Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
128
lượt xem
70
download

Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các công ty cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về hệ thống kế toán mới. Hệ thống kế toán mới được xây dựng trên nguyên tắc thoả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên

 1. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Lời nói đầu Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xu ất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các công ty cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhi ệm v ụ c ủa mình mà v ẫn đ ạt được kết quả tối ưu. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của n ền kinh tế thị tr ường Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về hệ thống kế toán m ới. Hệ th ống k ế toán m ới được xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn các yêu cầu c ủa kinh tế th ị tr ường Vi ệt Nam. Hạch toán kế toán là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình s ản xu ất cũng như của xã hội, nhu cầu đó được tồn tại trong tất c ả các hình thái xã h ội khác nhau và ngày càng tăng tuỳ theo sự phát triển của xã hội. Thật vậy m ột n ền sản xu ất với quy mô ngày càng lớn, với trình độ xã hội hoá và s ức phát tri ển s ản xu ất ngày càng cao với những quy luật kinh tế mới phát sinh, vì vậy không th ể tăng c ường h ạch toán kế toán về mọi mặt. Hạch toán kế toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà n ước, đ ể đi ều hành quản lý nền kinh tế quốc dân. Hạch toán kế toán là m ột hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường ghi chép các quá trình kinh tế nhằm qu ản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác hạch toán kế toán. Sau thời gian học tập tại trường và đi thực tập tại chi nhánh Công ty thép Thái Nguyên. Nhờ sự dạy bảo tận tình của các cô chú phòng kế toán chi nhánh và đặc bi ệt là s ự ch ỉ dẫn tận tình của cô giao em đã làm được một " Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên". Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy k ế toán, hình th ức sổ kế toán tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên. Phần II: Công tác hạch toán tại chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên. Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị đề xuất. Do lượng kiến thứuc tích luỹ của bản thân còn hạn chế, có thể Báo cáo của em có những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy các cô. Em xin chân thành cảm ơn.
 2. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Phần I Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh * Sơ lược về chi nhánh - Tên doanh nghiệp: Chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên. - Trụ sở chính: 17 Hàng Vôi - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 302849 - UBNDTP Hà Nội cấp - Tài khoản: 710A00700 - Tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công th ương Vi ệt Nam. - Giám đốc chi nhánh: Ông Lê Trung Tuyến - Ngành nghề kinh doanh: Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gang và thép các loại do Công ty gang thép Thái Nguyên sản xuất. * Đặc điểm - Là một đơn vị thành viên được phân cấp độc lập, chi nhánh Công ty thép Thái Nguyên tại Hà Nội có đủ tư cách pháp nhân, thực hiện chế độ hạch toán toàn diện, nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách c ủa nhà n ước v ề cung ứng v ật t ư s ắt thép xây dựng cho các công ty xây dựng, các nhà phân phối lớn và người tiêu dùng tr ực tiếp trên thị trường Hà Nội và các tỉnh trong nước.
 3. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp * Sơ đồ bộ máy quản lý Giám đốc chi nhánh Phòng kế toán Phó giám đốc thống kê phụ trách kinh doanh Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tổng tiền tiêu thụ bán hợp lương hàng Các cửa hàng trực thuộc nằm trên mạng lưới 2. Đặc điểmthụchức bộ máy kế toán, sổ kế toán của chi nhánh Hà Nội tiêu tổ A. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán Đây là bộ phận quản lý và tham mưu quan trọng trong quá trình hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà N ội. Do có tính chất đặc thù là một đơn vị tiêu thụ cung ứng sản phẩm thép trên địa bàn r ộng và có mạng lưới tiêu thụ là các cửa hàng nên phương thức hạch toán c ủa chi nhánh Hà N ội sử dụng là phương thức nhật ký - chứng từ để thuận tiện cho việc theo dõi đối chi ếu và tổng hợp báo cáo được chi tiết và dàn đều. Với chức năng quản lý hoạt động kế toán ở chi nhánh, bộ phận kế toán luôn bám sát quá trình kinh doanh tiêu thụ, đảm bảo cho công cung thông tin k ịp th ời đ ầy đủ, chính xác phục vụ tốt cho công tác quản lý và chỉ đạo kinh doanh tiêu th ụ có hi ệu quả. Số cán bộ làm việc trong phòng kế toán chi nhánh là 05 người và r ất phù h ợp v ới quy mô nhỏ và hình thức kế toán kiểu tập trung. * Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của chi nhánh Hà Nội Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tổng tiền tiêu thụ hàng hoá hợp lương
 4. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Bộ phận kế toán được phân công các nhiệm vụ cụ thể như sau: + Kế toán trưởng: Là người được bổ nhiệm theo quyết định của T ổng giám đốc công ty với chức năng là kiểm soát tình hình ho ạt động tài chính c ủa công ty giao tại chi nhánh, là người tổ chức và điều hành toàn b ộ công tác kế toán, tài chính trong chi nhánh cập nhật và thống kê các thông tin kinh tế và các chế độ hạch toán k ế toán để báo cáo kịp thời lên cấp trên. + Kế toán tổng hợp và thanh toán: Tổ chức và theo dõi tr ực ti ếp TSCĐ, toàn b ộ phần hành của quỹ tiền mặt, TGNH, các khoản phải thanh toán v ới người mua, theo dõi việc thanh toán các khoản chi phí và các kho ản n ộp ngân sách theo đúng chế đ ộ kế toán được nhà nước ban hành, sau đó làm quyết toán chuyển cho k ế toán tr ưởng và lập báo cáo trình lên giám đốc chi nhánh. + Kế toán tiền lương: Theo dõi tình hình tăng gi ảm nhân sự trong toàn chi nhánh, hàng tháng giải quyết thanh toán tiền lương và các chế độ cho cán bộ nhân viên trong toàn chi nhánh thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho người lao đ ộng theo chế độ kế toán chung. + Kế toán tiêu thụ: Quản lý hệ thống kế toán tiêu thụ tại các cửa hàng. Hàng ngày theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn hàng hoá t ại các kho, theo dõi vi ệc xuất hoá đơn thanh toán cho các khách hàng, tổng hợp tình hình thanh toán công nợ của các cửa hàng. Cuối tháng lập báo cáo tổng hợp nhập - xu ất - t ồn kho, công n ợ c ủa các cửa hàng và chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra sau đó báo cáo Ban giám đ ốc chi nhánh. + Kế toán kho hàng hoá: Thống kê tình hình nhập - xu ất - t ồn kho hàng hoá, hàng tháng phải đối chiếu và kiểm tra lượng hàng tồn kho của các c ửa hàng. Lập báo cáo nhập xuất tồn cho kế toán trưởng. * Hình thức sổ kế toán tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên. + Trình tự ghi sổ kế toán ở chi nhánh theo hình thức Nhật kí - chứng từ. + Nhật ký - chứng từ là kế toán tổng hợp dùng để phản ánh toàn b ộ s ố phát sinh bên có của các tài khoản tổng hợp. Nhật ký chứng từ mở cho tất cả các tài khoản. NK-CT mở cho tất cả các tài khoản, có thể mở cho mỗi tài kho ản m ột NKCT ho ặc có thể mở một NKCT để dùng chung cho một số tài khoản có n ội dung kinh t ế gi ống
 5. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp nhau hoặc có quan hệ đối ứng mật thiết với nhau và thông thường là nghi ệp v ụ kinh tế phát sinh của các tài khoản đó không nhiều. + NK- CT chỉ tập hợp số phát sinh bên có của tài khoản phân tích theo các tài khoản đối ứng nợ. + NK- CT phải mở từng tháng một, hết mỗi tháng phải khóa sổ NKCT cũ và mở NKCT mới cho tháng sau. Mỗi lần khoá sổ cũ, mở sổ m ới phải chuyển toàn b ộ s ố dư cần thiết từ NKCT cũ sang NKCT mới tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng tài khoản. + Bảng kê được sử dụng trong trường hợp khi các chỉ tiêu hạch toán chi ti ết của mẫu sổ tài khoản không thể kết hợp trực tiếp trên NKCT đwocj sử d ụng bảng kê thì số liệu của chứng từ gốc trước hết được ghi vào bảng kê, cuối tháng số li ệu t ổng cộng của các bảng kê được chuyển vào các NKCT có liên quan. + Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp mở cho cả năm, mỗi tờ dùng cho một tài khoản trong đó phản ánh số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số d ư cu ối tháng. S ổ phát sinh Có của mỗi tài khoản được phản ánh trên sổ cái theo t ổng h ợp s ố l ấy t ừ NKCT ghi có tài khoản đó, số phát sinh từ các NKCT có liên quan. + Trong hình thức kế toán NK- CT việc hạch toán chi tiết c ủa đại bộ phận các tài khoản được thực hiện kết hợp nay trên các NK- CT ho ặc bảng kê c ủa các TK đó, vì vậy không phải mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết riêng. * Trình tự ghi chép theo hình thức sổ kế toán NK - CT Chứng từ gốc và bảng phân bổ Bảng kê Số quỹ Sổ chi tiết kiêm báo cáo quỹ Nhật ký chứng từ Bảng tổng hợp Sổ cái chi tiết Báo cáo kế Ghi chú: toán Ghi hàng ngày (định kỳ) Ghi vào cuối tháng (hoặc định kỳ)
 6. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Đối chiếu, kiểm tra Công ty gang thép Thái Nguyên chi nhánh tại Hà N ội hạch toán hàng t ồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế VAT theo phương pháp khấu tr ừ, xu ất kho thành phẩm, hàng hoá theo phương pháp NT-XT; có số dư đầu tháng 3-2003 như sau:
 7. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp I. Số dư của một số tài khoản TT Số hiệu Tên tài khoản Dư Nợ Dư Có 1 111 Tiền mặt 2.314.201.728 2 112 Tiền gửi ngân hàng 4.905.667.394 3 131 Phải thu khách hàng 2.678.379.164 4 1331 Thuế GTGT được khấu trừ 270.401.105 5 1361 Vốn KD của các đvị trực thuộc 2.000.000.000 6 1388 Phải thu khác 51.459.715 7 141 Tạm ứng 132.273.000 8 155 Thành phẩm 1.162.266.010 9 156 Hàng hoá 224.863 10 211 Tài sản cố định 896.145.489 11 1368 Phải thu nội bộ khác 2.343.324.096 12 214 Hao mòn TSCĐ 471.538.945 13 331 Phải trả nhà cung cấp 559.168.483 14 334 Phải trả công nhân viên 134.321.514 15 411 Nguồn vốn kinh doanh 3.228.934.110 16 421 Lợi nhuận chưa phân phối 37.846.319 17 336 (1) Phải trả nội bộ 35.140.815 18 311 Vay ngắn hạn 3.029.168.034 19 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.534.422 20 335 Chi phí phải trả 159.122.300 12.359.558.753 12.359.558.753
 8. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp II. Số dư chi tiết của một số tài khoản TK 155 - Thành phẩm STT Tên TP ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền 1 Φ12 8,6 Tấn 4.946.045,68 63,184 164.129.580 2 Φ16 8,6 - 4.841.575,14 13,581 65.753.432 3 D18 11,7 - 5.126.578,12 59,892 307.041.017 4 D20 11,7 - 5.138.440,02 71,943 369.674.810 5 D22 11,7 - 5.125.075,02 27,607 141.487.946 6 D32 11,7 - 5.029.865,98 14,961 77.944.805 7 D25 - 4.924.493,07 7,358 36.234.420 Cộng x x x x 1.162.266.010 TK 156 - Hàng hoá STT Tên hàng hoá ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền 1 Φ 1 cuộn Tấn 5.621.575 0,040 224.863164.129.580 TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Tên ngân hàng Số tiền - Ngân hàng nông nghiệp Láng Hạ 58.861.363 - Sở giao dịch ngân hàng công thương 4.846.806.031 Cộng 4.905.667.394 TK 131 - Phải thu khách hàng Tên khách hàng Số tiền 1. Công ty thủy lợi Thái Bình 442.342.257 2. Công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc 1.093.555.357 3. Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị 14.014.056 4. Công ty Thương mại Hưng Phú 395.766.446 5. Công ty xăng dầu Thái Bình 255.214.365 6. Doanh nghiệp Thành công 477.486.683 Cộng 2.678.379.164 TK 331 - Phải trả nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Số tiền 1. Doanh nghiệp Quang Anh 64.437.409 2. HTX vận tải Hoàng Minh 192.895.556 3. Công ty Thương mại và gia công kim khí 36.880.923 4. HTX Hưng phú 182.627.885 5. HTX công nghiệp toàn diện 82.326.710 Cộng 559.168.483 III. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 9. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 1. Ngày 2/3 nhập kho thành phẩm từ Công ty theo phiếu nhập số 160 thuế VAT 5%, chưa thanh toán Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền 018 11,7 Tấn 5.496.485,08 759,763 4.176.025.994 2. Ngày 3/3 nhập kho thành phẩm từ Công ty theo phiếu nhập số 161 thuế VAT 5%, đã thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng Nông nghiệp Láng Hạ. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền Φ 12 8,6 Tấn 5.625.046 14,396 80.978.175 3. Ngày 3/3, theo phiếu thu số 34, công ty Thuỷ lợi Thái Bình tr ả n ợ ti ền hàng tháng trước bằng tiền mặt số tiền là: 442.342.257. 4. Xuất bán Φ 16 8,6 cho Công ty 789 - Bộ Quốc phòng theo HĐ số 093725, tiền hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu xuất khó 118. Trị giá ghi trong HĐ: 7.820 (tấn) x 4.841.575,19 = 37.861.118 Thuế VAT 5% 1.893.055,9 Tổng giá thanh toán 39.754.173,9 5. Ngày 5/3 mua thép D10 của Công ty Việt Nhật theo HĐ số 076394; hàng hoá đã nhập kho theo phiếu nhập 162, tiền hàng chưa thanh toán. Trị giá ghi trong HĐ: 14,584 (tấn) x 5.800.352,09 = 84.592.335 Thuế VAT 5% 4.229.616,75 Tổng giá thanh toán 88.821.951,75 6. Ngày 6/3, theo PC 20 chi tiền mua thi ết bị dụng c ụ qu ản lý tr ị giá 16.500.000 bao gồm cả thuế VAT 10%. 7. Trích KHTS trong tháng cho BPBH số tiền 17.786.850. 8. Theo phiếu nhập 163 ngày 6/3 nhập kho thành phẩm t ừ Công ty, thu ế VAT 5%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền I 12 6 Tấn 5.815.046,91 79,163 460.336.559 9. Vay ngắn hạn ngân hàng Nông nghiệp Láng Hạ về nh ập qu ỹ ti ền m ặt theo phiếu thu 36 số tiền 150.000.000. 10. Theo PN 164, mua hàng Góc 100 của Công ty th ương m ại Đ ức Giang theo HĐ số 059.721, hàng đã nhập kho, tiền hàng đã trả bằng tiền mặt. Trị giá ghi trong HĐ: 0,5 (Tấn) x 5.250.000 = 2.265.000 Thuế VAT 5% 131.250
 10. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tổng giá thanh toán 2.756.250 11. Phiếu chi 23 ngày 7/3 chi tiền tiếp khách số tiền 7.168.390 12. Nhận được giấy báo có của Sở Giao dịch Ngân hàng công th ương v ề s ố tiền hàng kỳ trước mà công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc đã thanh toán qua S ở giao dịch Ngân hàng công thương: 1.093.555.357 13. Ngày 8/3 xuất bán Φ 12 8,6 cho Công ty kim khí Hải Phòng theo HĐ số 091324; PX 119, khách hàng kí nhận nợ. Trị giá ghi trên HĐ: 15,211 (tấn) x 5.151.487,08 = 78.359.270 Thuế VAT 5% 3.917.963,5 Tổng giá thanh toán 82.277.233,5 14. Theo PX 120, ngày 10/3 xuất bán D18 11,7 cho Công ty xăng dầu Thái Bình theo HĐ 090412; khách hàng kí nợ. Trị giá ghi trên HĐ: 742,550 (tấn) x 5.469.456,06 = 4.061.344.601 Thuế VAT 5% 203.067.230 Tổng giá thanh toán 4.264.411.831 15. Theo PC 24 ngày 10/3 chi tiền trả cước vận chuyển tháng trước cho HTX vận tải Hưng Phú số tiền là: 182.627.885. 16. Tính ra tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ số tiền: 162.601.036 trong đó: - Tiền lương 154.333.036 - Tiền ăn ca 8.268.000 17. Trích BHYT; BHXH; KPCĐ theo tỉ lệ quy định. 18. Theo phiếu thu 37 ngày 11/3 anh Dũng thanh toán ti ền tạm ứng mua hàng kì trước số tiền: 132.273.000 19. Ngày 12/3 theo PN kho 165 nhập kho thành phẩm t ừ Công ty; thu ế VAT 5%, đã thanh toán bằng chuyển khoản qua sở giao dịch ngân hàng công thương. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền D 20 11,7 Tấn 5.495.160,39 475,677 2.613.921.409 20. Ngày 14/3 nhập kho thành phẩm từ công ty theo phiếu nh ập 166, thu ế VAT 3%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền D 22 11,7 Tấn 5.490.615,12 256,469 1.408.172.569 21. Theo phiếu nhập 167 nhập kho thành phẩm từ Công ty, thuế VAT 5%, chưa thanh toán.
 11. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền D 32 11,7 Tấn 5.490.046,93 19,604 107.626.880 22. Theo PC 26 ngày 15/3 chi tiền để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm số ti ền 5.289.545. 23. Theo phiếu thu số 38 ngày 16/3, Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thi ết bị thanh toán tiền hàng kì trước số tiền: 14.014.056 24. Phiếu thu số 39 ngày 18/3 công ty xăng dầu Thái Bình thanh toán ti ền hàng mua trong kỳ sau khi trừ 1% cuối kỳ được hưởng. 25. Ngày 19/3, theo PC 27 rút quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng Nông nghiệp Láng Hạ số tiền 50.000.000 26. Nhận được giấy báo nợ của Sở giao dịch ngân hàng công thương về số tiền thủ tục phí phải nộp là 3.742.426 27. Ngày 20/3 nhập L65 từ Công ty theo PN 168, thu ế VAT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền L 65 Tấn 5.565.046,9 6,268 34.881.714 28. Phiếu thu số 40 ngày 20/3 công ty xăng dầu Thái Bình thanh toán ti ền n ợ tháng trước số tiền: 255.214.365 29. Theo PC 29 ngày 22/3 chi phí phải trả cho bốc xếp số tiền 137.840.000 30. Nhận được giấy báo có của ngân hàng Nông nghi ệp Láng Hạ v ề số ti ền Công ty thương mại Hưng Phú thanh toán nợ tháng trước qua ngân hàng 395.766.446. 31. Theo PC 30 ngày 25/3 thanh toán tiền lương trong kỳ cho CBCNV. 32. Ngày 26/3 xuất bán D22 11,7 cho công ty đầu tư và xây d ựng Ph ương B ắc theo PX 121; khách hàng kí nhận nợ. Trị giá ghi trong HĐ: 252.551 (tấn) x 5.455.091,29 = 1.337.688.762 Thuế VAT 5% 68.884.438,1 Tổng giá thanh toán 1.446.573.200,1 33. Ngày 26/3 xuất bán D32 11,7 cho công ty xây lắp Lào Cai, theo PX122, tiền hàng đã thanh toán qua ngân hàng công thương Trị giá ghi trong HĐ: 19.604 (tấn) x 5.368.774,33 = 105.249.452 Thuế VAT 5% 5.262.472,6 Tổng giá thanh toán 110.511.924,6
 12. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 34. Phiếu thu 41 ngày 26/3 công ty kim khí Hải Phòng thanh toán ti ền mua hàng trong kì sau khi trừ 1% cuối kì được hưởng. 35. Theo PC 31 ngày 26/3 thanh toán tiền điện, n ước, đi ện thoại số ti ền: 46.975.000, bao gồm cả VAT. Trong đó: - Tiền nước 1.050.000 VAT5% - Tiền điện 2.750.000 VAT5% - Tiền điện thoại 43.175.000 VAT5% 36. Theo PC 32 ngày 27/3 chi tiền trả n ợ cho Công ty th ương m ại và gia công kim khí số tiền: 36.880.923 37. Theo Phiếu thu số 42 ngày 27/3, doanh nghiệp thành công thanh toán tiền nợ tháng trước số tiền: 477.486.683. 38. Ngày 27/3 xuất bán L65 cho Công ty TNHH Thương m ại số 9 theo HĐ 090376 tiền hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng Nông nghi ệp Láng Hạ theo phiếu xuất kho 123. Trị giá ghi trong HĐ: 5,930 (tấn) x 5.565.046,88 = 33.000.728 Thuế VAT 5% 1.650.036,4 Tổng giá thanh toán 34.650.764,4 39. Ngày 28/3, theo phiếu chi 33 chi tiền trả nợ tiền hàng mua trong kỳ cho công ty cổ phần Việt Nhật, sau khi trừ 1% CK. 40. Theo phiếu thu số 43 công ty đầu tư và xây dựng Phương Bắc thanh toán tiền mua hàng ở NV (32) bằng tiền mặt. 41. Theo PC 34 chi tiền trả nợ tiền tháng trước cho doanh nghiệp Quang Anh số tiền 64.437.409. 42. Ngày 28/3 xuất bán D20 11.7 cho Công ty Thương m ại Thành Đ ạt theo HĐ 091762; PX kho 124, khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu thu 44. Trị giá ghi trong HĐ: 479,660 (tấn) x 5.448.296,66 = 2.613.329.978 Thuế VAT 5% 130.666.498,9 Tổng giá thanh toán 2.743.996.476,9 43. Ngày 28/3 nhập C12 9 theo phiếu nhập 169 từ công ty, thu ế VAT 5%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Tên sản phẩm ĐV tính Đơn giá Số lượng Thành tiền C 129 Tấn 5.665.046,91 29,206 165.453.360
 13. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 44. Ngày 28/3 theo PC 36 chi tiền trả nợ tháng trước cho HTX công nghiệp toàn diện số tiền: 82.326.710 45. Ngày 29/3 theo PC 37 chi tiền trả nợ tháng trước cho HTX vận tải Hoàng Minh số tiền 192.895.556 46. Ngày 29/3 xuất bán D 25 cho công ty Tân Tây đô theo HĐ 093264 theo PX 125, khách hàng kí nhận nợ. Trị giá ghi trong HĐ: 7,358 (tấn) x 4.924.493,06 = 36.234.420 Thuế VAT 5% 1.811.721 Tổng giá thanh toán 38.046.141 47. Ngày 29/3 mua U 120 của công ty vật tư S ơn La theo HĐ s ố 039275, hàng hoá đã nhập kho theo PN 169, tiền hàng chưa thanh toán. Trị giá ghi trong HĐ: 0,300 (tấn) x 5.400.000 = 1.620.000 Thuế VAT 5% 81.000 Tổng giá thanh toán 1.701.000 48. Nhận được giấy báo có của Ngân hàng nông nghi ệp Láng Hạ v ề số ti ền lãi gửi: 3.742.426. 49. Ngày 30/3 xuất bán I 12 6 cho Công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy theo HĐ số 013257, PX 126, tiền hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản qua Sở Giao d ịch ngân hàng công thương. Trị giá ghi trong HĐ: 76,640 (tấn) x 5.815.046,92 = 445.665.196 Thuế VAT 5% 22.283.259,8 Tổng giá thanh toán 167.948.455,8 50. Xuất bán C129 cho công ty xây dựng Thanh Hoa theo HĐ số 073619, theo PX 127, tiền hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu thu 45. Trị giá ghi trong HĐ: 3,905 (tấn) x 5.665.046,86 = 22.122.008 Thuế VAT 5% 1.106.100,4 Tổng giá thanh toán 23.228.108,4 51. Phiếu thu số 46 công ty Tân Tây Đô thanh toán tiền mua hàng trong kỳ ở nghiệp vụ (46) 52. Theo PC số 38 chi tiền trả nợ cho công ty vật tư Sơn La, sau khi trừ 1% CK.
 14. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Phần III Một số nhận xét, kiến nghị đề xuất 1. Một số nhận xét Sau khi đi sâu vào tìm hiểu công tác kế toán tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên em nhận thấy một số vấn đề sau: + Là một chi nhánh của công ty gang thép Thái Nguyên tr ực thu ộc T ổng công ty thép Việt Nam, chi nhánh Hà Nội có chức năng ch ủ yếu là th ực hi ện quá trình l ưu thông những sản phẩm thép do công ty sản xuất trên thị trường Hà N ội nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung. + Để kinh doanh có hiệu quả chi nhánh đã thường xuyên có sự đ ổi m ới v ề c ơ cấu tổ chức như sắp xếp lại cơ cấu phòng ban một cách gọn nhẹ tạo tính năng đ ộng trong điều hành quản lý. + Nhìn chung việc tổ chức hạch toán ở chi nhánh được ti ến hành đầy đ ủ, đ ều đặn và theo đúng quy định về chuẩn mực kế toán mới c ủa Bộ Tài chính. B ộ phận k ế toán luôn bám sát quá trình kinh doanh tiêu th ụ, đảm bảo cung c ấp thông tin k ịp th ời, đầy đủ, chính xác phục vụ tốt cho công tác quản lý và chỉ đ ạo kinh doanh tiêu th ụ có hiệu quả. Điều này đã tác dụng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác quản lý hoạt động tiêu thụ của chi nhánh cũng như công ty. + Hiện nay chi nhánh đã áp dụng phần mềm kế toán vào tổ chức công tác k ế toán từ đó giúp tiết kiệm chi phí về nhân lực, chi phí về tổ chức luân chuyển, l ưu tr ữ, bảo quản các chứng từ, tài liệu kế toán - tài chính của chi nhánh. Vi ệc sử dụng phần mềm kế toán còn giúp công ty lựa chọn ra được một đội ngũ cán bộ có trình đ ộ v ững vàng, có tinh thần trách nhiệm và biết vận dụng một cách sáng t ạo các ch ế đ ộ chính sách của nhà nước. Bên cạnh những thuận lợi nêu ở trên, chi nhánh còn gặp không ít nh ững khó khăn trong hoạt động kinh doanh như: Trong những năm gần đây có r ất nhi ều nh ững sản phẩm thép khác nhau xuất hiện, giá cả thị trường không ổn định, làm cho quan h ệ cung - cầu thay đỏi theo chiều hướng bất lợi cho chi nhánh. Nếu như trước đây là m ặt hàng còn khan hiếm chi nhánh không phải tìm kiếm thị trường đầu ra thì nay ngược lại, cung luôn lớn hơn cầu dẫn đến sự cạnh tranh gi ữa các tổ ch ức kinh doanh ngày càng gay gắt hơn. 2. Một số kiến nghị đề xuất
 15. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Qua thời gian đi thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán của chi nhánh, em có một số kiến nghị sau: + Về hình thức tổ chức công tác kế toán. Hình thức tổ chức công tác kế toán của chi nhánh theo hình th ức phân tán hình thức này rất phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của chi nhánh. + Đối với công tác kế toán hàng hoá - Hàng hoá được đánh giá theo trị giá vốn thực tế, vi ệc đánh giá này đ ảm b ảo phản ánh chân thực giá trị của hàng hoá nhập, xuất tồn kho tạo đi ều ki ện đ ể xác đ ịnh kết quả kinh doanh một cách chính xác, phù hợp với đặc điểm của chi nhánh. + Đối với công tác kế toán bán hàng Chi nhánh đã sử dụng rất nhiều các phương thức bán hàng điều này đã góp phần thu hút thêm các khách hàng mới cho chi nhánh, giúp chi nhánh tăng kh ối l ượng hàng hoá tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng. Tuy nhiên chi nhánh cũng cần xem xét tới các kho ản (khâu thanh toán cho khách hàng để tạo điều kiện thu hồi vốn nhanh, làm tăng vòng quay của vốn…) + Đối với công tác kế toán tiền lương Tiền lương của nhân viên trong chi nhánh được tập h ợp vào chi phí nhân viên bán hàng TK641. Nhìn chung kế toán tiền lương ở chi nhánh rất tốt, đảm bảo thanh toán tiền lương nhanh cho nhân viên. Hiện nay chi nhánh không sử dụng TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp. ý kiến của em là, chi nhánh nên sử dụng TK 642 đ ể tập h ợp chi phí qu ản lý, đ ể không phải tập hợp hết vào TK 641 - chi phí bán hàng. + Đối với công tác xác định kết quả kinh doanh Để xác định kết quả kinh doanh một cách đúng đắn thì vi ệc quản lý hạch toán và phân bổ các khoản chi phí hợp lý và đúng đắn. ở Chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên chi phí bán hàng không được phân bổ cho hàng tồn kho cu ối kì mà đ ược k ết chuyển toàn bộ sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh cho kỳ đó. Đây có th ể coi là một hạn chế mà chi nhánh cần khắc phục. * Một số đề xuất + Trong điều kiện hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt gi ữa các doanh nghi ệp vì vậy chi nhánh phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, ph ục v ụ t ốt h ơn nhu cầu tiêu dùng của thị trường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, th ực sự là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Để đạt được điều đó thì c ần thi ết ph ải s ử d ụng
 16. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau trong đó k ế toán đ ược coi là m ột công cụ đắc lực. + Để kinh doanh có hiệu quả chi nhánh luôn chú trọng đến việc tuyển dụng và đào tạo ra một đội ngũ cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhi ệm, có ý th ức k ỉ lu ật cao. Chi nhánh cần thường xuyên mở các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng, các lớp marketing… cho cán bộ công nhân viên để họ có thêm những ki ến thức, hi ểu bi ết mới. + Để thắng thế trên thương trường đòi hỏi chi nhánh c ần phải n ắm b ắt đ ược thông tin một cách kịp thời đầy đủ trên thị trường trong và ngoài nước. Chi nhánh cũng cần phải nghiên cứu và phân tích thông tin một cách kỹ lưỡng để có th ể đ ưa ra đ ược các chính sách, kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình th ực t ế c ủa chi nhánh. T ừ đó giúp tăng khối lượng hàng hoá tiêu thụ, tránh ứ đọng vốn và ứ đọng hàng tồn kho. + Để theo dõi và kiểm soát một cách tốt hơn về tình hình nh ập xu ất, t ồn hàng hoá chi nhánh nên mở sổ chi tiết hàng hoá theo từng mã hàng hoá. + Chi nhánh nên áp dụng chiết khấu thanh toán cho khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng thanh toán nhanh. Ngoài ra đ ối v ới khách hàng mua th ường xuyên hoặc mua với khối lượng lớn chi nhánh nên áp dụng thưởng cho khách hàng. + Việc xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường. Vì vậy chi nhánh nên trích lập các kho ản d ự phòng gi ảm giá hàng tồn kho nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh cho chi nhánh, cũng nh ư nên trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm đề phòng những tổn th ất về các kho ản ph ải thu khó đòi có thể xảy ra, hạn chế những đột biến v ề k ết qu ả kinh doanh trong 1 kì kế toán. Qua thời gian thực tập tại chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên, b ước đầu em đã làm quen với công việc của người cán bộ kế toán, tìm hi ểu b ộ máy k ế toán c ủa chi nhánh. Có thể nói rằng những thành tựu mà chi nhánh đ ạt đ ược trong nh ững năm vừa qua là khong nhỏ của công tác quản lý và công tác tài chính k ế toán, kinh doanh hoạt động thống nhất, ổn định và tin cậy, chi nhánh đã tạo dựng đ ược ch ỗ đ ứng trên thị trường. Bằng lượng kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I. Em đã c ố gắng trình bày những v ấn đ ề c ơ b ản nhất về tổ chức kế toán tổng hợp. Mặt khác, kết hợp với quá trình thực tập tại chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên được sự chỉ bảo giúp đỡ c ủa các cô chú t ại phòng kế toán chi nhánh, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan đã giúp đ ỡ em
 17. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp hoàn thành báo cáo này. Một lần nữa cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô./.
 18. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận vừa là đi ều kiện, v ừa là m ột quá trình tái sản xuất mở rộng, nó quyết định sự tồn tại và phát tri ển các doanh nghi ệp. Vì v ậy có thể nói nhiệm vụ chính nói chung đối với các doanh nghiệp hoạt động trong c ơ chế thị trường là sắp xếp bố trí hợp lý các nguồn lực mà doanh nghi ệp có đ ược, t ổ ch ức sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất để tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy các đơn vị kinh tế mốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì phải tìm mọi biện pháp để hs sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để đạt được hiệu quả cao trpmg lao động các công ty c ần tổ chức công tác quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù h ợp v ới ch ức năng nhi ệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bao gồm vi ệc sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có biến đổi đầu vào để tạo ra s ản phẩm cu ối cùng là tiêu thụ các sản phẩm đó trên thị trường nhằm mục tiêu là lợi nhuận. Tiêu th ụ là giai đoạn cuối cùng nhưng có vai trò rất quan trọng đối với cả quá trình tái sản xu ất. Đó là điểm kết thúc quá trình sản xuất với chức năng thực hiện giá trị hàng hoá, s ản ph ẩm mặt khác tiêu thụ cũng là điểm khởi đầu của cả quá trình sản xu ất khi nó làm cho quá trình quay vòng vốn tái đầu tư vào sản xuất. Trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà sản xuất luôn gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm là nhân tố chính quyết định sự thành công c ủa quá trình tiêu thụ đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu ch ọn l ựa cho mình một cơ cấu sản phẩm hợp lý, với những sản phẩm chất l ượng cao giá thành hạ, phù hợp với nhu cầu của thị trường, để doanh nghi ệp có thể tiêu th ụ đ ược nhi ều sản phẩm, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Để đạt được mục tiêu trên doanh nghiệp cần có những chiến lược, phương hướng quản lý tình hình tiêu th ụ và l ợi nhuận thật tốt để đạt được mục tiêu mong muốn. Qua thời gian học tập tại trường và đi thực tập ở chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Được sự chỉ bảo ân cần của các cô chú ở phòng tài chính k ế toán chi nhánh và đặc biệt là sự chỉ dẫn nhiệt tình c ủa thầy Lê Quang Dũng, em đã viết được một báo cáo về tình hình tiêu thụ ở chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Báo cáo gồm 3 chương:
 19. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Chương I: Khái quát về tình hình hoạt động của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Chương II: Tình hình quản lý tiêu thụ của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tình hình tiêu thụ của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội. Do lượng kiến thức tích luỹ còn hạn chế, báo cáo này không tránh kh ỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ c ủa các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn!
 20. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Chương I Khái quát về tình hình hoạt động của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội I. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội 1. Sơ lược về chi nhánh Hà Nội - Tên doanh nghiệp: chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên - Trụ sở chính: số 17 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội. - Tài khoản: 710A 00700 tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng công th ương Vi ệt Nam. - Giám đốc chi nhánh: Ông Lê Trung Tuyến. - Ngành nghề kinh doanh: Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gang và thép các loại do Công ty gang thép Thái Nguyên sản xuất. 2. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà N ội đ ược thành lập t ừ năm 1995 với chức năng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gang, thép mang nhãn hiệu TISCO do Công ty gang thép Thái Nguyên sản xuất trên thị trường Hà Nội. Từ khi thành lập được công ty gang thép Thái Nguyên giao cho chi nhánh Hà Nội trách nhiệm là giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gang thép các lo ại… v ới quy mô quản lý trực tuyến phòng kinh doanh công ty. Sinh ra trong m ột c ơ ch ế bao c ấp, ho ạt động trong một môi trường mà khách hàng chủ yếu là các công ty kim khí và các đ ơn vị trong ngành kinh doanh thép gần như được bao cấp cho nên c ơ ch ế ho ạt đ ộng trong những năm đầu của chi nhánh mang tính chất đặc thù là bao cấp hoàn toàn. Trong những năm 1995-1999 chi nhánh hoạt động đơn thu ần là gi ới thi ệu s ản phẩm chưa chú trọng đến công tác tiêu thụ, với 04 c ửa hàng tr ực thu ộc n ằm trên đ ịa bàn Hà Nội và 23 cán bộ CNV được điều động từ các nhà máy sản xu ất c ủa công ty chưa có kinh nghiệm trong công tác tiêu thụ và ti ếp cận thị tr ường, khách hàng ch ủ yếu là các nhà phân phối lớn như Công ty kim khí Hà N ội, công ty kinh doanh thép v ật tư Hà Nội… sản lượng tiêu thụ không cao (5000- 7000 tấn thép/năm), mở thêm 16 cửa hàng trên toàn địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân c ận, số cán b ộ công nhân viên tham gia công tác quản lý và bán hàng đã tăng lên 105 người tạo thêm đ ược nhi ều công ăn vi ệc làm và tăng thu nhập cho người lao động (bình quân mỗi người 1.000.000 - 1.200.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản