Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

Chia sẻ: thulanh2

Đã có một số khó khăn cho phát triển trang trại lợn quy mô nhỏ như kiến thức kỹ thuật hạn chế của nông dân, biến động lớn trong giá lợn và thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, nông dân đôi khi phải đối mặt với...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "TìNH HìNH CHĂN NUÔI LợN TRANG TRạI QUY MÔ NHỏ(1) TạI HUYệN TRựC NINH, TỉNH NAM ĐịNH "

T×NH H×NH CH¡N NU¤I LîN TRANG TR¹I QUY M¤ NHá(1) T¹I HUYÖN TRùC
NINH, TØNH NAM §ÞNH
Small-scale farms Pig production in Trucninh district of Namdinh province
Vò §×nh T«n, Vâ Träng Thµnh
Summary
A survey was carried out on 33 small-scale pig farms in Truc Ninh district of Nam Dinh
province to get better knowledge of the development of this sub-sector. Results showed that the size
of pig farms was still modest in terms of land area (773,76 m2) and investment capital (32.500.000
VND). The performance and economic benefits of these farms depended strongly on pork and piglet
prices. Most pig farms in Truc Ninh district were in negative financial balance in 2003 but they
gained positive profits in 2004 (939.360VND/litter for sows and 203.860 VND/head for fattening
pigs). There were some difficulties for small-scale pig farm development such as limited technical
knowledge of farmers, large fluctuation in price of pigs and feed. Moreover, farmers were
sometimes faced with the problem of product marketing. All the problems created constraints to
development of small-scale pig farms in the countryside.
Key words: Pig farm, small-scale, pork piglet, profit, marketing

1.§ÆT VÊN §Ò
Trong kho¶ng 10 n¨m l¹i ®©y, ch¨n nu«i lîn qui m« trang tr¹i ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng
kÓ, quy m« ch¨n nu«i tËp trung ngµy cµng nhiÒu. §Õn hÕt n¨m 2003, c¶ n−íc cã 4764 trang tr¹i ch¨n
nu«i lîn, trong ®ã vïng ®ång b»ng s«ng Hång lµ vïng ph¸t triÓn m¹nh ch¨n nu«i lîn trang tr¹i víi
1254 trang tr¹i, ®øng thø 2 c¶ n−íc vÒ sè l−îng trang tr¹i sau vïng §«ng Nam bé (2268 trang tr¹i)
nh−ng l¹i cã sè l−îng ®µn lîn lín nhÊt, chiÕm 25,67% tæng ®µn lîn c¶ n−íc (TrÇn Kim Anh,
Nguyªn Thanh S¬n, 2004). NhiÒu tØnh cã nghÒ ch¨n nu«i lîn ph¸t triÓn kh¸ nh− H−ng Yªn, Hµ T©y,
Nam §Þnh, Th¸i B×nh, ..., ®ang chó träng ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn theo m« h×nh trang tr¹i gia ®×nh.
Ch¨n nu«i theo h−íng trang tr¹i sÏ cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n vÒ quy m« vµ møc ®Çu t−, ®Ó cã thÓ ¸p dông
c¸c kü thuËt tiªn tiÕn nh»m c¶i thiÖn n¨ng suÊt s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ch¨n nu«i. §iÒu nµy
®· ®−îc minh chøng râ rµng t¹i c¸c n−íc cã nÒn ch¨n nu«i ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy còng
chØ míi ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n−íc ta. Bªn c¹nh ®ã, ch¨n nu«i lîn trang tr¹i ®ang
®øng tr−íc mét thùc tr¹ng lµ tèc ®é ph¸t triÓn sè l−îng còng nh− qui m« trang tr¹i ch−a cao. Nghiªn
cøu nµy ®−îc tiÕn hµnh nh»m hiÓu ®−îc râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ë vïng ®ång b»ng S«ng Hång.
2. §èI T¦îNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU
§èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn quy m« nhá, t¹i huyÖn Trùc Ninh, tØnh
Nam §Þnh.
Thêi gian thùc hiÖn tõ th¸ng 1-2003 ®Õn 6-2004

1
C¸c hé ch¨n nu«i lîn ®−îc ®iÒu tra trªn ®Þa bµn huyÖn ®· cã ®Çu t− kh¸ cao vÒ con gièng, thøc ¨n vµ
chuång nu«i theo h−íng trang tr¹i râ rÖt, mÆc dï ®a sè trang tr¹i ch−a ®¹t tiªu chÝ trang tr¹i cña Bé NN
&PTNT cao h¬n h¼n so víi ch¨n nu«i quy m« n«ng hé cña vïng §ång b»ng s«ng Hång . V× vËy c¸c t¸c gi¶ sö
dông côm tõ "trang tr¹i quy m« nhá"trong nghiªn cøu nµy.
195
TiÕn hµnh ®iÒu tra theo ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn tæng thÓ (t×m hiÓu sè liÖu thø cÊp t¹i tØnh, huyÖn
vµ x· ®Ó chän mÉu sau ®ã míi tiÕn hµnh kh¶o s¸t)
Chän ra c¸c trang tr¹i tháa m·n yªu cÇu tèi thiÓu: tõ 5 lîn n¸i trë lªn hoÆc cã trªn 20 lîn thÞt
trong c¸c trang tr¹i tõ th«ng tin thø cÊp theo danh s¸ch c¸c trang tr¹i do phßng n«ng nghiÖp huyÖn
cung cÊp.
§Æt sæ theo dâi mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t¹i mét sè trang tr¹i tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6
n¨m 2004.
Xö lý c¸c th«ng tin thu ®−îc b»ng phÇn mÒm Excel ®Ó gi¸ trÞ ho¸ sè liÖu, ph©n tÝch th«ng tin.
3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN
3.1. T×nh h×nh chung cña c¸c trang tr¹i
Tuæi chñ trang tr¹i b×nh qu©n lµ 43,2 tuæi vµ Ýt cã sù chªnh lÖch. §iÒu ®ã chøng tá hÇu hÕt c¸c
chñ trang tr¹i ®ang ë ®é tuæi cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt nhÊt. Tr×nh ®é v¨n ho¸ chñ trang tr¹i t−¬ng
®èi cao: cÊp 2 chiÕm tû lÖ cao nhÊt (51,5%), thÊp nhÊt lµ cÊp 1 chØ cã 3%. HÇu hÕt nguån gèc chñ
trang tr¹i lµ n«ng d©n (chiÕm 93,94%), mét bé phËn nhá chñ trang tr¹i cã nguån gèc lµ c«ng nh©n
(chiÕm 6,06%). KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy sè lao ®éng sö dông trong trang tr¹i cßn rÊt thÊp, b×nh
qu©n lµ 1,15 lao ®éng. §iÒu ®ã chøng tá qui m« trang tr¹i cßn nhá vµ chØ sö dông nguån lao ®éng
s½n cã cña gia ®×nh. DiÖn tÝch c¸c trang tr¹i lµ kh¸ hÑp, b×nh qu©n 773,76m2 (tæng diÖn tÝch ®Êt lín
nhÊt cña 1 trang tr¹i lµ 1820m2 vµ thÊp nhÊt lµ 230m2). C¸c trang tr¹i cã vèn ®Çu t− ban ®Çu ch−a
cao b×nh qu©n 32,50 triÖu ®ång/trang tr¹i (cao nhÊt lµ 80,0 triÖu ®ång/trang tr¹i). Thêi gian thµnh lËp
trang tr¹i b×nh qu©n lµ 4,7 n¨m (2-14 n¨m), hÇu hÕt c¸c trang tr¹i míi ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y.
B¶ng 1. C¸c lo¹i h×nh ch¨n nu«i vµ c¬ cÊu ®µn lîn trong c¸c trang tr¹i lîn t¹i
thêi ®iÓm ®iÒu tra (th¸ng 1/2004)
Sè l−îng lîn ( con )
Tû lÖ
Lo¹i trang tr¹i n
(%) N¸i néi N¸i ngo¹i Lîn thÞt
32,0
Lîn thÞt 3 9,1 0,0 0,0
Ph©n
theo lo¹i KÕt hîp 2,3 2,8 38,8
30 90,9
lîn nu«i n¸i + thÞt
Tæng 33 100,0
3,2 32,7
Nu«i n¸i néi 13 43,3 0,00
Ph©n
Nu«i n¸i 7,5 67,7
6 20,0 0,0
theo
gièng N¸i néi 2,4 3,5
11 36,7
lîn n¸i 30,4
+ n¸i ngo¹i
Tæng 30 100,0

Vµo thêi ®iÓm ®iÒu tra, sè ®Çu lîn thÞt trong c¸c trang tr¹i chØ ®¹t kho¶ng 30 - 60% c«ng suÊt
chuång tr¹i. Nguyªn nh©n lµ c¸c chñ trang tr¹i thu hÑp quy m« ch¨n nu«i do nh÷ng bÊt lîi vÒ gi¸ c¶
n¨m 2003.
PhÇn lín c¸c trang tr¹i nu«i kÕt hîp lîn n¸i víi lîn thÞt (90,9%) vµ rÊt Ýt trang tr¹i chØ nu«i lîn
thÞt (9,1%). C¸c gièng lîn néi ®−îc nu«i phæ biÕn t¹i ®©y lµ lîn Mãng C¸i vµ lîn Ø pha. Lîn n¸i
ngo¹i ®−îc nu«i chñ yÕu lµ lîn Yorkshire. Nh×n chung, c¸c trang tr¹i ®Òu cã qui m« nhá, sè l−îng
lîn n¸i ch−a nhiÒu (trang tr¹i nu«i nhiÒu lîn n¸i nhÊt lµ 17 con) vµ sè l−îng lîn thÞt nu«i cßn h¹n
chÕ (trang tr¹i nu«i nhiÒu lîn thÞt nhÊt 120 con/trang tr¹i) vµ sè trang tr¹i cã lîn n¸i néi cßn chiÕm
tû lÖ cao (43,3% sè trang tr¹i chØ cã lîn n¸i néi vµ 36,7% sè trang tr¹i võa nu«i lîn n¸i néi võa nu«i196
lîn n¸i ngo¹i). §iÒu ®ã chøng tá c¸c trang tr¹i nµy ®Òu ®i lªn tõ ch¨n nu«i tËn dông, qui m« nhá. Tû
lÖ phßng bÖnh cho c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ë c¸c trang tr¹i chØ ®¹t d−íi 70% lµ ch−a ®¹t yªu cÇu.
BÖnh x¶y ra phæ biÕn nhÊt t¹i trang tr¹i lµ bÖnh ph©n tr¾ng ë lîn con vµ bÖnh tiªu ch¶y.
3.2. N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¨m 2003
N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i
B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n cña lîn n¸i trong c¸c trang tr¹i ®iÒu tra n¨m 2003
Lîn ngo¹i (n= 17) Lîn néi (n=13)
§¬n vÞ
⎯X ± mx ⎯X ± mx
ChØ tiªu Cv % Cv %
9,81 ± 0,33 13,93 12,13 ± 0,51
Sè con ®Î ra/løa con 15,32
9,45 ± 0,29 12,63 10,46 ± 0,26
Sè con ®Ó nu«i con 8,89
9,25 ± 0,27 12,14 10,36 ± 0,24
Sè con cai s÷a/løa con 8,84
24,50 ± 0,75 12,70 53,79 ± 2,64
Thêi gian cai s÷a ngµy 17,70
56,84 ± 0,59 59,50 ± 2,12
Thêi gian xuÊt b¸n ngµy 4,35 12,90
168,2 ± 0,17 15,56 176,33 ± 1,55
Kho¶ng c¸ch løa ®Î ngµy 3,17
16,79 ± 0,32 12,25 ± 0,35
Khèi l−îng xuÊt b¸n kg/con 7,77 10,18
155,41 ±
Tæng khèi l−îng xuÊt b¸n kg/æ
136,91 ± 8,87
14,77 23,36
5,56

T¹i huyÖn Trùc Ninh, c¸c trang tr¹i ®Òu ph¸t triÓn tõ ch¨n nu«i n«ng hé thµnh trang tr¹i th©m
canh nªn con gièng vµ kü thuËt ch¨n nu«i ®· ®−îc quan t©m vµ ®Çu t− cao h¬n, thøc ¨n c«ng nghiÖp
còng ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c trang tr¹i. Nh÷ng yÕu tè nµy ®· gãp phÇn lµm cho n¨ng suÊt
sinh s¶n lîn n¸i t¨ng lªn. Sè con cai s÷a cña n¸i ngo¹i (9,81 ± 0,33 con/æ) cã phÇn cao h¬n so víi
kÕt qu¶ kh¶o s¸t n¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn n¸i Yorkshire trong c¸c trang tr¹i cña §oµn Xu©n Tróc
(2004a; 2004b) t¹i vïng §ång b»ng s«ng Hång (8,52 ± 0,06 con/æ) vµ t¹i tr¹i gièng Mü V¨n
(9,51 ± 3,01). Lîn n¸i néi cã −u ®iÓm lµ ®Î sai, ®Ò kh¸ng bÖnh tèt vµ khÐo nu«i con, sè con cai s÷a
cña lîn n¸i néi trung b×nh (168,2 ngµy) kh«ng sai kh¸c nhiÒu so víi ®µn n¸i ngo¹i ®−îc nu«i t¹i Mü
V¨n (tõ 163,3 ®Õn 164,6 ngµy)(§oµn Xu©n Tróc vµ CS, 2004b). Thêi gian cai s÷a ®èi víi n¸i néi lµ
kh¸ dµi so víi lîn n¸i ngo¹i. TÊt c¶ c¸c trang tr¹i ®Òu ¸p dông h×nh thøc cai s÷a sím lîn n¸i ngo¹i
víi thêi gian b×nh qu©n lµ 24,50 ngµy.
Môc tiªu cuèi cïng cña ng−êi ch¨n nu«i lµ thu ®−îc hiÖu qu¶ ch¨n nu«i cao, ®iÒu nµy kh«ng
chØ phô thuéc vµo kü thuËt ch¨n nu«i mµ cßn phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¸c ®Çu vµo vµ gi¸ c¸c s¶n
phÈm ®Çu ra trong ch¨n nu«i (b¶ng 3).
B¶ng 3. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i ë c¸c trang tr¹i quy m« kh¸c nhau (1000®/n¸i/n¨m)
Lîn ngo¹i Lîn néi
≤ 5 n¸i ≤5 n¸i
> 5 n¸i > 5 n¸i
ChØ tiªu
Thøc ¨n cho n¸i chöa 2102,23 2413,37 1023,03 992,23
Thøc ¨n cho n¸i nu«i con + chê phèi 1184,18 1250,35 1011,02 1069,70
Thøc ¨n cho lîn con 1655,65 1919,21 800,12 1250,16
PhÇn
chi Phèi gièng 35,11 42,51 26,19 25,92
Thó y 165,13 171,84 109,48 114,48
Chi phÝ kh¸c 76,75 84,30 68,27 79,23
Tæng chi phÝ 5219,06 5976,90 3038,72 3531,88
Tæng thu 4872,12 5621,80 2791,26 3657,80
Lîi nhuËn -346,94 -355,09 -247,46 63,79
197
KÕt qu¶ cho thÊy hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i trong n¨m 2003 rÊt thÊp, hÇu hÕt c¸c trang tr¹i
®Òu bÞ lç vµ lîn n¸i ngo¹i bÞ lç cao h¬n lîn n¸i néi. Riªng cã c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn n¸i néi víi
qui m« trªn 5 con th× cã l·i song ë møc rÊt thÊp, b×nh qu©n 63,79 ngh×n ®ång/løa.
N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt n¨m 2003


B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu n¨ng suÊt lîn thÞt trong trang tr¹i n¨m 2003
Quy m« nu«i (con/n¨m)
TÝnh chung
ChØ tiªu Gi¸ trÞ
(n=30) < 100 (n=14) 100-200 (n=11) >200 (n=5)
⎯X 5,75 4,50 5,92 8,80
Sè ®ît/n¨m
(®ît ) Min-Max 1-11 1-9 4-8 4-11
⎯X
Sè con/®ît 24,00 21,1 25,10 29,35
(con) Min-Max 10-70 10-70 16-38 20-52
⎯X 14,73 14,43 14,62 16,16
Khèi l−îng
Max 18,50 18,50 17,88 17,57
nhËp vµo
(kg/con) Min 11,12 11,12 11,35 11,63
⎯X 84,68 87,62 83,88 78,54
Thêi gian
Max 105,21 105,21 105,20 100,62
nu«i (ngµy)
Min 70,62 72,50 70,62 72,50
⎯X
Khèi l−îng 67,11 65,25 64,95 68,14
xuÊt b¸n Max 70,23 68,70 66,75 71,05
(kg/con) Min 62,34 60,15 57,50 65,42
T¨ng träng
⎯X 618,56 580 600,02 661,83
(gr/con/ng)


C¸c trang tr¹i ®Òu cã sè ®ît nu«i t−¬ng ®èi cao, song qui m« mçi ®ît cßn nhá. ViÖc t¨ng sè ®ît
nu«i trong n¨m nh»m h¹n chÕ rñi ro (bÖnh tËt, thÞ tr−êng). HÇu hÕt c¸c trang tr¹i ®Òu ®¹t n¨ng suÊt
kh¸, nhÊt lµ c¸c trang tr¹i cã quy m« > 200 con/ n¨m. Nh÷ng trang tr¹i nµy hoµn toµn nu«i lîn gièng
ngo¹i, cã sù tËp trung ®Çu t− tèt h¬n vÒ thøc ¨n, kü thuËt ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng so víi c¸c trang
tr¹i cã quy m« nhá h¬n, nªn hä rót ng¾n ®−îc thêi gian nu«i ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro vÒ bÖnh tËt.
N¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn thÞt trong c¸c trang tr¹i ®−îc thÓ hiÖn qua møc t¨ng träng cña ®µn lîn thÞt.
T¨ng träng tuyÖt ®èi cña ®µn lîn thÞt b×nh qu©n ®¹t 618,56 gr/con/ngµy, cao h¬n so víi kÕt qu¶ kh¶o
s¸t c¸c trang tr¹i vïng §ång b»ng s«ng Hång cña §oµn Xu©n Tróc (2004) (608 gr/con/ngµy). Tæng
khèi l−îng lîn h¬i xuÊt b¸n trong c¸c trang tr¹i cao nhÊt ®¹t 18,3 tÊn/n¨m vµ thÊp nhÊt lµ 6,2
tÊn/n¨m (B¶ng 4)

B¶ng 5. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i c¸c trang tr¹i n¨m 2003 (1000 ®/con )
Quy m« nu«i (con/n¨m)
TÝnh chung
ChØ tiªu
(n=30) < 100 (n=14) 100-200 (n=11) > 200 (n=5)
Con gièng 201,35 190,70 200,49 218,66
PhÇn Thøc ¨n 553,01 554,57 546,49 571,35
chi Phßng & ch÷a bÖnh 8,44 8,27 8,33 8,72
Chi phÝ kh¸c 5,27 4,96 5,22 6,50
Tæng chi phÝ 768,07 758,50 760,53 805,28
Tæng thu 732,65 711,23 730,22 767,54
Lîi nhuËn -35,42 -47,27 -30,31 -37,69198
Chi phÝ ®Çu t− cña c¸c trang tr¹i lîn thÞt ®èi víi con gièng chiÕm 26,21%, chi phÝ cho thøc ¨n
chiÕm 72% tæng chi phÝ lîn thÞt. TÝnh trung b×nh nu«i lîn thÞt lç 35.420 ®ång/con/®ît, trong ®ã quy
m« nu«i lîn thÞt 100 con/n¨m lç nhiÒu nhÊt (47.270 ®ång/con/®ît).
Nh− vËy, chi phÝ thøc ¨n chiÕm tû lÖ lín trong c¬ cÊu gi¸ thµnh nªn khi gi¸ thøc ¨n qu¸ cao vµ
chÊt l−îng thøc ¨n kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÞt lîn lªn cao dÉn ®Õn hiÖu qu¶
ch¨n nu«i lîn t¹i trang tr¹i gi¶m thÊp vµ mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng.

So s¸nh hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn theo lo¹i h×nh, theo quy m« ch¨n nu«i
B¶ng 6. Lîi nhuËn tõ ch¨n nu«i lîn ë c¸c trang tr¹i trong n¨m 2003 (106 ®/trang tr¹i)
⎯X
Lo¹i trang tr¹i Sè trang tr¹i Max Min
ThÞt 3 - 0,65 8,02 -5,67
Ph©n theo
lo¹i lîn 30 - 8,17 - 4,72 - 13,02
KÕt hîp
Ph©n theo < 100 14 - 4,29 6,68 - 7,23
quy m« 100-200 11 - 5,18 8,02 - 11,38
lîn thÞt >200 5 - 12,04 -10,10 -13,02
HÇu hÕt c¸c trang tr¹i ®Òu bÞ lç vèn vµ qui m« cµng lín th× lç cµng nhiÒu. Tuy nhiªn, nh÷ng
trang tr¹i cã nu«i lîn n¸i néi th× vÉn cã l·i thÊp hoÆc hoµ vèn do chi phÝ ®Çu t− thøc ¨n kh«ng nhiÒu,
tËn dông ®−îc nguån thøc ¨n. MÆt kh¸c, c¸c trang tr¹i nµy kh«ng b¸n lîn gièng khi cai s÷a, mµ xuÊt
b¸n lîn con vµo 80 ngµy tuæi ®Ó lµm lîn hËu bÞ, gi¸ b¸n lîn nµy cao h¬n gi¸ b¸n lîn gièng 60 ngµy
tuæi ®Ó nu«i thÞt.

3.3. KÕt qu¶ theo dâi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004
§Çu n¨m 2004, gi¸ lîn gièng vµ gi¸ lîn thÞt t¨ng lªn ®· lµm cho t×nh h×nh ch¨n nu«i cña c¸c
trang tr¹i ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu. C¸c trang tr¹i cã sù ®Çu t− tèt h¬n vÒ con gièng, thøc ¨n vµ ch¨m sãc
nu«i d−ìng. Mét sè chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt ch¨n nu«i lîn n¸i n¨m 2004 ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003,
thêi gian xuÊt b¸n lîn con ng¾n h¬n (54,43 ngµy) nh−ng khèi l−îng xuÊt b¸n c¶ æ l¹i t¨ng cao h¬n
(157,21 kg).
B¶ng 7. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i ngo¹i n¨m 2004 ë c¸c trang tr¹i (n=7)
(1000®ång/løa/n¸i )
⎯X
ChØ tiªu Max Min
Thøc ¨n cho n¸i chöa + chê phèi 941,13 1001,68 901,60
Thøc ¨n cho n¸i nu«i con + lîn con 1147,39 1366,60 908,60
PhÇn Phèi gièng 32,58 36,00 30,00
chi Thó y 96,83 109,80 75,50
KhÊu hao chuång tr¹i 41,66 44,65 33,96
Chi phÝ kh¸c 3,86 4,00 3,68
Tæng chi phÝ 2280,67 25,52 2010,58
Tæng thu 3219,93 3960 2574,00
Lîi nhuËn 939,26 1564,68 515,38
Lîi nhuËn trung b×nh t¹i c¸c trang tr¹i ®· t¨ng cao h¬n nhiÒu so víi n¨m 2003, ®¹t b×nh qu©n
939.260 ®ång/løa/n¸i, cao nhÊt ®¹t 1.564.680 ®ång vµ kh«ng cã trang tr¹i nµo bÞ lç.
199
B¶ng 8. HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i c¸c trang tr¹i n¨m 2004*
(ngh×n ®ång/con)
⎯X
ChØ tiªu Max Min
Chi phÝ mua gièng 316,80 460,00 231,25
Chi phÝ thøc ¨n 420,47 646,09 354,65
Chi phÝ thó y 12,86 19,67 5,38
KhÊu hao chuång tr¹i 7,19 12,87 5,13
Chi phÝ kh¸c 1,68 3,44 0,92
Tæng chi phÝ 759,00 1142,07 597,33
Tæng thu 962,86 1392,60 717,50
Lîi nhuËn 203,86 250,53 120,17
*KÕt qu¶ theo dâi trªn 4 trang tr¹i víi tæng sè con theo dâi lµ 193

N¨m 2004, mÆc dï l−îng thÞt lîn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng ®¸ng kÓ nh−ng do sù ¶nh
h−ëng cña dÞch cóm gia cÇm nªn møc tiªu thô thÞt lîn néi ®Þa t¨ng m¹nh ®· lµm cho gi¸ thÞt lîn t¨ng
cao. N¨m 2004, t¹i ®Þa bµn huyÖn Trùc Ninh, gi¸ lîn h¬i trung b×nh 15.300 ®/kg cao h¬n so víi gi¸
lîn h¬i trung b×nh n¨m 2003 (11500®ång/kg). HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn thÞt nhê ®ã t¨ng lªn, møc
trung b×nh t¹i c¸c trang tr¹i theo dâi lµ 203.860 ®ång/con (120.170 - 250.530 ®ång/con).
4.KÕT LUËN
C¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ë huyÖn Trùc Ninh cã quy m« cßn t−¬ng ®èi nhá vµ xu h−íng ph¸t
triÓn thµnh quy m« lín ch−a râ rÖt, ®iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n nh− gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh, tr×nh
®é kü thuËt cña c¸c chñ trang tr¹i cßn h¹n chÕ. C¸c chñ trang tr¹i chñ yÕu ®i lªn tõ kinh nghiÖm nªn
nhiÒu trang tr¹i ch−a chó ý ®Õn kh©u chän gièng mµ vÉn tËn dông gièng lîn néi cã tõ tr−íc. Kh©u
phßng bÖnh cho lîn còng ch−a ®−îc chó ý triÖt ®Ó.
C¸c trang tr¹i ®· ®¹t n¨ng suÊt ch¨n nu«i kh¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt sinh s¶n cña
lîn n¸i, tèc ®é t¨ng träng cña lîn thÞt. C¸c chØ tiªu nµy ®· ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt khi gi¸ cã lîi cho
ng−êi s¶n xuÊt (n¨m 2004 c¸c chØ tiªu nµy cao h¬n so víi n¨m 2003).
HiÖu qu¶ ch¨n nu«i cßn phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¶. N¨m 2004, khi gi¸ lîn con vµ lîn thÞt t¨ng
lªn th× tÊt c¶ c¸c trang tr¹i ®Òu cã l·i vµ møc l·i ®¹t ®−îc t−¬ng ®èi cao.
ThÞ tr−êng s¶n phÈm ch¨n nu«i lîn cña Trùc Ninh thiÕu tÝnh æn ®Þnh, gi¸ lîn thÞt cã giai ®o¹n
xuèng qu¸ thÊp ®· c¶n trë sù ph¸t triÓn cña trang tr¹i. Sù g¾n kÕt gi÷a s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô
s¶n phÈm cßn gÆp nhiÒu c¶n trë.

Tµi liÖu tham kh¶o
TrÇn Kim Anh, Nguyªn Thanh S¬n (2004) Nghiªn cøu mét sè chÝnh s¸ch vµ thÞ tr−êng nh»m thóc
®Èy ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu, B¸o c¸o khoa häc- Bé NNPTNT, tr.2-8.
TrÇn Kim Anh (2004). "Ngµnh ch¨n nu«i víi vÊn ®Ò xuÊt khÈu thÞt lîn". T¹p chÝ ch¨n nu«i sè 4 (62),
tr. 30-32
Niªn gi¸m thèng kª 2002 (2003). Nxb Thèng kª, tr. 137-149
Phßng N«ng nghiÖp vµ Phßng Kinh tÕ huyÖn Trùc Ninh (2003). Sè liÖu thèng kª n¨m 2000-2003.
NguyÔn Thanh S¬n (2004). "Ch¨n nu«i lîn trang tr¹i - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". T¹p chÝ ch¨n nu«i
sè 4 (62), tr.39
§oµn Xu©n Tróc vµ cs (2004a), Nghiªn cøu øng dông mét sè gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ nh»m
x©y dùng, ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt thÞt lîn träng ®iÓm. B¸o c¸o khoa häc ch¨n nu«i - thó y
2004, tr.15-16.
200
§oµn Xu©n Tróc, T¨ng V¨n LÜnh vµ CS (2004b), Nghiªn cøu chän läc, x©y dùng ®µn lîn h¹t nh©n
gièng Yorkshire vµ Landrace dßng mÑ cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt cao t¹i xÝ nghiÖp gièng vËt nu«i
Mü V¨n, B¸o c¸o khoa häc ch¨n nu«i - thó y 2004, tr. 523-524
201

Top Download Báo Cáo Khoa Học

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản