BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Chia sẻ: haichau

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP. Cho năm tài chính kết ... 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. 50. 6.100.211.893. 5.334.196.960 ... Kế toán trưởng. Tổng Giám đốc ...

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC - ĐIỆN TỬ
Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Năm 2007

Đơn vị tính: VND

Mã Thuyết
CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 64.893.602.996 55.305.847.961

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 22.526 2.344.000

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 64.893.580.470 55.303.503.961

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 45.201.225.726 38.467.754.713

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 19.692.354.744 16.835.749.248

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 339.213.541 95.666.784
-
7. Chi phí tài chính 22 VI.4 688.862.616 987.176.007
Trong đó: chi phí lãi vay 23 670.716.989 887.120.574
-
8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 481.092.963 256.653.888
-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 12.496.379.716 10.398.757.816
-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 6.365.232.990 5.288.828.321

11. Thu nhập khác 31 VI.7 15.007.087 341.631.247
-
12. Chi phí khác 32 VI.8 280.028.184 296.262.608

13. Lợi nhuận khác 40 (265.021.097) 45.368.639

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 6.100.211.893 5.334.196.960

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.14 1.025.572.124 746.787.574

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.9 (171.685.819) -

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5.246.325.588 4.587.409.386

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10 2.309 4.587TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2008
______________ ________________ ___________________
Vũ Thị Tứ Nữ Trần Ngọc Tuân Lương Ngọc Hương
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản