Báo cáo số 162/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
2
download

Báo cáo số 162/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 162/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý I năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 162/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 162/BC-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2009 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 v vi c báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính Quý I năm 2009 như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH : 1. Tình hình th c hi n rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t : B Y t ang ti n hành vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ư c ban hành trong năm 2008, n nay ã rà soát ư c 70 trên t ng s 99 văn b n. 2. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t : Trong Quý I năm 2009, ti p t c hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t , B Y t ã ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t sau: - Thông tư liên t ch s 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 12/01/2009 c a liên B Qu c phòng, B Y t và B Tài chính s a i, b sung Thông tư liên t ch s 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC c a liên B Qu c phòng, B Y t và B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 153/2006/N - CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph quy nh v khám b nh, ch a b nh và tiêu chuNn v t ch t v yt i v i ngư i ang làm công tác cơ y u, th c hi n b o hi m y t b t bu c i v i thân nhân ngư i ang làm công tác cơ y u. - Thông tư s 01/2009/TT-BYT ngày 09/3/2009 Bãi b Quy t nh s 1536/2004/Q - BYT ngày 29/4/2004c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Hư ng d n chNn oán, i u tr s t Dengue và s t xu t huy t Dengue” 3. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t : Vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t nói chung và văn b n quy ph m pháp lu t v y t nói riêng ph i tuân th Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. c th hóa các quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, ngày
  2. 01/12/2004, B Y t ã ban hành Quy t nh s 4278/2004/Q - BYT v vi c ban hành Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Qua rà soát cho th y m t s quy nh trong Quy t nh này ã không còn phù h p v i quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008. Hi n B Y t ang ch văn b n hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 4. ánh giá vi c th c hi n c i cách th ch hành chính: a. Ưu i m: - H th ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t , v cơ b n, ã b o m ư c tính th ng nh t pháp lý, tính hoàn ch nh và ng b theo trình t hi u l c pháp lý, trên cơ s o lu t g c là Hi n pháp quy nh, i u ch nh các quan h xã h i v y t . - H u h t các văn b n quy ph m pháp lu t v y t u m b o tính h p hi n, h p pháp, phù h p v i i u ki n kinh t xã h i, phù h p v i s chuy n i c a n n kinh t trong giai o n hi n nay, m b o hi u l c pháp lý và hi u l c th c ti n, trình t , th t c thNm quy n ban hành ư c th c hi n theo úng quy nh c a Lu t ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. - H th ng pháp lu t v y t luôn luôn g n v i các chính sách, ư ng l i quan i m c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c y t . H th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v y t luôn th ch hoá các ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng trong t ng th i kỳ. - Các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ư c ban hành, s a i, b sung thư ng xuyên và liên t c cho phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t khác và ã t ng bư c phù h p v i th c t cu c s ng. - Xu hư ng ơn gi n hoá các th t c hành chính phù h p v i c i cách hành chính nhà nư c hi n nay ã ư c chú tr ng, xu hư ng qu n lý b ng cách “cho phép” ã t ng bư c ư c thay th b ng cách “quy nh các i u ki n c th hành ngh ”, sau ó h u ki m. b. T n t i: Bên c nh các ưu i m nêu trên, công tác ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t còn m t s t n t i sau: - Cùng m t v n nhưng quá nhi u văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh, d n n vi c tri n khai g p r t nhi u khó khăn. Nhi u khi m t v n nhưng ph i tra c u nhi u văn b n quy ph m pháp lu t khác nhau th c hi n. Ví d , lĩnh v c hành ngh y, dư c tư nhân, ngoài Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, ngư i hành ngh còn ph i th c hi n các lu t, pháp l nh khác như Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t Thương m i, Lu t Doanh nghi p... ây là m t t n t i khách quan, bu c m i i tư ng ph i tuân th . - Các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ư c ban hành ngày càng nhi u nhưng h th ng thông tin trong qu n lý chưa ư c u tư thích áng, chưa có CD ROM, Website
  3. riêng v pháp lu t y t nên d n n các i tư ng thi hành pháp lu t v y t khó có i u ki n c p nh t và vi c th c hi n trên th c t kém hi u qu . - Vi c ánh giá tác ng c a văn b n sau khi ư c ban hành g n như không ư c th c hi n (tr các Lu t, Pháp l nh và m t s Ngh nh c a Chính ph , Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ) do không có kinh phí mà h u h t d a vào các ph n nh c a các ơn v , a phương ho c thu nh n ư c thông qua công tác thanh tra, ki m tra, tr m t s văn b n ư c xây d ng b ng ngu n kinh phí vi n tr và trư c khi xây d ng ã có k t c u kinh phí ánh giá tác ng c a văn b n ho c vi c ánh giá tác ng c a văn b n n m trong khuôn kh m t tài nghiên c u, d n n vi c s a i, b sung văn b n ôi lúc còn ch m. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH: 1. V t ch c b máy a. V xác nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v - B Y t ã t ch c, hư ng d n các ơn v thu c B tri n khai các quy t nh c a B trư ng B Y t v quy nh ch c năng, nhi m v c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B ; - Xây d ng T trình Th tư ng Chính ph và D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . Trong ó có i tên và s p x p l i m t s ơn v tr c thu c B . B Y t cũng ã t ch c các bu i làm vi c c a Lãnh o B v i các ơn v d ki n s p x p; t ch c l y ý ki n các chuyên gia và H i ng Khoa h c công ngh c a B v vi c s p x p các ơn v . b. V thành l p các t ch c m i: - B Y t ã ban hành các quy t nh thành l p 03 Trung tâm Ki m nghi m An toàn V sinh th c phNm, g m: Trung tâm Ki m nghi m An toàn v sinh th c phNm Khu v c mi n Trung tr c thu c Vi n Pasteur Nha Trang; Trung tâm Ki m nghi m An toàn v sinh th c phNm Khu v c Phía Nam tr c thu c Vi n V sinh Y t công c ng TP. H Chí Minh; Trung tâm An toàn v sinh th c phNm Khu v c Tây Nguyên tr c thu c Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên; - ã hoàn thi n án và T trình Th tư ng Chính ph thành l p Vi n Ki m nghi m An toàn v sinh th c phNm Qu c gia; - Xây d ng và hoàn thi n án thành l p Trung tâm Thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c Qu c gia tr c thu c Trư ng i h c Dư c Hà N i. - T ch c thNm nh các án x p h ng các ơn v s nghi p tr c thu c B . c. V i m i và phát tri n các doanh nghi p tr c thu c B Y t - ã ban hành Quy t nh ki n toàn Ban i m i và phát tri n doanh nghi p c a B Yt ;
  4. - ã ban hành Quy t nh thành l p Ban Ch o C ph n hoá Công ty Dư c Trung ương III – T ng công ty Dư c Vi t Nam; d. i m i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p y t - T ch c thNm nh và hư ng d n các ơn v xây d ng án ki n toàn th c hi n theo Ngh nh s 115/2005/N -CP và Phương án t ch t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch theo Ngh nh s 43/2006/N -CP c a các ơn v tr c thu c B ; - Xây d ng án i m i cơ ch ho t ng, tài chính và chính sách ti n lương i v i các ơn v s nghi p y t công. 2. V nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c a. V công tác tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c: - ã t ch c hư ng d n, thanh tra, ki m tra các ơn v s nghi p trong vi c th c hi n các văn b n hư ng d n c a B Y t v công tác tuy n d ng, s d ng cán b công ch c như; quy ch thi nâng ng ch, quy ch xét tuy n viên ch c, n i dung thi tuy n, quy ch ánh giá viên ch c. - ã tri n khai vi c ch m thi nâng ng ch lên ng ch bác sĩ chính, dư c sĩ chính cho cán b viên ch c ngành y t năm 2008. - B Y t ã ra quy t nh tuy n d ng 151 sinh viên trúng tuy n n i trú năm 2009 v làm vi c t i các B nh vi n tr c thu c B . b. V ch chính sách i v i cán b - Hư ng d n và t ch c th c hi n t t các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t như: nâng lương thư ng xuyên, nâng lương s m, ph c p ưu ãi ngh và các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t . - ang xây d ng d th o v ch ph c p cho nhân viên y t thôn b n và ch thu hút cán b , viên ch c y t v công tác t i vùng khó khăn, ch ph c p thư ng tr c, ph c p ph u thu t và ph c p thư ng tr c ch ng d ch. - T ch c tri n khai Quy t nh s 29/2008/Q -BYT v ban hành Quy t c ng x c a cán b y t và cu c v n ng h c t p và làm theo tâm gương o c H Chí Minh. - Xây d ng Phương án gi i quy t ch ngh hưu và kéo dài th i gian công tác i v i công ch c, viên ch c năm 2009. - Ban hành Quy t nh thành l p Ban so n th o xây d ng án trách nhi m và nghĩa v xã h i c a cán b y t . 3. M t s nh n xét v th c hi n c i cách hành chính Quý I/2009
  5. - Vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 188/2007/N -CP còn ch m. - M t s ơn v tr c thu c B còn ch m trong vi c xây d ng án/Phương án th c hi n t ch t ch u trách nhi m theo Ngh nh s 115 và Ngh nh s 43 c a Chính ph . IV. CÔNG TÁC C I CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 1. Tình hình th c hi n cơ ch công khai tài chính Hàng năm, B Y t ã th c hi n công khai tài chính theo úng n i dung, hình th c và bi u m u quy nh t i Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính và Thông tư s 21/2005/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch công khai tài chính i v i các ơn v d toán ngân sách và các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr . Trong Quý I/2009, B Y t ti n hành: - Công khai d toán ngân sách năm 2009 ư c Chính ph và B Tài chính giao; công khai phân b d toán chi ngân sách nhà nư c và giao cho các ơn v s d ng ngân sách chi ti t theo lo i, kho n (giao t ch , chưa giao t ch ); công khai s thu phí, l phí, thu khác giao cho các ơn v d toán th c hi n. - V công khai quy t toán, năm 2008, Ki m toán Nhà nư c ã ti n hành ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2007 c a B Y t ; B Tài chính cũng ã ti n hành thNm nh quy t toán năm 2007 c a B Y t . Hi n nay, B Y t ang ch thông báo quy t toán c a B Tài chính (kh p gi a s li u c a Ki m toán Nhà nư c và B Tài chính) công khai t ng quy t toán năm 2007 và công khai quy t toán c a t ng ơn v d toán. D ki n s hoàn thành trong cu i quý I ho c u quý II năm 2009. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c Trong Quý I năm 2009, 05 cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c B (Văn phòng B Y t , C c qu n lý Dư c, C c An toàn v sinh th c phNm, C c Y t d phòng và Môi trư ng, C c HIV/AIDS) v n ti p t c th c hi n Quy t nh giao th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính (giai o n 3 năm 2007-2009). Cu i năm 2008, Chính ph có Quy t nh thành l p C c qu n lý khám ch a b nh tr c thu c B Y t ; nhưng b t u t năm 2009 B m i giao d toán riêng i v i C c. Hi n nay, B ang xây d ng phương án th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính thNm nh và xin ý ki n th ng nh t c a B Tài chính giao cho ơn v th c hi n (d ki n xong trong Quý II năm 2009). ánh giá tóm t t v k t qu th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP i v i các ơn v hành chính tr c thu c B cho th y các ơn v ã phát huy quy n t ch , t ch u
  6. trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính hoàn thành t t nhi m v ư c giao và tăng thêm thu nh p cho ngư i lao ng. Tuy nhiên, do nh m c ngân sách ư c c p còn th p và c thù công vi c ph i i công tác nhi u (ki m tra phòng ch ng d ch b nh, ki m tra an toàn v sinh th c phNm, qu n lý giá thu c,...) nên r t khó khăn trong vi c b o m kinh phí ư c giao chi cho các ho t ng c a ơn v và chi ti n lương tăng thêm cho ngư i lao ng. c bi t, Văn phòng B Y t năm 2008 thi u kinh phí ho t ng và ph i xin ng trư c kinh phí c a năm 2009 chi tiêu ho t ng hành chính. 3. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p (nêu rõ ơn v th c hi n/t ng s ơn v ): a. Trong Quý I năm 2009, 76 ơn v s nghi p y t tr c thu c B Y t v n ti p t c th c hi n Quy t nh giao th c hi n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo Ngh nh s 43/2006/N -CP, trong ó có 05 ơn v ư c giao thu c lo i hình t mb o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, 62 ơn v ư c giao thu c lo i hình t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên, và 09 ơn v ư c giao thu c lo i hình ngân sách nhà nư c m b o toàn b (Có ph l c danh sách các ơn v kèm theo). Riêng v Quy t nh giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch theo Thông tư liên t ch s 02/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 c a liên B Y t – B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP, trong năm 2008, B Y t ã thNm nh và ã có Quy t nh giao cho 36 ơn v th c hi n; các ơn v còn l i s ti p t c thNm nh và giao n t trong Quý I và II năm 2009. Ngoài ra, tháng 4 năm 2008 B Y t m i ti p nh n B nh vi n a khoa huy n Núi Thành - Qu ng Nam vào B nh vi n a khoa trung ương Qu ng Nam, nên hi n nay B Y t ang ôn c ơn v l p phương án, g i v B Y t thNm nh và xin ý ki n th ng nh t c a B Tài chính ra Quy t nh giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính cho B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam, th i gian th c hi n t năm 2009 (d ki n xong trong cu i Quý I ho c u Quý II năm 2009). Th c hi n ki n ngh c a Ki m toán Nhà nư c, B Y t ang rà soát m t s ơn v có ngu n thu tăng lên nhi u chuy n sang giao thu c lo i hình t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; và m t s Vi n có ch c năng nghiên c u khoa h c là ch y u chuy n sang giao quy n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 115/2005/N -CP. b. ánh giá tóm t t v k t qu th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP cho th y các ơn v ã phát huy quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính phát tri n và nâng cao ch t lư ng ho t ng, c th trên m t s n i dung chính như sau: - V t ch huy ng ngu n v n phát tri n ho t ng s nghi p: Nhi u ơn v ã ch ng trong vi c huy ng các ngu n v n ngoài ngân sách như: vay tín d ng ưu ãi, qu kích c u, huy ng óng góp c a cán b công nhân viên, liên doanh, liên k t v i các t ch c, doanh nghi p, tích lu u tư thông qua vi c s d ng qu phát tri n
  7. ho t ng s nghi p u tư nâng c p nhà c a, tăng bu ng b nh, l p t máy móc thi t b t o i u ki n m r ng cơ s và phát tri n các ho t ng d ch v , phù h p v i ch c năng nhi m v ư c giao. - V m r ng ho t ng và khai thác các ngu n thu s nghi p: Nhi u ơn v ã m r ng và a d ng hoá các ho t ng d ch v , thu hút tăng s ngư i tham gia vào các ho t ng d ch v khám ch a b nh, ào t o... . ng th i v i vi c khai thác ngu n thu, nhi u ơn v ã xây d ng các gi i pháp tích c c ti t ki m chi phí, như: xây d ng các tiêu chuNn, nh m c chi phí, nh m c tiêu hao nguyên nhiên v t li u th c hi n trong n i b ơn v , xây d ng các quy trình cung c p d ch v h p lý khoa h c hơn (quy trình khám ch a b nh...). - V i u hành ho t ng và th c hi n d toán kinh phí ư c giao: Cơ ch giao quy n t ch cho các ơn v s nghi p có tác ng l n n vi c phát huy tính sáng t o và ch ng c a các ơn v , Th trư ng ơn v ư c quy n ch ng s p x p, b trí lao ng m t cách h p lý, nâng cao hi u qu và ch t lư ng công vi c, h n ch các hi n tư ng tiêu c c. Bư c u t o s c nh tranh gi a các cơ s y t trong vi c cung c p d ch v công. Do ư c giao quy n t ch trong s d ng ngân sách nhà nư c và các ngu n thu nên các ơn v ã ch ng s d ng các ngu n tài chính có hi u qu hơn cho các ho t ng chuyên môn c a ơn v .. - V tình hình tri n khai xây d ng và th c hi n quy ch chi tiêu n i b : Do ư c ban hành quy ch chi tiêu n i b nên nhi u ơn v ã ban hành ư c m t s ch chi tiêu n i b , kh c ph c các b t h p lý, phù h p v i kh năng ngân sách và tình hình th c t c a ơn v như ch công tác phí, ch thanh toán cư c phí i n tho i, ch chi h i ngh , t p hu n, ch c cán b i h c... do ó ã khuy n khích cán b i tăng cư ng cơ s , i h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , qua ó ã góp ph n nâng cao ch t lư ng các d ch v ... - V ban hành các tiêu chí cơ b n làm căn c ánh giá m c hoàn thành nhi m v ư c giao: Các ơn v ã t ng bư c xây d ng tiêu chí ánh giá m c hoàn thành nhiêm v c a các khoa phòng làm cơ s tính toán và phân chia thu nh p m t cách h p lý hơn nh m khuy n khích ngư i lao ng c ng hi n cho s phát tri n c a ơn v . - V thu nh p tăng thêm c a cán b , viên ch c trong các ơn v : T k t qu ho t ng s nghi p, i m i phương th c ho t ng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, các ơn v ã t o ra ư c ngu n kinh phí tăng thu nh p cho cán b , viên ch c c a ơn v . Theo báo cáo chưa y c a các ơn v tr c thu c B cho th y: có kho ng 30% các ơn v có m c thu nh p tăng thêm dư i 1 l n ti n lương c p b c, ch c v ; kho ng 60% các ơn v có m c thu nh p tăng thêm t 1 n 2 l n ti n lương c p b c, ch c v và kho ng 10% các ơn v có m c thu nh p tăng thêm t 2 n 3 l n ti n lương c p b c, ch c v . 4. Tình hình th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p Trong năm 2008, B Y t ã thông kê, rà soát ch c năng, nhi m v c a 14 Vi n phòng b nh ( ã giao th c hi n Ngh nh 43 như ã nêu m c 3) và m t s ơn v có
  8. ch c năng nghiên c u khoa h c là ch y u chuy n sang th c hi n theo mô hình giao quy n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 115/2005/N -CP. K t qu ã thNm nh và phê duy t phương án giao th c hi n Ngh nh 115/2005/N -CP i v i 03 ơn v (Vi n Chi n lư c và chính sách Y t , Trung tâm nghiên c u s n xu t v c-xin sinh phNm y t và Vi n Trang thi t v và Công trình Y t ). Các ơn v còn l i s ti p t c rà soát xem xét và quy t nh trong Quý II năm 2009. 5. Nh n xét, ánh giá chung v th c hi n c i cách tài chính công Quý I/2009, nêu rõ ưu i m, t n t i - Ti p t c tri n khai th c hi n các nhi m v c a công tác c i cách tài chính công theo các quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a liên B . - Ưu i m: Nh n ư c s quan tâm ch o c a Ban cán s ng, Lãnh o B Y t ; s tích c c tri n khai th c hi n c a các V , C c ch c năng và các ơn v tr c thu c B . - T n t i: M t s bư c tri n khai còn ch m, c bi t là t i m t s ơn v : Lãnh o và cán b viên ch c nh n th c còn chưa y v n i dung, m c ích và yêu c u c a công tác c i cách tài chính công, v n còn mang n ng tâm lý l i, trông ch vào s bao c p c a nhà nư c, e ng i khi thay i cơ ch qu n lý... nên chưa tích c c tri n khai th c hi n. 6. Ki n ngh , xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph , B N i v v công tác c i cách hành chính. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n và nâng cao nh n th c hơn n a v công tác c i cách hành chính. - Tăng cư ng công tác ch o, ki m tra vi c th c hi n. -Ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n vi c c i cách tài chính công m t cách ng b , y và k p th i thu n l i cho vi c tri n khai th c hi n. - X lý và tháo g k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n. Trên ây là báo cáo Quý I năm 2009 v công tác c i cách hành chính B Y t tính n ngày 15/3/2009, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG
  9. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản