Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
86
lượt xem
19
download

Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đã có một số khó khăn cho phát triển trang trại lợn quy mô nhỏ như kiến thức kỹ thuật hạn chế của nông dân, biến động lớn trong giá lợn và thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, nông dân đôi khi phải đối mặt với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

  1. T×NH H×NH CH¡N NU¤I LîN TRANG TR¹I QUY M¤ NHá(1) T¹I HUYÖN TRùC NINH, TØNH NAM §ÞNH Small-scale farms Pig production in Trucninh district of Namdinh province Vò §×nh T«n, Vâ Träng Thµnh Summary A survey was carried out on 33 small-scale pig farms in Truc Ninh district of Nam Dinh province to get better knowledge of the development of this sub-sector. Results showed that the size of pig farms was still modest in terms of land area (773,76 m2) and investment capital (32.500.000 VND). The performance and economic benefits of these farms depended strongly on pork and piglet prices. Most pig farms in Truc Ninh district were in negative financial balance in 2003 but they gained positive profits in 2004 (939.360VND/litter for sows and 203.860 VND/head for fattening pigs). There were some difficulties for small-scale pig farm development such as limited technical knowledge of farmers, large fluctuation in price of pigs and feed. Moreover, farmers were sometimes faced with the problem of product marketing. All the problems created constraints to development of small-scale pig farms in the countryside. Key words: Pig farm, small-scale, pork piglet, profit, marketing 1.§ÆT VÊN §Ò Trong kho¶ng 10 n¨m l¹i ®©y, ch¨n nu«i lîn qui m« trang tr¹i ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, quy m« ch¨n nu«i tËp trung ngµy cµng nhiÒu. §Õn hÕt n¨m 2003, c¶ n−íc cã 4764 trang tr¹i ch¨n nu«i lîn, trong ®ã vïng ®ång b»ng s«ng Hång lµ vïng ph¸t triÓn m¹nh ch¨n nu«i lîn trang tr¹i víi 1254 trang tr¹i, ®øng thø 2 c¶ n−íc vÒ sè l−îng trang tr¹i sau vïng §«ng Nam bé (2268 trang tr¹i) nh−ng l¹i cã sè l−îng ®µn lîn lín nhÊt, chiÕm 25,67% tæng ®µn lîn c¶ n−íc (TrÇn Kim Anh, Nguyªn Thanh S¬n, 2004). NhiÒu tØnh cã nghÒ ch¨n nu«i lîn ph¸t triÓn kh¸ nh− H−ng Yªn, Hµ T©y, Nam §Þnh, Th¸i B×nh, ..., ®ang chó träng ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn theo m« h×nh trang tr¹i gia ®×nh. Ch¨n nu«i theo h−íng trang tr¹i sÏ cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n vÒ quy m« vµ møc ®Çu t−, ®Ó cã thÓ ¸p dông c¸c kü thuËt tiªn tiÕn nh»m c¶i thiÖn n¨ng suÊt s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ch¨n nu«i. §iÒu nµy ®· ®−îc minh chøng râ rµng t¹i c¸c n−íc cã nÒn ch¨n nu«i ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy còng chØ míi ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n−íc ta. Bªn c¹nh ®ã, ch¨n nu«i lîn trang tr¹i ®ang ®øng tr−íc mét thùc tr¹ng lµ tèc ®é ph¸t triÓn sè l−îng còng nh− qui m« trang tr¹i ch−a cao. Nghiªn cøu nµy ®−îc tiÕn hµnh nh»m hiÓu ®−îc râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ë vïng ®ång b»ng S«ng Hång. 2. §èI T¦îNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU §èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn quy m« nhá, t¹i huyÖn Trùc Ninh, tØnh Nam §Þnh. Thêi gian thùc hiÖn tõ th¸ng 1-2003 ®Õn 6-2004 1 C¸c hé ch¨n nu«i lîn ®−îc ®iÒu tra trªn ®Þa bµn huyÖn ®· cã ®Çu t− kh¸ cao vÒ con gièng, thøc ¨n vµ chuång nu«i theo h−íng trang tr¹i râ rÖt, mÆc dï ®a sè trang tr¹i ch−a ®¹t tiªu chÝ trang tr¹i cña Bé NN &PTNT cao h¬n h¼n so víi ch¨n nu«i quy m« n«ng hé cña vïng §ång b»ng s«ng Hång . V× vËy c¸c t¸c gi¶ sö dông côm tõ "trang tr¹i quy m« nhá"trong nghiªn cøu nµy. 195
  2. TiÕn hµnh ®iÒu tra theo ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn tæng thÓ (t×m hiÓu sè liÖu thø cÊp t¹i tØnh, huyÖn vµ x· ®Ó chän mÉu sau ®ã míi tiÕn hµnh kh¶o s¸t) Chän ra c¸c trang tr¹i tháa m·n yªu cÇu tèi thiÓu: tõ 5 lîn n¸i trë lªn hoÆc cã trªn 20 lîn thÞt trong c¸c trang tr¹i tõ th«ng tin thø cÊp theo danh s¸ch c¸c trang tr¹i do phßng n«ng nghiÖp huyÖn cung cÊp. §Æt sæ theo dâi mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¹i mét sè trang tr¹i tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2004. Xö lý c¸c th«ng tin thu ®−îc b»ng phÇn mÒm Excel ®Ó gi¸ trÞ ho¸ sè liÖu, ph©n tÝch th«ng tin. 3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 3.1. T×nh h×nh chung cña c¸c trang tr¹i Tuæi chñ trang tr¹i b×nh qu©n lµ 43,2 tuæi vµ Ýt cã sù chªnh lÖch. §iÒu ®ã chøng tá hÇu hÕt c¸c chñ trang tr¹i ®ang ë ®é tuæi cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt nhÊt. Tr×nh ®é v¨n ho¸ chñ trang tr¹i t−¬ng ®èi cao: cÊp 2 chiÕm tû lÖ cao nhÊt (51,5%), thÊp nhÊt lµ cÊp 1 chØ cã 3%. HÇu hÕt nguån gèc chñ trang tr¹i lµ n«ng d©n (chiÕm 93,94%), mét bé phËn nhá chñ trang tr¹i cã nguån gèc lµ c«ng nh©n (chiÕm 6,06%). KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy sè lao ®éng sö dông trong trang tr¹i cßn rÊt thÊp, b×nh qu©n lµ 1,15 lao ®éng. §iÒu ®ã chøng tá qui m« trang tr¹i cßn nhá vµ chØ sö dông nguån lao ®éng s½n cã cña gia ®×nh. DiÖn tÝch c¸c trang tr¹i lµ kh¸ hÑp, b×nh qu©n 773,76m2 (tæng diÖn tÝch ®Êt lín nhÊt cña 1 trang tr¹i lµ 1820m2 vµ thÊp nhÊt lµ 230m2). C¸c trang tr¹i cã vèn ®Çu t− ban ®Çu ch−a cao b×nh qu©n 32,50 triÖu ®ång/trang tr¹i (cao nhÊt lµ 80,0 triÖu ®ång/trang tr¹i). Thêi gian thµnh lËp trang tr¹i b×nh qu©n lµ 4,7 n¨m (2-14 n¨m), hÇu hÕt c¸c trang tr¹i míi ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. B¶ng 1. C¸c lo¹i h×nh ch¨n nu«i vµ c¬ cÊu ®µn lîn trong c¸c trang tr¹i lîn t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra (th¸ng 1/2004) Sè l−îng lîn ( con ) Tû lÖ Lo¹i trang tr¹i n (%) N¸i néi N¸i ngo¹i Lîn thÞt 32,0 Lîn thÞt 3 9,1 0,0 0,0 Ph©n theo lo¹i KÕt hîp 2,3 2,8 38,8 30 90,9 lîn nu«i n¸i + thÞt Tæng 33 100,0 3,2 32,7 Nu«i n¸i néi 13 43,3 0,00 Ph©n Nu«i n¸i 7,5 67,7 6 20,0 0,0 theo gièng N¸i néi 2,4 3,5 11 36,7 lîn n¸i 30,4 + n¸i ngo¹i Tæng 30 100,0 Vµo thêi ®iÓm ®iÒu tra, sè ®Çu lîn thÞt trong c¸c trang tr¹i chØ ®¹t kho¶ng 30 - 60% c«ng suÊt chuång tr¹i. Nguyªn nh©n lµ c¸c chñ trang tr¹i thu hÑp quy m« ch¨n nu«i do nh÷ng bÊt lîi vÒ gi¸ c¶ n¨m 2003. PhÇn lín c¸c trang tr¹i nu«i kÕt hîp lîn n¸i víi lîn thÞt (90,9%) vµ rÊt Ýt trang tr¹i chØ nu«i lîn thÞt (9,1%). C¸c gièng lîn néi ®−îc nu«i phæ biÕn t¹i ®©y lµ lîn Mãng C¸i vµ lîn Ø pha. Lîn n¸i ngo¹i ®−îc nu«i chñ yÕu lµ lîn Yorkshire. Nh×n chung, c¸c trang tr¹i ®Òu cã qui m« nhá, sè l−îng lîn n¸i ch−a nhiÒu (trang tr¹i nu«i nhiÒu lîn n¸i nhÊt lµ 17 con) vµ sè l−îng lîn thÞt nu«i cßn h¹n chÕ (trang tr¹i nu«i nhiÒu lîn thÞt nhÊt 120 con/trang tr¹i) vµ sè trang tr¹i cã lîn n¸i néi cßn chiÕm tû lÖ cao (43,3% sè trang tr¹i chØ cã lîn n¸i néi vµ 36,7% sè trang tr¹i võa nu«i lîn n¸i néi võa nu«i 196
  3. lîn n¸i ngo¹i). §iÒu ®ã chøng tá c¸c trang tr¹i nµy ®Òu ®i lªn tõ ch¨n nu«i tËn dông, qui m« nhá. Tû lÖ phßng bÖnh cho c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ë c¸c trang tr¹i chØ ®¹t d−íi 70% lµ ch−a ®¹t yªu cÇu. BÖnh x¶y ra phæ biÕn nhÊt t¹i trang tr¹i lµ bÖnh ph©n tr¾ng ë lîn con vµ bÖnh tiªu ch¶y. 3.2. N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¨m 2003 N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i trong c¸c trang tr¹i ®iÒu tra n¨m 2003 Lîn ngo¹i (n= 17) Lîn néi (n=13) §¬n vÞ ⎯X ± mx ⎯X ± mx ChØ tiªu Cv % Cv % 9,81 ± 0,33 13,93 12,13 ± 0,51 Sè con ®Î ra/løa con 15,32 9,45 ± 0,29 12,63 10,46 ± 0,26 Sè con ®Ó nu«i con 8,89 9,25 ± 0,27 12,14 10,36 ± 0,24 Sè con cai s÷a/løa con 8,84 24,50 ± 0,75 12,70 53,79 ± 2,64 Thêi gian cai s÷a ngµy 17,70 56,84 ± 0,59 59,50 ± 2,12 Thêi gian xuÊt b¸n ngµy 4,35 12,90 168,2 ± 0,17 15,56 176,33 ± 1,55 Kho¶ng c¸ch løa ®Î ngµy 3,17 16,79 ± 0,32 12,25 ± 0,35 Khèi l−îng xuÊt b¸n kg/con 7,77 10,18 155,41 ± Tæng khèi l−îng xuÊt b¸n kg/æ 136,91 ± 8,87 14,77 23,36 5,56 T¹i huyÖn Trùc Ninh, c¸c trang tr¹i ®Òu ph¸t triÓn tõ ch¨n nu«i n«ng hé thµnh trang tr¹i th©m canh nªn con gièng vµ kü thuËt ch¨n nu«i ®· ®−îc quan t©m vµ ®Çu t− cao h¬n, thøc ¨n c«ng nghiÖp còng ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c trang tr¹i. Nh÷ng yÕu tè nµy ®· gãp phÇn lµm cho n¨ng suÊt sinh s¶n lîn n¸i t¨ng lªn. Sè con cai s÷a cña n¸i ngo¹i (9,81 ± 0,33 con/æ) cã phÇn cao h¬n so víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t n¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn n¸i Yorkshire trong c¸c trang tr¹i cña §oµn Xu©n Tróc (2004a; 2004b) t¹i vïng §ång b»ng s«ng Hång (8,52 ± 0,06 con/æ) vµ t¹i tr¹i gièng Mü V¨n (9,51 ± 3,01). Lîn n¸i néi cã −u ®iÓm lµ ®Î sai, ®Ò kh¸ng bÖnh tèt vµ khÐo nu«i con, sè con cai s÷a cña lîn n¸i néi trung b×nh (168,2 ngµy) kh«ng sai kh¸c nhiÒu so víi ®µn n¸i ngo¹i ®−îc nu«i t¹i Mü V¨n (tõ 163,3 ®Õn 164,6 ngµy)(§oµn Xu©n Tróc vµ CS, 2004b). Thêi gian cai s÷a ®èi víi n¸i néi lµ kh¸ dµi so víi lîn n¸i ngo¹i. TÊt c¶ c¸c trang tr¹i ®Òu ¸p dông h×nh thøc cai s÷a sím lîn n¸i ngo¹i víi thêi gian b×nh qu©n lµ 24,50 ngµy. Môc tiªu cuèi cïng cña ng−êi ch¨n nu«i lµ thu ®−îc hiÖu qu¶ ch¨n nu«i cao, ®iÒu nµy kh«ng chØ phô thuéc vµo kü thuËt ch¨n nu«i mµ cßn phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¸c ®Çu vµo vµ gi¸ c¸c s¶n phÈm ®Çu ra trong ch¨n nu«i (b¶ng 3). B¶ng 3. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i ë c¸c trang tr¹i quy m« kh¸c nhau (1000®/n¸i/n¨m) Lîn ngo¹i Lîn néi ≤ 5 n¸i ≤5 n¸i > 5 n¸i > 5 n¸i ChØ tiªu Thøc ¨n cho n¸i chöa 2102,23 2413,37 1023,03 992,23 Thøc ¨n cho n¸i nu«i con + chê phèi 1184,18 1250,35 1011,02 1069,70 Thøc ¨n cho lîn con 1655,65 1919,21 800,12 1250,16 PhÇn chi Phèi gièng 35,11 42,51 26,19 25,92 Thó y 165,13 171,84 109,48 114,48 Chi phÝ kh¸c 76,75 84,30 68,27 79,23 Tæng chi phÝ 5219,06 5976,90 3038,72 3531,88 Tæng thu 4872,12 5621,80 2791,26 3657,80 Lîi nhuËn -346,94 -355,09 -247,46 63,79 197
  4. KÕt qu¶ cho thÊy hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i trong n¨m 2003 rÊt thÊp, hÇu hÕt c¸c trang tr¹i ®Òu bÞ lç vµ lîn n¸i ngo¹i bÞ lç cao h¬n lîn n¸i néi. Riªng cã c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn n¸i néi víi qui m« trªn 5 con th× cã l·i song ë møc rÊt thÊp, b×nh qu©n 63,79 ngh×n ®ång/løa. N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt n¨m 2003 B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt lîn thÞt trong trang tr¹i n¨m 2003 Quy m« nu«i (con/n¨m) TÝnh chung ChØ tiªu Gi¸ trÞ (n=30) < 100 (n=14) 100-200 (n=11) >200 (n=5) ⎯X 5,75 4,50 5,92 8,80 Sè ®ît/n¨m (®ît ) Min-Max 1-11 1-9 4-8 4-11 ⎯X Sè con/®ît 24,00 21,1 25,10 29,35 (con) Min-Max 10-70 10-70 16-38 20-52 ⎯X 14,73 14,43 14,62 16,16 Khèi l−îng Max 18,50 18,50 17,88 17,57 nhËp vµo (kg/con) Min 11,12 11,12 11,35 11,63 ⎯X 84,68 87,62 83,88 78,54 Thêi gian Max 105,21 105,21 105,20 100,62 nu«i (ngµy) Min 70,62 72,50 70,62 72,50 ⎯X Khèi l−îng 67,11 65,25 64,95 68,14 xuÊt b¸n Max 70,23 68,70 66,75 71,05 (kg/con) Min 62,34 60,15 57,50 65,42 T¨ng träng ⎯X 618,56 580 600,02 661,83 (gr/con/ng) C¸c trang tr¹i ®Òu cã sè ®ît nu«i t−¬ng ®èi cao, song qui m« mçi ®ît cßn nhá. ViÖc t¨ng sè ®ît nu«i trong n¨m nh»m h¹n chÕ rñi ro (bÖnh tËt, thÞ tr−êng). HÇu hÕt c¸c trang tr¹i ®Òu ®¹t n¨ng suÊt kh¸, nhÊt lµ c¸c trang tr¹i cã quy m« > 200 con/ n¨m. Nh÷ng trang tr¹i nµy hoµn toµn nu«i lîn gièng ngo¹i, cã sù tËp trung ®Çu t− tèt h¬n vÒ thøc ¨n, kü thuËt ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng so víi c¸c trang tr¹i cã quy m« nhá h¬n, nªn hä rót ng¾n ®−îc thêi gian nu«i ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro vÒ bÖnh tËt. N¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn thÞt trong c¸c trang tr¹i ®−îc thÓ hiÖn qua møc t¨ng träng cña ®µn lîn thÞt. T¨ng träng tuyÖt ®èi cña ®µn lîn thÞt b×nh qu©n ®¹t 618,56 gr/con/ngµy, cao h¬n so víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t c¸c trang tr¹i vïng §ång b»ng s«ng Hång cña §oµn Xu©n Tróc (2004) (608 gr/con/ngµy). Tæng khèi l−îng lîn h¬i xuÊt b¸n trong c¸c trang tr¹i cao nhÊt ®¹t 18,3 tÊn/n¨m vµ thÊp nhÊt lµ 6,2 tÊn/n¨m (B¶ng 4) B¶ng 5. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i c¸c trang tr¹i n¨m 2003 (1000 ®/con ) Quy m« nu«i (con/n¨m) TÝnh chung ChØ tiªu (n=30) < 100 (n=14) 100-200 (n=11) > 200 (n=5) Con gièng 201,35 190,70 200,49 218,66 PhÇn Thøc ¨n 553,01 554,57 546,49 571,35 chi Phßng & ch÷a bÖnh 8,44 8,27 8,33 8,72 Chi phÝ kh¸c 5,27 4,96 5,22 6,50 Tæng chi phÝ 768,07 758,50 760,53 805,28 Tæng thu 732,65 711,23 730,22 767,54 Lîi nhuËn -35,42 -47,27 -30,31 -37,69 198
  5. Chi phÝ ®Çu t− cña c¸c trang tr¹i lîn thÞt ®èi víi con gièng chiÕm 26,21%, chi phÝ cho thøc ¨n chiÕm 72% tæng chi phÝ lîn thÞt. TÝnh trung b×nh nu«i lîn thÞt lç 35.420 ®ång/con/®ît, trong ®ã quy m« nu«i lîn thÞt 100 con/n¨m lç nhiÒu nhÊt (47.270 ®ång/con/®ît). Nh− vËy, chi phÝ thøc ¨n chiÕm tû lÖ lín trong c¬ cÊu gi¸ thµnh nªn khi gi¸ thøc ¨n qu¸ cao vµ chÊt l−îng thøc ¨n kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÞt lîn lªn cao dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn t¹i trang tr¹i gi¶m thÊp vµ mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. So s¸nh hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn theo lo¹i h×nh, theo quy m« ch¨n nu«i B¶ng 6. Lîi nhuËn tõ ch¨n nu«i lîn ë c¸c trang tr¹i trong n¨m 2003 (106 ®/trang tr¹i) ⎯X Lo¹i trang tr¹i Sè trang tr¹i Max Min ThÞt 3 - 0,65 8,02 -5,67 Ph©n theo lo¹i lîn 30 - 8,17 - 4,72 - 13,02 KÕt hîp Ph©n theo < 100 14 - 4,29 6,68 - 7,23 quy m« 100-200 11 - 5,18 8,02 - 11,38 lîn thÞt >200 5 - 12,04 -10,10 -13,02 HÇu hÕt c¸c trang tr¹i ®Òu bÞ lç vèn vµ qui m« cµng lín th× lç cµng nhiÒu. Tuy nhiªn, nh÷ng trang tr¹i cã nu«i lîn n¸i néi th× vÉn cã l·i thÊp hoÆc hoµ vèn do chi phÝ ®Çu t− thøc ¨n kh«ng nhiÒu, tËn dông ®−îc nguån thøc ¨n. MÆt kh¸c, c¸c trang tr¹i nµy kh«ng b¸n lîn gièng khi cai s÷a, mµ xuÊt b¸n lîn con vµo 80 ngµy tuæi ®Ó lµm lîn hËu bÞ, gi¸ b¸n lîn nµy cao h¬n gi¸ b¸n lîn gièng 60 ngµy tuæi ®Ó nu«i thÞt. 3.3. KÕt qu¶ theo dâi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 §Çu n¨m 2004, gi¸ lîn gièng vµ gi¸ lîn thÞt t¨ng lªn ®· lµm cho t×nh h×nh ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu. C¸c trang tr¹i cã sù ®Çu t− tèt h¬n vÒ con gièng, thøc ¨n vµ ch¨m sãc nu«i d−ìng. Mét sè chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn n¸i n¨m 2004 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003, thêi gian xuÊt b¸n lîn con ng¾n h¬n (54,43 ngµy) nh−ng khèi l−îng xuÊt b¸n c¶ æ l¹i t¨ng cao h¬n (157,21 kg). B¶ng 7. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i ngo¹i n¨m 2004 ë c¸c trang tr¹i (n=7) (1000®ång/løa/n¸i ) ⎯X ChØ tiªu Max Min Thøc ¨n cho n¸i chöa + chê phèi 941,13 1001,68 901,60 Thøc ¨n cho n¸i nu«i con + lîn con 1147,39 1366,60 908,60 PhÇn Phèi gièng 32,58 36,00 30,00 chi Thó y 96,83 109,80 75,50 KhÊu hao chuång tr¹i 41,66 44,65 33,96 Chi phÝ kh¸c 3,86 4,00 3,68 Tæng chi phÝ 2280,67 25,52 2010,58 Tæng thu 3219,93 3960 2574,00 Lîi nhuËn 939,26 1564,68 515,38 Lîi nhuËn trung b×nh t¹i c¸c trang tr¹i ®· t¨ng cao h¬n nhiÒu so víi n¨m 2003, ®¹t b×nh qu©n 939.260 ®ång/løa/n¸i, cao nhÊt ®¹t 1.564.680 ®ång vµ kh«ng cã trang tr¹i nµo bÞ lç. 199
  6. B¶ng 8. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i c¸c trang tr¹i n¨m 2004* (ngh×n ®ång/con) ⎯X ChØ tiªu Max Min Chi phÝ mua gièng 316,80 460,00 231,25 Chi phÝ thøc ¨n 420,47 646,09 354,65 Chi phÝ thó y 12,86 19,67 5,38 KhÊu hao chuång tr¹i 7,19 12,87 5,13 Chi phÝ kh¸c 1,68 3,44 0,92 Tæng chi phÝ 759,00 1142,07 597,33 Tæng thu 962,86 1392,60 717,50 Lîi nhuËn 203,86 250,53 120,17 *KÕt qu¶ theo dâi trªn 4 trang tr¹i víi tæng sè con theo dâi lµ 193 N¨m 2004, mÆc dï l−îng thÞt lîn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng ®¸ng kÓ nh−ng do sù ¶nh h−ëng cña dÞch cóm gia cÇm nªn møc tiªu thô thÞt lîn néi ®Þa t¨ng m¹nh ®· lµm cho gi¸ thÞt lîn t¨ng cao. N¨m 2004, t¹i ®Þa bµn huyÖn Trùc Ninh, gi¸ lîn h¬i trung b×nh 15.300 ®/kg cao h¬n so víi gi¸ lîn h¬i trung b×nh n¨m 2003 (11500®ång/kg). HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt nhê ®ã t¨ng lªn, møc trung b×nh t¹i c¸c trang tr¹i theo dâi lµ 203.860 ®ång/con (120.170 - 250.530 ®ång/con). 4.KÕT LUËN C¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë huyÖn Trùc Ninh cã quy m« cßn t−¬ng ®èi nhá vµ xu h−íng ph¸t triÓn thµnh quy m« lín ch−a râ rÖt, ®iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n nh− gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh, tr×nh ®é kü thuËt cña c¸c chñ trang tr¹i cßn h¹n chÕ. C¸c chñ trang tr¹i chñ yÕu ®i lªn tõ kinh nghiÖm nªn nhiÒu trang tr¹i ch−a chó ý ®Õn kh©u chän gièng mµ vÉn tËn dông gièng lîn néi cã tõ tr−íc. Kh©u phßng bÖnh cho lîn còng ch−a ®−îc chó ý triÖt ®Ó. C¸c trang tr¹i ®· ®¹t n¨ng suÊt ch¨n nu«i kh¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i, tèc ®é t¨ng träng cña lîn thÞt. C¸c chØ tiªu nµy ®· ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt khi gi¸ cã lîi cho ng−êi s¶n xuÊt (n¨m 2004 c¸c chØ tiªu nµy cao h¬n so víi n¨m 2003). HiÖu qu¶ ch¨n nu«i cßn phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¶. N¨m 2004, khi gi¸ lîn con vµ lîn thÞt t¨ng lªn th× tÊt c¶ c¸c trang tr¹i ®Òu cã l·i vµ møc l·i ®¹t ®−îc t−¬ng ®èi cao. ThÞ tr−êng s¶n phÈm ch¨n nu«i lîn cña Trùc Ninh thiÕu tÝnh æn ®Þnh, gi¸ lîn thÞt cã giai ®o¹n xuèng qu¸ thÊp ®· c¶n trë sù ph¸t triÓn cña trang tr¹i. Sù g¾n kÕt gi÷a s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu c¶n trë. Tµi liÖu tham kh¶o TrÇn Kim Anh, Nguyªn Thanh S¬n (2004) Nghiªn cøu mét sè chÝnh s¸ch vµ thÞ tr−êng nh»m thóc ®Èy ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu, B¸o c¸o khoa häc- Bé NNPTNT, tr.2-8. TrÇn Kim Anh (2004). "Ngµnh ch¨n nu«i víi vÊn ®Ò xuÊt khÈu thÞt lîn". T¹p chÝ ch¨n nu«i sè 4 (62), tr. 30-32 Niªn gi¸m thèng kª 2002 (2003). Nxb Thèng kª, tr. 137-149 Phßng N«ng nghiÖp vµ Phßng Kinh tÕ huyÖn Trùc Ninh (2003). Sè liÖu thèng kª n¨m 2000-2003. NguyÔn Thanh S¬n (2004). "Ch¨n nu«i lîn trang tr¹i - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". T¹p chÝ ch¨n nu«i sè 4 (62), tr.39 §oµn Xu©n Tróc vµ cs (2004a), Nghiªn cøu øng dông mét sè gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt thÞt lîn träng ®iÓm. B¸o c¸o khoa häc ch¨n nu«i - thó y 2004, tr.15-16. 200
  7. §oµn Xu©n Tróc, T¨ng V¨n LÜnh vµ CS (2004b), Nghiªn cøu chän läc, x©y dùng ®µn lîn h¹t nh©n gièng Yorkshire vµ Landrace dßng mÑ cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt cao t¹i xÝ nghiÖp gièng vËt nu«i Mü V¨n, B¸o c¸o khoa häc ch¨n nu«i - thó y 2004, tr. 523-524 201

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản