Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 251/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 251/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH TI P THU, CH NH LÝ D TH O NGHN QUY T Y M NH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trong phiên h p t i H i trư ng sáng ngày 10/6/2009, Qu c h i ã th o lu n Báo cáo k t qu giám sát vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm (VSATTP). Sau phiên h p này, y ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan h u quan xây d ng d th o Ngh quy t g i xin ý ki n các v i bi u Qu c h i. Sau ây, y ban thư ng v Qu c h i xin báo cáo Qu c h i vi c ti p thu, ch nh lý d th o Ngh quy t “ Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”. 1. V i u1 Có ý ki n ngh b c m t “ghi nh n n l c c a Chính ph … kinh doanh th c phNm an toàn”. Có ý ki n ngh nên ánh giá khái quát nh ng m t làm ư c, h n ch trong th i gian qua làm cơ s giao Chính ph th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, i u 1 ã ư c ch nh s a l i như d th o Ngh quy t trình Qu c h i. 2. V i u2 a) V kho n 1 Có ý ki n ngh Chi n lư c qu c gia v b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nên b t u t 2010. V v n này, y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, qu n lý ch t lư ng VSATTP có liên quan n nhi u b , ngành. Do v y, c n có th i gian chuNn b k trên cơ s t ng k t vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng VSATTP trong th i gian qua, trong ó có t ng k t vi c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v v sinh an toàn th c phNm giai o n 2006- 2010. Do v y, Chi n lư c này b t u t năm 2011 là phù h p.
  2. b) V kho n 2 a s ý ki n ng ý nâng c p C c ATVSTP thành T ng c c An toàn v sinh th c phNm. Tuy nhiên, có m t s ki n ngh không nên quy nh trong Ngh quy t vì ây là v n thu c thNm quy n c a Chính ph . Qua giám sát, y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, t ch c b máy qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm là khâu y u hi n nay. Do v y, vi c tăng cư ng năng l c cho cơ quan u m i giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm là công vi c c p thi t, c n ư c ưu tiên th c hi n. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, Ngh quy t có i u ch nh l i cho phù h p hơn. c) V kho n 3 - Có ý ki n ngh “c n ki n toàn h th ng t ch c cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm n c p xã”. - Có ý ki n ngh thay c m t “và có c ng tác viên” b ng c m t “xây d ng l c lư ng c ng tác viên”. - Có ý ki n ngh “t ng bư c b trí m t cán b chuyên trách v v sinh an toàn th c phNm t i c p xã” ho c “b sung m t biên ch t i tr m y t xã ph trách công tác v sinh an toàn th c phNm”. - Có ý ki n ngh nên có c ng tác viên v ch t lư ng VSATTP thôn, b n. Qua nghiên c u các ý ki n nêu trên, y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, vi c tăng cư ng nhân l c cho qu n lý ch t lư ng VSATTP là c n thi t. Tuy nhiên, n u quy nh ki n toàn b máy n c p xã thì trong i u ki n hi n nay khó có th th c hi n ư c. Do v y, phù h p v i i u ki n th c ti n c a các a phương, b o m có ngu n l c th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng VSATTP c p xã, Ngh quy t ch quy nh c p xã có c ng tác viên cho công tác qu n lý ch t lư ng VSATTP có ngư i theo dõi v n này. Trên cơ s ó, c p xã s ư c b trí s lư ng c ng tác viên cho phù h p v i nhi m v qu n lý. d) V kho n 5 - Có ý ki n ngh b c m t “coi tr ng ti n ki m và chú ý th a áng n h u ki m” vì không rõ nghĩa. Ti p thu ý ki n này, kho n 5 ã ư c ch nh s a như d th o Ngh quy t; ng th i b sung vào kho n 7 vi c tăng cư ng u tư cho h at ng ki m nghi m ph c v ki m tra nhà nư c v VSATTP. - Có ý ki n ngh c n ban hành Ngh nh riêng v x ph t hành chính trên lĩnh v c ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, hi n t i ã có các ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm như ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t , x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v
  3. sinh thú y, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t… M t khác, Chính ph ang khNn trương xây d ng Lu t An toàn th c phNm trình Qu c h i t i kỳ h p 6. Do v y, trên cơ s Lu t m i ư c ban hành, Chính ph s có Ngh nh quy nh toàn di n, c th v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c này. ) V kho n 6 Có ý ki n ngh thay c m t “b trí kinh phí m b o m c c n thi t” b ng c m t “b trí kinh phí m b o c n thi t”; b c m t “cùng v i tăng thu c a ngân sách nhà nư c”. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, công tác b o m ch t lư ng VSATTP là r t quan tr ng, nh hư ng tr c ti p t i s c kh e con ngư i, tính c nh tr nh c a s n phNm hàng hóa th c phNm…Tuy nhiên, u tư kinh phí cho công tác qu n lý ch t lư ng VSATTP trong th i gian qua là r t th p, không áp ng yêu c u th c hi n các nhi m v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Do v y, trong th i gian t i, Chính ph c n t p trung u tư cho nhi m v này. Tuy nhiên, n u quy nh m t m c chi c th thì s khó khăn cho Chính ph trong công tác ch o, i u hành. Do v y, d th o Ngh quy t quy nh giao cho Chính ph b trí m b o m c c n thi t th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng VSATTP và tăng d n h ng năm cùng v i tăng thu ngân sách nhà nư c th y rõ tính c p thi t c a vi c b o m ngân sách cho công tác này cũng như s quan tâm c a Nhà nư c u tư cho công tác qu n lý ch t lư ng VSATTP. e) V kho n 9 Có ý ki n ngh b sung c m t “phù h p vùng mi n” sau c m t “hình thái a d ng”; thay c m t “ Ny m nh tuyên truy n giáo d c nâng cao o c kinh doanh...” b ng c m t “giáo d c o c kinh doanh”; b c m t “ch n ch nh ngay các l ch l c”; b sung c m t “cho c ngư i s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c phNm”, thay c m t “không chính xác” b ng c m t “sai l ch, không úng s th t”. Ti p thu ý ki n trên, kho n 9 ã ư c ch nh s a như như D th o. 3. V i u3 Có ý ki n ngh c n thêm m t kho n quy nh “Qu c h i ngh M t tr n t qu c Vi t Nam, các oàn th nhân dân, các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p th c hi n nghiêm túc và tích c c tham gia th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng, VSATTP”. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, n i dung này ã bao hàm trong kho n 10 i u 2 c a Ngh quy t. Hơn n a vi c ph i th c hi n nghiêm túc quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng, VSATTP là trách nhi m c a toàn dân. Do v y, xin Qu c h i không b sung n i dung này vào i u 3 c a d th o Ngh quy t. * **
  4. Ngoài các v n nêu trên, các v i bi u Qu c h i ã óng góp nhi u ý ki n c th v văn phong, câu ch vào các i u kho n c a d th o Ngh quy t. y ban thư ng v Qu c h i ã ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i như d th o Ngh quy t trình Qu c h i. Trên ây là Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Ngh quy t “ Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”. y ban thư ng v Qu c h i xin kính trình Qu c h i xem xét, thông qua. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Nguy n c Kiên
Đồng bộ tài khoản