Báo cáo số 1009/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
39
lượt xem
3
download

Báo cáo số 1009/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1009/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 9 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1009/BC-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1009/BC-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 9 NĂM 2008 (t ngày 21/8/2008 n 20/9/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 9 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/8/2008 n ngày 20/9/2008) 1. Tình hình d ch b nh 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i; t ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 5/5. Tích lu c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p ch t t i 36 t nh/thành ph . 1.2.Tiêu ch y c p: Trong tháng ghi nh n 94 trư ng h p m c m i, không có t vong. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.627/0, b sung s dương tính tích lu t nh ng tháng trư c nâng s dương tính v i phNy khuNn t t u năm n nay là 770 trư ng h p. 1.3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch tlà 12/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 531/0. So v i cùng kỳ năm2007 (651/0), s m c gi m 18,4%, không có t vong. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 15 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 39/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 549/8. So v i cùng kỳ năm 2007 (811/14), s m c gi m 32,3%, s t vong gi m 04 trư ng h p. 1.5.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 38 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 11.706/16. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 48.600/49. So v i cùng kỳ năm 2007 (61.964/55), s m c gi m 21,6%, s t vong gi m 06 trư ng h p.
 2. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 54 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 868/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.845/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (5.434/1), s m c gi m 10,8%, s ch t tăng 01 trư ng h p. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 15 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 27/0. Tích lu s m c/vong trên c nư c t u năm n nay là 347/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (444/1), s m c gi m 21,8%, s t vong tăng 01 trư ng h p. 1.8.D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 2. Ho t ng Y t d phòng - B Y t ãc các oàn i ch o phòng ch ng d ch s t xu t huy t t i các t nh Cà Mau, ng Nai, Bình Dương, Bình Phư c; theo dõi, giám sát tình hình d ch b nh t i các t nh b nh hư ng b i lũ l t và phòng ch ng d ch b nh mùa lũ l t; ch o các t nh xây d ng k ho ch d p d ch s t xu t huy t 4 tháng cu i năm. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu, giám sát th c phNm nh p khNu, c bi t th c phNm t gia c m, thu c m; th c hi n công tác th ng kê, báo cáo ngư i nh p c nh theo tu n t i các c a khNu l n. - Ph i h p v i CDC Hoa Kỳ t ch c di n t p B công c l p k ho ch phòng ch ng th m ho và i d ch trong trư ng h p khNn c p. - T ch c thNm nh các h sơ xin c p gi p phép lưu hành hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . - Xây d ng xong d th o l n 1 K ho ch B o v Môi trư ng ngành Y t n 2010 và nh hư ng n 2015. - Ti p t c hoàn ch nh d th o l n 3 “Thông tư hư ng d n v sinh phòng b nh truy n nhi m trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân”. - Kh o sát tình hình phân b và s d ng kinh phí cho YTDP t i m t s t nh, thành ph ; Xây d ng d th o k ho ch phân b kinh phí y t d phòng và t ch c h i th o xin ý ki n v k ho ch này. - Báo cáo nhu c u h tr kinh phí năm 2009 thu c án “H tr phát tri n Trung tâm YTDP tuy n huy n, giai o n 2007-2010”. - Xây d ng d th o l n 1 Quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh xây d ng. - Ti p t c chuNn b H i ngh châu Á - Thái Bình Dương l n th 2 v phòng ch ng t i n n thương tích. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH
 3. - B Y t ã ch o các B nh vi n tri n khai th c hi n án 1816 v luân phiên cán b y t tuy n trên v h tr y t tuy n dư i, xây d ng h th ng báo cáo giám sát hàng tu n có ý ki n ch o k p th i. - Ki m tra, giám sát th c hi n quy ch chuyên môn, quy trình k thu t, quy trình giao ti p, ch o gi i quy t các hi n tư ng phát sinh trong ho t ng khám ch a b nh, ơn thư khi u n i liên quan n ch t lư ng chuyên môn, thái ng x . - Ban hành B ng i m ki m tra b nh vi n năm 2008. Xây d ng d án tăng cư ng năng l c ch ng nhi m khuNn b nh vi n, xây d ng Hư ng d n Tiêm an toàn. - Ti p t c hoàn thi n d th o Quy ch Dư c b nh vi n, quy ch s d ng thu c trong i u tr n i trú. Xây d ng danh m c thu c không c n kê ơn OTC. - ang ti n hành d th o s a i, b sung Hư ng d n chNn oán và i u tr HIV/AIDS. Ti p t c xây d ng d th o Lu t Khám ch a b nh. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS Rà soát và b sung s li u báo cáo các tháng. Tính n ngày 18/9/2008, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 131.971, s b nh nhân AIDS hi n t i là 27.989, s trư ng h p nhi m HIV t vong là 41.017, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 9/08 Tháng 9/07 Tháng 8/08 (17/8/08 n (17/8/07 n (17/7/08 n 16/9/08) 16/9/07) 16/8/08) S ngư i nhi m HIV 1122 2079 1.368 S b nh nhân AIDS 1376 966 931 S t vong do AIDS 779 568 470 - So sánh v i tháng 8/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 246 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 445 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 309 trư ng h p. - So sánh v i tháng 9/2007, s ngư i phát hi n có HIV gi m 957 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 410 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 211 trư ng h p. b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS - ang t ng h p các ý ki n óng góp ph n h i c a B Giáo d c - ào t o, B Tư pháp, B N i v , và xin ý ki n c a B K ho ch u tư, B Tài chính v án nâng cao năng l c Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. -Làm vi c v i oàn chuyên gia c a ADB v vi c xây d ng và phát tri n d án “Xây d ng năng l c phòng ch ng HIV/AIDS khu v c ti u vùng sông Mê kông” do ADB h
 4. tr ; xây d ng b n “D th o công văn báo cáo Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng v vi c xây d ng quy nh, ch hư ng d n nh kỳ báo cáo th ng kê y t liên quan n HIV/AIDS”. - Ph i h p v i CDC chuNn b t ch c H i ngh Thông tin xét nghi m c a 25 nư c. - ChuNn b tài li u báo cáo ánh giá t ng h p tình hình tri n khai th c hi n công tác phòng ch ng HIV/AIDS t i các t nh tr ng i m theo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a. Tình hình ng c th c phNm Trong tháng x y ra 19 v ng c th c phNm t i 14 t nh/thành ph : à N ng, k Nông, An Giang (2 v ), Bình Dương, Bình Thu n, B c Giang, B c K n, Cà Mau (2 v ), Hà Giang (2 v ), Hà N i, H i Dương, Thành ph H Chí Minh, Phú Yên (3 v ), Vĩnh Long. S ngư i tham gia các b a ăn là 2884 ngư i, s ngư i ng c th c phNm là 367 ngư i, s ngư i nh p vi n là 312 ngư i. Có 02 trư ng h p t vong x y ra t i t nh Cà Mau (01 v do ăn canh khoai ng t n u tr ng cá nóc và 01 v do ăn canh chua cá nóc). Nguyên nhân gây ra các v ng c g m: Vi sinh v t (08 v ), th c phNm có c (10 v ) và chưa rõ nguyên nhân (01 v ). Tích lũy t u năm n h t ngày 17/9/2008 x y ra 150 v ng c th c phNm v i s t ng s ngư i m c là 6724, trong ó có 49 t vong. b. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm - Trong tháng, B Y t ã xây d ng k ho ch t ng th th c hi n Ngh nh 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 c a Chính ph v vi c quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm; ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, xây d ng k ho ch Chương trình m c tiêu Qu c gia v V sinh an toàn th c phNm năm 2009. - Ph i h p v i ài Truy n hình Vi t Nam: Xây d ng n i dung th c hi n chương trình “S ng kho ” phát sóng hàng tu n và phát sóng thông i p “An toàn th c phNm phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m”. - ã t ch c Thanh tra 03 cơ s s n xu t bánh k o có s d ng “B t á” t i huy n Hoài c – Hà N i; tham gia oàn thanh tra, ki m tra liên ngành V sinh an toàn th c phNm trong d p T t Trung thu 2008 t i Hưng Yên, Hà N i, H i Dương, Qu ng Nam, à N ng. Ngay sau khi báo chí ưa tin v vi c s a b t c a Trung Qu c có ch a ch t gây s n th n, B Y t ã ch o các a phương tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát s a b t c a Trung Qu c. B Y t ti n hành x lý vi ph m c a các Công ty trong t thanh tra ho t ng kinh doanh th c phNm bán hàng a c p, x lý vi ph m c a công ty Kim ô v qu ng cáo và nhãn mác s n phNm th c phNm. - ã ti n hành thu h i Gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm và Gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a s n phNm ch c năng b o v s c kho “Viên b o dư ng làm p Khang M ơn”, có công văn g i Công ty C ph n u tư và Phát tri n Qu c t Monjoin Vi t Nam yêu c u ình ch lưu hành, ti n hành thu h i s n phNm nói trên
 5. trên ph m vi toàn qu c và làm th t c tái xu t toàn b s n phNm trư c ngày 15/9/2008. - ang xây d ng k ho ch chi ti t tri n khai h p tác v An toàn th c phNm v i Hoa Kỳ theo Biên b n ghi nh (MOU) ã ký gi a B Y t Vi t Nam v i B Y t và Phúc l i con ngư i Hoa Kỳ. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác T ch c cán b B y t ang ti p t c xây d ng các án s p x p l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph và hư ng d n, ôn c các vi n Nghiên c u xây d ng án chuy n i và phương án ki n toàn t ch c và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh theo Ngh nh s 115/2005/N -CP c a Chính ph . ôn c các ơn v xây d ng án và ti p t c t ch c thNm nh án, trình B trư ng phê duy t các án c a các ơn v s nghi p tr c thu c B th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch theo Thông tư s 02/TTLT-BYT-BNV c a B Y t và B N i v ngày 23/01/2008 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . B Y t ã ban hành Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 ban hành Quy t c ng x c a cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p y t và xây d ng k ho ch hư ng d n các ơn v s nghi p y t tr c thu c B Y t t ch c tri n khai th c hi n quy t c trên. Ti p t c t ch c l ra quân t i Hà N i th c hi n án c luân phiên cán b chuyên môn h tr tuy n dư i theo Quy t nh s 1816/Q -BYT. Xây d ng d th o Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. T ch c xin ý ki n vào d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t . Trong tháng, 69 ng chí Trư ng phòng Y t các huy n/ th xã c a 17 t nh/thành ph phía B c t i Yên Bái ã ư c t p hu n công tác nghi p v . ã t ch c t t L trao huy hi u vì nghĩa v qu c t cho 62 cán b , viên ch c y t tr c thu c B y t là c u chuyên gia y t giúp Cămpuchia.T ch c cu c thi K chuy n v t m gương o c H Chí Minh, th c hi n cu c v n ng H c t p theo t m gương o c H Chí Minh. 2. Công tác K ho ch - Tài chính Ti p t c hoàn thi n k ho ch ho t ng và d toán ngân sách năm 2009 c a toàn ngành trên cơ s h p góp ý c a B Tài chính. Ti p t c chuNn b án c i cách cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính c a ngành, chuNn b trình Chính ph và t ng h p báo cáo ti n các D án ODA theo ngh c a B K ho ch và u tư. ChuNn b các th t c và chuNn b ti n hành àm phán, ký k t hi p nh D án vay v n ADB u tư cho các t nh Nam Trung B . T ch c thNm nh k ho ch ho t ng và d toán ngân sách năm 2009 c a các Chương trình m c tiêu y t qu c gia. T ch c quy t toán năm 2007 i v i các D án, các ơn v tr c thu c. Ti p t c t ch c quy t toán các công trình xây d ng năm 2007 và thNm nh k ho ch thanh lý tài s n c a m t s ơn v tr c thu c. Ti p t c t ng h p và biên so n niên giám th ng kê y t năm 2007. T ch c ki m tra k ho ch quân dân y t i các a bàn khó khăn.
 6. 3. Công tác Qu n lý dư c Trong tháng, B Y t ã l p k ho ch s a i, b sung n i dung ki m tra và b ng i m ki m tra công tác Dư c a phương; t ch c h i ngh tri n khai công tác Dư c t i các t nh Tây Nguyên, khu v c Hà N i & các t nh B c Trung B ; ti p t c các công vi c có liên quan n vi c thành l p T p chí Dư c và M phNm, hoàn thi n cương chi ti t án quy ho ch t ng th m ng lư i lưu thông phân ph i thu c, ti n hành ki m tra, x lý v vi c thu c gi ông dư c dân t c mà báo chí ã ưa tin. B Y t ang hoàn thi n danh m c thu c không kê ơn, hoàn thi n 02 Quy ch Qu n lý ch t lư ng, Quy ch l y m u thu c xin ý ki n góp ý; ang b sung hoàn ch nh Quy ch thông tin qu ng cáo thu c v ngư i gi i thi u thu c. ã lên k ho ch t ng th rà soát, hoàn thi n Quy ch ăng ký thu c theo hư ng h i nh p chuNn b ban hành. ang hoàn thi n d th o l n 3 v quy nh th lâm sàng ph c v cho ăng ký thu c. ang nghiên c u rà soát n i dung c a Q 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 v vi c phê duy t k ho ch “D tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân” xu t trình Th tư ng Chính ph s a i cho phù h p v i tình hình th c t . 4. Công tác B o hi m y t Ph i h p v i U ban v các v n xã h i c a Qu c h i t ch c ho t ng gi i thi u Lu t B o hi m y t , l y ý ki n nhân dân khu v c Mi n B c t i t nh i n Biên. Hoàn thi n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph v Ban hành i u l B o hi m y t và d th o Thông tư hư ng d n. Ph i h p v i Văn phòng Trung ương ng nghiên c u chuyên “Tăng cư ng lãnh o, ch o th c hi n b o hi m y t toàn dân theo tinh th n Ngh quy t i h i X c a ng”. Ti p t c hoàn thi n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n B o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. Ti p t c kh o sát s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c D ch v k thu t Ph c h i ch c năng. Ph i h p v i các ơn v có liên quan ki m tra tình hình th c hi n BHYT t i t nh Thái Bình. 5. Công tác Pháp ch B Y t ã t ch c h i th o xin ý ki n óng góp D án Lu t Khám b nh, ch a b nh i v i các S Y t t i 3 mi n. Hoàn thi n D th o Ngh nh Hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m trình Chính ph . Ti p t c rà soát văn b n Quy ph m pháp lu t v y t t năm 1996 n năm 2006. Ki m tra văn b n m t s t nh ph c v cho công tác ki m tra công tác pháp ch . Ti p t c thNm nh và góp ý các văn b n quy ph m pháp lu t v y t và các văn b n do các B , ngành g i t i. Ti p t c ti n hành vi c so n th o Ngh nh s a i Ngh nh 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . V công tác thi ua khen thư ng, B Y t ã hoàn thi n h sơ b ng khen Th tư ng Chính ph chuNn b cho h p H i ng Thi ua khen thư ng B Y t và ki m tra công tác thi ua khen thư ng t i m t s ơn v . B Y t ã t ch c H i ch tri n lãm Y dư c qu c t t i thành ph H Chí Minh, t ch c H i ngh tri n khai Ch th 08/CT-BYT v tăng cư ng công tác truy n thông giáo d c s c kh e t i mi n Nam và xây d ng Quy ch c a Ban ch o 02TV.
 7. 6. Công tác Thanh tra Trong tháng 9 năm 2008, Thanh tra B Y t nh n ư c 76 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, trong ó có 10 ơn có danh, 66 ơn n c danh, v i 44 ơn ngh /ph n ánh, 14 ơn khi u n i, 16 ơn t cáo. Các ơn t p trung 55 n i dung (21 ơn trùng) thu c các lĩnh v c khám ch a b nh (49 ơn), kinh t xã h i (22 ơn), công tác Dư c (3 ơn) và công tác v sinh (2 ơn). Trong s các ơn thư g i n Thanh Tra B Y t , ch có 8 ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a B và các ơn v tr c thu c B , còn l i 68 ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a các B , ngành, a phương. Cơ quan B ã ti p 13 lư t ngư i yêu c u gi i quy t các th c m c, khi u n i liên quan n công tác khám ch a b nh, chính sách b o hi m y t . B Y t thanh tra ã t ch c thanh tra theo ơn khi u n i t cáo t i 02 ơn v là S Y t H i Phòng và B nh vi n Vi t Nam - Thu i n Uông Bí. Thanh tra t xu t v v sinh an toàn th c phNm t i 03 cơ s s n xu t bánh k o thu c a bàn huy n Hoài c, Hà N i có s d ng b t CaCO3 s n xu t k o, x lý 05 cơ s th c phNm ch c năng bán hàng a c p có sai ph m. B Y t cũng tri n khai oàn thanh tra vi c th c hi n quy nh v nh p khNu, kinh doanh, s n xu t thu c ông y, thu c t dư c li u và văcxin sinh phNm y t t i Thành ph à N ng. Tri n khai ho t ng c a oàn thanh tra vi c cung ng, s d ng, b o qu n thu c thu c d án phòng ch ng s t rét. Ti p t c tri n khai ho t ng c a i công tác c nhi m v hành ngh dư c t i 03 ơn v , x lý 01 ơn v vi ph m v ch t lư ng thu c. 7. Công tác chăm sóc S c kho Bà m - Tr em Trong tháng, B Y t ã t ch c các t giám sát tình hình tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng theo k ho ch c a Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/ADIS ã ư c phê duy t t i Thanh Hoá, Qu ng Ninh. Ti p t c hi u ính b n th o 4 c p nh t Hư ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v Chăm sóc s c kho sinh s n. Rà soát, b sung d th o nh m c thu c thi t y u và v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t S c kho sinh s n. Xây d ng k ho ch và d toán ngân sách D án S c kho sinh s n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia năm 2009. Xây d ng k ho ch ki m tra cu i năm c a h S c kho sinh s n. ang chuNn b d th o Thông tư Hư ng d n th c hi n Ngh nh c a Chính ph v Xác nh l i gi i tính. B Y t ti p t c t ch c các l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh cho 20 t nh v n i dung Phá thai an toàn, chăm sóc sơ sinh theo k ho ch ào t o trong Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/ADIS; ti p t c tri n khai k ho ch chi ti t các ho t ng th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia ã ư c phê duy t; t ch c giám sát thư ng quy t i các a phương. 8. Trang thi t b và Công trình y t Tri n khai tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k - thi t k m u- danh m c Trang thi t b Trung tâm y t huy n v d phòng, tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu Trang thi t b y t qua m ng, tri n khai tài Tiêu chuNn thi t k - TCN Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. Ngoài ra, B Y t còn chuNn b danh m c TTBYT cho b nh vi n a khoa khu v c theo Quy t nh s 47/2008/Q - TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng, c i t o,
 8. nâng c p b nh vi n giai o n 2008-2010; ti p t c xây d ng án thành l p Trung tâm ki m chuNn qu c gia v Trang thi t b y t . B Y t ang t ng h p báo cáo tình hình th c hi n chính sách, pháp lu t u tư xây d ng b ng v n Ngân sách nhà nư c giai o n 2005-2007 g i oàn giám sát c a U ban thư ng v Qu c h i; t ch c ki m tra tình hình th c hi n, ti n gi i ngân k ho ch v n năm 2008 các d án u tư c a các ơn v tr c thu c theo Quy t nh 390/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; xây d ng văn b n Hư ng d n t m th i phương pháp i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng thu c các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c do B Y t qu n lý; rà soát tài li u hư ng d n th c hi n án nâng c p B nh vi n huy n theo Quy t nh s 225/Q -TTg c a Chính ph cho phù h p v i án nâng c p B nh vi n huy n theo Quy t nh s 47/Q -TTg c a Chính ph . Làm vi c v i B Xây d ng v Tiêu chuNn thi t k , Thi t k m u th c hi n án nâng c p B nh vi n Huy n theo Quy t nh 47/Q -TTg c a Chính ph . 9. Công tác h p tác qu c t : Trong tháng, B Y t ã m r ng quan h ngo i giao, h p tác v i nhi u nư c v các lĩnh v c y t . ã ti p xã giao oàn i bi u thu c H i h u ngh Nagasaki- Vi t Nam, hai bên th o lu n v quan h h u ngh Vi t Nam – Nh t B n và kh năng h p tác trong lĩnh v c an toàn th c phNm, ào t o ngu n nhân l c y t ; ti p Ch t ch T ch c Amphore International và ng ý v nguyên t c vi c trao t ng K ni m chương vì s c kho nhân dân cho m t s chuyên gia y t c a t ch c Amphore International ghi nh n s óng góp và h tr c a các chuyên gia i v i công tác chăm sóc s c kho nhân dân. ã ti p i u ph i viên thư ng trú c a Liên Hi p Qu c t i Vi t Nam; ti p i s Hoa Kỳ, th o lu n v vi c phát tri n quan h h p tác gi a hai nư c v y t trong th i gian t i. B Y t ti p t c làm vi c v i các i tác y t nư c ngoài v d th o Tuyên b Hà N i trong Y t . ã ph i h p v i t ch c Giáo d c c a các B trư ng các nư c ông Nam Á v Y h c Nhi t i ch trì kỳ h p th 47 cu c h p thư ng niên c a T ch c SEAMEO TROPMED t i Hà N i. 10. Công tác Y dư c c truy n: B Y t d th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng YHCT tuy n t nh, huy n và xã”, ang hoàn ch nh g i các B , ngành có liên quan xin ý ki n óng góp. ã ph i h p v i Trung ương H i ngư i cao tu i, Trung ương H i ông y Vi t Nam và hi p H i làng ngh Vi t Nam t Ch c ngày H i “ ông y v i s c kho c ng ng”. Ban hành Quy t nh phê duy t phương pháp chung ch bi n v thu c Y h c c truy n và ti n hành t ng h p Sơ k t 5 năm tri n khai th c hi n Quy t nh 222/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t CSQG n năm 2010 c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. ã t ch c thành công l p t p hu n v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y dư c c truy n cho chuyên viên y h c c truy n và Trư ng phòng K ho ch T ng h p b nh vi n YHCT các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t i mi n B c và mi n Nam. 11. Công tác Dân s - K ho ch hoá gia ình Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương t ch c h i th o sơ k t tình hình th c hi n Ngh quy t 46, 47-NQ/TW t i 3 mi n B c, Trung, Nam. Ph i h p v i ài Truy n
 9. hình Vi t Nam xây d ng k ho ch ph i h p v vi c cung c p thông tin và nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n n i dung Dân s - K ho ch hoá gia ình trên kênh O2TV chuyên v s c kho và cu c s ng. Ti p t c ph i h p v i H i sinh viên xây d ng n i dung, k ch b n v ho t ng giao lưu SKSS gi a m t s trư ng i h c phía B c. Kh o sát nhu c u ào t o v truy n thông v n ng và truy n thông chuy n i hành vi trong lĩnh v c dân s -s c kho sinh s n và K ho ch hoá gia ình giai o n 2008- 2010 t i Qu ng Nam, Hà Giang và C n Thơ. T ch c l p t p hu n v phòng ch ng b o l c gia ình cho cán b y t và cán b các B , ban, ngành Trung ương. Ti p t c ki n toàn t ch c b máy và cán b làm công tác Dân s - K ho ch hoá gia ình t i a phương. ChuNn b h i th o nh hư ng Chi n lư c Dân s - K ho ch hoá gia ình 2011-2020. Tri n khai các ho t ng xây d ng và th nghi m ch ghi chép ban u và báo cáo th ng kê chuyên ngành Dân s - K ho ch hoá gia ình. Tri n khai các ho t ng kh o sát và xây d ng Thông tư liên t ch gi a B Y t và B K ho ch u tư v vi c phân công thu th p và công b s li u th ng kê Dân s - K ho ch hoá gia ình. T ch c h i th o khai trương m ng thông tin nghiên c u HIV/AIDS. Theo báo cáo c a các t nh, thành ph , trong 7 tháng u năm 2008, s tr em sinh ra là 649.751 cháu, tăng 5,1% so v i cùng kỳ năm 2007. S tr em sinh ra là con th 3 tr lên là 70.038 cháu, tăng 10% so v i cùng kỳ năm 2007. 12. Công tác Khoa h c - ào t o: B Y t ti n hành xây d ng k ho ch s a i Qui ch ào t o Bác s Chuyên khoa 1, chuyên khoa 2; ti p t c tri n khai th c hi n án ào t o c tuy n cho Vùng khó khăn; ph i h p v i Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) và các chuyên gia xây d ng cương chi ti t D án H tr ào t o ngu n nhân l c y t s d ng v n vay c a ADB; chuNn b k ho ch tri n khai tài Nghiên c u “ ánh giá nhu c u, th c tr ng ào t o và s d ng cán b y t trình sau i h c giai o n 2003-2007”; ch o, giám sát công tác tuy n sinh và ào t o nhân l c y t c a các trư ng tr c thu c B Y t , gi i quy t v n tuy n chưa ch tiêu c a các trư ng; tham gia cùng B Khoa h c Công ngh theo dõi qu n lý các tài c p nhà nư c ã phê duy t giai o n trư c và b t u th c hi n 2008; II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch mùa ông xuân. Ti p t c ch o tri n khai án luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i t i Hà N i; ch o Ny nhanh ti n các án trình Chính ph , hoàn thi n các lu t B o hi m Y t , khám ch a b nh, s a i lu t Dân s ; ch o xây d ng d án c i cách cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính c a ngành trong ó có khung giá vi n phí. Lãnh o B ã báo cáo Chính ph v án cơ ch tài chính c a ngành y t và Báo cáo Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân v công tác c a ngành y t trong bu i thăm và làm vi c v i B Y t . Lãnh o B ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương xin ý ki n góp ý d th o báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t 46 và 47 c a B Chính tr và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban bí thư v y t cơ s . Ch o ki n toàn cán b lãnh o c p V và các ơn v tr c thu c B Y t .
 10. Lãnh o B i công tác ch o t i a phương và m r ng h p tác qu c t . Ti p i s Úc, Hoa Kỳ, oàn i bi u c a Nh t B n, i u ph i viên c a liên h êp qu c t i Vi t Nam trao i h p tác trong các lĩnh v c an toàn v sinh th c phNm, ào t o nhân l cyt . III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2008 1. Ti p t c ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A H5N1, s t xu t huy t và các b nh d ch trong mùa thu ông. Tíêp t c ch o công tác chuNn b d phòng i phó v i nh ng cơn bãol n vào nh ng tháng cu i năm. 2. Ch o hoàn thành ti n các án trình Chính ph trong tháng 10. Hoàn thi n báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t 46-NQ/TW c a B Chính tr v công tác chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i và Ngh quy t 47-NQ/TW c a B Chính tr công tác dân s -k ho ch hóa gia ình trong tình hình m i và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban bí thư v y t cơ s trình B Chính và Ban Bí thư. 3. Ti p t c hoàn thi n, ch nh s a n i dung án i m i ho t ng, i m i cơ ch tài chính trình Chính ph . Hoàn thành vi c xây d ng k ho ch và l p d toán ngân sách toàn ngành năm 2009 và trình Chính ph . Ti p t c th c hi n biên so n niên giám th ng kê 2007. T ng h p nhu c u u tư và h tr cho 61 huy n khó khăn theo Ch th c a Th tư ng Chính ph . Ti p t c quy t toán và ki m toán năm 2007 v i các D án và ơn v tr c thu c B Y t . Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuNn b các th t c ký k t hi p nh D án ADB - Nam Trung B . T ng h p, báo cáo ti n tri n khai th c hi n và gi i ngân các D án ODA theo m u c a B K ho ch và u tư. 4. Ti p t c ph i h p v i U ban v các v n xã h i c a Qu c hoàn thi n D th o Lu t B o hi m y t trình Qu c h i t i kỳ h p th 4 (tháng 10/2008). Ti p t c d th o Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m y t . Ti p t c hoàn thi n Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h gia ình c n nghèo. Hoàn thi n D th o Quy ch ph i h p gi a ngành y t và b o hi m xã h i. D th o hư ng d n th c hi n B o hi m y t cho ngư i có th BHYT b nhi m HIV/AIDS. Ti p t c tri n khai ki m tra vi c th c hi n chính sách BHYT t i m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. Ti p t c hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh, ki m tra rà soát các văn b n ban hành t u năm 2008, ki m tra công tác pháp ch y t t i m t s S Y t , ti p t c ti n hành công tác ki m tra công tác thi ua khen thư ng t i m t s a phương, ti p t c so n th o d th o s a i, b sung Ngh nh 45/2005/N -CP, trình Chính ph D th o Ngh nh Hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m trình Chính ph , ti p t c n nh ban ch o 02TV v nh ng h at ng 02TV, t ch c H i ngh tri n khai Ch th 08/CT-BYT v tăng cư ng công tác truy n thông giáo d c s c kh e t i mi n Trung và mi n B c. 6. Ki n toàn Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn th c phNm và D th o quy ch ho t ng c a Ban Ch o. Ti p t c tri n khai th c hi n các ho t ng b o m V sinh an toàn th c phNm phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p, xây d ng các mô hình i m v V sinh an toàn th c phNm. Tăng cư ng tri n khai các ho t ng b o m V sinh
 11. an toàn th c phNm trong mùa mưa lũ. Ch o các a phương tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát s a b t c a Trung Qu c (gây s i th n). Ph i h p v i các cơ quan ch c năng ti p t c gi i quy t, x lý các vi ph m quy nh b o m VSATTP do s d ng Canxi Cacbonat không b o m tiêu chuNn ch t lư ng trong s n xu t k o c a 03 cơ s s n xu t bánh k o thu c huy n Hoài c - Hà N i. 7. Ti p t c nghiên c u hoàn ch nh D th o “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” g i các B , ngành có liên quan nghiên c u và xin ý ki n óng góp. Ti p t c nghiên c u hoàn ch nh D th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y h c c truy n tuy n t nh, huy n và xã” và ph i h p v i Trung ương H i ngư i cao tu i, Trung ương H i ông y Vi t Nam và Hi p H i Làng ngh Vi t Nam t ch c ngày h i “ ông y v i s c kho c ng ng”. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/8/2008 n 20/9/2008. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản