Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
1
download

Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa xii (2007 - 2011) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 184/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 184/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO GI I TRÌNH, TI P THU Ý KI N C A CÁC VN I BI U QU C H I V D KI N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2009, B SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (2007 - 2011) Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Ngày 23 tháng 10 năm 2008, các v i bi u Qu c h i ã th o lu n t i T v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. oàn thư ký kỳ h p ã t ng h p ý ki n c a các v i bi u Qu c h i. Dư i ây, U ban thư ng v Qu c h i xin trình Qu c h i Báo cáo gi i trình, ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007 - 2011) như sau: I. TÌNH HÌNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2008 Nhi u ý ki n c a i bi u Qu c h i tán thành ánh giá c a U ban thư ng v Qu c h i v k t qu th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008, nh ng khuy t i m, h n ch trong vi c th c hi n Chương trình này. M t s ý ki n phân tích, làm rõ nguyên nhân c a vi c chưa hoàn thành Chương trình, như vi c cơ quan ch trì so n th o, tham gia so n th o chưa dành th i gian h p lý và quan tâm úng m c n công tác xây d ng d án; ch t lư ng chuNn b m t s d án chưa b o m; ti n chuNn b , vi c g i tài li u n i bi u Qu c h i, cơ quan thNm tra, U ban thư ng v Qu c h i còn ch m, nh hư ng nhi u n vi c th o lu n, cho ý ki n v các d án; v n còn nhi u lu t khung; công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t còn ch m, vi c tri n khai th c hi n lu t, pháp l nh trong th c t chưa t hi u qu mong mu n. Nhi u ý ki n ngh c n ánh giá m t cách y , sâu s c và nghiêm túc các khuy t i m, h n ch trong công tác xây d ng pháp lu t nói chung và vi c th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008 nói riêng ưa ra các gi i pháp kh c ph c có hi u qu . U ban thư ng v Qu c h i nh n th y, bên c nh nh ng k t qu ã t ư c trong năm 2008, c n th ng th n th a nh n nh ng t n t i, thi u sót kéo dài trong công tác xây d ng pháp lu t th i gian qua. Vi c tri n khai th c hi n chương trình còn thi u kiên quy t; ch t lư ng, ti n chuNn b nhi u d án không áp ng yêu c u; thi u s ph i h p ch t ch ngay t u gi a các cơ quan h u quan trong vi c so n th o d án. Tình tr ng cơ quan ch u trách nhi m chính trong vi c chuNn b d án chưa có nh hư ng chính sách rõ ràng, chưa lư ng h t tính ch t ph c t p c a d án và nh ng tác ng c a d án n tình hình kinh t -xã h i c a t nư c n u ư c ban hành còn ph bi n. Tình tr ng c c b trong quá trình so n th o chưa ư c kh c ph c. M t s n i dung trong các d án lu t, pháp l nh chưa ư c nghiên c u th u áo, nên ch có th quy nh m c khung, còn l i giao cho Chính ph quy nh chi ti t, làm cho lu t, pháp l nh ư c ban hành nhưng ch m i vào cu c s ng. U ban thư ng v Qu c h i xin ư c ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i cùng v i Chính ph ch o các cơ quan, t ch c h u quan kh c ph c nh ng y u kém, t n t i trong vi c th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008; ti p t c nghiên c u, c i ti n quy trình xem xét, thông qua lu t, pháp l nh, cách th c t ch c công vi c ngày càng phù h p và có hi u qu hơn. II. D KI N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2009 1. V nh hư ng l p Chương trình
  2. Nhìn chung, các v i bi u Qu c h i tán thành nh ng nh hư ng cơ b n c a vi c l p Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 do U ban thư ng v Qu c h i ngh . M t s ý ki n yêu c u trong quá trình chuNn b d ki n Chương trình ph i bám sát nh ng nh hư ng ã ra, ưu tiên ban hành lu t i u ch nh các v n b c xúc v kinh t , xã h i, tài chính, ngân hàng, tín d ng, t ai, xây d ng cơ b n ... V v n này, trong quá trình chuNn b d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan có trách nhi m bám sát các nh hư ng cơ b n ư c ra. Theo ó, các d án thu c Chương trình chính th c h u h t là các d án ã ư c xác nh trong K ho ch th c hi n Ngh quy t s 48-NQ/TW c a B Chính tr v Chi n lư c xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t Vi t Nam n năm 2010, nh hư ng n năm 2020; các d án v tài chính, ngân hàng, quy n t do dân ch c a công dân, ph c v yêu c u h i nh p kinh t qu c t , phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa...; ng th i, có tính n kh năng th c hi n c a cơ quan so n th o, cơ quan thNm tra và ti n chuNn b d án lu t. 2. V d ki n Chương trình V cơ b n, các v i bi u Qu c h i tán thành v i d ki n Chương trình do U ban thư ng v Qu c h i trình. Cũng có ý ki n cho r ng d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 quá n ng, nên cân nh c rút b t s lư ng b o m tính kh thi, c th ch nên thông qua kho ng 20 d án lu t, lưu ý không t p trung quá nhi u d án vào m t cơ quan so n th o, cơ quan thNm tra. V v n này, U ban thư ng v Qu c h i nh n th y: Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khoá XII g m 128 d án lu t, pháp l nh, trong ó có 93 d án thu c Chương trình chính th c (g m 83 d án lu t, 10 d án pháp l nh) và 35 d án lu t thu c Chương trình chuNn b . T i kỳ h p này, d ki n trình Qu c h i b sung 6 d án lu t, 6 d án pháp l nh vào Chương trình chính th c. Như v y, s có 89 d án lu t, 16 d án pháp l nh thu c Chương trình chính th c. Trong khi ó, n u tính c 8 d án lu t ư c Qu c h i thông qua t i kỳ h p th 4 này thì m i thông qua ư c 27/89 d án lu t thu c Chương trình chính th c. Qu th i gian t nay n cu i nhi m kỳ (tháng 5-2011) ch còn 5 kỳ h p Qu c h i, trong ó kỳ h p cu i nhi m kỳ ph i dành th i gian th a áng cho công tác t ng k t nhi m kỳ. Như v y, hoàn thành ư c Chương trình nhi m kỳ khóa XII thì trung bình m i kỳ h p Qu c h i ph i xem xét, thông qua ít nh t 12 d án. Năm 2009 ư c coi là “năm b n l ” c a công tác xây d ng pháp lu t nhi m kỳ khóa XII, do ó ngh Qu c h i cho b trí Chương trình thông qua g m 24 d án lu t. U ban thư ng v Qu c h i xin ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i c g ng s p x p h p lý, b o m không d n quá nhi u d án vào m t cơ quan so n th o, cơ quan thNm tra và ch o sát sao vi c tri n khai th c hi n. a) V Chương trình chính th c M t s ý ki n ngh cân nh c vi c trình các d án thông qua theo quy trình t i m t kỳ h p như d ki n, vì khó có th b o m ch t lư ng. C th , các d án Lu t cơ y u, Lu t thu tài nguyên là các d án có nhi u n i dung quan tr ng, c n ư c th o lu n, xem xét k ; d án Lu t các vùng bi n Vi t Nam tuy ã ư c Qu c h i khoá XI cho ý ki n, nhưng là m t d án lu t có nhi u n i dung ph c t p, i bi u Qu c h i khóa XII có n 2/3 là m i, nên c n ư c xem xét, thông qua t i hai kỳ h p. Ngư c l i, cũng có ý ki n cho r ng n u d án lu t ư c chuNn b t t ho c ch s a i, b sung m t s i u thì nên trình Qu c h i theo quy trình thông qua t i m t kỳ h p. Ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i d ki n b trí xem xét d án Lu t các vùng bi n Vi t Nam t i hai kỳ h p (cho ý ki n t i kỳ 5 và thông qua t i kỳ 6). V các d lu t d ki n thông qua t i m t kỳ h p còn l i, ch y u là các d án lu t s a i, b sung m t s i u, có ph m vi s a i không l n (như d án Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà ch s a m t i u, các d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu , Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa ch s a m t s n i dung) ho c ư c nâng lên t các pháp l nh hi n hành, không có s thay i l n v chính sách (như d án Lu t cơ y u, Lu t thu tài nguyên). Theo báo cáo c a Chính ph , các d án này ã có quá trình chuNn b tương i k , có th trình Qu c h i xem xét, thông qua t i m t kỳ h p. Do ó, U ban thư ng v Qu c h i ngh cho gi như d ki n ã ư c a s i bi u tán thành.
  3. - Có ý ki n ngh chưa ban hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh, Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà , Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu , Lu t tr ng tài thương m i, Lu t khám b nh, ch a b nh, Lu t dân quân t v , Lu t vi n thông, Lu t t n s vô tuy n i n, Lu t khám b nh, ch a b nh, Lu t bưu chính, Lu t giám sát an toàn ho t ng ngân hàng, Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ... trong năm 2009. U ban thư ng v Qu c h i nh n th y h u h t các d án này u có yêu c u b c xúc, c n s m ban hành áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p T ch c thương m i th gi i; nhi u d án thu c Chương trình chuNn b c a Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008, ư c chuNn b tương i k , có th trình Qu c h i xem xét, thông qua. Sau khi cân nh c m t cách th n tr ng ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i xin ti p thu chuy n d án Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu sang chương trình cho ý ki n t i kỳ h p th 6, d án Lu t giám sát an toàn ho t ng ngân hàng, Lu t bưu chính sang Chương trình chuNn b . V chương trình xây d ng lu t t i kỳ h p th 5 (tháng 5-2009) - Có ý ki n ngh cân nh c chưa thông qua Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t giáo d c, vì n i dung ngh s a i, b sung chưa th t s b c xúc. Có ý ki n ngh không ban hành Lu t giáo viên trong năm 2009 mà i u ch nh v n này trong Lu t giáo d c. M t s ý ki n khác cho r ng vi c ban hành Lu t giáo viên là c n thi t và ngh ban hành cùng v i Lu t viên ch c. U ban thư ng v Qu c h i nh n th y, hi n nay có m t s quy nh trong Lu t giáo d c còn b t c p, chưa áp ng yêu c u th c ti n, do ó vi c b sung d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t giáo d c vào Chương trình năm 2009 là c n thi t. V d án Lu t giáo viên, m c dù trong Lu t giáo d c có quy nh v nhà giáo, nhưng còn mang tính ch t khung, thi u c th . Tuy nhiên, phù h p v i các quy nh m i c a Lu t cán b , công ch c, U ban thư ng v Qu c h i xin ư c ti p thu chuy n d án Lu t giáo viên sang Chương trình chuNn b xem xét, ban hành cùng v i d án Lu t viên ch c trong năm 2010. - Có ý ki n ngh nh p Lu t vi n thông, Lu t t n s vô tuy n i n và Lu t bưu chính thành m t lu t; Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá và Lu t khám b nh, ch a b nh thành Lu t b o v s c kho ; Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t và Pháp l nh pháp i n h th ng quy ph m pháp lu t thành m t pháp l nh; có ý ki n ngh rút d án Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t kh i Chương trình. Sau khi rà soát k , U ban thư ng v Qu c h i nh n th y, các d án nêu trên có ph m vi, i tư ng, n i dung i u ch nh khác nhau, n u nh p chung vào m t văn b n pháp lu t khó có th quy nh c th , chi ti t các chính sách pháp lu t. ây cũng là v n ã ư c Qu c h i cân nh c khi xem xét, thông qua Ngh quy t v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII. Hi n các d án này ang ư c các Ban so n th o tích c c chuNn b . Do ó, xin Qu c h i cho ban hành các lu t, pháp l nh riêng i u ch nh các lĩnh v c này. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh giao U ban thư ng v Qu c h i quy nh v v n h p nh t văn b n. Do ó, ngh Qu c h i cho gi d án Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t trong Chương trình năm 2009 b o m tri n khai thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. - V d án Lu t lý l ch tư pháp, qua th o lu n t i H i trư ng còn có ý ki n khác nhau, U ban thư ng v Qu c h i s ch o các cơ quan, t ch c h u quan nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i và s có báo cáo c th v i Qu c h i. Trư c m t, ngh Qu c h i cho gi d án Lu t này trong Chương trình thông qua t i kỳ h p th 5 như ã d ki n. V chương trình xây d ng lu t t i kỳ h p th 6 (tháng 10-2009) - Nhi u ý ki n i bi u Qu c h i ngh chuy n d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai lên kỳ h p th 5. M t s ý ki n ngh chuy n các d án Lu t ngư i cao tu i, Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n, Lu t s a i, b sung m t s i u
  4. c a Lu t di s n văn hóa, Lu t thu nhà, t, Lu t an toàn th c phNm, Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i), Lu t các t ch c tín d ng (s a i), Lu t b o hi m ti n g i..... t kỳ h p th 6 lên kỳ h p th 5. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i d ki n b trí Lu t ngư i cao tu i cho ý ki n t i kỳ h p th 5 và thông qua t i kỳ h p th 6; chuy n d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa sang Chương trình thông qua t i kỳ h p th 5. V d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai, d ki n s t p trung s a i m t s v n l n liên quan n chính sách c a Nhà nư c i v i t ai như b i thư ng tái nh cư, giá t, khung giá t, quy ho ch, k ho ch s d ng t... nên c n có th i gian chuNn b b o m ch t lư ng c a d án, n u trình Qu c h i cho ý ki n t i kỳ h p th 5 thì quá g p. Do ó, ngh Qu c h i cho trình d án này t i kỳ h p th 6 như d ki n. M t s v n vư ng m c trong vi c thi hành Lu t t ai thu c thNm quy n c a Chính ph , ngh Chính ph khNn trương ban hành ho c s a i, b sung các Ngh nh. V các d án lu t trong lĩnh v c ngân hàng, tín d ng, U ban thư ng v Qu c h i tán thành ý ki n c a m ts i bi u Qu c h i xác nh ây là nh ng d án quan tr ng, c n s m ban hành áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c. Tuy nhiên, trong i u ki n th trư ng tài chính, ti n t trong nư c và qu c t ang có nh ng di n bi n ph c t p như hi n nay thì c n ph i có th i gian t ng k t th c ti n trư c khi ưa ra các chính sách pháp lu t. Do ó, xin cho gi như d ki n ã trình Qu c h i. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y vi c ban hành Lu t thu nhà, t có liên quan n các n i dung s a i, b sung c a Lu t t ai, vi c ban hành Lu t an toàn th c phNm nên th c hi n sau khi Qu c h i t ch c giám sát v an toàn th c phNm như d ki n Chương trình giám sát năm 2009 ã trình Qu c h i. Do ó, xin Qu c h i cho gi n i dung này như d ki n. b) V Chương trình chu n b M t s ý ki n ngh chuy n các d án Lu t khi u n i, Lu t t cáo, Lu t t t ng hành chính, Lu t v l c lư ng d b ng viên, Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá... lên Chương trình chính th c. M t s ý ki n ngh rút các d án Lu t ph bi n, giáo d c pháp lu t, Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá ... ra kh i Chương trình chuNn b U ban thư ng v Qu c h i nh n th y các d án Lu t khi u n i, Lu t t cáo, Lu t t t ng hành chính là các d án có m i quan h m t thi t v i nhau. Các d án Lu t khi u n i, Lu t t cáo ã ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XI, XII, nhưng n nay cơ quan trình v n chưa ưa ra ư c cơ ch h u hi u gi i quy t khi u n i, t cáo, c n có thêm th i gian nghiên c u, tìm gi i pháp phù h p. Do ó, ngh Qu c h i cho gi các d án này trong Chương trình chuNn b . Trong quá trình tri n khai th c hi n Chương trình, n u các d án ư c chuNn b t t, b o m ch t lư ng trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i s trình Qu c h i ưa vào Chương trình xem xét, thông qua. c) V ngh b sung các d án vào Chương trình năm 2009 - Có ý ki n ngh b sung vào Chương trình năm 2009 các d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng, Lu t th t c hành chính, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam, Lu t b o v môi trư ng (s a i), Lu t i n l c (s a i), Lu t phá s n (s a i), Lu t liên quan n ình công, Lu t ăng ký giao d ch b o m, Lu t ăng ký b t ng s n, Lu t Th ô ... U ban thư ng v Qu c h i nh n th y, các d án Lu t thi ua, khen thư ng, Lu t th t c hành chính, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam... ã ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008. Do còn có nhi u ý ki n khác nhau v i tư ng, ph m vi i u ch nh và các n i dung cơ b n c a d án, Chính ph , U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ã chính th c ngh chưa ưa các d án này vào Chương trình năm 2009 có thêm th i gian t ng k t th c ti n, chuNn b k hơn trình Qu c h i vào th i gian thích h p. Các d án Lu t ăng ký giao d ch b o m, Lu t ăng ký b t ng s n ã ư c d ki n trình Qu c h i t i kỳ h p này. Tuy nhiên, do ý ki n c a cơ
  5. quan thNm tra và cơ quan so n th o còn r t khác nhau v s c n thi t ban hành cũng như nh ng n i dung cơ b n c a d án, U ban thư ng v Qu c h i ã báo cáo Qu c h i cho rút kh i Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008, ng th i chưa ưa hai d án lu t này vào Chương trình năm 2009. Các d án Lu t b o v môi trư ng (s a i), Lu t i n l c (s a i), Lu t phá s n (s a i) ... hi n chưa có trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khóa XII; các lu t v các lĩnh v c này h u h t m i ư c ban hành vào các năm 2005, 2006 và 2007, th i gian ki m nghi m th c ti n chưa nhi u. D án Lu t Th ô m i ch là ngh c a i bi u Qu c h i, chưa rõ ph m vi i u ch nh và n i dung c n ư c quy nh. Hơn n a, v i s lư ng d án như trong d ki n thì Chương trình năm 2009 ã là quá n ng. Do ó, U ban thư ng v Qu c h i ngh chưa b sung các d án này vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 mà ti p t c chuNn b trình Qu c h i vào th i gian thích h p. - Có ý ki n ngh b sung Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i, Lu t t ch c Tòa án nhân dân (s a i), Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân (s a i), Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s ; ý ki n khác ngh chưa b sung các d án này vào Chương trình, vì c n ph i s a i ng b v i các lu t có liên quan v t ch c b máy nhà nư c. U ban thư ng v Qu c h i nh n th y, áp ng yêu c u c i cách tư pháp, các d án lu t này ã có trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khóa XII. Theo ó, Qu c h i s s a i ng th i các lu t v t ch c b máy nhà nư c, trong ó có Lu t t ch c Tòa án nhân dân, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân, Lu t t ch c cơ quan i u tra hình s vào th i i m thích h p. Vì v y, ngh Qu c h i chưa ưa các d án lu t này vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. i v i các d án pháp l nh, k p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c b c xúc mà th c ti n ho t ng c a các ngành Tòa án, Ki m sát, Công an ang t ra, ngh Qu c h i cho b sung các d án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s vào Chương trình năm 2009. d) V các d án b sung vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khóa XII Có ý ki n ngh c n nh c k khi xem xét, b sung các d án vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ XII b o m tính kh thi c a Chương trình; ý ki n khác l i ngh b sung m t s d án vào Chương trình nhi m kỳ có cơ s chuNn b . Như ã trình bày trong T trình trình Qu c h i, vi c chuNn b Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 ph i căn c vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ khoá XII, h n ch t i a vi c b sung các d án m i vào chương trình, ch b trí các d án th t s có yêu c u b c xúc và ã ư c thuy t minh rõ. ây là nh hư ng ư c quán tri t trong su t quá trình chuNn b d ki n Chương trình. Do ó, ngoài nh ng d án ã trình Qu c h i, ngh Qu c h i cho b sung d án Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s ã trình bày trên. V i trình bày trên ây, U ban thư ng v Qu c h i xin trình Qu c h i, d ki n Chương trình chính th c năm 2009 g m: 35 d án lu t (thông qua 24 d án, cho ý ki n 20 d án), 06 d án pháp l nh; Chương trình chuNn b g m 22 d án lu t và 01 d án pháp l nh. Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. U ban thư ng v Qu c h i xin trình Qu c h i xem xét, quy t nh Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007 - 2011) như d th o Ngh quy t kèm theo Báo cáo này./.
  6. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản