Báo cáo số 237/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Báo cáo số 237/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 237/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 237/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 237/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH, TI P THU Ý KI N C A I BI U QU C H I V D ÁN LU T CƠ QUAN I DI N NƯ C CHXHCN VI T NAM NƯ C NGOÀI Th c hi n Chương trình kỳ h p th 5, Qu c h i khóa XII, ngày 23/5/2009, Qu c h i ã h p phiên toàn th nghe Báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý d th o Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và th o lu n v d án Lu t trình ra Qu c h i t i kỳ h p này. ã có 17 i bi u Qu c h i phát bi u ý ki n v các n i dung c th c a d th o Lu t. Sau ây y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo ti p thu, gi i trình thêm m t s v n ư c các i bi u Qu c h i quan tâm, cho ý ki n, Qu c h i xem xét trư c khi thông qua d án Lu t. 1. V tên g i c a d án Lu t Có ý ki n cho r ng nên l y tên là “Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài và các t ch c qu c t ” ho c “Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong quan h qu c t ”, vì có th các t ch c qu c t s t tr s chính t i Vi t Nam. V v n này, U ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: V tên g i "Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài" ã ư c s d ng ph bi n trong các văn b n quy ph m pháp lu t v i nhi u c p t lu t, pháp l nh n các văn b n dư i lu t, nay ã tr thành thông l c a Vi t Nam trong quan h qu c t . Trên th c t , các t ch c qu c t l n mà Vi t Nam là thành viên cơ b n ã hình thành và n nh. Vi c có thêm nh ng t ch c m i và có kh năng t tr s t i Vi t Nam n nay chưa có căn c th c ti n quy nh n i dung này trong Lu t. Vì v y, U ban Thư ng v Qu c h i xin Qu c h i cho ư c gi tên g i c a Lu t là “Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài”. 2. V khái ni m “Cơ quan i di n” và gi i thích t ng a. Có ý ki n cho r ng, c n có m t i u kho n riêng quy nh rõ khái ni m “Cơ quan i di n”, vì không th m t kho n trong i u gi i thích t ng . Bên c nh ó, cũng có m t s ý ki n cho r ng Kho n 1 i u 2 gi i thích t ng chưa th hi n ư c n i hàm c a Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, trên cơ s n i dung c a i u 2 và i u 3 trong d th o trình ra Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ã biên so n thành i u 2 m i quy nh rõ n i hàm c a Cơ quan i di n. b. Có ý ki n ngh , t i i u 2 (cũ) c a d th o Lu t c n b sung gi i thích các khái ni m: “ i bi n lâm th i”, “ i di n thư ng tr c”, “quan sát viên thư ng tr c”, “vùng lãnh th ”; gi i thích rõ hơn khái ni m “lãnh s danh d ”. Trên cơ s rà soát l i ý nghĩa, n i hàm c a các khái ni m nêu trên trong toàn b n i dung c a d án Lu t, y ban Thư ng v Qu c h i ã th hi n l i theo nguyên t c nh ng khái ni m ch ư c c p m t l n t i m t i u kho n c th s ư c gi i thích tr c ti p t i i u kho n ó. V i cách làm này, i u 2 (cũ) ã lư c b vi c gi i thích c m t "Ngư i ng u Cơ quan i di n", vì ã ư c nêu t i Kho n 1 i u 19; b vi c gi i thích c m t " i bi n" và chuy n n i dung này xu ng Kho n 1 i u 19. V ý ki n ngh xem xét b sung ch c danh i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t vào n i dung c a i u 19. Ti p thu ý ki n này, y ban Thư ng v Qu c h i ã cho ch nh lý n i dung c a i u 19 và i u 20. T ó, ch c danh “ i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t ” ư c b sung vào Kho n 3 i u 19 d th o Lu t.
  2. Ngoài ra, các khái ni m “Cơ quan i di n ngo i giao”, “Cơ quan i di n lãnh s ” và “Cơ quan i di n t i t ch c qu c t ” ư c ưa vào i u 4 (m i) v gi i thích t ng t i các kho n 1, 2 và 3, vì ây là nh ng khái ni m ư c s d ng xuyên su t trong n i dung c a d th o Lu t. 3. V nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n Có m t s ý ki n ngh c n s p x p, b sung, ch nh lý l i các i u, kho n t i Chương II quy nh v nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n quy nh rõ hơn nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n, cũng như nâng cao trách nhi m c a Cơ quan i di n trong vi c b o h công dân và Ny m nh ho t ng ngo i giao nhân dân. Ngoài ra, có ý ki n cho r ng c n quy nh riêng nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n i v i các oàn c p cao i công tác nư c ngoài. V các v n nêu trên, y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: - Trong quá trình so n th o, vi c trình bày n i dung và b c c các i u v nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n ã ư c cân nh c s p x p theo th t : Chính tr , an ninh - qu c phòng là nh ng nhi m v quan tr ng, truy n th ng; ti p n là nhi m v kinh t , văn hóa thu c ba tr c t c a ngành ngo i giao hi n i, cũng như công tác lãnh s và c ng ng. - Các quy nh v n i dung và th t c b o h công dân Vi t Nam nư c ngoài, b o v và phát tri n c ng ng Vi t Nam nư c ngoài ã ư c th hi n c th t i các i u 8 và 9 c a d th o Lu t. Ngoài ra, trong các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành khác như Lu t Hôn nhân và Gia ình, Lu t Qu c t ch, Ngh nh 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 v c p h chi u ph thông, Ngh nh 158/2005/N -CP v ăng ký và qu n lý h t ch… ã quy nh c th v nhi m v c p i h chi u, th th c, qu c t ch hay c p i gi y t v h t ch, nuôi con nuôi. - V nhi m v ph c v và phát tri n ngo i giao nhân dân: ã ư c quy nh chung t i i u 10 v th ng nh t qu n lý các ho t ng i ngo i, i u 33 v ph i h p công tác gi a cơ quan, t ch c Vi t Nam và Cơ quan i di n và i u 34 v ph i h p công tác gi a các oàn ư c c i công tác t i nư c ngoài và Cơ quan i di n. - Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i và tránh vi c hi u nh m Cơ quan i di n ch o ho t ng c a các oàn c p cao, i u 10 c a d án Lu t ã ư c ch nh lý theo hư ng: Cơ quan i di n ngo i giao trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình ch o, hư ng d n vi c th c hi n th ng nh t chính sách i ngo i i v i các oàn c a cơ quan, t ch c c a Vi t Nam i công tác t i qu c gia, t ch c qu c t ti p nh n. 4. V quy nh liên quan n th m quy n c a Ch t ch nư c và Chính ph Có ý ki n cho r ng, căn c vào quy nh c a Hi n pháp năm 1992 thì vi c thành l p Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thu c thNm quy n c a Ch t ch nư c. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: Theo quy nh c a Hi n pháp năm 1992, Ch t ch nư c là ngư i ng u Nhà nư c, thay m t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i ngo i ( i u 101) và có thNm quy n c , tri u h i i s c m nh toàn quy n c a Vi t Nam ( i u 103 Kho n 10). Cũng theo quy nh c a Hi n pháp, Chính ph có trách nhi m th ng nh t qu n lý công tác i ngo i c a Nhà nư c ( i u 112 Kho n 8); ng th i, có nhi m v t ch c và ch o ho t ng c a các Cơ quan i di n c a Nhà nư c t i nư c ngoài và t i các t ch c qu c t ( i u 15 Kho n 4 Lu t T ch c Chính ph ). Căn c các quy nh c a Hi n pháp và Lu t T ch c Chính ph nêu trên v vi c phân nh thNm quy n c a Ch t ch nư c và Chính ph , d th o Lu t ã c th hóa thNm quy n c a Ch t ch nư c t i i u 20 là: Ch t ch nư c c , tri u h i Ngư i ng u Cơ quan i di n là i s c m nh toàn quy n, i di n thư ng tr c t i Liên h p qu c và i di n c a Ch t ch nư c t i t ch c qu c t theo ngh c a Th tư ng Chính ph . Còn vi c thành l p Cơ quan i di n ư c giao cho Chính ph th c hi n ( i u 13 d th o Lu t). Quy nh như v y cũng phù h p v i th c ti n hi n nay. 5. V v n t ch c và biên ch c a Cơ quan i di n
  3. - M t s ý ki n cho r ng c n th hi n rõ hơn n a cơ ch ph i h p gi a B Ngo i giao và các B , ngành h u quan trong t ch c và biên ch c a Cơ quan i di n, nh t là v n cán b bi t phái. y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng, cán b c a các B , ngành ư c c i công tác t i Cơ quan i di n theo ch bi t phái ã ư c quy nh c th t i i u 53 Lu t Cán b , Công ch c. Ngoài ra, i u 14 d án Lu t cũng ã quy nh nh ng v n v t ch c và nhân s c a Cơ quan i di n u ư c B Ngo i giao trao i, th ng nh t v i các B , ngành h u quan; i u 35 d th o Lu t cũng ã quy nh s ph i h p gi a Cơ quan i di n và cơ quan có cán b bi t phái. Vì v y, xin Qu c h i cho gi quy nh như d th o Lu t. - Có ý ki n cho r ng Lu t không nên i u ch nh vi c B Ngo i giao xây d ng án trình Chính ph phê duy t mà quy nh rõ ch th ban hành văn b n v cơ c u t ch c c a Cơ quan i di n; cũng có ý ki n ngh không nên ghi c th các lĩnh v c ho t ng c a Cơ quan i di n trong Lu t. y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng theo h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c Chính ph thì B Ngo i giao là cơ quan có trách nhi m giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v ho t ng i ngo i. Do ó, vi c B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng án v t ch c và biên ch c a Cơ quan i di n là h p lý. V lĩnh v c ho t ng c a Cơ quan i di n: i u 10 Pháp l nh Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài năm 1993 ã quy nh rõ nh ng lĩnh v c ho t ng c a Cơ quan i di n và trên th c t 15 năm qua, quy nh này ã phát huy hi u qu . D th o Lu t ( i u 14) ti p t c ti p thu, k th a quy nh này và ư c phát tri n m r ng, phù h p v i yêu c u th c hi n chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c ta trong giai o n h i nh p qu c t sâu r ng. Như v y, i u 14 ã ti p t c kh ng nh s ph i h p gi a B Ngo i giao, B N i v và các cơ quan h u quan xây d ng án v t ch c b máy, biên ch trình Th tư ng Chính ph trong th i gian qua là úng quy trình, có hi u qu , phát huy s c m nh toàn di n c a Cơ quan i di n. Khi ban hành Lu t này, v n s th c hi n có n n p, n u có gì vư ng m c các ngành có th ph i h p x lý ư c ngay, không làm nh hư ng n vi c t ch c th c hi n i u Lu t này. Do ó, xin Qu c h i ư c gi quy nh như trong d th o Lu t. - Có ý ki n cho r ng c n c th hơn n a các quy nh liên quan n tiêu chuNn, yêu c u i v i các thành viên c a Cơ quan i di n th c hi n t t các nhi m v ư c giao và tương thích v i các quy nh trong Lu t Cán b , Công ch c. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng thành viên Cơ quan i di n, ngoài vi c c n ph i áp ng y các tiêu chuNn cơ b n c a pháp lu t cán b , công ch c, viên ch c, còn ph i t ư c nh ng tiêu chuNn theo quy nh c a B Ngo i giao. Do ó, xin ư c gi như quy nh t i i u 17 c a d th o Lu t v tiêu chuNn thành viên Cơ quan i di n. ng th i, trong khi th c hi n Lu t này, ngành Ngo i giao c n tăng cư ng qu n lý, ào t o, b i dư ng thành viên Cơ quan i di n, nh m nâng cao trách nhi m, áp ng yêu c u công tác i ngo i trong th i kỳ m i. - Có ý ki n ngh c n quy nh c th hơn v chính sách i v i thành viên Cơ quan i di n t i các a bàn tr ng tâm, tr ng i m. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i nh n th y, trong d th o Lu t ã có i m c Kho n 1 i u 26 quy nh thành viên Cơ quan i di n ư c hư ng tr c p và ch ưu ãi trong trư ng h p công tác t i khu v c ang x y ra xung t vũ trang, th m h a do thiên tai, d ch b nh, ho c trong i u ki n công tác c bi t khó khăn. Tuy nhiên, không th quy nh trong Lu t t t c nh ng chính sách, ch ưu ãi i v i thành viên Cơ quan i di n. Cho nên, xin Qu c h i cho B Ngo i giao căn c vào các quy nh t i i u 26 d th o Lu t có hư ng x lý thích h p, k p th i i v i t ng a bàn, th i i m c th , chăm lo n vi c th c hi n chính sách i v i các thành viên Cơ quan i di n như góp ý c a các v i bi u Qu c h i. 6. V v n kinh phí, cơ s v t ch t và tr s c a Cơ quan i di n - Có m t s ý ki n cho r ng v n kinh phí c n ư c qu n lý t p trung, th ng nh t hơn n a, cũng như làm rõ thNm quy n qu n lý kinh phí nh ng a bàn có nhi u hình th c Cơ quan i di n. ây là v n ã ư c th o lu n nhi u l n và ư c a s các i bi u Qu c h i nh t trí theo hư ng: c n ph i t p trung th ng nh t vào m t u m i và có tính n nh ng c thù ho t ng c a Cơ quan i di n. M t khác, theo cơ ch t ch c c a Cơ quan i di n và th t c c p phát, s d ng ngân sách nhà nư c, kinh phí ư c c p riêng cho t ng Cơ quan i di n thông qua B Ngo i giao như ã quy nh trong d th o Lu t. Như v y, B Ngo i giao là cơ quan u m i th ng nh t qu n lý nhà nư c v vi c s d ng kinh phí c a Cơ quan i di n.
  4. - V tr s , m t s ý ki n cho r ng c n quy nh c th các v n v hình th c, quy mô, cũng như cơ ch phát tri n tr s c a Cơ quan i di n. Bên c nh ó, cũng có ý ki n cho r ng c n nh n m nh vi c m b o an ninh, an toàn cho thành viên Cơ quan i di n và tr s c a Cơ quan i di n. V v n này, d th o Lu t ã dành m t i u ( i u 16) quy nh riêng v tr s , cơ s v t ch t c a Cơ quan i di n. Trong ó, nêu rõ "Nhà nư c b o m các i u ki n v tr s , cơ s v t ch t, k thu t và trang thi t b c n thi t Cơ quan i di n và thành viên Cơ quan i di n th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao". ây chính là cơ s pháp lý th c hi n án hoàn thi n và nâng c p h th ng tr s Cơ quan i di n ang ư c B Ngo i giao xây d ng, trong ó bao g m c nh ng v n m b o an ninh, an toàn cho thành viên và tr s c a Cơ quan i di n. - Có ý ki n xu t: c n nghiên c u ưa vào d th o Lu t quy nh v hình nh tinh th n, truy n th ng c a Vi t Nam t i tr s Cơ quan i di n như treo hình nh c a lãnh t qu c gia… ây là ý ki n r t xác áng, song trên th c t tr s Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài u treo nh, t tư ng Ch t ch H Chí Minh nơi trang tr ng. Hình nh ó ã tr thành bi u tư ng Vi t Nam trong lòng b n bè qu c t . Vì v y, y ban Thư ng v Qu c h i, ngh Qu c h i chưa quy nh v n này trong d th o Lu t. 7. V vi c ban hành văn b n hư ng d n thi hành Lu t Có ý ki n cho r ng, m t vài i u kho n c a d th o Lu t còn quy nh chung chung, nhưng ch có m t i m t i i u 15 quy nh có hư ng d n c a Chính ph . Do ó, ngh trong trư ng h p không th quy nh chi ti t ho c c th hóa t i các i u kho n thì c n có quy nh v vi c Chính ph hư ng d n thi hành Lu t i v i nh ng n i dung này. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i nh n th y trong quá trình xây d ng d th o Lu t, các i u kho n ã ư c cân nh c và th hi n c th Lu t có th áp d ng ư c ngay sau khi có hi u l c. Hơn n a, nhi u v n c n c th ã ư c quy nh chi ti t trong h th ng văn b n quy ph m pháp lu t khác v t ch c Chính ph , cán b , công ch c, viên ch c, ngân sách nhà nư c, lao ng… Vì v y, xin Qu c h i cho gi như d th o Lu t. 8. V m t s v n mang tính k thu t Trân tr ng ti p thu ý ki n c a các i bi u Qu c h i, v k thu t trình bày văn b n d th o Lu t l n này trình Qu c h i xem xét thông qua ã ư c rà soát, ch nh lý tránh nh ng sai sót, khi m khuy t v m t k thu t trình bày văn b n. * ** Trên ây là Báo cáo c a U ban Thư ng v Qu c h i gi i trình, ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i v d án Lu t Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. Xin trân tr ng báo cáo Qu c h i xem xét, quy t nh./. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH QU C H I Nơi nh n: - Các v i bi u Qu c h i; - Lưu HC, N. Tòng Th Phóng
Đồng bộ tài khoản