Báo cáo số 32/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Báo cáo số 32/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 32/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 32/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 32/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 NĂM 2009 (T ngày 20/12/2008 n 20/1/2009) Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng tháng,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính n ngày 20 tháng 01 năm 2009 như sau: 1. Công tác xây d ng th ch : a. Tình hình xây d ng và trình các án: Trong tháng 11 và 12 năm 2008, B Y t có03 văn b n trình Th tư ng Chính ph : - Báo cáo Th tư ng Chính ph s 1173/BC-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2008 v vi c ti p thu, gi i trình ý ki n c a các B , ngành i v i D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm. - Công văn s 7713/BYT-BH ngày 20/11/2008 g i Th tư ng Chính ph gi i trình m t s n i dung liên quan n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 63/2005/N - CP. - T trình s 1247/TTr-BYT ngày 11/12/2008 g i Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng v d th o án nâng cao năng l c Trung tâm Phòng ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương. D ki n cu i tháng 02 năm 2009, B Y t s trình 02 án g m: 1. D th o Ngh nh quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m v ki m d ch y t biên gi i. 2. D th o Ngh nh hư ng d n thi hành pháp l nh s a i i u 10 c a Pháp l nh Dân s . b. Tình hình ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t:
  2. T ngày 20/11/2008 n ngày 20/01/2009 B Y t ã ban hành 03 Quy t nh và 02 Thông tư liên t ch: - Quy t nh s 37/2008/Q -BYT ngày 20/11/2008 v vi c ban hành “Danh m c thu c hi m theo yêu c u i u tr ”. - Quy t nh s 38/2008/Q -BYT ngày 11/12/2008 v vi c ban hành “Quy nh m c gi i h n t i a c a melamine nhi m chéo trong th c phNm”. - Quy t nh s 39/2008/Q -BYT ngày 15/12/2008 v vi c ban hành “Phương pháp chung ch bi n các v thu c theo phương pháp c truy n ”. - Thông tư liên t ch s 11/2008/TTLT/BYT-BKHCN ngày 29/12/2008 v vi c Hư ng d n xây d ng, thNm nh, công b B tiêu chuNn qu c gia v thu c và ban hành, xu t b n Dư c i n Vi t Nam. - Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 ngày 30/12/2008 v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Chi c c An toàn th c phNm tr c thu c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c. Tình hình rà soát, s a i, b sung, bãi b các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a ngành: - B Y t ang ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. - B Y t ang ti p t c tri n khai Quy t nh s 31/2008/Q -BYT ngày 22/8/2008 c a B Y t v vi c công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành n ngày 31/12/2007 ã h t hi u l c pháp lu t. - T công tác tri n khai án 30 c a Chính ph ang th c hi n rà soát danh m c các m u bi u th t c hành chính trong các lĩnh v c theo yêu c u c a Văn phòng Chính ph . 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p Tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP i v i các cơ s khám, ch a b nh công l p, B Y t ã ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 24/01/2008 v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . S li u các ơn v s nghi p tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay i.
  3. V th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP, tính n nay, tr Văn phòng B , Thanh tra B và các C c, T ng C c c a B Y t th c hi n theo Ngh nh 130/2005/N -CP, các ơn v tr c thu c còn l i c a B u ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, th c hi n theo Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph . 3. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kính phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c. Theo quy t nh s 1455/Q -BNV ngày 17/01/2006 c a B trư ng B N i v , B Y t ư c giao t ng s biên ch hành chính là 492 ngư i và s công ch c d b là 25 ngư i. B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 507/Q -BYT ngày 08/02/2007 v vi c giao d toán chi (ph n kinh phí giao t ch ) năm 2007 cho Văn phòng B Y t . B trư ng B Y t cũng ã ban hành Quy t nh s 3249/Q -BYT ngày 30/8/2006 v vi c ban hành Quy ch chi tiêu n i b c a Cơ quan B Y t . Trong năm 2008, Văn phòng B Y t và các C c thu c B Y t ti p t c khoán chi kinh phí cho các ho t ng qu n lý hành chính. So v i các tháng trư c, vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP B Y t chưa có s thay i. Căn c vào th c t tri n khai, B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này trong các Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng cu i năm. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTG ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v Vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình ang xây d ng quy trình qu n lý theo tiêu chuNn ISO. B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Năm ơn v ư c c p ch ng ch l n 1 v ánh giá giám sát nh H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 (Văn phòng B , V T ch c Cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS) ang ti p t c duy trì và b o m t tiêu chuNn ISO trong các ho t ng qu n lý c a ơn v . T ng c c Dân s và K ho ch hóa gia ình ang xây d ng 20 quy trình áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 và t ch c t p hu n nâng cao nh n th c cho cán b , công ch c v h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000. B Y t ã tri n khai có hi u qu Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t , duy trì vi c tr l i ý ki n c a ngư i dân g i n B qua m c "Ban h i, B Y t tr l i" trên trang Tin i n t c a B Y t . Ngoài nh ng n i dung theo yêu c u báo cáo c a B N i v , B Y t cũng xin ư c thông báo hi n nay T công tác th c hi n án 30 B Y t ang tích c c tri n khai k ho ch ho t ng c a T công tác c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph , trong ó có ho t ng rà soát, s a i, b sung và hoàn ch nh hành m c th t c
  4. hành chính các ho t ng qu n lý c a ngành y t trong lĩnh v c: khám ch a b nh, y dư c c truy n, trang thi t b -công trình y t , s c kh e sinh s n, an toàn v sinh th c phNm và sinh dư ng, dư c và m phNm, y t d phòng và môi trư ng. Trên ây là báo cáo tháng 01 năm 2009 v công tác c i cách hành chính B Y t tính n ngày 20/01/2009, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản