Báo cáo số 1212/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
2
download

Báo cáo số 1212/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1212/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 11 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1212/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1212/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 11 NĂM 2008 (t ngày 21/10/2008 n 20/11/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 11 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh: 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): không ghi nh n trư ng h p m c m i; t ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 5/5. Tích lu c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p ch t t i 36 t nh/thành ph . 1.2.Tiêu ch y c p: ghi nh n 123 trư ng h p m c m i, không có t vong. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.801/0, tích lũy s dương tính v i phNy khuNn t là 791 trư ng h p. 1.3.Thương hàn (A01): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch tlà 38/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 701/0. So v i cùng kỳ năm2007, s m c gi m 8,7%, không có t vong. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): có 12 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 31/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 1.115/14. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 18,7%, s t vong gi m 03 trư ng h p. 1.5.S t xu t huy t (A90): có 40 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 14.937/15. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 78.512/79. So v i cùng kỳ năm 2007 (77733/66), s m c tăng 1%, s t vong tăng 13 trư ng h p. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 51 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 766/2. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 6.625/5. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 3,8%, s ch t tăng 04 trư ng h p. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 33/0. Tích lu s m c/vong trên c nư c t u năm n nay là 531/2. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 3,5%, s t vong b ng v i cùng kỳ năm 2007.
  2. 1.8.D ch h ch (A20): không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 1.9.S t rét: có 60 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 5.739/0. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 44.718/12. So v i cùng kỳ năm 2007 (41531/9), s m c tăng 7,7%, s t vong tăng 3 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t t p trung vào công tác phòng ch ng d ch, c bi t d ch tiêu ch y c p ang x y ra m t s a phương; ki m tra, giám sát vi c l y m u và k t qu xét nghi m c a các a phương v d ch; t p trung khoanh vùng, ki m soát d ch t . Tăng cư ng ki m soát ch t ch tình hình d ch s t xu t huy t, k p th i tri n khai các bi n pháp phòng ng a và d p d ch, c bi t là các t nh phía Nam; ti p t c ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Giao thông V n t i m b o v sinh trên các oàn tàu h a và môi trư ng khu v c ư ng s t i qua; tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t. T ch c các oàn công tác i ch o ch ng d ch tiêu ch y c p t i H i Phòng. H tr a phương v t tư hóa ch t cho các t nh ch ng phòng ch ng d ch b nh. Theo dõi, giám sát tình hình d ch b nh t i các t nh b nh hư ng b i lũ l t, c bi t là Hà N i, B c Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh. ã t ch c H i th o góp ý cho d th o Ngh nh ki m d ch y t , H i th o l y ý ki n góp ý cho d th o s a i phí, l phí y t d phòng. Hoàn ch nh d th o l n 3 v Quy chuNn k thu t qu c gia nư c sinh ho t và Quy chuNn k thu t qu c gia nư c ăn u ng theo góp ý c a các B , ngành, các nhà khoa h c. Ti p t c hoàn ch nh d th o l n 3 Thông tư hư ng d n v sinh phòng b nh truy n nhi m trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân; hoàn thi n K ho ch truy n thông v nư c s ch, v sinh môi trư ng và thay i hành vi v sinh. Tri n khai d án ánh giá m c nh hư ng c a vi c s d ng ngu n nư c ô nhi m Asenic t i s c kho ngư i dân m t s xã thu c các t nh Hà N i, Hà Nam, Hưng Yên, Ti n Giang, ng Tháp. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH B Y t ã thành l p các oàn i ki m tra công tác th c hi n án 1816, ( án "C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên v h tr các b nh vi n tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh", ư c ban hành theo Quy t nh 1816/Q -BYT c a B Y t ); so n th o bi u m u kh o sát, ánh giá tình hình th c hi n án; k t h p v i vi c ki m tra b nh vi n năm 2008, ti n hành ki m tra tình hình th c hi n án 1816 m t s b nh vi n tuy n Trung ương. ã t ch c h i th o v công ngh x lý ch t th i r n nguy h i; hư ng d n l p t p hu n v qu n lý ch t th i y t cho cán b các b nh vi n L ng Sơn và Thái Bình. T ch c H i ngh “ nh hư ng tăng cư ng công tác phòng ch ng tiêu ch y tr em Vi t Nam”. ChuNn b công tác y t ph c v H i ngh ACMECS l n 3 và CLMV l n 4 t i Vi t Nam (t ngày 01-07/11/2008). B Y t ang xin ý ki n chuyên gia v s a i b sung “Hư ng d n chNn oán và i u tr s t dengue và s t xu t huy t dengue”. T ng h p và báo cáo v thi t h i do úng l t và bi n pháp kh c ph c t i các b nh vi n trên a bàn Hà N i. T ng h p và hoàn ch nh báo cáo k t qu kh c ph c h u qu ch t c hoá h c/ dioxin c a B Y t giai o n 2004-2008.
  3. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n 18/9/2008, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 135.761 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 29.224, s ngư i nhi m HIV ã t vong là 41.511 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 11/08 Tháng 11/07 Tháng 10/08 (17/10/08 n (17/10/07 n (17/9/08 n 16/11/08) 16/11/07) 16/10/08) S ngư i nhi m HIV 1.310 2.380 2.981 S b nh nhân AIDS 457 757 1.363 S t vong do AIDS 258 234 236 - So v i tháng 10/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 1671 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 906trư ng h p, s t vong do AIDStăng 22 trư ng h p. - So v i tháng 11/2007, s ngư i phát hi n có HIV gi m 1070 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 300 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 24 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: Trong tháng, B Y t ã tri n khai các ho t ng nhân Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS như: Ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i t ch c L phát ng Tháng Hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS và phong trào toàn dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS t i c ng ng dân cư vào ngày 16/11 và chuNn b t ch c L mít tinh và di u hành vào ngày 30/11; h p v i các ơn v có liên quan v vi c t ch c Chương trình giao lưu ngh thu t gây Qu h tr ngư i nhi m HIV/AIDS; t ch c bu i g p m t báo chí thông báo n i dung tri n khai Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS; ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông t ch c giao ban T ng biên t p các cơ quan báo chí; t ng h p m u d thi sáng tác bi u trưng v phòng, ch ng HIV/AIDS c a Vi t Nam ( ã nh n ư c 3.039 s n phNm trong ó có 160 s n phNm t yêu c u). T ng h p k ho ch tri n khai Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS c a các t nh/ thành ph . Ngoài ra, B Y t cũng ã t ch c H i ngh ATFOA l n th 16 t i Hà N i; tháp tùng Phó th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ki m tra vi c tri n khai án Methadone t i Thành ph H Chí Minh và ph i h p v i thành ph Hà N i chuNn b tri n khai án Methadone t i Hà N i; ti p t c ch o tri n khai i u tr thí i m s d ng Methadone t i H i Phòng và thành ph H Chí Minh theo úng n i dung án ã ư c phê duy t; t ch c H i ngh i u tr , chăm sóc tr em có HIV/AIDS t i à N ng; t ch c H i ngh Giao ban công tác phòng, ch ng HIV/AIDS kh i B , ngành, oàn th Trung ương; t ch c cu c h p giao ban Ban i u hành Trung ương D án Phòng, ch ng HIV/AIDS; ngh Chính ph b sung ngân sách cho D án Phòng,
  4. ch ng HIV/AIDS; ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c L p t p hu n cho ng ng viên t i Qu ng Ninh và C n Thơ. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 11 v ng c th c phNm t i 09 t nh/thành ph : Thanh Hoá, thành ph H Chí Minh, Th a Thiên Hu (03), Vĩnh Phúc, Ti n Giang, Hà Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và Ngh An. Trong t ng s 4471 ngư i ăn, có 544 ngư i m c, 503 ngư i nh p vi n và 06 ngư i t vong (02 ngư i Th a Thiên Hu , 04 ngư i Kiên Giang). V nguyên nhân, 02 v do c t t nhiên, 09v chưa xác nh ư c nguyên nhân. Tính t u năm n h t ngày 14/11/2008 ã x y ra 175 v ng c th c phNm v i 7785 ngư i m c, trong ó có 56 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: tri n khai Ngh nh 79/2008/N -CP, B Y t ã ti n hành các ho t ng sau: xây d ng danh m c các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n Ngh nh; hoàn thành các th t c trình Th tư ng Chính ph D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm; hoàn thi n D th o D án u tư, xây d ng Vi n Ki m nghi m qu c gia v an toàn v sinh th c phNm, 03 Vi n Ki m nghi m khu v c v an toàn v sinh th c phNm, hi n ang xin ý ki n các B ngành. ã x lý xong v n liên quan n s a có Melamine. Ngày 24/10/2008, B Y t ã có Báo cáo Th tư ng Chính ph v phương án x lý s a và các s n phNm s a có ch t Melamine, trong ó có ki n ngh Th tư ng ch o các B , ngành ch c năng tri n khai các nhi m v gi i quy t d t i m vi c x lý s a và các s n phNm s a có ch t Melamine, các s n phNm s a không m b o v sinh an toàn th c phNm hi n ang b các cơ quan ch c năng c m lưu thông trên th trư ng. Ngày 06/11/2008, Văn phòng Chính ph ã thông báo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân v tri n khai các bi n pháp x lý i v i các s n phNm s a nhi m Melamine theo ngh c a B Y t . Hi n nay các B , ngành ang ph i h p tri n khai ý ki n ch o c a Phó Th tư ng. B Y t cũng ã xây d ng và ban hành quy nh v thNm quy n ư c công b k t qu ki m nghi m s a i v i 22 phòng thí nghi m ư c B Y t ch nh tham gia công tác ki m tra ch t lư ng s a. B Y t cũng ã hư ng d n S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng công tác ki m tra v sinh an toàn th c phNm, ki m soát tình hình ng c rư u. Ngoài ra, B Y t t p trung, tri n khai các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm sau mưa lũ t i Hà N i và m t s a phương khác, xây d ng thông i p v an toàn th c phNm trong mùa mưa lũ g i 63 t nh/thành ph và liên t c phát trên Truy n hình VTV1 t 18h30 - 19h hàng ngày. Hoàn thi n d th o Chi n lư c thông tin - Giáo d c truy n thông v v sinh an toàn th c phNm n năm 2020; ph i h p v i T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng xây d ng D th o Tiêu chuNn Vi t Nam v chè en, chè xanh túi l c và chè th o m c túi l c. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC
  5. 1. Công tác K ho ch – Tài chính: Ti p t c tri n khai án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008, và Chương trình hành ng c a Chính ph tri n khai Ngh quy t s 18/2008/NQ- QH12 c a Qu c h i v Ny m nh xã h i hóa ho t ng chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. D th o k ho ch ngân sách năm 2009 cho các ơn v ; k ho ch 2009 v các Chương trình, m c tiêu qu c gia g i B K ho ch và u tư. Hoàn thành t ng h p báo cáo ti n các D án ODA theo yêu c u c a B K ho ch và u tư. Xu t b n Niên giám th ng kê y t năm 2007. Ti n hành các th t c b sung kinh phí khám, ch a b nh c a tr em dư i 6 tu i cho các ơn v tr c thu c B . Xây d ng hư ng d n th t c quy t toán các Chương trình, D án khi k t thúc. 2. Công tác Pháp ch : Ti p t c ti n hành các ho t ng hoàn thi n D án Lu t Khám b nh, ch a b nh: t ch c h i th o xin ý ki n c a t ch c pháp ch các B , ngành và ph i h p v i T ng h i Y h c Vi t Nam t ch c h i th o xin ý ki n các h i ngh nghi p có liên quan v D án Lu t Khám b nh, ch a b nh. T ch c h i th o báo cáo ti n xây d ng và n i dung chính c a D án Lu t Phòng ch ng tác h i thu c lá. Trình Chính ph d th o Ngh nh Hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m. T ch c l ón nh n danh hi u "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" cho cán b làm công tác ào t o c a B Y t . Xây d ng k ho ch phát ng phong trào th c hi n án 1816. T ch c t ng k t cu c thi sáng tác logo bi u trưng c a ngành y t ; biên t p 2 cu n sách th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú t p 3 và t p 4, t ch c gi i thi u chương trình O2TV các t nh phía Nam. 3. Công tác Thanh tra Trong tháng, phòng ti p dân c a cơ quan B Y t ã ti p 9 lư t công dân n yêu c u gi i quy t các th c m c, khi u n i liên quan n công tác khám ch a b nh, gi i quy t ch , vi c m phòng khám,... Thanh tra B cũng ã nh n ư c 55 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 25 ơn ngh , ph n ánh, 17 ơn khi u n i và 13 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 48 ơn, n c danh 7 ơn, v gi i quy t 36 v vi c (19 v vi c trùng). N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (29 ơn), kinh t xã h i (24 ơn), công tác v sinh (2 ơn). B Y t ã gi i quy t v khi u n i v “rác th i y t ” t i b nh vi n Giao thông V n t i; thanh tra gi i quy t ơn khi u n i b nh vi n a khoa Tam nông Phú Th , b nh vi n Ph s n trung ương; Thanh tra v ki m d ch y t biên gi i t i mi n Trung; Thanh tra v b o qu n và s d ng văcxin sinh phNm y t t i mi n Trung; Ti p t c thanh tra và x lý vi ph m v v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s s n xu t và kinh doanh s a và các s n phNm có s d ng nguyên li u s a; Thanh tra v công tác b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s s n xu t, kinh doanh bia rư u t i 06 t nh phía b c: Hà N i, L ng Sơn, Hoà Bình, B c Giang, B c Ninh, Phú Th .
  6. 4. Công tác h p tác Qu c t : B trư ng B Y t ã tháp tùng Th tư ng Chính ph thăm chính th c Trung Qu c, ký Hi p nh ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c và k t h p thăm song phương; d L ón và h i àm v i Th tư ng Hun Xen và oàn i bi u Chính ph Hoàng gia Cămpuchia; ti p oàn Qu c v khanh B Y t và xã h i Thu i n th o lu n v phương hư ng h p tác trong lĩnh v c y t trong th i gian t i. Tham d h i ngh c p cao ACMECS l n th 3 t i Hà N i. Ngoài ra, B Y t ã ti n hành nhi u ho t ng h p tác qu c t khác như: ti p ông Omi Sheregu, Giám c T ch c Y t th gi i khu v c Tây Thái Bình Dương, khi ông sang d H i ngh Phòng ch ng tai n n thương tích t ngày 04-06/11/2008 t i Hà N i; h p v i t ch c Y t th gi i (WHO) và Qu Nhi ng Liên hi p qu c (UNICEF) v chương trình nuôi con b ng s a m ; làm vi c v i i di n công ty YUKJIN-Hàn Qu c v công tác lưu tr thông tin y t b ng hình nh; làm vi c v i Ông Jean-Marc Ollivé, Trư ng i di n T ch c Y t th gi i (WHO) t i Vi t Nam v công tác y t d phòng; ti p oàn lãnh o B Giao thông, Khoa h c và Công ngh Áo và ký k t tho thu n h p tác v khoa h c công ngh trong lĩnh v c y t gi a B Y t Vi t Nam và b Giao thông, Khoa h c và Công ngh Áo; ti p B trư ng Ngo i giao Trung Phi. 5. Công tác t ch c cán b : Trong tháng, B Y t ã ti n hành các ho t ng tri n khai Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph như: xác nh l i tên, ch c năng, nhi m v c a các ơn v s nghi p xây d ng các án s p x p l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ; thu g n các u m i, xây d ng án s p x p l i các ơn v công ngh thông tin, các t p chí; chuy n i Trung tâm Nghiên c u, s n xu t v c xin và sinh phNm y t thành T ch c khoa h c và công ngh t ch toàn b kinh phí; xây d ng án thành l p Vi n Ki m nghi m qu c gia v An toàn v sinh th c phNm. Báo cáo Th tư ng Chính ph v phương án t ch c, s p x p l i Trư ng i h c Răng Hàm M t. Phân b biên ch hành chính b sung năm 2008 cho các t ch c thu c B Y t . Xây d ng k ho ch và d toán kinh phí th c hi n tinh gi m biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP c a Chính ph , báo cáo các b , ngành liên quan. T ch c quán tri t và xây d ng án chuy n i v trí công tác theo Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph . Ti n hành rà soát, th ng kê, báo cáo B N i v danh sách cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t ã tu i ngh hưu theo quy nh. Hư ng d n các ơn v th c hi n t t Ngh nh s 143/2007/ N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c. V các ch chính sách cho nhân viên y t , B Y t ã hoàn thành d th o và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các văn b n: d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p i nhân viên y t thôn b n; d th o Ngh nh c a Chính ph chính sách i v i cán b y t công tác t i ch và cán b y t bi t phái luân phiên v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; ti p t c d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t . 6. Công tác B o hi m Y t :
  7. B Y t ã ph i h p v i U ban Thư ng v Qu c h i và U ban các v n xã h i c a Qu c h i hoàn thi n D án Lu t b o hi m y t và ã ư c Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 14/11/2008. B Y t cũng ã trình Chính ph Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph v i u l B o hi m y t ; kh o sát s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng; hoàn thi n D th o Quy ch ph i h p gi a ngành y t và b o hi m xã h i. ang ti n hành xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t . 7. Công tác qu n lý dư c: ã hoàn thi n d th o Thông tư liên t ch B Y t và B Khoa h c và Công ngh v ban hành Dư c i n Vi t Nam; Quy ch l y m u thu c xác nh ch t lư ng và Quy ch qu n lý ch t lư ng; d th o Thông tư hư ng d n quy n xu t, nh p khNu; hoàn thi n danh m c thu c hi m, danh m c thu c không kê ơn; án Quy ho ch chi ti t phát tri n Công nghi p dư c Vi t Nam; Quy ch ăng ký thu c theo hư ng h i nh p; Quy nh v th lâm sàng ph c v cho ăng ký thu c. Hư ng d n S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v Dư c trên a bàn; ki m tra soát ch t ch giá thu c, b o m cung ng thu c có ch t lư ng v i giá h p lý ph c v nhu c u phòng b nh, ch a b nh a phương. V c ng c và ki n toàn t ch c h th ng dư c, ang tri n khai Quy t nh c a B Y t v vi c thành l p T p chí Dư c và M phNm, hoàn thi n án thành l p Trung tâm thông tin thu c và theo dõi ADR qu c gia, ki n toàn ho t ng c a Trung tâm theo dõi ADR Hà N i. ang hoàn thi n d th o Quy t nh phân c p cho S Y t th c hi n vi c ti p nh n và gi i quy t h sơ công b s n phNm m phNm t i a phương; hoàn thi n th t c b trí kinh phí khung cho vi c thành l p và tri n khai Trung tâm Ki m nghi m dư c phNm, m phNm, v c-xin, sinh phNm y t và an toàn v sinh th c phNm, Trung tâm BA/BE t i thành ph à N ng. 8. Công tác Khoa h c - ào t o: Ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Giáo d c và ào t o xây d ng cơ ch tuy n sinh c thù cho các trư ng i h c y dư c, nh m b o m tuy n ch tiêu tuy n sinh hàng năm. Xây d ng án ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao, c bi t là ào t o bác s n i trú; xu t các chính sách ưu ãi, phương án ào t o và s d ng i v i bác s n i trú; hư ng d n các Vi n, B nh vi n xây d ng và trình Lãnh o B phê duy t án ào t o chuyên gia u ngành trong các lĩnh v c, ti p nh n vi c chuy n giao công ngh y h c cao c a các nư c tiên ti n và ào t o bác s n i trú. 9. Công tác Y Dư c c truy n: Trong tháng, B Y t ã ban hành Quy t nh v vi c phê duy t phương pháp chung ch bi n các v thu c Y h c c truy n; t ng h p s li u chuNn b cho H i ngh ánh giá k t qu 5 năm tri n khai Quy t nh 222/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chính sách qu c gia v y dư c c truy n n năm 2010. T ng h p, ch nh s a Thông tư hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông. 10. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em:
  8. T p trung giám sát tình hình th c hi n D án S c kh e sinh s n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/AIDS; ti p t c hoàn thi n C p nh t Hư ng d n ChuNn qu c gia v cung c p d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n (d th o l n th 5); rà soát và b sung nh m c thu c thi t y u và v t tư tiêu hao trong các d ch v th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n; ti p t c hoàn ch nh k ho ch ho t ng và d toán ngân sách năm 2009 c a D án s c kh e sinh s n thu c Chương trình M c tiêu qu c gia; t ch c các l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh cho 20 t nh v n i dung phá thai an toàn, chăm sóc sơ sinh theo k ho ch năm 2008 c a D án s c kh e sinh s n thu c chương trình M c tiêu qu c gia. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , s t su t huy t, s t rét và các b nh d ch mùa ông xuân; ti p t c ch o vi c x lý s a có nhi m Melanine; báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép d ng thi hành Quy t nh 33 và 34 c a B Y t v tiêu chuNn s c kh e cho ngư i tham gia giao thông cơ gi i. Ch o vi c ki m tra các ơn v th c hi n án 1816 tăng cư ng bác sĩ tuy n trung ương h tr cho a phương k p th i gi i quy t các khó khăn c a ơn v . Ch o xây d ng Pháp l nh s a i, b sung i u 10 c a Pháp l nh Dân s năm 2003 trình Chính ph trong phiên h p tháng 11; hoàn thi n D án Lu t B o hi m Y t trình Qu c h i thông qua t i kỳ h p th 4 Qu c h i khoá XII. Ti p thu ý ki n c a Ban Bí thư, B Y t ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thi n d th o K t lu n c a B Chính tr v sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t 46- NQ/TW ngày 23/02/2005 c a B Chính tr (khóa IX) v "Công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i" và Ngh quy t 47-NQ/TW c a B Chính tr (khóa IX) v "Ti p t c Nym nh th c hi n chính sách dân s -k ho ch hóa gia ình" và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06-CT/TW ngày 22/01/2002 c a Ban Bí thư v "C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ". T ch c giao ban công tác y t 11 t nh ông Nam b và Tây Nguyên k p th i tháo g khó khăn cho cơ s . Ti p t c ch o hoàn thi n ch c năng nhi m v các ơn v c a B Y t tri n khai Ngh nh 188/2007/N -CP ngày 27/12/2008, ki n toàn cán b lãnh o c p V và các ơn v tr c thu c B Y t . Trong tháng, B trư ng B Y t ã g i văn b n tr l i 15 v i bi u Qu c h i v các câu h i i bi u ch t v n và tr l i ch t v n tr c ti p i bi u Qu c h i trên h i trư ng ngày 12/11/2008. B trư ng ã tháp tùng Th tư ng Chính ph thăm chính th c nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa; th a u quy n c a Th tư ng Chính ph ký Hi p nh ki m d ch y t biên gi i Vi t-Trung; thăm chính th c B Y t Trung Qu c. Các ng chí Lãnh o b khác i công tác ch o a phương phòng ch ng d ch b nh và kh c ph c h u qu lũ l t mi n B c. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2008 1. Hoàn thành k ho ch xây d ng các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong Chương trình công tác c a Chính ph tháng 12. Tích c c tri n khai các án ã
  9. ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t; ti n hành t ng k t công tác y t năm 2008, tri n khai k ho ch năm 2009. 2. T p trung ch o công tác phòng ch ng d ch s t xu t huy t, d ch tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t ; ti p t c ki m soát tình hình d ch b nh khác, tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm A H5N1, s t rét,... 3. Tăng cư ng ho t ng thanh tra, ki m tra tăng cư ng thanh tra, ki m tra v sinh an toàn th c phNm, chuNn b cho T t Nguyên án K S u. Ti p t c gi i quy t các v n liên quan n s a, b t tr ng nhi m Melamine. Tích c c tri n khai các bi n pháp phòng ch ng ng c rư u. Ti p t c tri n khai k ho ch th c hi n Ngh nh 79/2008/N -CP. Hoàn thi n D án Lu t An toàn v sinh th c phNm và xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t. Ny nhanh ti n gi i ngân c a các D án thu c Chương trình M c tiêu qu c gia v v sinh an toàn th c phNm giai o n 2006-2010. 4. Hoàn thi n án s p x p các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t trình Th tư ng Chính ph . Ti n hành các quy trình, th t c ki n toàn i ngũ cán b Lãnh o các ơn v hành chính và ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . Hoàn thành các th t c trình Th tư ng Chính ph án v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t . 5. Ti p t c t ch c các oàn ki m tra b nh vi n năm 2008, thanh tra v y t h c ư ng, thanh tra v kinh doanh và s d ng các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh ; thanh tra v an toàn v sinh th c phNm; thanh tra vi c th c hi n quy nh v nh p khNu, kinh doanh, s n xu t thu c ông y, thu c t dư c li u; thanh tra vi c th c hi n quy nh v s n xu t, nh p khNu, kinh doanh m phNm, trang thi t b y t . 6. Ti p t c ho t ng thanh tra ki m tra, thu h i s a, các s n phNm s a có Melamine; t ch c các oàn ki m tra b nh vi n năm 2008 (thư ng niên), trong ó chú tr ng ki m tra tình hình th c hi n án 1816 và vi c th c hi n chính sách b o hi m y t các b nh vi n; thanh tra, ki m tra v y t h c ư ng; thanh tra vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh ; ti p t c thanh tra vi c th c hi n quy nh v nh p khNu, kinh doanh, s n xu t thu c ông y, thu c t dư c li u, m phNm, trang thi t b y t . 7. T ch c h i th o xin ý ki n c a các S Y t và các ơn v tr c thu c B v D án Lu t Khám b nh, ch a b nh. T ch c h i th o xin ý ki n v thông tư hư ng d n thi hành Lu t Phòng, ch ng b o l c gia ình. 8. T ch c H i th o v m t s gi i pháp ưu tiên nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a y t cơ s hoàn thi n chính sách cho y t cơ s ; chuNn b n i dung và ho t ng thi t th c k ni m Ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/2008. 9. Ti p t c hoàn ch nh D th o “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” và D th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng y dư c c truy n giai o n 2009 - 2020”. T ch c h i ngh Sơ k t 5 năm th c hi n Quy t nh 222/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n năm 2010.
  10. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/10/2008 n 20/11/2008. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản