Báo cáo số 11/BC-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
4
download

Báo cáo số 11/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 11/BC-UBND về việc hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 01 và các công tác trọng tâm tháng 02 năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 11/BC-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2007 BÁO CÁO HO T NG CH O, I U HÀNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH , TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I THÀNH PH THÁNG 01 VÀ CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 02 NĂM 2007 I. HO T NG CH O, I U HÀNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH : 1- Phiên h p U ban nhân dân thành ph thư ng kỳ tháng 01: Ngày 25 tháng 1 năm 2007, U ban nhân dân thành ph h p phiên thư ng kỳ tháng 1 năm 2007. T i phiên h p này, U ban nhân dân thành ph ã nghe báo cáo v nh hư ng quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph n năm 2020. Ngoài ra, trong tháng, U ban nhân dân thành ph còn t ch c h p thông qua và tri n khai K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i năm 2007; thông qua d th o Báo cáo T ng k t 8 năm th c hi n Ngh quy t s 18/NQ-TU ngày 08 tháng 8 năm 1998 c a Ban Thư ng v Thành y v công tác quy ho ch, n bù khi Nhà nư c thu h i t và tái b trí dân cư trên a bàn thành ph , án xây d ng cơ s d li u chuNn hóa văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph giai o n 2006 - 2010. 2- Ban hành các văn b n c a U ban nhân dân thành ph , Ch t ch U ban nhân dân thành ph : Trong tháng 01, U ban nhân dân thành ph ã ban hành 13 Quy t nh quy ph m pháp lu t; Ch t ch U ban nhân dân thành ph ã ban hành 4 Ch th , 445 Quy t nh cá bi t, 3 Thông báo, 720 Công văn. Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ã ban hành 90 Thông báo truy n t k t lu n ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph . Trong ó, có nh ng văn b n quan tr ng như: - Ch th s 02/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 v tăng cư ng các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy r ng trong mùa khô năm 2007; - Ch th s 03/2007/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 v t p trung các gi i pháp ch y u th c hi n m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2007;
  2. - Ch th s 04/2007/Q -UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 v tăng cư ng ki m tra các công trình xây d ng và x lý các công trình xây d ng sai phép không có gi y phép xây d ng vi ph m quy trình qu n lý ch t lư ng. - Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2007 ngu n v n ngân sách t p trung v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n qu ng cáo ài Truy n hình; - Quy t nh s 05/2007/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 v ban hanh K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2007; - Quy t nh s 06/2007/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 v ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái b trí khi di d i, ch m d t ho t ng ho c c i t o, u tư xây d ng l i ch theo quy ho ch trên a bàn thành ph . ng th i, U ban nhân dân thành ph cũng ã t ch c h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ki m i m v công tác chăm lo T t Nguyên án inh H i 2007; óng góp d th o T trình và Quy t nh v qu n lý Nhà nư c i v i khu ch xu t, khu công nghi p, khu kinh t do B K ho ch và u tư so n th o; ch o S Y t , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các cơ quan, ban ngành ch c năng t ch c l phát ng chi n d ch truy n thông giáo d c s c kh e v phòng ch ng cúm gia c m; ch o S Giao thông Công chính, T ng Công ty Du l ch Sài Gòn t ch c th c hi n ư ng hoa Nguy n Hu và èn chi u sáng m ng T t Nguyên án inh H i năm 2007; ch o S Tài chính theo dõi, h tr oàn thanh tra c a B Tài chính v công tác qu n lý tài chính i v i Qu h tr lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c và Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c thành ph ; báo cáo tình hình thu chi qu d tr tài chính năm 2006 c a thành ph . II. TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I THÁNG 01 NĂM 2007: 1. D ch v - thương m i: Th trư ng ph c v cho tiêu dùng nhân d p T t c truy n năm inh H i ã kh i ng ngay t u tháng và ang bư c vào nh ng ngày cao i m. T ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tháng 1 t 13.325 t ng, tăng 26,4% (cùng kỳ tăng 20,4%), ch y u nh s tăng trư ng m nh c a ngành thương nghi p (tăng 26,8%) và ngành khách s n - nhà hàng (tăng 33,5%). M c tăng trư ng này cao hơn cùng kỳ và d báo s ti p t c tăng cao trong tháng 2 là tháng T t nh th trư ng hàng hóa d i dào, phong phú, áp ng nhu c u mua s m c a ngư i tiêu dùng. V n t i hàng hóa t g n 3,5 tri u t n, tăng 13,2% so cùng kỳ. Hàng hóa thông qua c ng t 4,2 tri u t n, tăng 34,2% (ch y u là lư ng hàng hóa xu t nh p khNu, chi m t tr ng 92,0%; lư ng hàng v n chuy n n i a ch chi m 8,0%). V n t i hành khách t 23,6 tri u lư t khách, tăng 9,4% so cùng kỳ. ph c v nhu c u i l i trong d p T t, các ơn v v n t i hành khách ã t p trung tri n khai k ho ch ph c v T t các tuy n xe buýt u ư c tăng chuy n, tăng gi ph c v . Kim ng ch xu t khNu trên a bàn t trên 1 t USD; n u không tính giá tr d u thô, tr giá hàng hóa xu t khNu t 440,1 tri u USD, tăng 5,9% so cùng kỳ. Kim ng ch nh p
  3. khNu t 512,2 tri u USD, tăng 9,3% so cùng kỳ ch s giá tiêu dùng tháng 01 tăng 0,97% so tháng trư c, tăng 6,51% so cùng kỳ. Trong ó, giá lương th c tăng 7,96% so tháng trư c, tăng 12,6% so cùng kỳ, giá hàng th c phNm tăng 13,18% so tháng trư c, tăng 8,97% so cùng kỳ. Nhìn chung ch s giá có th ti p t c tăng cao vào cu i tháng 01 và u tháng 02 do nhu c u tiêu dùng tăng trong nh ng ngày T t; m t khác giá thành s n phNm s tăng do nh hư ng c a vi c tăng giá i n k t tháng 01 năm 2007. 2. Công nghi p: Giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn t 27.595 t ng, tăng 25,8% (cùng kỳ tăng 11,9%). Có 21/27 ngành s n xu t tăng v i 11 ngành tăng cao hơn 25%; m t s ngành tăng cao như v t li u xây d ng tăng 53,8% (cùng kỳ tăng 26,9%); d t tăng 31,9% (cùng kỳ tăng 15,8%); hóa ch t và các s n phNm t hóa ch t tăng 31,0% (cùng kỳ tăng 18,1%); s n phNm t cao su, plastic tăng 28,7% (cùng kỳ tăng 19,2%). 3. Nông nghi p: Tính n nay, di n tích gieo tr ng lúa v Mùa 2006 t 19.649 ha, rau t 2.633 ha; lúa v ông Xuân 2006 - 2007 t 2.334 ha, rau t 1.909 ha. ã có 227 ha lúa ông Xuân b nhi m r y nâu m c nh và 63,9 ha nhi m b nh vàng lùn và lùn xo n lá, t p trung qu n 9, huy n C Chi và huy n H c Môn. Di n tích tr ng rau không b nhi m b nh do có bi n pháp phòng tr k p th i. T ng s n lư ng th y h i s n t 3.465 t n các lo i, trong ó, s n lư ng ánh b t th y s n ư c t 1.800 t n; s n lư ng nuôi tr ng ư c t 1.665 t n. Hi n có 136 h nuôi tôm sú trên di n tích 111,16 ha v i 17,3 tri u con tôm gi ng. Công tác phòng ch ng d ch gia súc và d ch cúm gia c m: Trong tháng, Ban ch o Phòng ch ng d ch cúm gia c m các qu n - huy n, phư ng xã ã ra quân ng lo t, t ch c tri n khai th c hi n các bi n pháp trong công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m; tăng cư ng giám sát, ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m trong chăn nuôi, gi t m , v n chuy n, kinh doanh gia c m, th y c m theo Ch th s 42/2006/CT- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a U ban nhân dân thành ph . ã tri n khai tuyên truy n trên sóng phát thanh, trên sóng truy n hình c a ài Truy n hình thành ph ; phát hơn 10.000 t bư m - poster, t ch c 9 bu i t p hu n v i 269 ngư i tham d . n nay, trên a bàn thành ph chưa phát hi n trư ng h p d ch cúm gia c m nào, nhưng v n thư ng xuyên tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng, ki m soát ch t ch ho t ng gi t m gia c m và giám sát virus cúm gia c m trên àn gia c m nh p v thành ph . Các qu n - huy n v n ti p t c tiêm phòng vacxine l m m long móng b sung cho àn gia súc (heo, trâu, bò) trên a bàn qu n lý, c bi t chú tr ng khu v c giáp ranh v i các t nh, khu v c các d ch cũ và khu v c chăn nuôi tr ng i m. 4. u tư phát tri n: 4.1- V n u tư xây d ng cơ b n và s a ch a l n thu c ngân sách thành ph t 455,2 t ng, tăng 14,0% so cùng kỳ, ch y u t p trung vào các d án chuy n ti p. Nhìn chung kh i lư ng th c hi n so cùng kỳ ti p t c tăng do năm nay ã giao k
  4. ho ch ngay t u tháng 01 theo ch o c a Chính ph k p th i b trí v n cho các d án h t ng k thu t và h t ng xã h i như c u, ư ng, h th ng tiêu thoát nư c, ch ng ng p nư c, trư ng h c, cơ s y t , chương trình m c tiêu 3 gi m. 4.2- Tình hình giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng cơ b n t 1 năm 2007: T ng v n u tư ã giao k ho ch t 1 năm 2007 t v n ngân sách t p trung trên a bàn thành ph : - V n ngân sách t p trung: 5.295,245 t ng. - V n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n (97 DA): 224,778 t ng. - V n qu ng cáo ài truy n hình (15 d án): 97,543 t ng. 4.3- Tình hình các công trình tr ng i m v n ngân sách thành ph : - D án i l ông - Tây. Hi n còn 38 h và 4 cơ quan chưa gi i t a ư c d ki n s hoàn t t vi c gi i t a vào u tháng 02 năm 2007. Gói th u s 4 ang ư c tri n khai thi công, nhưng nhìn chung kh i lư ng th c hi n so v i k ho ch v n còn th p. - D án c u Th Thiêm: Còn 32 h chưa gi i t a xong. ã thi công xong ph n m c u n tr T14, ang ti p t c thi công hai tr chính T12, T13. D án nâng c p m r ng ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa và d án c u ư ng Nguy n Văn C : H u như không th thi công ư c vì còn vư ng 6 căn nhà chưa gi i t a (qu n 3: 4 căn), qu n Phú Nhu n: 2 căn); h th ng c p i n, nư c cũng chưa ư c di d i. - D án BOT c u Phú M : ã cơ b n th c hi n xong ph n gi i phóng m t b ng và bàn giao úng ti n nhưng hi n công trình v n chưa kh i công ư c do ch u tư g p khó khăn v m t tài chính. Tình hình gi i quy t tái nh cư cho các h t m cư trong th i gian dài trên a bàn thành ph : Trong s 3.806 h t m cư thu c các d án s d ng v n ngân sách thành ph (g m 2.277 h nh n n n t, 1.529 h nh n căn h chung cư), n nay ã gi i quy t tái nh cư cho 2.365 h (2.002 h nh n n n t, 236 h nh n căn h chung cư, 127 h nh n ti n n bù chênh l ch), t t l 62,13%. Ngay trong quý I năm 2007, s t p trung gi i quy t 1.275 h , 530 h còn l i s gi i quy t d t i m trư c cu i tháng 6 năm 2007. 4.4- u tư trong nư c: Trong tháng, toàn thành ph có 8 quy t nh u tư v i t ng d toán 11,505 t ng, trong ó xây l p 9,634 t ng, chi m t l 83,7%. ã c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m i cho 958 doanh nghi p v i s v n ăng ký là 4.258 t ng (618 công ty TNHH, 144 doanh nghi p tư nhân, 113 công ty c ph n, 6 công ty TNHH 1 thành viên); so v i cùng kỳ tăng 26% v s lư ng doanh nghi p và tăng 128% v v n ăng ký; v n ăng ký bình quân thành l p 1 doanh nghi p là 4,4 t ng. Ngoài ra có 1.625 doanh nghi p ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh; 5 doanh nghi p và 41 chi nhánh văn phòng i di n gi i th .
  5. 4.5- u tư nư c ngoài: Trong tháng, có 10 d án ư c c p phép v i t ng v n 2,24 tri u USD, gi m 50% v s d án và b ng 8,57% v v n u tư so cùng kỳ. Ngoài ra, có 2 d án tăng v n v i s v n i u ch nh tăng 3,3 tri u USD, b ng 28,23% v v n u tư so cùng kỳ. Tính chung t ng v n u tư k c tăng v n là 5,54 tri u USD, b ng 14,7% v v n u tư so cùng kỳ. S d án còn hi u l c ho t ng trên a bàn là 2.171 d án, t ng v n u tư 14,57 t USD. Hi n có 10 d án ODA ang tri n khai v i t ng v n u tư 24.260 t ng; trong ó v n ODA 16.018 t ng, v n i ng 8.242 t ng. 5. Thu - chi ngân sách: Thu ngân sách trên a bàn t 5.916,7 t ng, tăng 26,7% so cùng kỳ. Trong ó, thu n i a 2.850 t ng, tăng 20,0%; thu t ho t ng xu t nh p khNu 2.566,7 t ng, tăng l5,3%; thu t d u thô 500 t ng, tăng g p 3,2 l n so cùng kỳ. Thu t doanh nghi p Nhà nư c chi m 32,8% t ng thu n i a tăng 49,2%; thu t khu v c ngoài nhà nư c 582 t ng, tăng 41%; khu v c u tư nư c ngoài 665 t ng, tăng 20,2%; m t s kho n thu khác cũng tăng cao so cùng kỳ như thu phí l phí tăng 86,6%; thu thu thu nh p cá nhân tăng 33,7%; thu ti n bán nhà s h u Nhà nư c tăng 23%; thu l phí trư c b tăng 15,3% so cùng kỳ. T ng chi ngân sách a phương t 861,1 t ng, gi m 8,5%. Trong ó chi u tư phát tri n 100 t ng, tăng 43,8%; chi thư ng xuyên 633,6 t ng, tăng 35,1%; chi s nghi p kinh t 95 t ng, tăng 28,8%; chi s nghi p giáo d c - ào t o 182 t ng, tăng 41,1%; chi s nghi p y t 81,5 t ng, tăng g p 3,3 l n so cùng kỳ. 6. Tài chính ti n t , th trư ng ch ng khoán: 6.1- Tín d ng ngân hàng: Do th i i m c n T t nên nhu c u rút ti n c a ngư i dân và các doanh nghi p tăng áp ng cho chi tiêu và s n xu t kinh doanh. Các ngân hàng thương m i ang tri n khai nhi u hình th c khuy n mãi, c bi t là nâng m c lãi su t tín d ng nh m huy ng v n chuNn b k ho ch ngu n v n cho các tháng sau T t. V n huy ng n cu i tháng 01 t 282.867 t ng, tăng 48,8%; trong ó, v n huy ng b ng ngo i t tăng 50,7%, v n huy ng b ng ti n ng tăng 47,9%. T ng dư n ư c t 227.089 t ng, tăng 28,8%; trong ó, tín d ng b ng VN tăng nhanh hơn tín d ng b ng ngo i t ; dư n tín d ng b ng VN tăng 33,9%. Dư n tín d ng b ng ngo i t tăng 20,1%; dư n tín d ng trung, dài h n tăng 25,2%; dư n tín d ng ng n h n tăng 31,5% so cùng kỳ. 6.2- Th trư ng ch ng khoán: Tính n cu i tháng 1, th trư ng ch ng khoán thành ph H Chí Minh ã có 107 lo i c phi u, 367 trái phi u và 2 ch ng ch qu . Nhi u nhà u tư có xu hư ng chuy n d ch t u tư b t ng s n sang u tư ch ng khoán. S gia tăng nhanh chóng c a kh i lư ng c phi u niêm y t v i s góp m t c a nhi u nhà u tư, nh t là các nhà u tư nư c ngoài ã thúc Ny các c phi u tăng giá m nh, góp ph n làm cho th
  6. trư ng ch ng khoán nh ng ngày u năm ti p t c sôi ng. Tuy nhiên, s phát tri n "nóng" c a th trư ng ch ng khoán trong th i gian g n ây là m t i u áng quan tâm vì nhi u c phi u ã vư t khá xa giá tr th c, ch s P/E c a nhi u c phi u quá cao. Kh i lư ng giao d ch kh p l nh t u tháng n nay là 112,7 tri u ch ng khoán. T ng giá tr giao d ch t 11.623,5 t ng, tăng 67,4% so v i tháng trư c. Giá tr giao d ch kh p l nh chi m 70,2% t ng giá tr giao d ch, tăng 73,1%; trong ó ch y u là giao d ch c phi u (95,6%). Ch s Vn-Index ngày 30 tháng 01 t 1.023,97 i m, tăng 272,2 i m so th i i m u tháng. 7. Ho t ng văn hóa - xã h i, an ninh - tr t t : 7.1- Văn hóa - thông tin: Trong tháng 01, ngành văn hóa - thông tin ti p t c Ny m nh các ho t ng tuyên truy n, c ng nhân dân th c hi n n p s ng văn minh, an toàn giao thông ô th và an toàn v sinh th c phNm. ng th i phát huy truy n th ng văn hóa dân t c, tích c c ngăn ch n, Ny lùi các hi n tư ng tiêu c c, mê tín d oan trong d p L , T t, xây d ng môi trư ng văn hóa - xã h i trong s ch, lành m nh. T p trung chuNn b t ch c các ho t ng m ng Xuân inh H i g n v i k ni m 77 năm ngày thành l p ng c ng s n Vi t Nam, k ni m 57 năm ngày truy n th ng h c sinh - sinh viên Vi t Nam, Ngày h i văn hóa ngư i Hoa... v i nhi u hình th c ho t ng phong phú. Ti p t c th c hi n t t Ch th 27/CT-TW và các Ngh nh 88/CP, Ch th 814/TTg c a Th tư ng Chính ph ; m b o cho m i ngư i ón T t v i không khí vui tươi, ph n kh i, m m, thi t th c và ti t ki m. H i Hoa Xuân T t inh H i ã ư c thành ph ch o t ch c v i quy mô l n hơn nh ng năm trư c v c s lư ng và ch t lư ng hi n v t trưng bày. Ngoài m c ích thu hút nhân dân và khách du l ch n tham quan, thư ng ngo n thông qua H i Hoa Xuân qu ng bá hình nh, thương hi u thành ph H Chí Minh, thu hút các nhà u tư và khách du l ch n thành ph . tri n khai vi c th c hi n các công trình xây d ng cơ b n ã giao t 1 trong năm 2007, t p trung Ny nhanh ti n xây d ng hoàn thành các công trình nhà thi u nhi qu n 8, nhà Thi u nhi huy n C Chi, Trung tâm văn hoá Qu n 11 ưa vào s d ng trong quý I/2007. Ho t ng phát thanh truy n hình ư c t ch c t t, Chương trình truy n hình ài HTV7, HTV9, HTV2 ư c phát sóng 24/24 gi trong ngày, chương trình “Nói và Làm” ư c ti p t c th c hi n m i tháng m t l n. 7.2- Y t : Trong tháng 1 ã có 785 ca s t xu t huy t, gi m 19% so v i cùng kỳ; b nh thương hàn có 8 ca, b nh viêm gan có 9 ca. Tuy nhiên, b nh tiêu ch y có 750 ca, tăng 84% và b nh lao có 39 ca, tăng 56% so v i cùng kỳ. ã x y ra 1 v v i 400 ngư i b ng c th c phNm, không có t vong. Trong tháng giáp T t Nguyên án, hàng th c phNm kém ch t lư ng, kém v sinh, hàng gi u có bán h u h t các ch và ã xu t hi n siêu th . áng chú ý là lư ng hàn the cho vào th c phNm ngày càng cao.
  7. Trư c tình hình d ch cúm gia c m xu t hi n các t nh lân c n thành ph , ngành y t ã chuNn b các phương án phòng d ch như xây d ng các khu i u tr cách ly, chuNn b thu c Tamiflu s n sàng i u tr khi có d ch. 7.3- Gi i quy t vi c làm: trong tháng 1 ã gi i quy t vi c làm cho 10.096 lư t ngư i, t 4,03% ch tiêu k ho ch. 7.4- Chăm lo T t cho di n chính sách, h nghèo trên a bàn: U ban nhân dân thành ph ã ban hành k ho ch chăm lo T t inh H i năm 2007; chi 57,6 t ng (tăng 12,7 t ng so v i v i năm 2006) làm quà T t cho 157.726 i tư ng chính sách có công (t 300.000 ng/su t n 600.000 ng/su t); 900 h kinh t m i xa thành ph (100.000 ng/su t); 29.573 h dân nghèo (200.000 ng/su t); 2.741 các c ngư i cao tu i (90 tu i tr lên - 200.000 ng/su t). ã duy t chi h tr t ch c ho t ng Xuân cho các qu n - huy n vùng ven và ngo i thành s ti n 690 tri u ng; thông qua k ho ch t ch c văn ngh , chi u phim ph c v 32 trư ng, trung tâm giáo d c cai nghi n và các ơn v b o tr xã h i vào d p T t và trong năm 2007 v i kinh phí là 873 tri u ng; t ch c 03 oàn ngh thu t chuyên nghi p ph c v mi n phí ng bào t nh Trà Vinh vào các ngày T t. M t tr n T qu c và các oàn th thành ph u có chương trình chăm lo T t cho các i tư ng chính sách xã h i như chương trình Vì ngư i nghèo, chương trình mua vé tàu xe ưa sinh viên h c sinh, công nhân v quê ón T t mi n phí, h tr cho huy n C n Gi và các t nh Tây Nguyên, mi n ông và mi n Tây Nam B . V k ho ch chăm lo cho h c viên và ngư i sau cai nghi n d p T t inh H i 2007, ngoài ngày phép thư ng thư ng kỳ, nh ng h c viên và ngư i sau cai có ti n b trong h c t p, lao ng ư c thư ng phép v vui t t v i gia ình. Gia ình c a h c viên và ngư i sau cai có hoàn c nh c bi t khó khăn s ư c nh n quà cùng vé xe mi n phí thăm con em d p T t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân thành ph và U ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph cũng ã th ng nh t quy t nh v ch trương dành kho n kinh phí (kho ng 1,5 t ng) b n pháo hoa vào th i i m giao th a Xuân inh H i 2007 cho vi c chăm lo cho ngư i nghèo và ng bào b thi t h i do cơn bão s 9; nhưng vi c b n pháo hoa v n ư c t ch c theo nguy n v ng c a qu n chúng nhân dân và kinh phí th c hi n s ư c l y t ngu n xã h i hóa t i 04 a i m: B o tàng H Chí Minh - Chi nhánh thành ph H Chí Minh quân 4); Khu Công ngh k thu t cao (qu n 9); Phư ng Bình Hưng Hòa (qu n Bình Tân - Tây B c Khu Công nghi p Tân Bình); n Tư ng ni m li t sĩ B n Dư c (huy n C Chi). 7.5- Tình hình tr t t an toàn xã h i: a) V vi ph m kinh t : ã ki m tra phát hi n, x lý 78 v vi ph m; thu gi hàng hóa tr giá kho ng hơn 3,6 t ng, doanh s tr n thu trên 615 tri u ng; x ph t hành chính 29 v kinh doanh trái phép; ng th i l c lư ng Công an ã ph i h p v i các cơ quan ch c năng tăng cư ng ki m tra, x lý các trư ng h p v n chuy n, gi t m gia c m trái phép, phát hi n và tiêu h y 42 con gà, v t, chim và 340 qu tr ng.
  8. b) V ph m pháp hình s : Ti p t c Ny m nh th c hi n k ho ch cao i m t n công t i ph m và t n n xã h i, m b o an ninh tr t t ngư i dân ón T t trong không khí vui v , an toàn, Ny m nh công tác tuyên truy n và giáo d c qu n chúng nhân dân nâng cao ý th c c nh giác, tham gia u tranh phòng ch ng t i ph m. ã x y ra 574 v ph m pháp hình s , tăng 1,05% so v i tháng trư c (+6 v ), tài s n thi t h i kho ng 8,2 t ng. Trong ó, ã khám phá 61 v mua bán, tàng tr , s d ng trái phép ch t ma túy; kh i t 33 v v i 60 tên; x lý hành chính 28 v v i 92 i tư ng; rà soát, l p h sơ t p trung 35 i tư ng nghi n vào trung tâm cai nghi n, cơ s ch a b nh và giáo d c t i phư ng, xã; khám phá 7 t ch c m i dâm; x lý b t 53 tên ch ch a môi gi i và gái m i dâm; t p trung 219 i tư ng lang thang, xin ăn, ma túy, 19 gái m i dâm ho t ng trên các tuy n ư ng, chuy n S Lao ng - Thương binh và Xã h i x lý; ki m tra l p biên b n 579 cơ s kinh doanh d ch v gi i trí vi ph m quy nh. Ngoài ra, ã phát hi n, x lý 102 v , 348 tên c b c, thu gi trên 2,2 t ng. c) Tr t t an toàn giao thông: L c lư ng c nh sát giao thông ã x lý trên 92.941 trư ng h p vi ph m tr t t an toàn giao thông, chuy n kho b c thu hơn 7,7 t ng; t m gi 15.649 xe các lo i; b m l 435 trư ng h p; x lý 5.021 trư ng h p vi ph m i mũ b o hi m; 228 trư ng h p vi ph m t c ; 64 trư ng h p xe t i ch hàng hóa quá t i. ã x y ra 146 v tai n n giao thông ư ng b , 101 ngư i b thương, 116 ngư i ch t (trong ó có 01 ngư i ch t do tai n n giao thông ư ng s t). d) Tai n n cháy: ã x y ra 25 v cháy; trong ó, 1 ngư i ch t và 3 ngư i b thương, thi t h i tài s n trên 7,5 t ng. 8. Công tác i ngo i v i các a phương trong nư c và qu c t : Trong tháng, Lãnh o thành ph ã ón ti p m t s oàn c p cao, trong ó có oàn T ng Th ng Mozambique, B trư ng c v n Singapore Lý Quang Di u. Ngoài ra, S Ngo i v ph i h p các cơ quan ngo i giao t ch c tri n lãm "Trung Qu c hài hòa - Tình h u ngh Trung - Vi t", "Di n àn doanh nghi p Vi t Nam - Mozambique", liên hoan văn hóa Australia t i thành ph . Nhìn chung, trong tháng 01, các ngành kinh t v n duy trì m c tăng trư ng khá, riêng ngành thương m i - d ch v tăng m nh do ã bư c vào mùa cao i m cu i năm; lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u k t qu t t. Công tác chăm lo và t ch c T t inh H i ã ư c chuNn b chu áo v i tinh th n ti t ki m và t p trung chăm lo cho di n chính sách, ngư i nghèo. III. NHI M V CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 2 NĂM 2007: 1. Ch o tri n khai th c hi n Ch th v t ch c và chăm lo T t inh H i 2007 c a U ban nhân dân thành ph : T p trung các bi n pháp chăm lo chu áo i s ng v t ch t và tinh th n cho các t ng l p nhân dân thành ph , nh t là các gia ình chính sách, ng bào nghèo, cán b chi n sĩ l c lư ng vũ trang, công nhân, sinh viên và ng bào t i huy n C n Gi b nh hư ng n ng n do cơn bão s 9; ch ng chuNn b ngu n hàng hóa d i dào, giá c n nh m b o áp ng nhu c u tiêu dùng c a nhân dân thành ph trư c, trong và sau T t; m b o m quan ô th , an ninh tr t t , an toàn giao thông, phòng ch ng cháy n . Ch o th c hi n k ho ch ón ki u bào v nư c m ng Xuân và t ch c h p m t ki u bào T t inh H i - 2007.
  9. 2. Thông qua K ho ch tri n khai Chương trình hành ng c a thành ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X) v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t nư c ta phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i. 3. Ch o các s - ban - ngành, qu n - huy n khNn trương tri n khai th c hi n K ho ch u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách t p trung và các ngu n v n có tính ch t ngân sách (ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a U ban nhân dân thành ph ); th c hi n công b công khai danh m c các d án thu hút, kêu g i u tư Thông qua Ch th c a U ban nhân dân thành ph th c hi n các ch o c a Th tư ng Chính ph v ch ng khép kín trong u tư s d ng v n Nhà nư c. 4. Thông qua quy t nh i u ch nh, b sung các quy nh c a U ban nhân dân thành ph v các chương trình h tr , cơ ch ưu ãi u tư c a thành ph m b o phù h p v i các quy nh c a Chính ph , các cam k t mà Vi t Nam ã ký v i các t ch c qu c t . 5. Ch o xây d ng phương án phát hành trái phi u ô th , trái phi u công trình năm 2007 huy ng v n trong dân cho u tư phát tri n. 6. Ch o vi c ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 80/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v x lý, s p x p l i nhà t thu c s h u nhà nư c trên a bàn thành ph t o ngu n v n cho u tư phát tri n. 7. Thông qua Báo cáo k t qu x lý n ng thu , ch o th c hi n các gi i pháp x lý d t i m các kho n n ng thu không có kh năng thu h i kéo dài nhi u năm qua. 8. Thông qua d th o Quy t nh thay th Quy t nh s 80/2004/Q -UB ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a U ban nhân dân thành ph v ch tr c p ưu ãi i v i cán b , công ch c - viên ch c t i các Ban Qu n lý (hành chính Nhà nư c c thù) thu c U ban nhân dân thành ph ; các t ch c Qu n lý d án nhóm A, ODA và lĩnh v c công ngh thông tin m b o phù h p v i quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph . 9. Hoàn ch nh các n i dung báo cáo, thông qua Thư ng tr c Thành u và Ban Thư ng v Thành u trong tháng 2 năm 2007: K ho ch u tư cơ s v t ch t cho l c lư ng Công an thành ph , S C nh sát Phòng cháy ch a cháy 2007 - 2010; - Báo cáo sơ k t công tác u tư vào Khu Công ngh cao và i u ch nh, b sung cơ ch thu hút u tư phát tri n Khu Công ngh cao thành ph ; - Các Chương trình phát tri n d ch v ngân hàng giai o n 2007 - 2010; th trư ng tài chính giai o n 2007 - 2010; d ch v du l ch giai o n 2007 - 2010./. TL. CH TNCH CHÁNH VĂN PHÒNG
  10. Trương Văn L m
Đồng bộ tài khoản