mia gan 300.000 ha vdi gan 50% gio'ng mia tranh khong cao. Nguyen nhan chu yeu la mdi, tao cong an viec lam cho hdn mot trieu do: (1) cong nghe san xuat dUdng nhin chung lao dong trong nong nghiep va hang van lao lac hau d i n den ty le thu hoi dUdng thap, dong lam cong nghiep. Dong bSng song Ciiu phe pham cao; (2) chi phi nguyen lieu cao do Long (DBSCL) la viing cd dien tich mia va quy hoach vung nguyen lieu chUa tot, dan san lUdng dUdng gan 30% ca nUdc, c6 nhieu den tinh trang tranh mua, tranh ban mia dieu kien thuan Idi ve dieu kien tii nhien, nguyen lieu giiia cac nha may, lam cho gia khi hau... de phat trien nganh cong nghiep nguyen lieu dau vao tang cao; (3) he tho'ng mia dUdng trong vung. Tuy nhien, miia vu phan phoi san pham dUdng con mang tinh truyen tho'ng, kenh phan phoi chUa hdp ly, trong mia bien dong bat thUdng, viing chi phi lUu thong Idn, cac doanh nghiep chUa nguyen lieu thieu on dinh, phan tan lam cho quan tam nhieu den thUdng hieu ciing nhU cac doanh nghiep mia dUdng trong thdi gian cong tac marketing. Do vay, viec sii dung qua gap khong it kho khan trong san xuat. hieu qua cong cu lao dong, kiem soat gia Trong xu the hoi nhap kinh te khu viic va thanh, cai thien tinh hinh tai chinh, chuyen the gidi ma gia nhap AFTA se la thach thiic doi cay mia den viing t h u a n Idi de phat trien Idn nhat doi vdi nganh mia dUdng theo lo cung vdi bien phap canh tac thich hdp, dau trinh giam thue xuo'ng tii 0% - 5% vao nam tu gio'ng nang suat chat lUdng cao, cai thien 2010 va sau do la WTO vao nam 2012'. Ben canh nhUng cd hoi md ra sau hoi nhap, nganh mia dUdng phai doi mat vdi nhiing Luu Thanh Diic Hai, Tien si kinh te, Giang vien Khoa thach thiic rat Idn, cac cong ty phai doi pho Kinh te - QTKD TrUdng Dai hoc Cin Thd QUAN LY KINH TE So 27 (71-8/2008)
  2. GlAl PHAP NANG CAO Hieu QUA SAN XUAT KINH DOANH M(A DLfONG 6 KHU VUC D6NG.. NBHlgN CIJU - T A DPI RO [^\\ he thong cung ling mia nguyen lieu, phat thieu nhflng ket qua chii yeu cua nghien trien kenh phan phoi dUdng hieu qua hdn... ciiu nay. la van de quan tam cua cac Cong ty mia 2. Phan tich Itfi nhuan, chi phi mar- dUdng DBSCL nham nang cao hieu qua keting va hieu qua giiJa cac tac nhan kinh doanh dong thdi mang lai Idi ich thoa trong chuoi nganh hang mia dxidng dang va tao sU gan bo cho ngUdi trong mia. DBSCL Nam 2008, TrUdng Dai hoc Can Thd da Ket qua dieu tra cho phep so sanh gia tri tien hanh nghien ciiu Idi nhuan, chi phi, gia tang va Idi nhuan giiia cac tac nhan hieu qua ciia 5 tac nhan chinh trong chuoi trong chuoi gia tri nganh hang mia dUdng va nganh hang mia dUdng DBSCL la: nong thong qua do c6 mot biic tranh chung ve dan, nha may, thUdng lai, ngUdi ban si, chuoi gia tri nganh hang nay d DBSCL. Cac ngUdi ban le. Muc 2 va 3 dudi day se gidi so sanh nay dUdc tong hdp trong Bang 1. Bang 1: So sanh gia tri gia tdng va Igi nhuan giira cac tac nhan trong chuoi nganh hang mia dirtmg DBSCL. VA GPr NPr Chi tieu Gia tri Co cau Gia tri Co cau Gia tri Co cau NPr/VA (d) (%) (d) (%) (d) (%) N6ng dan 299.073 43,48 136.310 41,70 136.310 47,69 0,456 Thuong lai 54.950 7,99 29.650 9,07 28.350 9,92 0,516 Nha may 263.228 38,27 98.842 30,24 61.267 21,44 0,233 Ngudi ban si 28.406 4,13 21.012 6,43 19.137 6,70 0,674 Ngir&i ban le 42.187 6,13 41.045 12,56 40.733 14,25 0,966 Tong 687.844 100,0 326.«59 100,0 285.797 100,0 Nguon: Tong hcrp kdt qua difiu tra nam 2008. Qua viec so sanh gia tri gia tang va Idi chat hdat dong nhU tren thi chinh thUdng lai nhuan tao ra ta thay ngUdi nong dan la la ngUdi tao ra gia tri gia tang cao hdn ca. ngUdi tao ra gia tri gia tang nhieu nhat Trong cd cau cua tong Idi nhuan thi thUdng (chie'm 43,48% tong gia tri gia tang tao ra), lai chie'm 9,92%, tiic gan gap rUdi nha buon va ciing chinh ho la ngUdi thu dUdc Idi si. Nhin vao chi so NPrA'^A, ta thay khi tao nhuan nhieu nhat vdi 47,69% tong Idi nhuan ra mot dong gia tri gia tang, thUdng lai c6 lai rdng tao ra. Tuy nhien, neu diia vao chi tieu 0,516 ddng Idi nhuan. NPr/VA thi khi tao ra mot dong gia tri gia Chiing ta c6 the de dang nhan ra rSng, tang ho chi thu ve 0,456 dong Idi nhuan, tiic sau nong dan, nha may dUdng la tac nhan thap hdn thUdng lai, nha buon si, ngUdi ban tao ra gia tri gia tang nhieu nhat (chie'm le va chi cao hdn nha may dUdng. 38,27% tong gia tri gia tang tao ra) va Idi Gia tri gia tang ma thUdng lai tao ra nhuan cao nhat (21,44% tong Idi nhuan tao khong nhieu (7,99% tong gia tri gia tang tao ra). Chi so NPrA^'A ciia nha may chUa cao, ra) do tinh chat boat dong "mua di ban lai" khi tao ra mot dong gia tri gia tang, nha ciia ho. Tuy nhien trong ba doi tUdng c6 tinh may chi nhan dUdc 0,233 dong Idi nhuan, tiic SK 27 (7f 8/2008) QUAN LY KINH Tt
  3. NGHIEN CUIU - TRAO DOI GlAl PHAP NANG CAO Hieu QUA SAN XUAT KINH D O A N H MfA Di;dNG C KHU Vl/C 0 6 N G . . . J thap nhat trong chuoi. Tuy nhien vdi quy mo Ket qua danh gia d Bang 1 va Bieu do 1 Idn nen hang nam tong Idi nhuan ma nha cho ta thay, nong dan va nha may la hai doi may tao ra la rat Idn. tUdng tao ra gia tri gia tang nhieu nhat, tuy nhien hai doi tUdng nay lai c6 ty so' NPr/VA Nha buon si la tac nhan tao ra gia tri gia thap nhat trong khi thUdng lai, nha budn si tang rat it va xap xi gia tri gia tang ma va ngUdi ban le khong tao ra gia tri gia tang ngUdi ban le tao ra (4,13% tong gia tri gia nhieu nhUng lai c6 ty so NPr/VA cao nhat. tang tao ra). Trong cd cau Idi nhuan thi ho la ngUdi chie'm ty trong thap nhat (thap hdn ca ngUdi ban le va thUdng lai) chi vdi 6,70%. Bieu do 1: Ty trong Igi nhuan cua moi tac Mac du chie'm ty trong thap nhat trong cd nhan trong chuoi nganh hang mia duomg cau Idi nhuan nhUng gia tri gia tang ma nha Dong bang song Cmi Long buon SI tao ra la rat it do do ty so NPr/VA ciia ho chi thap hdn ngUdi ban le, mot dong gia tri gia tang tao ra ho thu dUdc 0,674 dong Idi nhuan. 48% NgUdi ban le la tac nhan tao ra gia tri gia tang gan nhU thap nhat (6,13% tong gia tri gia tang tao ra) nhUng Idi nhuan thu ve ciia ngUdi ban le lai cao hdn nha buon si va thUdng lai (chie'm 14,25% tong Idi nhuan so vdi 6,70% cua nha buon si va 9,92% cua Nong dan ThUdng lai thUdng lai). Chinh vi the trong chuoi boat dong, day la tac nhan c6 ty so' NPr/VA Idn nhat: 0,966. Nha may B u o n SI Ban le Bang 2: Hieu qua kinh te tinh theo 1 dong chi phi trung gian cua cac tac nhan trong nganh hang mia duomg DBSCL. Tac nhan P/IC VA/IC GPr/IC NPr/IC Nong dan 2,844 1,844 0,841 0,841 Thuong lai 1,113 0,113 0,061 0,058 Nha may 1,447 0,447 0,168 0,104 Ngudi ban si 1,036 0,036 0,027 0,025 NgUdi ban le 1,051 0,051 0,050 0,050 Nguon: Tinh toan tir ket qua dieu tra nam 2008 Neu danh gia hieu qua kinh te tii cac chi qua kinh te khong cao (diing thii 3 trong tieu P/IC, VA/IC, GPr/IC, NPr/IC, ta thay chuoi hoat dong), 1 dong chi phi trung gian nong dan la ngUdi san xuat c6 hieu qua kinh ho bd ra se thu dUdc 0,058 dong Idi nhuan te cao nhat, vdi 1 dong chi phi trung gian bo rdng. Nha may dUdng la tac nhan hoat dong ra ho thu dUdc 0,841 dong Idi nhuan (cac doi kha hieu qua vdi 1 dong chi phi trung gian tUdng khac tad ra khong tdi 0,1 dong Idi bd ra ho thu ve 0,104 dong Idi nhuan. Trong nhuan tii 1 dong chi phi trung gian, trii nha chuoi hoat dong nay thi nha buon si la tac may dUdng). ThUdng lai la doi tUdng c6 hieu nhan cd hieu qua kinh te thap nhat, vdi 1 J QUAN LY KINH TE Stf 27 (7+8/2008)
  4. GlAl PHAP NANG CAO Hieu QuA SAN XUAT KINH DOANH M(A DUONG 6 KHU VUC 0 6 N G . . . NGHIlN CUU - TRAO DOI dong chi phi trung gian bd ra ho chi thu ve tren 20 trieu/nam, trong khi thUdng lai dat dUdc 0,025 dong Idi nhuan. Vdi quy mo nhd hieu qua kinh doanh cao hdn vdi 765,45 nhat, tuy hieu qua kinh te khong cao bSng trieu/nam (chu ky ciia ho tU 1-2 thang). cac tac nhan khac nhUng ngUdi ban le lai cd TUdng tu ta ciing cd the thay cac tac nhan hieu qua kinh te' cao hdn nha buon si. Mot khac boat dong ciing hieu qua hdn nong dan. dong chi phi trung gian ho bd ra se thu ve Nhin chung, trong tat ca cac tac nhan 0,05 dong Idi nhuan. tham gia vao nganh mia dUdng d DBSCL, Idi Qua ket qua tong hdp chi phi marketing nhuan ma cac tac nhan thUdng mai thu dUdc va Idi nhuan d Bang 3 chd thay ho nong dan so vdi gia tri gia tang ma ho tao ra trong C ty suat Idi nhuan tren gia ban cao nhat O chuoi la rat cao hdn so vdi cac tac nhan con (29,55%), ketie'p la nha may dUdng (7,19%), lai. Dieu nay la phan anh sU phan phoi Idi thap nhat la nha buon si (2,37%). Neu tinh nhuan giiia cac tac nhan trong chuoi la chUa theo chu ky kinh doanh cua tiing tac nhan hieu qua. Do dd can phai cd sii dieu chinh thi vdi chu ky trong mia kha dai (tii 10-11 hdp ly nham phat huy hieu qua va duy tri sii thang) ngUdi nong dan chi dat Idi nhuan ben vUng ciia nganh. Bang 3: Phan tich chi phi marketing, Igi nhuan cua cac tac nhan trong chuoi nganh hang mia dirong DBSCL (tinh cho 1 tan mia). Dcfn vi tinh: ddng Gia mua Bien te Chi phi Lgi nhuan LN Gia ban TB Tac nhan TB/CPSX Marketing Marketing bien blen/Gia (2) (5)-(3)-(4) (1) (3)=(2)-(l) (4) ban (5)/(2) N6ng dan 324.940 461.250 136.310 0 136.310 29,55 Thucfng lai 461.250 542.000 80.750 52.400 28.350 5,23 Nha may 542.000 852.697 310.697 249.430 61.267 7,19 Ban si 766.875 808.125 41.250 22.113 19.137 2,37 Ban le 808.125 862.500 54.375 13.642 40.733 4,72 Nguon: Tinh toan tit ket qua dieu tra nam 2008. 3. Chien lu^ric va giai phap nang cao - Chien lUdc ket hdp (hoi nhap) ve phia hieu qua san xuat kinh doanh mia sau: Tang cUdng cong tac kiem soat, quan ly dvtdng DBSCL he tho'ng cung iing cho cac Cong ty, phoi hdp 3.1. Lua chgn chien lUOc nao cho cdc cac khau san xuat, tieu thu va cai tien chuoi doanh nghiep mia dicdng DBSCL. gia tri de chu dong nguon nguyen lieu phuc vu san xuat nham cai thien gia thanh san Tren cd sd phan tich diem manh, diem pham tao thuan Idi chd sii on dinh gia san yeu, cd hoi, va thach thiic doi vdi phat trien nganh mia dUdng DBSCL, chiing tdi cho pham, tang Idi the canh tranh ve gia. rang cac doanh nghiep DBSCL can chon - Chien lUdc cai tien va ddi mdi cong Ilia nhiing chien lUdc dUdc danh gia la hap nghe: De tang kha nang canh tranh cho san dan sau day nh^m hUdng den tim giai phap pham, cac cong ty dUdng can dau tu nang thUc hien: cap hien dai hoa may mdc thiet bi, cai tien Sli27(7-)'8/2008) QUAN Lt KINH Tt
  5. [wn NGHIEN Cinj - TRAO DOI GlAl PHAP N A N G CAO Hieu QUA SAN XUAT K I N H DOANH M I A Dl/CJNG d KHU VUC D 6 N G . . . ky thuat cong nghe va nang cao chat lUdng 3.2. Cdc gidi phdp thuc hien chien quan ly san xuat kinh doanh de ha gia lUdc thanh san pham trong khi cac chi phi dau Mot Id, xay diing viing mia nguyen lieu. vao phai nhap ngoai. Tuy nhien, do nguon Cac nha may trong vung can phoi hdp vdi liic tai chinh gidi han nen cac cong ty cd the dia phUdng qui hoach vung mia tap trung, tang cUdng quan he hdp tac keu goi dau tU, qui mo dien tich tUdng doi Idn mdi cd dieu md rong san xuat, thu hiit lao dong cd trinh kien ap dung ky t h u a t mdi ve phan hdn, do chuyen mon tay nghe cao. gio'ng, tham canh, rai vu, thuy Idi... Dau tU - Chie'n lUdc da dang hda ket hdp: Tim cd sd ha tang, giao thong noi dong, cd gidi kiem sU tang trUdng thong qua md rong hoa tii khau chuan hi dat, trong mia, cham pham vi kinh doanh, da dang hda san pham, sdc va thu hoach mia. Cd qui hoach on dinh dich vu (san xuat cac san pham sau dUdng, mdi cd dieu kien iing dung cong nghe thong cd hoi cho nhiing linh viic kinh doanh mdi tin vao quan ly dinh dUdng cua dat va quan ...). Tang cUdng san xuat da dang hda cac ly chat che, chinh xac dien tich mia dong san pham, phu pham tii che bien dUdng cua thdi la ndi khao nghiem gio'ng mia mdi dap nha may de tan dung nguyen, nhien lieu, lao ling nhu cau cai tien san lUdng va chat dong va nang cao hieu suat sii dung may lUdng cay mia cung cap on dinh cho cac nha mdc, thiet bi phUdng tien. Cac nha may may dUdng trong viing, tao dieu kien giam dUdng C the md rdng san xuat them cac san O gia thanh san xuat mia tii dd giam gia pham tii cac nguon phu lieu phu pham va tii thanh dUdng. chinh dUdng che bien nhU bia rUdu, nUdc Day manh nghien ciiu cong nghe sinh hoc giai khat, Etanol, go van ep, thiic an gia siic, san xuat va lai tao cac gio'ng mia mdi nhU cac phan vi sinh, banh keo de hinh thanh cac gio'ng lai, gio'ng thuan cho nang suat cao trii nha may che bien lien hdp. Chie'n lUdc nay dUdng cao de cung cap cho cac viing trong phat huy tinh thdi vu hien nay trong san mia nguyen lieu trong nUdc. Dong thdi, tang xuat che bien dUdng ciia cac Cong ty va sii cUdng cac hoat dong khuyen nong ap dung dung hieu qua hdn ngudn tai chinh. cac bien phap ky thuat mdi trong trong mia - Chie'n lUdc dau tU phat trien thi trUdng: nhu sii dung phan vi sinh (cd the san xuat tii Ben canh cong tac ciing co thi trUdng muc ba biin ciia nha may dUdng), ap dung IPM tieu viing DBSCL, cac doanh nghiep can (Integrated Pest Management) de giam svi nghien ciiu xam nhap thi trUdng mien Ddng dung phan bdn hoa hoc, thuoc trii sau viia cd Nam Bo, mien Trung va Bic Bo. Nhd sU ho tac dung phat trien san xuat theo hudng trd cua Hiep hoi, cac cd quan thUdng mai nong nghiep sinh thai, bao ve moi trUdng viia tie'n tdi md rong thUdng mai quoc te trong tiet kiem dUdc chi phi rat Idn ve phan bdn, dieu kien cung cau san pham dUdng trong hda chat nong nghiep hien phan Idn van nUdc mat can doi. Tang cUdng hoat dong dang phai nhap ngoai phuc vu nong nghiep. marketing, kiem soat tot hdn hieu qua hoat Tang cUdng dau tU, nghien ciiu va iing dung dong cua cac kenh phan phoi hien c6, chii cac cong nghe sau thu hoach cho cac vung trong phat trien kenh phan phoi san pham mia nguyen lieu, chii trong khau bao quan vdi quy each ddng gdi nhd le tiing budc dUa va khau che bien sau thu hoach. Dac biet de san pham tham gia thi trUdng hkng chinh giam ty le that thoat sau thu hoach cho mia thUdng hieu va g^n giii hdn vdi ngUdi tieu hien con Idn 10-15%, can xay diing chUdng diing, dong thdi ho trd tot trong cong tac trinh cap quo'c gia ve giam that thoat va sau quang ba. thu hoach cho cay trong trong dd cd cay mia. QUAN LY KINH TE So 27 (7f 8/2008)
  6. GlAl PHAP N A N G CAO Hieu QUA SAN XUAT KINH DOANH M(A DUCJNG 6 KHU V^C D 6 N G . . NGHIEN CIJUJ • TRAO DPI Q ^ J Hai Id, cai tien cong nghe che bien dUdng. cong nghe che bien thiic pham cd sU dung Doi vdi nganh cong nghiep che bien dUdng de nang cao nang suat, chat lUdng mia dUdng, hudng phat trien de tang kha nang thu hoach, tiet kiem vat tU nguyen nhien canh tranh cho san pham la tich ciic dau tU lieu va da dang hda che bien san pham sau nang cap hien dai hda may mdc thiet bi, dUdng tii dd ha gia thanh san pham, tang siic nghien ciiu cai tien ky thuat cong nghe va canh tranh cho nganh mia dUdng. nang cao chat lUdng quan ly san xuat kinh Ba Id, hinh thanh chuoi cung iing, phan doanh de ha gia thanh san pham trong dd cd phoi san pham mia dUdng va boat dong cac chi phi dau vao phai nhap ngoai. marketing. Hien nay, chi phi san xuat dUdng d nUdc Cac cong ty mia dUdng nen tiing budc ta con dang d miic cao so vdi cac nUdc khac, nghien ciiu md rong thi trUdng the gidi. neu bd chinh sach bao ho cua Nha nUdc ngay Canh tranh tren thi trUdng the gidi rat khic thi se rat kho khan. Da so' cac nha may nghiet diia vao gia ca va chat lUdng an toan dudng trong viing cd cong suat nhd (khoang san pham la chii yeu, do dd doanh nghiep 2.200 tan mia /ngay) trong khi dd, binh quan can cd sii chuan bi ngay tii bay gid va can sU tren the gidi la 6.000 tan mia/ngay, cong ho trd cua Nha nUdc, cac to chdc thUdng mai, nghe cii lac hau se kho cho ra san pham chat Hiep hoi mia dUdng. lUdng canh tranh trong hoi nhap. Do vay, Tang cUdng boat dong marketing, kiem ngoai viec nghien ciiu rut ngan quy trinh soat tot hdn hieu qua hoat dong cua cac san xuat de giam tieu bao vat tU ky thuat, kenh phan phoi hien cd, chu trong phat trien tan dung het cac dieu kien, cd hoi cho md kenh phan phoi san pham vdi quy each nhd rong qui mo cong suat che bien dUdng, cac le, phat trien kenh phan phoi le, tiing bUdc cong ty can phai nghien ciiu keu goi hdp tac dUa san pham tham gia thi trUdng bang dau tu md rong them hoat dong san xuat da chinh thUdng hieu va gan giii hdn vdi ngUdi dang hda cac san pham, phu pham tii che tieu diing, dong thdi ho trd to't trong cong tac bien dUdng ciia nha may de tan dung quang ba, giam chi phi trung gian phan phoi nguyen, nhien lieu, lao dong va nang cao hang, tang hieu qua kinh doanh. hieu suat sii dung may mdc, thiet bi phUdng Can xay diing chinh sach gia hap din, tien nhU: Van ep tvi ba mia; con, rUdu tii mat phii hdp cho thi trUdng truyen tho'ng da cd ri; phan hiiu cd vi sinh tii ba bun, nUdc giai de tao moi quan he ben viing tii dd lam ban khat, thiic an gia siic, phan vi sinh, banh dap de md rong va xam nhap vao cac thi ked, hinh thanh cac nha may che bien hen trUdng tiem nang. Dua cac chUdng trinh hdp gop phan giam gia thanh gia tang Idi khuyen mai phii hdp doi tUdng khach hang nhuan. Ldi nhuan tang se cd dieu kien bii nhu ket hdp mua hang vdi cd hoi du lich, d&p cho nong dan san xuat, tao sii yen tam giam gia cho san lUdng mua, nhiing chinh cho ngUdi trong mia. Khi lUdng mia tang sach quan tam khach hang than thiet... nha may sU dung het cdng suat va cd dieu Thiic hien cong tac quang cao rong rai den kien de cai tien cong suat thiet ke nha may cac tang Idp dan cU ke ca khach hang noi bo se cho san lUdng Idn, tieu hao vat tU giam, thong qua cong tac phat hanh ban tin noi bo, gia thanh che bien se giam. cac phUdng tien truyen thong, hoi nghi Tang cUdng dau tU nghien ciiu va iing khach hang, trien lam, hoi chd ..., xay diing, dung cong nghe sinh hoc, cong nghe bao hoan thien Website ciia cho cac cong ty quan sau thu hoach, cong nghe che bien nham quang ba hinh anh ciia tren toan dUdng tinh (RE), dUdng phuc vu y hoc va quoc, khu viic va the gidi. QUAN IT KINH Tt 51(27 (7-^8/2008)
  7. NGHIEN CliU - TRAO DOI GIAI PHAP NANG CAO Hieu ouA SAN XUAT KINH DOANH M(A OUONG 6 KHU VI/C O6NG.. C a n d a n h gia lai h i e u q u a h o a t dong ciia - Giiip cho l a n h dao de d a n g h d n trong cac tac n h a n t r o n g chuoi n g a n h h a n g m i a cdng viec q u a n ly cong t y v a giiip cho n h a n dUdng, q u a k e t q u a n g h i e n ciiu t a t h a y sii v i e n t h o a i m a i v a c h u d o n g h d n t r o n g viec p h a n phoi ldi n h u a n giiia cac t a c n h a n t r o n g d i n h h u d n g e a c h n g h i v a e a c h l a m ciia chuoi la chUa h i e u q u a , c a n p h a i cd sii dieu minh. chinh hdp ly n h a m p h a t h u y h i e u q u a va - Tao r a sU g a n k e t cd t i n h tho'ng n h a t cao duy t r i sii b e n viing c u a n g a n h , dac biet lUu t r o n g t o a n cong ty n h ^ m hUdng d e n m u c y d e n t a c n h a n n o n g d a n . D a y la t a c n h a n tieu c h u n g . q u a n trong den sU p h a t t r i e n ciia n g a n h m i a - T a o r a n e t doc d a o t r o n g ldi k i n h d o a n h dUdng, a n h hUdng d e n g a n 6 5 % gia t h a n h va loi d a p iing h a y h a n h xU ciia d o a n h che bien dUdng h i e n n a y . n g h i e p vdi b e n ngoai, t r o n g dd cac s a n g tao Doi vdi cac chinh sach lien q u a n d e n cung ca n h a n dUdc r a p noi v a o k h o n g g i a n s a n g iing mia n g u y e n lieu, c a n q u a n t a m n a n g cao hieu q u a cho ngUdi nong d a n , k h u y e n khich nong d a n b a n m i a triic tiep cho cac n h a m a y TAI LIEU THAM KHAO che bien dUdng. Do t a p q u a n c a n h tac nhd le « Anh Thu (2006), "Nien vu 2006 - 2007: Mia cac ho nong d a n n e n t h o n g q u a t h a n h lap thiia, gia thap" bdo Kinh te'Nong thon, (so'ra hdp tac xa, n h o m ho cd phUdng tien hoac ngay 26/12/2006). • Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon t h u e de giao mia t n i c tiep d e n n h a m a y (16/6/2007), tai lieu Hoi nghi tong kit san n h a m giam bdt vai trd t r u n g gian cua thUdng xuat mia diidng vu 2006-2007 vd trien khai lai. Thed phUdng thiic n a y se giam t h i e u thdi thiic hien quyet dinh so'26/2007/QD-TTg. gian giao h a n g , giam chi p h i t r u n g gian, t a n g • Nguyin Thi Ngoc Dung (2007), Nghien ciiu ve c h a t lUdng dUdng t r o n g cay mia, b a n dUdc anh hiidng cua yeu to'gid din quyet dinh san xuat cua ngiidi nong ddn trong mia d Dong gia cao, n h a m a y ciing t h u dUdc mia to't cai bang song Ciiu Long, Luan van cao hoc, thien dUdc gia t h a n h s a n xuat. TrUdng Dai hoc Can Thd. Bon Id, t a n g cUdng cong tac dao tao, to • Phong Thi Huynh Mai (2007), Danh gid chiic d o a n h nghiep. nang lUc canh tranh cua mot so'mat hang nong san d Dong Bang Song Ciiu Long khi Q u a n t a m dao t a o doi ngii c a n bo p h u c v u gia nhap WTO, Luan van cao hoc, TrUcJng cong t a c n g h i e n ciiu p h a t t r i e n s a n p h a m , Dai hoc Can Thd. t h i trUdng, m a r k e t i n g n h a m p h a t h u y hieu • Tran Van Hung (2008), Gidi phdp nang cao q u a cac p h u p h a m s a u dUdng, t h a m gia h o a n hiiu qua kinh doanh mia diidng cHa tinh Hau Giang, Luan van cao hoc, TrUdng Dai t h i e n k e n h p h a n phoi c h u a n bi hoi n h a p hoc Can Thd. k i n h te quoc te tot. • Trung tam thong tin ThUdng mai. Bo ThUdng Q u a n t a m h d n ve v a n hda trong d o a n h mai (2005), Danh gid thiic trang, nhu cau vd kha nang san xuat mia dudng cua Viet Nam nghiep, cac cong ty n e n h i n h t h a n h mot v a n hien nay vd mot so'net ve thi trUdng dUdng thi' hda noi t a i trong d o a n h n g h i e p phii hdp vdi gidi giai doan 2006-2010. muc tieu va chie'n lUdc dai h a n ciia d d a n h ' Vien Chien lUdc phat trien (2007), Thiic trang nghiep n h a m giiip: nhu cau san xuat mia diidng cua Viet Nam vd thi'gidi giai doan 2006 - 2010 vd di'n 2020. - Tad r a niem tU h a o ciia n h a n vien ve doanh nghiep, tii dd moi ngUdi luon song, p h a n d a u h e t m i n h vi muc tieu c h u n g ciia Hien nay ty le nong dan ban true tiep mi'a nguyen doanh nghiep mot each tii nguyen. lieu cho nha may chi dat 15% tong san luong mi'a. QUAN LY KINH TE So 27 (7+8/2009)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản