Báo cáo số 188/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Báo cáo số 188/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 188/BC-BYT báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 188/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/BC-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 88) Ti p theo báo cáo s 87 ngày 15/03/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác ngày 16/03/2006: Không ghi nh n trư ng h p m i m c cúm A(H5N1). K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 177 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 98 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 29, ch t 22), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 15, ch t 10), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 02, ch t 02). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 16/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Ti p t c tăng cư ng tuyên truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân. T ch c cán b tr c 24/24h hàng ngày, thông tin k p th i di n bi n tình hình d ch cúm A(H5N1) trong nư c và trên th gi i. 2. Ti p t c duy trì các ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng i d ch cúm ngư i các tuy n. Tăng cư ng các ho t ng ki m d ch y t biên gi i t i các c a khNu, ch o các ơn v y t d phòng cơ s giám sát ch t ch , phát hi n s m các trư ng h p nghi m c b nh có bi n pháp x lý k p th i.
  2. 3. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân t nh Ti n Giang chuNn b t ch c tri n khai L phát ng Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) vào ngày21/3/2006. 4. C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t ph i h p v i C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn lên k ho ch c oàn cán b i ki m tra tình hình th c hi n Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i t i các a phương. 5. Ti p t c ch o các Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho 64 t nh/thành ph xây d ng k ho ch, phương hư ng ho t ng truy n thông cho a phương, tri n khai in và c p phát các tài li u truy n thông. 6. Ti p t c ch o các t nh/thành ph in n và phát hành các n i dung tuyên truy n, cu n "CNm nang phòng ch ng i d ch cúm ngư i" n t n xã, phư ng, h gia ình t i các t nh/thành ph . 7. T ch c H i th o v i các B ngành v K ho ch phòng ch ng i d ch cúm ngư i thu c D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A (H5N1) t i Vi t Nam do WHO/FAO/UNDP tài tr . B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản