Báo cáo giáo dục quốc phòng : Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Chia sẻ: trungomen

Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo giáo dục quốc phòng : Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG –AN NINHTHÀNH VIÊN NHÓM:
• HỒ VĂN TRUNG 51131730 51NTTS
• CHU THỊ LY 51130820 51CBTP1
• TRẦN VĂN HÙNG 51130680 51DT1
• NGUYỄN TRUNG DŨNG 51130285 51DT1
• HOÀNG VƯƠNG QUỐC 51131297 51DT1
NỘI DUNG CHÍNH
BÀI 12: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC ,TÔN
GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI
DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ
CÁCH MẠNG VIỆT NAM

BÀI 13: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH
QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ,AN TOÀN XÃ HỘI

BÀI 14: XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ
TỔ QUỐC

BÀI 15: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU TRANH
PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ AN NINH XÃ HỘI
BÀI 12: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
DÂN TỘC ,TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH
PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ
DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH
MẠNG VIỆT NAM
Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân
tộc,tôn giác chống phá cách mạng Việt Nam
của các thế lực thù địch
1. Âm mưu:

• Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập
quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh
chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động xu
hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ
đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở
một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ, thực
hiện ý đồ ép buộc các nước có chế độ chính trị
hoặc lựa chọn con đường phát triển khác với Mỹ
và một số nước đồng minh của Mỹ phải phụ
thuộc vào Mỹ, trong đó có Việt Nam.
• Để thực hiện âm mưu đó ,chúng lợi dụng vấn
đề dân tộc tôn giáo hằm các mục đích sau:

• Trực tiếp phá
hoại đại đoàn
kết toàn dân tộc.

• Chúng tạo dựng
nên các tổ chức
phản động trong
các dân tộc
thiểu số các tôn
giáo.
• Điển hình cuối năm 1999, tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Y
Gyin cùng một số đối tượng phao tin đồn nhảm nhìn
thấy “Đức mẹ Maria hiện hình” và sau đó hình thành
cái gọi là “Đạo Hà Mòn” hay “Đạo Y Gyin”. Đây thực
chất là một thứ tà đạo độc hại nhảm nhí, sau đó bị
bọn phản động Fulro lợi dụng nhằm tập hợp lực lượng
phục vụ mưu đồ chính trị phản động.

Cũng vì niềm tin mơ hồ, mù
Cũng
quáng một số người bỏ lao động
sản xuất, một số học sinh phải bỏ
học khi cả thời gian dài buộc phải
tham gia hành lễ. Bên cạnh đó, các
đối tượng kêu gọi mọi người phải
đóng góp nhiều khoản tiền bất hợp
lý để rồi bị chúng chiếm
đoạt
Đối tượng Brô
:
b..Thủ đoạn
• Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn
giáo chống phá cách mạng
Việt Nam của các thế lực thù
địch rất thâm độc, tinh vi, xảo
trá, đê tiện dễ làm cho người
ta tin và làm theo,những khó
khăn trong đời sống vật chất
tinh thần của các dân tộc, tôn
giáonhững thiếu sót trong
thực hiện các chính sách kinh
tế - xã hội, chính sách dân
Cuộc biểu tình, trương
tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà khẩu hiệu biểu ngữ, tán
nước ta để chống phá cách phát tài liệu phản động
mạng Việt Nam
- Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau:

+ Một là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa
Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi dụng
những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách
dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp
vào công việc nội bộ của Việt Nam

+ Hai là, chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn
giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc
cực đoan, li khai; kích động, chia rẽ quan hệ lương –
giáo và giữa các dân tộc, tôn giáo khác nhau hòng
làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc
+ Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã
hội, mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân
tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái
phép, gây mất ổn định chính trị - xã hội, bạo loạn,
tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp
các dân tộc, tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền
để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam

+ Bốn là, chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi
dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở
nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản
động trong các dân tộc, tôn giáo ở trong nước hoạt
động chống phá cách mạng Việt Nam như: truyền
đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc. lôi
kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với
Đảng, chính quyền.
Vạch mặt bọn phản động nội công ngoại kích, gây rối
trật tự xã hội. Trong tuần cuối tháng 8 năm 2009

Một số người tu hành lợi
dụng tự do tín ngưỡng, tôn
giáo để mua chuộc người
hám tiền, kích động tăng ni
phật tử, xúi giục người dân
khiếu kiện, xuyên tạc vu cáo
chính quyền, phá hoại sự
bình yên cuộc sống của
cộng đồng ở hai thành phố
Thích Quảng Độ dùng loa Hồ Chí Minh, Hà Nội và một
xúi giục người dân khiếu số địa phương lân cận.
kiện
• Thích Quảng Độ, Thích
Không Tánh, Thích Đàm
Bình, Nguyễn Khắc Toàn,
Hoàng Minh Chánh, Lê Thị
Kim Thu, Đặng Thị Thông,
Nguyễn Thị Lụa, dựng lên
kịch bản tung tiền ban phát,
thuê mướn người khiếu kiện,
rồi chuyển thành cuộc biểu
tình, trương khẩu hiệu biểu
ngữ, tán phát tài liệu phản
động, dùng loa tay, tuyên
truyền xuyên tạc chính sách
của Đảng, Chính phủ, phá
hoại lợi ích Nhà nước ta. Tuy
nhiên hành động này đã bị
các lực lượng bảo vệ an ninh
sớm phát hiện và chặn đứng.
• Song, sự thật vẫn là sự
thật. Những việc làm đi
ngược lại lợi ích dân tộc,
chống phá Nhà nước của
Quảng Độ và Không Tánh
là nhằm lấy lòng bọn phản
động và các phần tử cơ
hội chính trị trong và ngoài
nước, phục vụ cho mưu
đồ chính trị riêng của cá
nhân Thích Quảng Độ.
Qua những việc làm như
vậy, chính họ đã tự để lộ
chân tướng của những kẻ
phản động đội lốt tu hành.
• Giữa năm 2009, cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) đã
phát hiện một nhóm người có âm mưu chống phá
Nhà nước. Trong nhóm người này có Lê Công Định
và đồng bọn. Theo báo chí trong nước, Phó
tổng cục trưởng Tổng cục An
Ninh Vũ Hải Triều cho biết là đã
thu được rất nhiều ''tài liệu, chứng
cứ âm mưu lật đổ Nhà nước Việt
Nam của luật sư Định''. Cụ thể,
ông Triều khẳng định luật sư Lê
Công Định là thành viên chủ chốt
của ''tổ chức phản động lưu vong''
do Nguyễn Sĩ Bình cầm đầu,
''hoạt động với mục tiêu lật đổ
chế độ Cộng sản Việt Nam bằng
phương thức lập hai đảng đối lập
có tên là Đảng Lao động và Đảng
Xã hội''.
• Luật sư Lê Công Định bị bắt còn
là do đã ''phát tán trên các báo và
trang web thù địch ở nước ngoài,
xuyên tạc Đảng và Nhà nước và
kêu gọi thay đổi chế độ, lợi dụng
vấn đề bauxite Tây Nguyên,
Trường Sa và Hoàng Sa để kích
động tư tưởng chống đối Đảng,
Nhà nước.''

• Luật sư Lê Công Định còn bị coi
là lợi dụng việc bào chữa cho các
đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài, Lê
Thị Công Nhân và cho blogger
Điếu Cày, để '' tuyên truyền
chống chế độ, xuyên tạc Hiến
pháp, pháp luật, lên án chính
quyền Việt Nam vi phạm dân
chủ, nhân quyền''.

Lê Công Định khi bị bắt.
• Lê Công Định bị tuyên 5 năm tù giam
• (Dân trí) - Chiều 20/1, phiên tòa xét xử 4 người bị cáo
buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
kết thúc sớm so với dự kiến. HĐXX tuyên án Trần
Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, Nguyễn Tiến Trung 7 năm
tù, Lê Công Định và Lê Thăng Long mỗi người 5 năm

4 bị cáo bị kết tội “chống Nhà nước” trước vành móng ngựa
Bắt giữ bọn phản động Việt Tân
BÀI 13: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO
VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT
TỰ,AN TOÀN XÃ HỘI


• NỘI DUNG:
• 1. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong
công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn
xã hội

• 2. Liên hệ bản thân sinh viên
1. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự,
an toàn xã hội :

a. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của
Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng
lòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội:

• Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt là nhân
tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an
ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
• Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực
bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội


• Tăng cường hiệu lực
quản lí của Nhà nước
trên các lĩnh vực bảo
vệ an ninh quốc gia và
trật tự, an toàn xã hội.

• Công an là lực lượng
nòng cốt
b. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc:
• Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là truyền thống của
dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ
nước. Đảng, Nhà nước ta đã kế thừa và phát huy
truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

• Sự ổn định và phát triển về mọi mặt của đời
sống hội là nền tảng vững chắc của an ninh trật
tự và ngược lại an ninh trật tự vững chắc mới có
điều kiện ổn định phát triển đất nước về mọi mặt.
c. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân vững chắc
• Thế trận quốc phòng, an ninh là tổ chức bố trí lực lượng, ti ềm
lực mọi mặt của đất nước và của toàn dân trên toàn bộ lãnh
thổ theo yêu cầu của quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ qu ốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
• Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân gồm:
+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh kết h ợp v ới
vùng kinh tế trên cơ sở qui hoạch các vùng dân cư theo
nguyên tắc bảo vệ đi đôi với xây dựng đất nước
+ Xây dựng hậu phương, tạo chỗ dựa vững chắc cho thế trận
quốc phòng, an ninh.
+ Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành ph ố) t ạo n ền t ảng
của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
+ Triển khai các lực lượng trong thế trận, t ổ ch ức phòng th ủ dân
sự kết hợp cải tạo địa hình với xây dựng hạ tầng và các công
trình quốc phòng, an ninh.
2 .LIÊN HỆ BẢN THÂN SINH VIÊN
• Xây dựng nền quốc phòng
Xây
toàn dân, an ninh nhân dân là
toàn
trách nhiệm của toàn dân.
trách

• Mọi công dân, mọi tổ chức,
lượng đều phải tham gia theo
phạm và khả năng của mình.
• Đối với sinh viên phải tich
cực học tập nâng cao hiểu
biết về mọi mặt, nắm vững
kiến thức quốc phòng, an
ninh,
• Nhận thức rõ âm mưu, hoạt động chóng phá
cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc
và các thế lực thù địch.
• Trên cơ sở đó tự giác, tích
cực luyện tập các kỹ năng
quân sự, an ninh và chủ
động tham gia các hoạt
động về quốc phòng, an
ninh do nhà trường và địa
phương triển khai.
Từ thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội trong năm năm qua, có
thể rút ra một số bài học sau đây:

1 - Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng
lực lượng Công an nhân dân phải đặt dưới sự lãnh
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự
quản lý của chính quyền các cấp, nhân dân tham
gia, Công an làm nòng cốt.

2- Chủ động đổi mới các mặt công tác bám sát và
phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị của Đảng và Nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị, dựa vào nhân dân để
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
BÀI 14: XÂY DỰNG PHONG TRÀO
TOÀN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC

• NỘI DUNG:

• 1.Phương pháp tiến hành xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn cơ sở


• 2- Đặc điểm địa lý và văn hóa xã hội của từng vùng
miền ảnh hưởng đến phương pháp xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1.Phương pháp tiến hành xây dựng phong trào
1.Ph
toàn dân bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn cơ sở:


- Nắm tình hình và xây dựng
kế hoạch phát động toàn
dân bảo vệ tổ quốc .

- Tuyên truyền giáo dục và
hướng dẫn quần chúng
nhân dân thực hiện nhiệm
vụ bảo vệ an ninh trật
tự,đấu tranh phòng chống
các tệ nạn xã hội
- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng các ngành,các cơ
quan Nhà nước,các tổ chức xã hội ở địa phương để
tổ chức vận động toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.


- Xây dựng các tổ
chức,lực lượng
quần chúng nòng
cốt làm hạt nhân
để xây dựng
phong trào toàn
dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc.
- Xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến làm
cơ sở để tổ chức vận động quần chúng bảo vệ an
ninh Tổ quốc.


- Lồng ghép nội dung
của phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh
của Tổ quốc với các
phong trào khác của
nhà trường và của địa
phương.
2- Đặc điểm địa lý và văn hóa xã hội của từng vùng
miền ảnh hưởng đến phương pháp xây dựng phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
• Do khác nhau về vị trí đặc điểm của từng vùng, phong tục
tập quán, điều kiện hoàn cảnh kinh tế của từng địa
phương và tình hình hoạt động của bọn tội phạm, nên các
cách tổ chức vận động nhân dân nội dung phong trào toàn
dân bảo vệ Tổ quốc cũng có những điểm khác nhau để
phù hợp với tình hình của mỗi nơi, mọi địa điểm, địa bàn
nông thôn khác với địa bàn thành phố, thị xã; miền núi
khác với miền biển; vùng đồng bằng dân tộc thiểu số
khác với vùng đồng bằng theo các tôn giáo.
BÀI 15: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU
TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ AN
NINH XÃ HỘI


• NỘI DUNG:
• 1. Nội dung của công tác phòng
chống tội phạm.

• 2. Mối quan hệ giữa các nội dung
về phòng chống tội phạm
1. Nội dung của công tác phòng chống tội phạm.


- Phòng ngừa tội phạm là phương hướng chính, là tư
tương chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm, phòng ngừa không đẻ tội phạm xảy ra.

- Ngăn ngừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, làm tốt công
tác phòng ngừa giúp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự
an ninh xã hội bảo vệ tài sản của xã hội, tính mạng,
sức khỏe, danh dự, phẩm giá của mỗi ngươi dân
- Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm mang ý nghĩa
kinh tế sâu sắc, tiết kiệm ngân sách nhà nước, sức
lao động của các nhân viên nhà nước, của công
nhân trong các hoạt động điều tra truy tố xét xử và
GD cải tại người phạm tội
Phòng chống tội phạm được tiến hành theo 2
hướng:
* Hướng thứ nhất: phát hiện, khắc phục hạn chế và đi
đến thủ tiêu các hiện tượng tiêu cực là những nguyên
nhân, điều kiện của điều kiện phạm tội và phạm tội
cụ thể,. Đây là hướng mang tính cơ bản, chiến lược và
lâu dài.
* Hướng thứ hai: hạn mức thấp nhất hiệu quả, tác hại
khi tội phạm xảy ra. Đây là một hướng quan trọng
không thể xem nhẹ, bởi trong thực tế những nguyên
nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm vẫn
tồn tại, hoạt động phòng ngừa tội phạm còn bộc lộ
nhiều khiếm khuyết nên tội phạm vẫn xảy ra. Hướng
này còn đòi hỏi cơ quan chức năng phối hợp kịp thời
phát hiện, điều tra, truy tố xét xử tội phạm, cải tạo
2. Mối quan hệ giữa các nội dung của hoạt
động phòng chống tội phạm

* Nghiên cứu,xác định rõ các nguyên nhân , điều kiện
của tình trạng phạm tội :

- Sự tác động bởi những mặt trái của nền kinh tế thị
trường,trở thành nguyên nhân làm phát sinh tội
phạm, đó là: hình thành lối sống hưởng thụ xa hoa
trụy lạc của 1 số bộ phận trong xã hội; đã làm xuống
cấp nhiều mặt về văn hóa, đạo đức, lối sống làm
mất đi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Tác động trực tiếp toàn diện của những hiện tượng
xã hội tiêu cực do chế độ cũ để lại,tham nhũng…

- Tư tưởng trọng
nam khinh nữ;những
tác động tiêu cực tàn
dư của chế độ xh cũ
để lại tòn tại lâu dài
tác động vào đới
sống xh làm nảy sinh
các hiện tượng tiêu
cực trong đó có tội
phạm
- Sự thâm nhập ảnh hưởng của tội phạm tệ nạn xh của
các quốc gia khác nhau
- Những cơ sở thiếu sót trong các mặt công tác quản lí của
nhà nước các cấp các ngành bao gồm sơ hở thiếu sót
trong quản lí con người quản lí văn hoá quản lí nghề
nghiệp kinh doanh.
- Những thiếu sót trong GD đào đức lối sống nâng cao trình
độ VH của người dân.
- Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện việc thực thi pháp
luật kém hiệu quả một số chính sánh về ktế, xh chậm
đổi mới tạo sơ hở cho tội phạm phát triển.
- Công tác đấu tranh tội phạm của các cơ quan chức năng
nói chung và của các ngành công an nói riêng còn bộc lộ
những sơ hở yếu kém thiếu sót.
* Nghiên cứu soạn thảo đề ra các chủ
trương ,giải pháp biện pháp thích hợp nhằm
từng bước xoá bỏ nguyên nhân điều kiện của
tội phạm:
- Các giải pháp phát
triển kinh tế.

- Các giải pháp về hoàn
thiện hệ thống pháp
luật và phòng ngừa tội
phạm.
-Thực hiện các chính sách xã hội phù hợp.
- Nhà nước và chính
quyền các cấp phải
thường xuyên kiểm tra và
tạo điều kiện về vật chất
và tinh thần để duy trì và
đẩy mạnh công tác
phong chống tội phạm.
- Những thiếu sót trong
GD đào đức lối sống
nâng cao trình độ văn
hóa của con người
*Tổ chức tiến hành các hoạt động phòng
ngừa tội phạm :
- Chính quyền các
cấp tổ chức xã hội
căn cứ vào chức
năng cụ thể của
mình để xây dựng
và tổ chức các
hoạt động phòng
ngừa tội phạm.
- Các bộ ngành triển
khai công tác phòng
ngừa tội phạm nhằm
khắc phục những
nguyên nhân điều kiện
có liên quan.

- Từng hộ gia đình, mỗi
cá nhân trực tiêp tham
gia hoạt động phòng
ngừa tội phạm.
• Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ tiến hành phát hiện,
điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.
•Pháp luật cần có nhiều
biện pháp xử phạt nghiêm
khắc hơn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản