Báo cáo số 3148/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
78
lượt xem
7
download

Báo cáo số 3148/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 3148/BC-BNV về kết quả thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính và rà soát, bổ sung biên chế, đề xuất chế độ chính sách đối với cán bộ xã, huyện biên giới do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 3148/BC-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3148/BC-BNV Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2007 BÁO CÁO K T QU TH C HI N VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH VÀ RÀ SOÁT, B SUNG BIÊN CH , Đ XU T CH Đ CHÍNH SÁCH Đ I V I CÁN B XÃ, HUY N BIÊN GI I Nh m xây d ng và th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia, Th tư ng Chính ph đã giao B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, đ xu t trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh áp d ng cơ ch Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia (Công văn s 17/VPCP-ĐP ngày 03 tháng 01 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph ). Trong Chi n lư c t ng th này, B N i v đư c Th tư ng Chính ph giao: “Ch trì xem xét vi c đi u ch nh đ a gi i hành chính thôn, b n, xã, huy n, t nh; rà soát, b sung biên ch , đ xu t ch đ chính sách đ i v i cán b xã, huy n biên gi i”. Th c hi n nhi m v Th tư ng Chính ph giao, B N i v báo cáo k t qu th c hi n m t s nhi m v t i Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Trung và ki n ngh , đ xu t m t s gi i pháp nh m áp d ng đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia như sau: I. K T QU TH C HI N M T S NHI M V TH TƯ NG CHÍNH PH GIAO T I QUY T Đ NH S 120/2003/QĐ-TTG Đ I V I TUY N BIÊN GI I VI T – TRUNG (T NĂM 2003 Đ N NAY): Ngày 11 tháng 6 năm 2003 Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Trung đ n năm 2010; trong đó B N i v đư c giao: …”Xây d ng h th ng chính tr cơ s v ng m nh và đ i ngũ cán b cơ s ; quy ho ch phát tri n h th ng đô th (thành ph , th xã, th tr n, th t ), rà soát l i đ a gi i hành chính c a thôn, xã, b n, huy n cho phù h p v i đ a bàn và trình đ t ch c qu n lý c a chính quy n các c p, nh t là cơ s ; t năm 2003, m i xã biên gi i đư c tăng thêm m t Phó ch t ch y ban nhân dân và 01 cán b chuyên trách làm công tác biên gi i cho y ban nhân dân c p xã và 5% biên ch cho c p huy n biên gi i so v i đ nh biên hi n nay …” Th c hi n nhi m v đư c giao, B N i v đã ch đ ng ph i h p v i các B , ngành Trung ương và các đ a phương có liên quan tri n khai th c hi n các nhi m v ; ti n hành so n th o các văn b n liên quan và đã trình Chính ph ban hành, đ các đ a phương giáp Trung Qu c làm căn c tri n khai th c hi n, t p trung vào m t s n i dung cơ b n sau đây: 1. Vi c xây d ng chính quy n cơ s : - Công tác xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh đã đư c UBND các t nh thu c tuy n biên gi i Vi t – Trung bám sát Lu t T ch c HĐND và UBND, các Ngh đ nh và văn b n c a Nhà nư c đ tri n khai và t ch c th c hi n. Đ n nay v cơ b n đã có b máy chính quy n cơ s n đ nh, s lư ng và ch t lư ng cán b đ m b o đư c theo yêu c u. Trong nh ng năm qua, các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Trung đã th c hi n có hi u qu các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i, nhi m v qu c phòng, an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i; gi i quy t t t đơn thư khi u n i t cáo; phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. M t s đ a phương đã th c hi n có hi u qu vi c chuy n đ i cơ c u kinh t trong s n xu t nông nghi p, khoanh vùng tr ng cây ăn qu cho phù h p v i khí h u, th như ng, t n d ng đ t đ s n xu t; phát tri n ngành chăn nuôi, nh t là chăn nuôi đ i gia súc; phát tri n s n xu t lâm nghi p; phát tri n m t s ngành công nghi p, ti u th công nghi p và xây d ng, các ngành d ch v … t o vi c làm cho hàng ngàn lao đ ng t i ch , xóa đói gi m nghèo và nâng cao đ i s ng cho đ ng bào dân t c thi u s .
 2. Th c hi n có hi u qu quy ch dân ch cơ s , g n công tác c i cách hành chính v i cơ ch “m t c a” t o thu n l i cho t ch c và công dân khi có công vi c c n gi i quy t liên quan đ n cơ quan công quy n nhà nư c đ a phương. - Trên cơ s Quy t đ nh s 03/2004/QĐ-TTg, ngày 07/01/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “Đ nh hư ng quy ho ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n đ n năm 2010”, các đ a phương đang ph n đ u đ t đư c m c tiêu c th là 100% cán b ch ch t và các ch c danh chuyên môn các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, biên gi i, h i đ o đư c đào t o, b i dư ng v qu n lý Nhà nư c và chuyên môn nghi p v đ t trình đ sơ c p; l a ch n đ quy ho ch đ đào t o trình đ trung c p cho 25% đ i ngũ cán b , công ch c này. 2. Tăng cư ng cán b cho các xã đ c bi t khó khăn và các xã biên gi i: Th c hi n Quy t đ nh s 56/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng có th i h n cán b , công ch c v các huy n, xã tr ng đi m vùng đ ng bào dân t c thi u s , các t nh biên gi i Vi t – Trung th i gian qua đã chú tr ng công tác đào t o, b i dư ng và luân chuy n cán b là Trư ng, Phó phòng và cán b chuyên môn có năng l c tăng cư ng v các xã khó khăn, các xã biên gi i đ m nhi m các ch c danh Bí thư, Phó Bí thư Đ ng y, Ch t ch và Phó ch t ch UBND xã. M t s đ a phương th c hi n t t công tác này như: t nh Qu ng Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Cao B ng …. Các t nh đã có chính sách tr c p đ i v i cán b , công ch c đư c luân chuy n tăng cư ng v công tác cơ s , có chính sách thu hút nh ng sinh viên t t nghi p các trư ng v công tác t i các xã đ c bi t khó khăn, các xã biên gi i, cán b mi n xuôi lên công tác mi n núi, ngoài ti n lương theo ng ch b c đư c hư ng tr c p l n đ u tùy theo t ng t nh, vùng sâu, vùng xa bi n đ ng t 3 tri u – 5 tri u đ ng và hàng tháng ngoài vi c đư c hư ng lương theo ng ch b c còn đư c hư ng tr c p 50% m c lương hi n hư ng ho c như t nh Qu ng Ninh h tr cán b tăng cư ng 500.000đ/tháng. 3. Vi c m i xã biên gi i đư c b u 02 Phó Ch t ch UBND xã; 01 cán b chuyên trách làm công tác biên gi i cho UBND xã; tăng 5% biên ch QLNN cho c p huy n biên gi i: - Vi c quy đ nh m i xã, phư ng, th tr n biên gi i đư c b u thêm 01 Phó Ch t ch UBND đã đư c c th hóa t i Ngh đ nh s 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2003 c a Chính ph , quy đ nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên y ban nhân dân các c p. - Vi c quy đ nh m i xã, phư ng, th tr n biên gi i đư c b trí m t cán b chuyên trách làm công tác biên gi i chưa đư c các đ a phương th c hi n, vì chưa phù h p v i Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP c a Chính ph . M t khác do chưa có hư ng d n quy đ nh c th trư ng h p đ c thù này như th nào. - Vi c tăng 5% biên ch hành chính cho c p huy n biên gi i so v i đ nh biên hi n hành, k t năm 2003 đ n nay, hàng năm B N i v đã giao 5% biên ch này vào t ng biên ch QLNN cho các t nh có biên gi i. 4. V đ a gi i hành chính: T năm 2003 đ n năm 2006 Chính ph đã ban hành m t s Ngh đ nh v đi u ch nh đ a gi i hành chính phù h p v i đi u ki n th c t và yêu c u qu n lý đ i v i các đ a phương như sau: a) T nh Đi n Biên: - Thành l p huy n Mư ng ng (m i). - Thành l p m t s xã, th tr n thu c các huy n: Đi n Biên, Đi n Biên Đông và Mư ng Nhé. b) T nh Lai Châu: - Thành l p th xã Lai Châu. - Thành l p m t s xã thu c các huy n: Sìn H , Mư ng Tè, Phong Th và Tam Đư ng. c) T nh Cao B ng: Trong năm 2006 đi u ch nh đ a gi i hành chính, thành l p xã, th tr n thu c các huy n Hà Qu ng, B o Lâm và H Lang; d) T nh Qu ng Ninh: Đi u ch nh đ a gi i hành chính m t s xã, phư ng, huy n, thành l p xã, m r ng th tr n thu c các huy n Yên Hưng, Tiên Yên, Đ m Hà, H i Hà, th xã Uông Bí và thành ph H Long;
 3. e) T nh Hà Giang: Đi u ch nh đ a gi i hành chính xã, phư ng c a th xã Hà Giang và huy n V Xuyên. M t h n ch : Bên c nh nh ng k t qu đ t đư c bư c đ u như trên, vi c th c hi n Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg còn có m t s n i dung khó khăn, b t c p c n ph i đư c kh c ph c: - Vi c quy đ nh m i xã biên gi i đư c b trí m t cán b chuyên trách làm công tác biên gi i như hi n nay nên như th nào đ v a đ m b o phù h p v i Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP c a Chính ph v a không tăng biên ch . - Vi c giao tăng thêm 5% biên ch QLNN cho các huy n biên gi i m t cách đ ng đ u như hi n nay (nh m th c hi n vi c đi u đ ng có th i h n cán b c p huy n tăng cư ng cho các xã đ c bi t khó khăn biên gi i) là thi u cơ s khoa h c và chưa th c s công b ng vì có nh ng huy n ch có 01 xã biên gi i, có huy n có hàng ch c xã biên gi i, v n đ này c n ph i đư c xem xét l i. - V đ a gi i hành chính: M t s đ a phương có tư tư ng xin chia xã biên gi i đ i v i xã có quy mô không l n, dân s không đông đ đư c hư ng ch đ biên gi i. II. ÁP D NG CƠ CH QUY T Đ NH S 120/2003/QĐ-TTG Đ I V I CÁC Đ A PHƯƠNG THU C TUY N BIÊN GI I VI T – LÀO VÀ VI T – CAMPUCHIA Th c hi n nhi m v Th tư ng Chính ph giao, B N i v đã có Công văn s 311/BNV-CQĐP ngày 01 tháng 02 năm 2007 đ ngh y ban nhân dân 19 t nh thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia báo cáo, đánh giá th c tr ng và đ xu t ki n ngh v công tác xây d ng chính quy n cơ s , quy ho ch đ a gi i hành chính, ch đ chính sách đ i v i cán b xã, huy n biên gi i nh m áp d ng th c hi n t t cơ ch Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ phát tri n kinh t - xã h i. 1. V trí và đ c đi m tình hình c a tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia: Tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia là 2 trong 3 tuy n biên gi i đ t li n c a Vi t Nam r t tr ng y u trong v n đ an ninh biên gi i, b o v ch quy n đ t nư c, có v trí r t quan tr ng v đ a chính tr , đ a kinh t trong quan h h p tác nhi u m t nh m đ m b o phát tri n n đ nh và h u ngh gi a nư c ta v i C ng hòa dân ch nhân dân Lào và Vương qu c Campuchia. Tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t - Campuchia có chi u dài kho ng 3.263 km, đi qua 262 xã c a 68 huy n thu c 19 t nh, tr i dài t Đi n Biên đ n Kiên Giang v i 2.310 thôn, b n, t dân ph (g i chung là thôn), dân s các xã biên gi i là 1.272.678 ngư i, di n tích t nhiên 3.126.343.32 ha (có ph l c bi u s 01A và 01B kèm theo); trong đó: a. Tuy n biên gi i Vi t – Lào: Có chi u dài kho ng 1.954 km, d c theo tuy n có: 1.653 thôn, 148 xã, 34 huy n thu c đ a bàn 10 t nh: Đi n Biên (23 xã), Sơn La (17 xã), Thanh Hóa (15 xã), Ngh An (27 xã), Hà Tĩnh (8 xã), Qu ng Bình (9 xã), Qu ng Tr (18 xã), Th a Thiên – Hu (12 xã), Qu ng Nam (12 xã) và Kon Tum (7 xã). Dân s các xã thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào có kho ng 525.242 ngư i ch y u là đ ng bào dân t c thi u s (chi m 74%); trong đó: dân t c Thái 137.398 ngư i (chi m 26,2%), dân t c Mư ng 6.681 ngư i (chi m 1,27%), dân t c Hmông 26.875 ngư i (chi m 5,11%), dân t c Khơmú 20.165 ngư i (chi m 3,83%), dân t c Mông 63.567 ngư i (chi m 12,10%), Dân t c Lào 6.703 ngư i (chi m 1,28%), dân t c Sinh Mun 12.010 ngư i (chi m 2,28%), dân t c CơTu 14.849 ngư i (chi m 2,29%), dân t c Gi Triêng 15.069 ngư i (chi m 2,90%), dân t c Bru-Vân Ki u 29.977 ngư i (chi m 5,70%), dân t c Pacô 20981 ngư i (chi m 4,00%) và các dân t c khác là 32.051 ngư i (chi m 6,10%). Đ c đi m cơ b n c a tuy n biên gi i Vi t – Lào, ch y u là vùng núi d c cao, đ a hình ph c t p, chia c t m nh b i núi cao và v c sâu, do v y đã gây ra nhi u khó khăn cho vi c quy ho ch, đ u tư xây d ng k t c u h t ng, giao lưu phát tri n kinh t - xã h i, văn hóa, xây d ng chính quy n cơ s , b o v an ninh qu c phòng, trình đ dân trí th p, ho t đ ng kinh t còn mang tính t cung t c p, đi u ki n phát tri n kinh t - xã h i còn đ c bi t khó khăn, thu nh p bình quân đ u ngư i th p 2,57 tri u đ ng/ngư i/năm, t l h nghèo còn cao (chi m 59,30%). Vì v y tuy n biên gi i này đang g p nhi u khó khăn, tr ng i l n trong phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o tr t t an toàn xã h i c a các đ a phương (xem chi ti t ph l c bi u s 1A). b. Tuy n biên gi i Vi t – Campuchia:
 4. Có chi u dài biên gi i đ t li n kho ng 1.309,27 km, d c theo tuy n có: 657 thôn, 114 xã, 34 huy n thu c đ a bàn 10 t nh: Kon Tum (4 xã), Gia Lai (7 xã), Đ k L k (4 xã), Đ k Nông (6 xã), Tây Ninh (20 xã), Bình Phư c (15 xã), Long An (20 xã), Đ ng Tháp (8 xã), An Giang (18 xã), Kiên Giang (12 xã). Riêng t nh Kon Tum có 7 xã biên gi i giáp Lào và 4 xã giáp Campuchia. Dân s các xã thu c tuy n biên gi i Vi t – Campuchia có kho ng 747.436 ngư i; trong đó dân t c thi u s chi m 12,40%: dân t c Thái 2.255 ngư i (chi m 0,30%), dân t c Mư ng 1.001 ngư i (chi m 0,13%), dân t c Khơ me 18.997 ngư i (chi m 2,54%), dân t c Stiêng 13.630 ngư i (chi m 1,82%), dân t c Jrai 20.753 ngư i (chi m 2,77%), Dân t c Lào 155 ngư i (chi m 0,02%), dân t c Tày 2.430 ngư i (chi m 0,33%), dân t c Mơ Nông 2.393 (chi m 0,32%), dân t c Hoa 1.647 ngư i (chi m 0,22%), dân t c Xê Đăng 6.061 ngư i (chi m 0,81%), dân t c Nùng 3.752 ngư i (chi m 0,50%), dân t c Chăm Pa 2.782 ngư i (chi m 0,37%), dân t c Êđê 1.761 ngư i (chi m 0,23%) và các dân t c ít ngư i khác là 14.550 ngư i (chi m 1,94%). Đ c đi m cơ b n c a tuy n biên gi i Vi t – Campuchia là đ a hình tương đ i b ng ph ng, ít chia c t do v y thu n l i cho vi c đ u tư xây d ng h t ng, giao lưu phát tri n kinh t - xã h i, văn hóa; thu nh p bình quân đ u ngư i là 5,33 tri u đ ng/ngư i/năm, t l h nghèo là 25,43%. Vì v y tuy n này có nhi u đi u ki n thu n l i trong phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o tr t t an toàn xã h i (xem chi ti t ph l c bi u s 1B). 2. S lư ng, ch t lư ng cán b chuyên trách và công ch c các xã biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia (s li u báo cáo tính đ n ngày 31/12/2006) a. S lư ng, ch t lư ng cán b chuyên trách và công ch c các xã biên gi i Vi t – Lào (xem chi ti t ph l c bi u s 02A): Tuy n biên gi i Vi t – Lào có t ng c ng 148 xã biên gi i v i đ i ngũ cán b , công ch c c p xã như sau: T ng s cán b , công ch c c p xã là: 2.695 ngư i; trong đó: - Cán b chuyên trách: 1.608 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 1.476 ngư i (chi m 91,79%); + Gi i tính: Nam 1.431 ngư i (chi m 89%); N 177 ngư i (chi m 11%); + Dân t c: dân t c Kinh 340 ngư i (chi m 21,14%); các dân t c thi u s 1.268 ngư i (chi m 78,86%); + Tôn giáo: ch có 3 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: Ti u h c 189 ngư i (chi m 11,75%), Trung h c cơ s 866 ngư i (chi m 53,85%), Trung h c ph thông 553 ngư i (chi m 34,40%); + Trình đ chuyên môn: Chưa qua đào t o 1.317 ngư i (chi m 81,90%); Sơ c p 32 ngư i (chi m 1,99%); Trung c p 195 ngư i (chi m 12,12%); Cao đ ng, Đ i h c 64 ngư i (chi m 3,98%); + Trình đ lý lu n chính tr : Chưa qua đào t o 565 ngư i (chi m 35,13%); Sơ c p 374 ngư i (chi m 23,25%); Trung c p 644 ngư i (chi m 40,04%); Cao c p, C nhân 25 ngư i (chi m 1,55%). - Công ch c c p xã: 1.087 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 624 ngư i (chi m 57,40%); + Gi i tính: Nam 980 ngư i (chi m 90,15%); N 107 ngư i (chi m 9,85%); + Dân t c: dân t c Kinh 282 ngư i (chi m 25,94%); các dân t c thi u s 805 ngư i (chi m 74,06%); + Tôn giáo: ch có 2 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: ti u h c 54 ngư i (chi m 4,96%), Trung h c cơ s 499 ngư i (chi m 45,90%), Trung h c ph thông 584 ngư i (chi m 53,72%); + Trình đ chuyên môn: chưa qua đào t o 591 ngư i (chi m 54,36%); Sơ c p 34 ngư i (chi m 3,12%); Trung c p 434 ngư i (chi m 39,92%); Cao đ ng, Đ i h c 28 ngư i (chi m 2,58%);
 5. + Trình đ lý lu n chính tr : chưa qua đào t o 681 ngư i (chi m 62,65%); Sơ c p 232 ngư i (chi m 21,34%); Trung c p 165 ngư i (chi m 15,18%); Cao c p, C nhân 9 ngư i (chi m 0,83%). • Đánh giá, nh n xét chung: V i s lư ng, ch t lư ng cán b chính quy n cơ s các xã biên gi i Vi t – Lào như trên cho th y: đ i ngũ cán b , công ch c ch y u là ngư i dân t c thi u s 2.073 ngư i (chi m 76,92%); Đ ng viên chi m t l tương đ i cao v i 2.100 ngư i (chi m 77,92%), tuy nhiên t l cán b là n r t th p ch có 284 ngư i (10,54%); trình đ văn hóa t t nghi p Trung h c ph thông ch có 1.137 ngư i (chi m 42,19%); trình đ chuyên môn t t nghi p t trung c p tr lên ch có 629 ngư i chi m t l r t th p ch có 23,33%. Đ i chi u quy đ nh t i Quy t đ nh s 04/2004/QĐ-BNV ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B N i v v quy đ nh tiêu chu n c th đ i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n cho th y s lư ng cán b chuyên trách có trình đ văn hóa còn quá th p: t t nghi p Trung h c ph thông ch có 553 ngư i (chi m 34,40%) và công ch c có đ trình đ chuyên môn theo quy đ nh ch có 434 ngư i có trình đ Trung c p tr lên (chi m 39,92%), đây là m t khó khăn r t l n đ i v i các đ a phương trong công tác xây d ng chính quy n, đi u hành qu n lý nhà nư c đ a phương và nh t là vi c đ ra nh ng gi i pháp nh m phát tri n kinh t - xã h i, giúp đ ng bào, nhân dân đ a phương thoát kh i đói nghèo, gi v ng tr t t an ninh, an toàn xã h i trên đ a bàn. b. S lư ng, ch t lư ng cán b chuyên trách và công ch c các xã biên gi i Vi t – Campuchia (xem chi ti t ph l c bi u s 02B): Tuy n biên gi i Vi t – Campuchia, có t ng c ng 114 xã biên gi i v i đ i ngũ cán b , công ch c c p xã như sau: T ng s cán b , công ch c c p xã là: 2.160 ngư i; trong đó: - Cán b chuyên trách: 1.277 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 1.165 ngư i (chi m 91,23%); + Gi i tính: Nam 1.101 ngư i (chi m 86,22%); N 176 ngư i (chi m 13,78%); + Dân t c: dân t c Kinh 1.107 ngư i (chi m 86,67%); các dân t c thi u s 170 ngư i (chi m 13,33%); + Tôn giáo: có 160 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: Ti u h c 78 ngư i (chi m 6,10%), Trung h c cơ s 424 ngư i (chi m 33,20%), Trung h c ph thông 773 ngư i (chi m 60,53%); + Trình đ chuyên môn: Chưa qua đào t o 955 ngư i (chi m 74,78%); Sơ c p 21 ngư i (chi m 1,64%); Trung c p 217 ngư i (chi m 16,99%); Cao đ ng, Đ i h c 81 ngư i (chi m 6,34%); + Trình đ lý lu n chính tr : Chưa qua đào t o 336 ngư i (chi m 26,31%); Sơ c p 253 ngư i (chi m 19,81%); Trung c p 619 ngư i (chi m 48,47%); Cao c p, C nhân 67 ngư i (chi m 5,24%). - Công ch c c p xã: 883 ngư i, chia ra: + Đ ng viên: 523 ngư i (chi m 59,22%); + Gi i tính: Nam 763 ngư i (chi m 86,41%); N 120 ngư i (chi m 13,59%); + Dân t c: dân t c Kinh 800 ngư i (chi m 90,60%); các dân t c thi u s 83 ngư i (chi m 9,40%); + Tôn giáo: có 149 ngư i có đ o; + Trình đ văn hóa: Ti u h c 19 ngư i (chi m 2,15%), Trung h c cơ s 178 ngư i (chi m 20,19%), Trung h c ph thông 685 ngư i (chi m 77,57%); + Trình đ chuyên môn: chưa qua đào t o 428 ngư i (chi m 48,47%); Sơ c p 15 ngư i (chi m 1,70%); Trung c p 392 ngư i (chi m 44,39%); Cao đ ng, Đ i h c 46 ngư i (chi m 5,21%); + Trình đ lý lu n chính tr : chưa qua đào t o 502 ngư i (chi m 56,85%); Sơ c p 197 ngư i (chi m 22,31%); Trung c p 195 ngư i (chi m 22,08%).
 6. • Đánh giá, nh n xét chung: V i s lư ng, ch t lư ng cán b chính quy n cơ s các xã biên gi i Vi t – Campuchia như trên cho th y: có đ i ngũ cán b , công ch c ch y u là ngư i Kinh 1.907 ngư i (chi m 88,29); Đ ng viên chi m t l tương đ i cao v i 1.688/2160 ngư i (chi m 78,15%); trình đ văn hóa t t nghi p Trung h c ph thông có 1.458 ngư i (chi m 67,50%); trình đ chuyên môn t t nghi p t Trung c p tr lên có 736 ngư i (chi m 34,07%). So v i tuy n Vi t – Lào, m t s m t tuy có khá hơn nhưng so v i quy đ nh thì ch t lư ng cán b , công ch c c p xã c a các xã biên gi i v n còn quá th p so v i quy đ nh hi n hành: t t nghi p Trung h c ph thông có 773 ngư i (chi m 60,53%) và công ch c có trình đ chuyên môn theo quy đ nh có 438 ngư i có trình đ t Trung c p tr lên (chi m 49,60%). 3. M t s ki n ngh và đ xu t nh ng gi i pháp nh m th c hi n áp d ng cơ ch Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i các đ a phương thu c tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia: V i th c tr ng v đ c đi m kinh t - xã h i, đi u ki n đ a lý, khí h u và đ i ngũ cán b , công ch c c p xã thu c tuy n biên gi i Vi t Lào, Vi t – Campuchia như trên; k t h p v i nh ng kinh nghi m đư c rút ra t vi c th c hi n Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i các xã biên gi i Vi t – Trung. Đ áp d ng có hi u qu trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia, trên cơ s ch c năng, nhi m v đư c giao; B N i v có m t s ki n ngh , đ xu t như sau: a. Nhi m v xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i, đ m b o an ninh, chính tr , đ m b o tr t t an toàn xã h i đ i v i tuy n biên gi i là nhi m v tr ng tâm đã đư c Đ ng và Nhà nư c quan tâm. Do v y, c n ph i xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n thành công Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i khi đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, đưa c vùng thoát kh i đói nghèo, l c h u, v n đ ng và đưa nhân dân đ nh cư n đ nh theo k ho ch t i vùng biên gi i đ sinh s ng. b. V công tác xây d ng chính quy n cơ s : Tăng cư ng hơn n a công tác đào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã và t o ngu n cán b theo hư ng xác l p ngu n t i ch theo tiêu chu n quy đ nh t i Quy t đ nh s 04/2004/QĐ- BNV ngày 14 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B N i v . T đó t p trung ngu n l c đ đ u tư có tr ng đi m không nên đào t o dàn tr i mà nên chú tr ng ưu tiên đào t o b i dư ng cho m t s ch c danh cán b ch ch t và công ch c c p xã v i m c tiêu xây d ng đ i ngũ cán b cơ s th o vi c, chuyên nghi p đ có th gi i quy t đư c nh ng v n đ vư ng m c ngay t i cơ s b ng chính s c l c c a h , không l i vào c p trên. Tăng cư ng công tác tuyên truy n và ph bi n pháp lu t cho nhân dân, chính quy n cơ s ph i công khai dân ch nh ng đi u dân bi t, dân bàn, dân ki m tra theo quy đ nh c a Pháp l nh th c hi n dân ch cơ s và văn b n hư ng d n kèm theo. T o đi u ki n cho nhân dân trong vi c xây d ng nhà văn hóa thôn, b n, xây d ng t sách pháp lu t, tăng cư ng đoàn k t c ng đ ng nơi cư trú. c. V quy ho ch phát tri n đô th và đ a gi i hành chính Th c hi n nhi m v đư c Chính ph giao, trong năm 2005 B N i v đã ch đ ng hư ng d n 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng đ án quy ho ch t ng th các đơn v hành chính c p huy n, c p xã đ n năm 2020, v i m c tiêu: xây d ng m t h th ng đơn v hành chính các c p c a Vi t Nam n đ nh lâu dài, phù h p v i kh năng qu n lý c a chính quy n và thu n l i cho đ i s ng sinh ho t c a nhân dân, có đ kh năng phát tri n kinh t - xã h i và b o đ m các đi u ki n an ninh, qu c phòng. Đ n nay các t nh thành ph đã cơ b n hoàn thành, B N i v đang t ng h p trình Chính ph xem xét, phê duy t. d. V b sung, tăng biên ch cán b cho c p huy n, xã biên gi i: - Đ i v i các huy n biên gi i: t năm 2008 các huy n biên gi i đư c tăng thêm biên ch qu n lý hành chính nhà nư c trên cơ s s lư ng xã biên gi i hi n có trên đ a bàn, c th là: 01 biên ch /1-2 xã biên gi i nh m đ m b o có đ ngu n cán b cho huy n, đ th c hi n chính sách tăng cư ng cán b có trình đ v các xã tr ng đi m, nh t là vùng biên gi i (cơ ch này áp d ng đi u ch nh b sung cho c tuy n biên gi i Vi t – Trung, vì trư c đây đã áp d ng tăng thêm 5% biên ch qu n lý nhà nư c cho huy n biên gi i so v i quy đ nh). - Đ i v i các xã, phư ng, th tr n biên gi i:
 7. Th c hi n nhi m v Th tư ng Chính ph giao: “B N i v ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan và các đ a phương nghiên c u Đ án t ng th v ch đ , chính sách cán b cơ s ; trong đó đ xu t gi i quy t s a đ i, b sung Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP v ch đ chính sách đ i v i cán b xã, phư ng th tr n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh”, B N i v đã có báo cáo Th tư ng Chính ph v d th o Đ án t ng th v ch đ , chính sách đ i v i cán b cơ s và Ngh đ nh s a đ i b sung Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP; theo d ki n thì s lư ng cán b , công ch c c p xã đ i v i các xã lo i I s đư c b trí t i đa không quá 25 ngư i (theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph v phân lo i đơn v hành chính c p xã, đã quy đ nh đ i v i các xã thu c đ a bàn biên gi i, h i đ o là xã lo i I). V i d ki n trên thì không nên b trí thêm m t cán b chuyên trách làm công tác biên gi i ho c b trí thêm Phó trư ng Công an xã. Vì đ i v i các xã biên gi i đư c b trí t i đa không quá 25 ngư i, v i s lư ng cán b , công ch c như trên ngoài s lư ng b trí theo ch c danh chuyên trách và công ch c chuyên môn v n còn đ cán b đ đ m nhi m các m t công tác: Biên gi i, Phó Trư ng Công an, Phó Ch huy quân s … Trên đây là báo cáo c a B N i v v k t qu th c hi n m t s nhi m v Th tư ng Chính ph t i Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Trung và m t s ki n ngh , đ xu t nh ng gi i pháp nh m áp d ng đ i v i tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t – Campuchia. B N i v g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư đ k p th i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph (đ t ng h p); - B K ho ch và Đ u tư (đ ph i h p); - B trư ng (đ báo cáo); - Lưu: VT, V CQĐP, V TC-BC. Tr n H u Th ng
 8. BI U 01A B N IV TH NG KÊ S LƯ NG ĐƠN V HÀNH CHÍNH C P XÃ, HUY N GIÁP BIÊN GI I VI T NAM – LÀO S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 Dân s Thu T l S nh p Chia ra h lư ng bình Chi u nghèo thôn, quân Dân t c khác S S dài biên Di n tích T ng theo Gi Triêng TT Tên t nh b n, Sinh Mun đ u Bru- Vân Khơ Mú Mư ng Hmông huy n xã gi i (ha) tiêu Cơ Tu Mông PaCô s Kinh Ki u Thái t ngư i/ Lào (Km) (ngư i) chí dân năm m i ph (tri u (%) đ ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Thanh Hóa 5 15 151 192.00 169083.66 53494 289 38785 2567 10497 775 581 2.14 71.06 2 Sơn La 5 17 300 253.20 172914.34 94881 20204 32454 2554 1282 22654 3710 12010 13 3.20 52.91 3 Ngh An 6 27 316 419.00 462214.50 114706 38299 41972 16378 13164 2093 2800 3.21 66.77 4 Đi n Biên 3 23 293 360.00 374725.57 88911 9848 25321 4944 38820 2290 7688 2.31 52.94 5 Hà Tĩnh 3 8 109 147.18 620.22 38057 36692 20 144 703 498 3.74 49.08 6 Qu ng Bình 5 9 113 201,87 323313.00 24898 10354 7330 7214 1.73 77.37 7 Qu ng Tr 2 18 155 213.20 113191.61 49702 16612 22647 10443 1.83 56.03 8 TT-Hu 1 12 78 84.72 91344.00 20672 999 1757 10538 7378 2.88 43.94 9 Qu ng Nam 2 12 77 142.00 760.66 17516 457 13092 3967 2.63 72.90 10 Kon Tum 2 7 61 142.30 88995.60 22405 3644 364 1416 11102 5879 2.05 50.00 C ng 34 148 1653 1953.60 1797163.16 525242 137398 138916 6681 26875 20165 63567 6703 12010 14849 15069 29977 20981 32051 2.57 59.30
 9. BI U 01B B N IV TH NG KÊ S LƯ NG ĐƠN V HÀNH CHÍNH C P XÃ, HUY N GIÁP BIÊN GI I VI T NAM – CAMPUCHIA S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 Dân s Thu T l S nh p Chia ra h lư ng bình S huy n Chi u nghèo thôn, quân S xã Dân t c khác dài biên Di n tích T ng theo TT Tên t nh b n, đ u Chăm pa Xê Đăng Khơ me Mư ng MNông STiêng gi i (ha) s tiêu Nùng Ê Đê Kinh Thái t ngư i/ Hoa Lào Tày Jrai (Km) (ngư i) chí dân năm m i ph (tri u (%) đ ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Gia Lai 3 7 48 89.00 216872.80 29327 10026 19188 113 3.30 45.71 2 Đ kL k 2 4 50 68.00 182837.00 14791 9166 2060 152 99 155 1259 1761 139 2.50 56.75 3 Kon Tum 2 4 18 138.30 204430.51 9644 783 125 692 1466 6061 517 3.10 52.10 4 Đ k Nông 4 6 73 131.10 204594.80 39056 27100 11956 5.65 14.53 5 Tây Ninh 5 20 112 240.00 156597.00 150167 144638 4935 594 6.00 15.00 6 Bình Phư c 3 15 117 239.41 154000.00 96038 70509 70 157 3164 13630 3752 2430 1134 334 858 4.24 16.57 7 Long An 5 20 94 137.00 83894.20 88053 87792 261 7.74 14.45 8 Đ ng Tháp 2 8 29 49.93 24119.85 89265 89232 17 7 9 4.30 12.91 9 An Giang 5 18 68 104.53 34665.00 176920 171589 2238 320 2773 8.00 15.20 10 Kiên Giang 3 12 48 112.00 67169.00 54175 44434 8643 986 112 8.50 11.12 C ng 34 114 657 1309.27 1329180.16 747436 655269 2255 1001 18997 13630 20753 3752 155 2430 2393 6061 1647 2782 1761 14550 5.333 25.434 BI U 02A
 10. B N IV TH NG KÊ S LƯ NG, CH T LƯ NG CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C C P XÃ THU C TUY N BIÊN GI I VI T NAM - LÀO S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 TT Ch c danh S Đ ng Gi i tính Dân t c Tôn giáo Trình đ lư ng viên Nam N Kinh Các Có Không Văn hóa Chuyên môn Lý lu n chính tr dân t c Chưa Chưa khác CC Ti u qua Sơ Trung Cao Đ i qua Sơ Trung THCS THPT c h c đào c p c p đ ng h c đào c p c p nhân t o t o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I CÁN B CHUYÊN 1608 1476 1431 177 340 1268 3 1605 189 866 553 1317 32 195 2 62 565 374 644 25 TRÁCH 1 Thanh Hóa 164 155 147 17 0 164 0 164 3 89 72 132 17 15 54 37 73 2 Sơn La 188 199 164 24 21 167 0 188 29 116 43 141 2 40 2 3 67 34 87 3 Ngh An 297 283 261 36 72 225 0 297 7 110 180 235 40 22 71 103 121 2 4 Đi n Biên 218 177 195 23 24 194 0 218 58 141 19 192 25 1 118 23 77 5 Hà Tĩnh 82 82 72 10 82 0 82 0 10 72 67 9 6 0 47 35 6 Qu ng Bình 95 93 95 0 52 43 0 95 9 44 42 62 10 12 11 52 11 26 6 7 Qu ng Tr 200 144 178 22 46 154 0 200 6 149 45 172 22 6 85 33 74 8 8 Th a Thiên – Hu 131 121 114 17 11 120 1 130 14 89 28 116 5 10 57 36 35 3 9 Qu ng Nam 146 139 130 16 12 134 0 146 37 78 31 128 17 1 28 30 84 4 10 Kon Tum 87 83 75 12 20 67 2 85 26 40 21 72 3 10 2 33 20 32 2 II CÔNG CH C 1087 624 980 107 282 805 2 1085 54 449 584 591 34 434 4 24 681 232 165 9 1 Thanh Hóa 116 90 111 5 4 112 0 116 0 40 76 57 13 46 51 30 35 2 Sơn La 146 106 128 18 29 117 0 146 13 77 56 79 7 60 81 38 27
 11. 3 Ngh An 209 113 189 20 70 139 0 209 4 53 152 97 99 1 12 132 54 23 4 Đi n Biên 123 69 111 12 17 106 0 123 24 69 30 82 41 88 20 15 5 Hà Tĩnh 61 28 55 6 61 0 61 0 5 56 31 29 1 44 14 3 6 Qu ng Bình 58 35 36 22 24 34 0 58 0 11 47 17 6 34 1 36 2 11 9 7 Qu ng Tr 134 58 123 11 56 78 0 134 1 76 57 80 48 1 5 84 22 28 8 Th a Thiên – Hu 98 28 94 4 11 87 0 98 3 46 49 58 35 2 3 69 25 4 9 Qu ng Nam 91 67 88 3 0 91 0 91 0 48 43 61 30 63 11 17 10 Kon Tum 51 30 45 6 10 41 2 49 9 24 18 29 8 12 2 33 16 2 T ng c ng 2695 2100 2411 284 622 2073 5 2690 243 1315 1137 1908 66 629 6 86 1246 606 809 34 BI U 02B B N IV TH NG KÊ S LƯ NG, CH T LƯ NG CÁN B CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CH C C P XÃ THU C TUY N BIÊN GI I VI T NAM - CAMPUCHIA S li u báo cáo tính đ n ngày: 31/12/2006 TT Ch c danh S Đ ng Gi i tính Dân t c Tôn giáo Trình đ lư ng viên Nam N Kinh Các Có Không Văn hóa Chuyên môn Lý lu n chính tr dân Chưa Chưa Cao t c Ti u qua Sơ Trung Cao Đ i qua Sơ Trung c p, khác THCS THPT h c đào c p c p đ ng h c đào c p c p c t o t o nhân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I CÁN B CHUYÊN 1277 1165 1101 176 1107 170 160 1117 78 424 773 955 21 217 8 73 336 253 619 67 TRÁCH 1 Gia lai 84 83 75 9 7 77 84 26 50 8 83 1 27 18 36 3
 12. 2 Đ kL k 48 44 42 6 33 15 48 1 11 36 30 15 3 32 10 6 3 Kon Tum 35 27 31 4 5 30 35 22 11 29 1 2 8 10 16 2 4 Đ k Nông 73 64 58 15 56 17 4 69 45 28 57 14 2 33 3 35 5 Tây Ninh 206 197 181 25 206 1 205 5 56 145 164 27 4 11 39 67 87 13 6 Bình Phư c 158 134 136 22 134 24 1 157 26 68 64 114 20 19 1 4 39 47 72 7 Long An 231 197 200 31 229 2 231 9 57 165 206 16 2 7 79 28 115 9 8 Đ ng Tháp 92 92 78 14 92 1 91 3 25 64 64 20 8 16 9 59 8 9 An Giang 209 198 183 26 209 147 62 3 52 154 128 58 1 22 24 36 126 22 10 Kiên Giang 141 129 117 24 136 5 6 135 5 38 98 80 45 16 39 25 67 10 II CÔNG CH C 883 523 763 120 800 83 149 734 19 178 685 428 15 392 16 30 502 197 195 0 1 Gia lai 48 24 39 9 17 31 48 9 12 27 21 27 28 29 11 2 Đ kL k 29 13 24 5 21 8 29 4 25 10 17 1 1 22 5 2 3 Kon Tum 22 9 22 1 21 22 1 11 9 11 2 7 13 3 4 4 Đ k Nông 47 33 43 4 39 8 3 44 17 30 16 25 6 35 9 3 5 Tây Ninh 146 99 127 19 146 3 143 25 121 94 47 3 2 65 49 32 6 Bình Phư c 133 48 108 25 119 14 2 131 8 42 83 55 13 55 3 7 88 23 22 7 Long An 136 78 122 14 136 1 135 1 14 121 85 49 2 95 14 27 8 Đ ng Tháp 63 60 61 2 63 63 11 52 22 33 2 6 26 12 25 9 An Giang 172 115 146 26 172 134 38 29 143 84 76 12 78 39 48 10 Kiên Giang 87 44 71 16 86 1 6 81 13 74 30 56 1 52 14 21 T ng c ng 2160 1688 1864 296 1907 253 309 1851 97 602 1458 1383 36 609 24 103 838 450 814 67
Đồng bộ tài khoản