Báo cáo số 1210/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Báo cáo số 1210/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1210/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1210/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1210/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 11 NĂM 2008 (T ngày 20/10/2008 n 20/11/2008) Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng tháng,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính n ngày 20 tháng 11 năm 2008như sau: 1. Công tác xây d ng th ch : a. Tình hình xây d ng và trình các án: u tháng 11/2009 B Y t có01 văn b n trình Th tư ng chính ph : - Báo cáo Th tư ng Chính ph s 1173/BC-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2008 v vi c ti p thu, gi i trình ý ki n c a các B , ngành i v i D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm. D ki n cu i tháng 11 và 12/2008, B Y t s trình 4 án g m: 1. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án nâng cao năng l c Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th h th ng các cơ s ào t o c a ngành y t . 3. D th o Ngh nh v ch chính sách i v i cán b , viên ch c y t công tác t i ch và cán b , viên ch c bi t phái, luân chuy n v công tác vùng núi, vùng khó khăn và c bi t khó khăn. 4. D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th h th ng x lý ch t th i r n b. Tình hình ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t: T 20/10/2008 n 20/11/2008 B Y t ã ban hành 01 Quy t nh:
  2. - Quy t nh s 36/2008/Q -BYT ngày 28/10/2008 v vi c phê duy t Chương trình hành ng qu c gia v an toàn truy n máu d phòng lây nhi m HIV giai o n 2008- 2010. c. Tình hình rà soát, s a i, b sung, bãi b các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a ngành: - B Y t ang ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. - B Y t ang ti p t c tri n khai Quy t nh s 31/2008/Q -BYT ngày 22/8/2008 c a B Y t v vi c công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành n ngày 31/12/2007 ã h t hi u l c pháp lu t. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p Tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP i v i các cơ s khám, ch a b nh công l p, B Y t ã ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 24/01/2008 v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . S li u các ơn v s nghi p tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay i. V th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP, tính n nay, tr Văn phòng B , Thanh tra B và các C c, T ng C c c a B Y t th c hi n theo Ngh nh 130/2005/N -CP, các ơn v tr c thu c còn l i c a B u ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, th c hi n theo Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph . 3. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kính phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c. Theo quy t nh s 1455/Q -BNV ngày 17/01/2006 c a B trư ng B N i v , B Y t ư c giao t ng s biên ch hành chính là 492 ngư i và s công ch c d b là 25 ngư i. B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 507/Q -BYT ngày 08/02/2007 v vi c giao d toán chi (ph n kinh phí giao t ch ) năm 2007 cho Văn phòng B Y t . B trư ng B Y t cũng ã ban hành Quy t nh s 3249/Q -BYT ngày 30/8/2006 v vi c ban hành Quy ch chi tiêu n i b c a Cơ quan B Y t . Trong năm 2008, Văn phòng B Y t và các C c thu c B Y t ti p t c khoán chi kinh phí cho các ho t ng qu n lý hành chính. So v i các tháng trư c, vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP B Y t chưa có s thay i. Căn c vào th c t tri n khai, B Y t kính ngh B N i v cho phép
  3. báo cáo n i dung này trong các Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng cu i năm. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTG ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v Vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình m i ư c thành l p nên chưa áp d ng. B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Trong tháng 9 và tháng 10/2008, cơ quan tư v n ã ti n hành ánh giá giám sát nh kỳ l n I v H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 t i 5 ơn v áp d ng u tiên h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000, g m Văn phòng B , V T ch c Cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS. T ng c c Dân s và K ho ch hóa gia ình ang xây d ng 20 quy trình áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 và t ch c t p hu n nâng cao nh n th c cho cán b , công ch c v h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000. B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . Trên ây là báo cáo tháng 11/2008 v công tác c i cách hành chính tính n ngày 20/11/2008, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản