Báo cáo số 282/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Báo cáo số 282/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 282/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 282/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 282/BC-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H5N1) NGƯ I VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI B Y t xin báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai như sau: I.TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H5N1) TRÊN NGƯ I: 1. Trên Th gi i: Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 24/3/2006: -T i Căm Pu Chia: B Y t Căm Pu Chia ã ghi nh n trư ng h p th 5 m c cúm A(H5N1). B nh nhân n 3 tu i, s ng phía ông t nh Phnom Penh. Kh i b nh v i tri u ch ng s t ngày 14/3/2006 và t vong ngày 21/3/2006. T tháng 02/2006 ã phát hi n gà ch t t i làng b nh nhân sinh s ng và b nh nhân ã ti p xúc v i gà m c b nh. -T i Trung Qu c: B Y t Trung Qu c ã ghi nh n thêm trư ng h p th 16 m c cúm A(H5N1). B nh nhân n , s ng t i Thành ph Thư ng H i, 29 tu i, nh p vi n ngày 15/3/2006 v i tri u ch ng viêm ph i và t vong ngày 21/3/2006. ây là trư ng h p u tiên ư c ghi nh n t i Thư ng H i, t i thành ph này chưa ghi nh n v d ch cúm trên gia c m t tháng 02/2004. -T i Ai C p: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 29/3/2006, B Y t Ai C p ã ghi nh n 5 trư ng h p m c cúm A(H5N1): §Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 30 tu i, s ng t i Qaliubiya, kh i b nh u tháng 3/2006, nh p vi n ngày 16/3/2006 và t vong ngày 17/3/2006. §Trư ng h p th hai: B nh nhân n 30 tu i, s ng t i Qaliubiya, kh i b nh ngày 12/3/2006 sau khi gi t m gà, b nh nhân nh p vi n ngày 16/3/2006 và t vong ngày 27/3/2006 . §Trư ng h p th ba: B nh nhân nam 32 tu i, là công nhân gi t m gia c m, kh i b nh và nh p vi n ngày 16/3/2006. §Trư ng h p th tư: B nh nhân nam 17 tu i, có b là nhân viên làm vi c trong trang tr i nuôi gia c m Gharbiya, khu v c sông Nile, kh i b nh ngày 18/3/2006 và nh p vi n ngày 19/3/2006
  2. §Trư ng h p th năm: B nh nhân n 18 tu i, s ng t nh Kafr - Sheikh, kh i b nh sau khi có gi t m gà m c b nh và nh p vi n ngày 25/3/2006. M u b nh phNm c a các b nh nhân trên ã ư c Phòng xét nghi m t i Ai C p cho k t qu dương tính, hi n ang ch kh ng nh c a T ch c Y t th gi i. Hi n ang có 19 v d ch cúm gia c m x y ra t i Ai C p, t 17/02/2006, hơn 25 tri u gia c m ã b tiêu hu . K t tháng 12/2003 tính n nay trên th gi i ã có 93 trư ng h p m c, trong ó có 63 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia như sau: TT Qu c gia S m c S t vong T l ch t/m c 1 Azerbaijan 07 05 71,4 2 Campuchia 05 05 100% 3 Trung Qu c 16 11 68,8% 4 Indonesia 29 22 75,8% 5 Iraq 02 02 100% 6 Thái Lan 22 14 63,6% 7 Th Nhĩ Kỳ 12 04 33,3% C ng: 93 63 67,7 % 2. T i Vi t Nam: T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. 3. Nh n nh tình hình d ch: 3.1 Tình hình d ch cúm gia c m và ngư i trên th gi i ti p t c di n bi n ph c t p. T năm 2003 n nay ã có 51 nư c x y ra d ch cúm trên gia c m và hi n d ch ang có 22 nư c trên th gi i. D ch cúm trên gia c m càng nhi u thì cơ h i lây lan sang ngư i càng l n,nguy cơ x y ra i d ch cúm ngư i càng cao. 3.2 T i Vi t Nam, tình hình mua bán, v n chuy n, gi t m gia c m không m b o các quy nh v n ang ti p di n m t s a phương, vi c các h tư thương nh p l u gia c m và các s n phNm gia c m t Trung Qu c qua các t nh phía B c v n chưa ư c ki m soát ch t ch và ư c v n chuy n vào nhi u t nh trong n i a nên m m b nh d phát tán r ng, nguy cơ ti m Nn phát sinh d ch m i gia c m và lây lan sang ngư i là r t cao. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TH C HI N:
  3. 1. Th c hi n ch o c a Chính ph , B Y t t ch c thành l p 2 oàn cán b ti n hành ki m tra vi c mua bán, v n chuy n gia c m và các s n phNm gia c m qua biên gi i; vi c tiêu th gia c m n i a và các ho t ng phòng ch ng d ch t i t nh Thái Bình và H i Phòng. 2. Ti p t c ch o các a phương tri n khai th c hi n Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i. n nay 23 t nh/thành ph ã tri n khai phát ng chi n d ch, các a phương khác ã xây d ng k ho ch chi ti t tri n khai th c hi n vào cu i tháng 3, u tháng 4/2006. 3. ã hoàn ch nh vi c mua s m trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch tI và phân b cho các t nh/thành ph : -Ti n hành nh p kho 400 máy phun a năng eo vai, 100 t n Cloramin B và ang chuNn b ti p nh n 200 máy th các lo i. -Làm vi c v i các Nhà cung c p trong nư c và hi n ang hoàn thành vi c s n xu t các trang b phòng ch ng d ch. 4. Làm vi c v i B Tài chính và B K ho ch - u tư rà soát toàn b kinh phí xin b sung năm 2006, trên cơ s ó trình Th tư ng Chính ph xin h tr kinh phí mua s m trang thi t b , ho t ng phòng ch ng d ch t II. 5. Làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i (WHO) và Ngân hàng th gi i (WB) xây d ng D th o k ho ch tăng cư ng năng l c c a ngành Y t phòng ch ng các b nh d ch m i n i trong ó có d ch cúm A(H5N1). 6. T ch c H i th o K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm ngư i trong ngành Y t . 7. Ph i h p v i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur t ch c 03 l p t p hu n giám sát trong quá trình tiêm v c xin phòng ch ng cúm gia c m t 2 cho cán b Y t d phòng các t nh/thành ph trong c nư c. 8. Ti p t c t ng h p tình hình s d ng kinh phí mua s m trang thi t b , ho t ng phòng ch ng d ch do Th tư ng Chính ph h tr theo Quy t nh 1239/Q -TTg c a các a phương và m t s B , ngành. 9. Tích c c ch o Hà N i và các t nh lân c n tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, ki m tra y t môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, không d ch b nh x y ra và lây lan vào Hà N i ph c v i h i i bi u toàn qu c l n th X c a ng. III. KI N NGHN: B Y t trân tr ng ngh Chính ph ch o các B , ngành, a phương: 1. Ti p t c Ny m nh ki m soát, x lý ngăn ch n tình tr ng v n chuy n, nh p l u gia c m và các s n phNm gia c m qua c a khNu các t nh phía B c. c bi t là vi c ch ng khai báo khi trong h gia ình, a phương có gia c m m, ch t ư c x lý k p th i.
  4. 2. Tăng cư ng công tác kh trùng tri t trong các khu v c chu ng tr i, c bi t là khu v c chăn nuôi nh l , các vùng có d ch cũ, có nguy cơ cao, không vi rút t n t i và lây lan sang ngư i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản