Báo cáo số 182/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
65
lượt xem
1
download

Báo cáo số 182/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 182/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 03 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 182/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 182/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 03 NĂM 2009 (t ngày 21/02/2008 n 20/3/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 3 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng như sau: 1.1. Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): ghi nh n 01 trư ng h p m c m i và ã t vong. B sung 01 trư ng h p t vong t tháng 02/2009. Tích lũy s m c/t vong t 12/2003 n nay là 110/55. 1.2. Tiêu ch y c p nghi T : không ghi nh n trư ng h p m c Tiêu ch y c p. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 0/0. 1.3. Thương hàn (A01): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 66/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 115/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (112/0), s m c tăng 2,7%. 1.4. Viêm não vi rút (A83-A89): có 7 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 16/1. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 41/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (96/0), s m c gi m 57,3%, s t vong tăng 1 trư ng h p. 1.5. S t xu t huy t (A90): có 28 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 2.373/2. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 10985/3. So v i cùng kỳ năm 2008 (6291/3), s m c tăng 74,6%, s t vongtăng 2 trư ng h p. 1.6. Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 33 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 276/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 1.245/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (1.285/2), s m c gi m 3,1%, s t vong gi m 02 trư ng h p. 1.7. Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 7 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong 34/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 90/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (144/0), s m c gi m 37,5%.
  2. 1.8. D ch h ch (A20): không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 1.9. S t rét: ghi nh n v i t ng s m c t vong là 1.342/0 t i 22 a phương. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 5601/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (13873/1), s m c gi m 59,6%. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t tích c c ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch o công tác phòng ch ng d ch l m m long móng gia súc t i Hoà Bình; ch ng phòng ch ng d ch Rubella t i các t nh phía Nam, ch ng d ch S i t i thành ph H Chí Minh. ã ch o các Trung tâm Ki m d ch Y t biên gi i giám sát b nh Ebola. Ngoài ra, giám sát ch t ch tình hình d ch cúm A(H5N1), d ch th y u và các d ch b nh khác. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH B Y t ã ban hành “Hư ng d n chNn oán, i u tr b nh s i” và Thông tư s 01/2009/TT-BYT bãi b Quy t nh s 1536/2004/Q -BYT v vi c ban hành “hư ng d n chNn oán, i u tr s t Dengue và s t xu t huy t Dengue”. B ang s a i, b sung, hư ng d n chNn oán và i u tr HIV/AIDS; xây d ng Thông tư liên t ch hư ng d n khám s c kh e tuy n ch n công dân ph c v trong Công an nhân dân. ChuNn b t ch c h i ngh sơ k t án 1816 và t ng k t công tác khám, ch a b nh năm 2008. Ti p t c hoàn thi n d án x lý ch t th i b nh vi n. B Y t ph i h p v i T ch c GTZ và KFW tri n khai d án “H tr k thu t tăng cư ng năng l c y t tuy n t nh cho 3 t nh: Yên Bái, Thanh Hóa, Phú Yên”; ang xu t ho t ng qu n lý ch t lư ng trong d án i u dư ng do B Y t h p tác v i T ch c Y t th gi i (WHO); chuNn b tri n khai D án Phòng ch ng mù lòa do T ch c AusAID tài tr . C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 20/3/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 139.624 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i 30643 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong 42128 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 3/09 Tháng 3/2008 Tháng 02/09 (17/02/09 n (17/02/08 n (17/01/08 n 16/3/09) 16/3/08) 16/02/09) S ngư i nhi m HIV 1.628 931 608 S b nh nhân AIDS 533 382 221 S t vong do AIDS 225 239 113
  3. - So sánh v i tháng 02/2009: s ngư i phát hi n có HIV tăng 1020 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 312 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 112 trư ng h p. - So v i tháng 3/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 697 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 151 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 14 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: B Y t ã tham d H i ngh t ng k t năm 2008 và nh hư ng k ho ch năm 2009 c a y ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. B ã ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c H i ngh sơ k t 6 tháng tri n khai thí i m án Methadone t i H i Phòng và Thành ph H Chí Minh. ã ph i h p v i các B , ngành xây d ng d th o án tách Chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS thành chương trình m c tiêu qu c gia c l p; xây d ng quy ch chi tiêu và i u l ho t ng c a Qu h tr ngư i nhi m HIV/AIDS. B ang ngh xây d ng d án h tr ngân sách t Qu toàn c u phòng, ch ng AIDS, lao và s t rét vòng 9 và xây d ng d th o ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS các t nh, thành ph . Ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b kh o sát xây d ng tiêu chuNn và b ng i m x p h ng i v i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS; xu t ch , chính sách i v i cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 02 v ng c th c phNm t i t nh Th a Thiên Hu và t nh Phú Yên. Trong ó có 8/9 ngư i tham gia các b a ăn m c, 6 ngư i ph i nh p vi n và không có trư ng h p t vong. Cho t i nay, c 02 v u chưa xác nh ư c rõ nguyên nhân. Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/3/2009, toàn qu c ã x y ra 14 v ng c th c phNm v i 803 ngư i m c, trong ó có 03 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: B Y t ã có T trình Th tư ng Chính ph s 112/TTr-BYT ngày 24/02/2009 v d th o Quy t nh ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm; T trình Th tư ng Chính ph s 139/TTr-BYT ngày 05/3/2009 v vi c th c hi n Lu t Tiêu chuNn và quy chuNn k thu t và Lu t Ch t lư ng s n phNm hàng hóa. B cũng ã d th o l n cu i Thông tư hư ng d n chi ti t ghi nhãn th c phNm bao gói s n và D th o l n cu i Quy t nh v vi c ban hành “Quy ch ình ch , thu h i s n phNm vi ph m ch t lư ng, an toàn th c phNm” sau khi ti p thu ý ki n góp ý c a các a phương, chuyên gia và các cơ quan có liên quan Hi n nay, B Y t ang tích c c xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm, t ch c H i th o l y ý ki n góp ý c a các B liên quan; xây d ng báo cáo K t qu ho t ng c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm năm 2008 và k ho ch năm 2009. ã t ch c H i ngh t ng k t Chương trình m c tiêu Qu c gia v sinh an toàn th c phNm năm 2008, k t h p tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT-BYT-BNV và Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm năm 2009. ng th i, t ch c h i ngh tri n khai nhi m v xây d ng và quy
  4. ho ch h th ng ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm t i thành ph H Chí Minh và Nha trang. B Y t ti p t c ch o S Y t các t nh/thành ph x lý s n phNm th c phNm nhi m Melamine và ki m tra, giám sát ch t lư ng s a trên a bàn; k t qu thanh ki m tra 45 cơ s s n xu t, kinh doanh s a trên a bàn Hà N i u t tiêu chuNn quy nh. Ngoài ra, B Y t tham gia oàn giám sát c a Qu c h i v v sinh an toàn th c phNm t i t nh Hà Nam và ti n hành thanh, ki m tra công tác v sinh an toàn th c phNm m t s làng ngh t i huy n Hoài c (Hà N i), H i Dương, B c Ninh. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch–Tài chính: ư c s u quy n c a Ban cán s ng Chính ph , B Y t ã trình B Chính tr án v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p; Góp ý các quy ho ch phát tri n t ng th kinh t -xã h i cho các t nh Qu ng Ngãi, Qu ng Tr ; L p k ho ch u tư h tr cho 61 huy n nghèo; ChuNn b D án H tr y t các t nh B c Trung B vay v n c a Ngân hàng th gi i (WB); rà soát ti n tri n khai các d án, chương trình thu c gói kích c u u tư; Tăng cư ng thúc Ny các D án do T ch c Y t th gi i (WHO) tài tr , chuNn b n i dung cho tài khoá m i. ã ti n hành ki m tra, giám sát vi c th c hi n chuNn qu c gia v y t xã t i các huy n xã vùng khó khăn c a t nh Hoà Bình, Sơn La; Báo cáo tài s n c a các D án ODA và th ng nh t các bi u m u báo cáo th ng kê c a D án khác. Tri n khai k ho ch K t h p Quân dân y năm 2009; Ti p t c phân b d toán ngân sách 2009 cho các ơn v ; T ng h p quy t toán v n u tư phát tri n năm 2008 c a 92 d án. 2. Công tác Pháp ch : B Y t ã hoàn thi n d th o D án Lu t Khám ch a b nh và ã trình Chính ph xin ý ki n trong phiên h p Chính ph tháng 3/2009; ti p t c so n th o d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 c a Chính ph Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . T ng h p các ý ki n góp ý và hoàn thi n d th o i v i Thông tư v phòng ch ng b o l c gia ình; Ti p t c ti n hành ki m tra các văn b n ban hành năm 2008. B Y t ã t ch c t t các ho t ng k ni m Ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/2009; Ph i h p v i Văn phòng Trung ương ng t ch c bu i g p m t c a T ng Bí thư Nông c M nh v i các cán b y t cơ s xu t s c tiêu bi u mi n núi, vùng sâu, vùng khó khăn nhân k ni m ngày 27/2. Ho t ng tôn vinh các cán b y t cơ s này ã ư c dư lu n và cán b ngành y t ánh giá cao. 3. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình: B Y t có T trình Chính ph s 161/TTr-BYT ngày 13/3/2009 v D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh s a i i u 10 c a Pháp l nh Dân s ; ChuNn b trình Chính ph án T ng th Nâng cao ch t lư ng Dân s giai o n 2009-2020. B Y t có công văn s 1214/BYT-TCDS ngày 11/3/2009 g i
  5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c ôn c xây d ng Ngh quy t chuyên v công tác DS-KHHG . B ã ôn c các t nh khNn trương tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph ư c nêu trong công văn s 1373/VPCP-TCCV ngày 05/3/2009 v n nh t ch c và m b o i u ki n ho t ng c a ngành dân s , k ho ch hóa gia ình t i các a phương. B ang d th o xu t phương án th c hi n và d toán kinh phí xây d ng ch chính sách i v i cán b chuyên trách công tác DS-KHHG ã tham gia nhi u năm, nay không tiêu chuNn tuy n d ng; xây d ng quy nh ch ph c p cho lãnh o các ơn v s nghi p làm công tác DS-KHHG . B ã t ch c h i th o nh hư ng Chi n lư c Dân s giai o n 2011-2020 và h i ngh tri n khai d án "Chăm sóc và phát tri n tr thơ t i c ng ng năm 2009". Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch giám sát ho t ng truy n thông và chi n d ch t i t nh Th a Thiên Hu , Qu ng Bình, Hà Tĩnh, Ngh An. 4. Công tác h p tác Qu c t : Trong tháng, B Y t ã m r ng h p tác qu c t v i nhi u nư c và t ch c qu c t t i Vi t Nam trong lĩnh v c y t . ã ti p i s Trung Qu c, oàn B trư ng B Lao ng- Y t và Gia ình bang Brandenburg (CHLB c), oàn Qu c v khanh Hungary, oàn chuyên gia t i s quán an M ch; 02 oàn cán b y t c a Mông C . B Y t ã ti p và làm vi c v i Trư ng i di n Qu Dân s Liên Hi p qu c; Ti p i di n U ban xúc ti n kinh t văn hoá Vi t Nam- Nh t B n; Ti p Qu Deawoo (Hàn Qu c); Ti p t ch c Ph u thu t n cư i; Làm vi c v i T p oàn Mega (Trung Qu c); Làm vi c v i Ngân hàng Th gi i (WB) v d án h p tác y t ng b ng sông C u Long; Làm vi c v i Vi n S c kho Qu c gia Hoa Kỳ v h p tác nghiên c u th nghi m lâm sàng ngăn ng a HIV; Ti p oàn chuyên gia t T ch c Welcome Trust và ơn v nghiên c u th nghi m i h c Oxford (Anh) trao i thông tin v các d án h p tác v ào t o trong lĩnh v c y t ; Ti p Công ty Novatist (Thu Sĩ) v vi c cung c p thu c i u tr cho chương trình b o hi m; Ti p Công ty ông A (Hàn Qu c) v h p tác v chuy n giao công ngh c a Hàn Qu c s n xu t s n phNm dư c công ngh cao t tiêu chuNn ch t lư ng; Ti p Công ty Bristol Mayer Squip (BMS) gi i thi u v chi n lư c ho t ng c a công ty t i Vi t Nam trong th i gian t i; Ti p Công ty Hisamitsu (Nh t B n) bàn v d án h tr thu c cho b o hi m yt ; Ngoài ra, B Y t ã t ch c thành công h i th o qu c gia v Thương m i và Y t (Trade and Health) có s tham gia c a các chuyên gia qu c t n t m t s nư c: Thu S , Philipine, Thái Lan, các chuyên gia c a WHO và các b , ngành, Vi n nghiên c u. 5. Công tác t ch c cán b : B Y t ang hoàn thi n trình Th tư ng Chính ph v d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p i nhân viên y t thôn b n; d th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách i v i cán b y t công tác t i ch và cán b y t bi t phái luân phiên v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. B ang ti p t c xây d ng d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t và ang
  6. ánh giá vi c th c hi n ch ph c p ưu ãi ngh theo Quy t nh 276/2006/N -CP c a Chính ph chuNn b trình s a i ch ph c p ưu ãi, k t h p xây d ng các ch , chính sách ưu ãi i v i cán b y t d phòng, cán b dân s , cán b giám nh. Ngoài ra, B Y t ang ph i h p v i B N i v chuNn b xây d ng tiêu chuNn ch c danh các ng ch k thu t viên y t và s a i b sung tiêu chuNn ch c danh các ng ch viên ch c y t khác; Làm vi c v i Ban T ch c Trung ương ng v ch chính sách cho cán b , viên ch c y t c a 03 b nh vi n b o v cán b trung cao c p. ã ôn c các ơn v xây d ng án và ti p t c xây d ng phương án t ch , t ch u trách nhi m v t ch c b máy, biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c B theo Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . B Y t ã d th o án thành l p Trung tâm i u ph i Qu c gia ghép b ph n cơ th ngư i; Ti p t c ch o th c hi n án c luân phiên cán b chuyên môn h tr tuy n dư i theo Quy t nh s 1816/Q -BYT c a B trư ng B Y t ; T ch c quán tri t Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph v chuy n i v trí công tác, tri n khai th c hi n k ho ch chuy n i v trí công tác c a các cán b , công ch c, viên ch c làm công tác t ch c cán b c a B Y t ; Xây d ng d th o Tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v ch c danh Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xây d ng d th o án Trách nhi m và nghĩa v xã h i c a Cán b y t ; Th c hi n các quy trình b nhi m, b nhi m l i ki n toàn i ngũ cán b lãnh o c a m t s ơn v thu c B Y t : Vi n S t rét – Ký sinh trùng- Côn trùng thành ph H Chí Minh, i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, Trư ng i h c i u dư ng Nam nh, Trư ng i h c Y Thái Bình, Cơ quan i di n B Y t t i thành ph H Chí Minh. 6. Công tác B o hi m Y t : B ã hoàn thi n D th o l n 3 Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t ăng Website Chính ph và xin ý ki n các b , ngành, t ch c; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các ơn v tr c thu c B Y t ; Hoàn thi n D th o l n 1 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t ; T ch c H i th o v khám, ch a b nh b o hi m y t t i tuy n xã. 7. Công tác qu n lý dư c: B Y t ti p t c xây d ng cương s a i Quy t nh 45/2007/Q -BYT v Danh m c ho t ch t ư c qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình cho phù h p Danh m c thu c không kê ơn; xây d ng kinh phí khung và hoàn thi n cương Quy ho ch chi ti t phát tri n Công nghi p Dư c Vi t Nam n 2015, t m nhìn 2020. B ã có công văn khNn g i các S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo v vi c ghi nh m ư ng dùng v c xin s i MMR II c a Công ty MSD và ang th ng kê danh sách các cơ s s n xu t kinh doanh m phNm g i S Y t 63 t nh/thành trên c nư c. B ang chuNn b k ho ch s a i b sung Quy t nh 110/2005/Q - TTg ngày 16/5/2005 v vi c phê duy t k ho ch “d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân”. 8. Công tác Trang thi t b và Công trình y t :
  7. B Y t ã t ch c thành công H i ngh ánh giá k t qu th c hi n các Quy t nh Th tư ng Chính ph v chính sách qu c gia và án nghiên c u, ch t o và s n xu t Trang thi t b y t n năm 2010. ang xây d ng danh m c Trang thi t b Y t phòng khám a khoa khu v c theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n huy n giai o n 2008-2010 theo quy mô giư ng b nh và các vùng mi n khác nhau. B ã d th o Thông tư công b tiêu chuNn ch t lư ng Trang thi t b y t và ti p t c t ch c thNm nh i u ki n s n xu t Trang thi t b y t cho các doanh nghi p theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B Y t ang t ng h p báo cáo Hi n tr ng H th ng x lý ch t th i y t xây d ng án trình Chính ph . Ti p t c tri n khai tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k - thi t k m u- danh m c Trang thi t b Trung tâm y t huy n v d phòng; Tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu Trang thi t b y t qua m ng; Tri n khai tài nghiên c u, xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. 9. Công tác Y Dư c c truy n: B Y t ang ch nh s a, b sung D th o “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” theo góp ý c a B Tư pháp chuNn b trình Th tư ng Chính ph ; D th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y Dư c c truy n giai o n 2009 - 2020” xin ý ki n các ơn v có liên quan. Ti p t c D th o phương pháp chung ch bi n các v thu c Y h c c truy n. B ã t ch c L dâng hương t i Y Mi u cho các cán b y t cơ s xu t s c mi n núi, vùng sâu và vùng c bi t khó khăn vào ngày 25/02/2009 nhân k ni m ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/2009 và L dâng hương tr ng th tư ng nh Danh y Tu Tĩnh vào ngày R m tháng Hai t i H i Dương. 10. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: B Y t ã t ch c T ng k t công tác Chăm sóc s c kho sinh s n năm 2008, tri n khai phương hư ng nhi m v năm 2009 t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. ã t ch c t p hu n xây d ng k ho ch ho t ng và k ho ch kinh phí năm 2009 cho các t nh có Chương trình m c tiêu qu c gia v Chăm sóc s c kh e sinh s n. ã hư ng d n a phương th c hi n ho t ng và tri n khai ngân sách năm 2009 th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia; chuNn b ban hành nh m c thu c thi t y u và v t li u tiêu hao trong các d ch v th thu t Chăm sóc s c kh e. 11. Công tác Thanh tra: B Y t ã nh n và x lý 30 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 19 ơn ngh , ph n ánh, 6 ơn khi u n i và 5 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 25 ơn, n c danh 5 ơn. N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (10 ơn), kinh t xã h i (15 ơn), công tác Dư c (02 ơn) và công tác y t d phòng (03 ơn). ã nh n ư c 8 công văn báo cáo tình hình x lý các v vi c c a các ơn v tr c thu c B và c a các a phương. B Y t tri n khai th c hi n k t lu n c a Thanh tra Chính ph v C ph n hóa Công ty c ph n dư c phNm trung ương 1; ã tham gia t công tác làm vi c t i nhà máy
  8. thông tin i n t Z755 B Qu c Phòng, Công ty C ph n Qu c t Vi t Nam liên quan n vi c s n xu t kinh doanh máy cân b ng ion và máy tĩnh i n ion. B ã t ch c H i ngh t p hu n nghi p v Thanh tra y t trong c nư c ư c t ch c t i Qu ng Bình v i g n 200 cán b tham gia và t ch c oàn công tác xem xét, xác minh v tiêm ch ng và c p phi u tiêm ch ng Qu c t t i Vi n Y h c bi n, H i Phòng. ã xây d ng K ho ch và Quy t nh thành l p i thanh tra c nhi m v khám ch a b nh. 12. Công tác Khoa h c- ào t o: B ã xây d ng Báo cáo kh thi “Chương trình phát tri n ngu n nhân l c y t ” s d ng v n vay chương trình và v n vay d án c a ADB và vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Úc. ã th c hi n k ho ch tri n khai tài Nghiên c u “ ánh giá nhu c u, th c tr ng ào t o và s d ng cán b y t trình sau i h c giai o n 2003-2007”; Xây d ng k ho ch phân b kinh phí khoa h c công ngh t 1 năm 2009; Th c hi n giám sát ti n các tài khoa h c c p B và c p Nhà nư c. B ang tích c c tri n khai th c hi n án ào t o c tuy n cho vùng khó khăn và ti p t c hoàn ch nh cương án ào t o cán b chuyên sâu và nhân tài. ang xem xét h sơ t ch c thNm nh m mã ngành ào t o chuyên khoa I, chuyên khoa II cho trư ng i h c Y Dư c C n Thơ và chuyên khoa I Dư c cho trư ng i h c Y Dư c Hu và ti n hành thNm nh m m t s ngành ào t o như: cao ng i u dư ng t i trư ng Cao ng Y t Hà ông, Cao ng Y t Ninh Bình. Ti p t c ch nh s a Quy ho ch m ng lư i các cơ s ào t o nhân l c y t ; ChuNn b cho công tác tuy n sinh c a ngành y t năm 2009. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Tr ng tháng, Lãnh o B ã t p trung ch o các ho t ng k ni m ngày Th y thu c Vi t Nam, t ch c t ng k t công tác y t thu c các lĩnh v c. Tích c c ch o công tác phòng ch ng d ch b nh ông xuân, d ch cúm A(H5N1) và các d ch m i phát sinh. ư c s u quy n c a Ban cán s ng Chính ph , B Y t ã trình B Chính tr án v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p. Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương trình B Chính tr Báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t s 46 và 47 c a B chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i và công tác dân s k ho ch hoá gia ình. Lãnh o B ã tích c c ch o các ơn v tri n khai Quy t nh c a Th tư ng Chính ph như Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o và nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010; ch o sơ k t th c hi n án 1816 v c luân phiên cán b chuyên môn h tr tuy n dư i. Tích c c ch o tri n khai Ngh nh 79/2008/N -CP c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. ã phê duy t phân b kinh phí năm 2009 cho các ơn v . III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2009
  9. 1. B Y t ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n tình hình b nh d ch, ch o, ôn c, h tr chuyên môn, v t tư, hoá ch t cho các ơn v , a phương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch; tri n khai k ho ch kinh phí 2009 v phòng, ch ng s t xu t huy t; Ch o các a phương phòng ch ng d ch mùa hè; T ch c các oàn i công tác t i các t nh/thành ph ki m tra, ch o công tác phòng, ch ng d ch. Thư ng xuyên ch o h p giao ban tr c tuy n v i các Vi n V sinh d ch t và Vi n Pasteur hàng tu n. 2. ôn c vi c xây d ng và trình các án tháng 4/2009 c a B Y t úng ti n . ChuNn b xây d ng các văn b n tri n khai án v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n k ho ch u tư cho 61 huy n nghèo; chuNn b H i ngh sơ k t v công tác khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i và sơ k t tình hình th c hi n ChuNn qu c gia v y t xã. 3. Ti p thu, gi i trình các ý ki n i v i d th o Ngh nh quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t B o hi m Y t chuNn b trình Chính ph . T ch c H i th o ph bi n Lu t B o hi m y t và hoàn thành các th t c trình d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t . Ti p t c xin ý ki n i v i D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Lu t B o hi m y t ; ChuNn b giao ban Quý I năm 2009 gi a B Y t và B o hi m xã h i Vi t Nam. 4. Ti p t c D th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y Dư c c truy n giai o n 2009-2020"; ti p t c d th o phương pháp chung ch bi n các v thu c theo phương pháp c truy n; t ng h p, ch nh s a Thông tư hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông. 5. ChuNn b t ch c h i ngh tr c tuy n do Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ch trì v công tác DS-KHHG v i 63 t nh, thành ph . Xây d ng d th o hư ng d n k ho ch 2009 án ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n. Giám sát tình hình giao ch tiêu k ho ch và kinh phí chương trình m c tiêu c a các t nh, thành ph . Tri n khai th c hi n k ho ch xây d ng hư ng d n x p h ng Trung tâm DS-KHHG và tiêu chuNn nghi p v ng ch viên ch c DS-KHHG . Th c hi n k ho ch xây d ng phương án ch , chính sách i v i cán b công ch c c p xã không i u ki n tuy n thành viên ch c. Tri n khai ho t ng xây d ng và ban hành quy trình k thu t chuNn th ng nh t v sàng l c trư c sinh và sơ sinh. Hư ng d n xây d ng mô hình can thi p nh m gi m thi u tình tr ng t o hôn, k t hôn c n huy t th ng t i m t s a phương mi n núi phía B c và Tây Nguyên. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/02/2009 n ngày 20/3/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản