Báo cáo số 3325/BC-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
1
download

Báo cáo số 3325/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 3325/BC-BNV về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 3325/BC-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3325/BC-BNV Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2007 BÁO CÁO K T QU TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 05/2005/NQ-CP NGÀY 18/4/2005 C A CHÍNH PH V Y M NH XÃ H I HÓA CÁC HO T NG GIÁO D C, Y T , VĂN HÓA VÀ TH D C TH THAO Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 5806/VPCP-VX ngày 11/10/2007 và công văn s 6433/VPCP ngày 08/11/2007 c a Văn phòng Chính ph , B N i v xin báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v Ny m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao như sau: I. TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 05/2005/NQ-CP: 1. Nh ng nhi m v chung mà B N i v ã th c hi n liên quan n công tác xã h i hóa và vi c t ch c ch o tri n khai th c hi n: 1.1. V xây d ng các cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p: B N i v ã ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph ban hành Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 23/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh trình Chính ph ban hành Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 Quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh . a) V tri n khai th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP: th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP, B N i v ã h p v i các B và th ng nh t là các B có ch c năng qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c s nghi p, ch trì xây d ng và ban hành Thông tư ho c Thông tư liên t ch v i B N i v hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và nhân s i v i lĩnh v c s nghi p thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B (quy nh t i i u 5 và i u 8 c a Ngh nh s 43). n nay các B và B N i v ang khNn trương tri n khai; ã thành l p Ban so n th o liên B và ti n hành d th o các văn b n; các B : Y t , Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Văn hóa, Th
 2. thao và Du l ch ( y ban Th d c Th thao), Giáo d c và ào t o cơ b n ã hoàn ch nh d th o văn b n hư ng d n cùng B N i v ký ban hành. b) V tri n khai th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP: - B N i v cùng v i B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh ã ban hành Thông tư liên t ch s 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP. - ã t ch c 6 t t p hu n cho các B , ngành, a phương c nư c tri n khai th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP và Thông tư liên t ch s 12/2006/TTLT/BKHCN- BTC-BNV. 1.2. V c i cách các ơn v s nghi p d ch v công: a) T i Quy t nh s 94/2006/Q -TTg ngày 27/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2006-2010, B N i v ư c giao nhi m v xây d ng Ngh nh v qu n lý d ch v công. Sau khi nghiên c u, B N i v th y r ng qu n lý và c i cách qu n lý các ho t ng d ch v công v i m c tiêu chung là nh m i m i qu n lý, nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a các ơn v s nghi p d ch v công; phát huy các ngu n l c xã h i phát tri n ho t ng s nghi p áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a ngư i dân, m b o công b ng xã h i, nâng cao ch t lư ng cu c s ng và phát tri n con ngư i. th c hi n m c tiêu như trên, thì r t nhi u cơ ch , chính sách c n ư c ban hành ho c s a i, b sung cho phù h p, không th ch m t ngh nh có th gi i quy t ư c. Vì v y, B N i v xu t xây d ng thành Chương trình c i cách các ơn v s nghi p d ch v công. V i m c tiêu t ng quát là hoàn thi n các mô hình t ch c, i m i các chính sách phát tri n và cơ ch qu n lý nhà nư c i v i ho t ng cung ng d ch v c a các ơn v s nghi p công l p theo hư ng nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a t ng lo i hình ơn v s nghi p phù h p v i ngành, lĩnh v c, a bàn ho t ng; xây d ng mô hình, s p x p t ch c có th t ng bư c thích ng ư c v i các y u t c nh tranh, ti n t i s bình ng gi a khu v c công l p và khu v c ngoài công l p trong vi c cung ng các d ch v công. Chương trình này t p trung vào vi c c i cách các ơn v s nghi p công l p thu c các lĩnh v c: giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, khoa h c và công ngh , th d c th thao, lao ng – xã h i, d ch v th y s n, nông nghi p, tư pháp. N i dung c a Chương trình d ki n ư c c th hóa thông qua các án sau: - Xác nh v trí, vai trò và hoàn thi n mô hình t ch c, qu n lý i v i các ơn v s nghi p d ch v công theo hư ng nâng cao tính t ch , t ch u trách nhi m. - i m i, hoàn thi n h th ng chính sách phát tri n và cơ ch qu n lý nhà nư c i v i ho t ng cung ng d ch v công c a các ơn v s nghi p công l p. - S p x p l i các ơn v s nghi p d ch v công thu c các B , ngành, a phương. S n phNm c a các án là các văn b n quy ph m pháp lu t c n ban hành, ho c s a i, b sung. B N i v là cơ quan ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các
 3. B , ngành có liên quan t ch c th c hi n các n i dung c a Chương trình sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Th i gian th c hi n t nay n quý IV/2010. Ngày 13/9/2006 B N i v ã trình Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình. Hi n nay, theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , B N i v ang ph i h p v i Văn phòng Chính ph ch nh s a, b sung, hoàn ch nh các n i dung c a d th o Chương trình và s trình l i Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Ny nhanh vi c th c hi n c i cách các ơn v s nghi p công l p m t cách thi t th c, Th tư ng Chính ph ã yêu c u các B , ngành và a phương ph i khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP, Ngh nh s 43/2006/N -CP, Ngh nh s 115/2005/N -CP. ng th i yêu c u các B Y t , Giáo d c và ào t o, Khoa h c và Công ngh , Văn hóa Thông tin, Lao ng – Thương binh và Xã h i, y ban Th d c Th thao ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính xây d ng án thí i m c i cách ơn v s nghi p d ch v công trên lĩnh v c qu n lý c a mình, trình Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph trong tháng 6 năm 2007. Tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , lãnh o B N i v ã ti n hành nghe các B nêu trên báo cáo tình hình th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph . N i dung thí i m theo t ng lĩnh v c và vi c l a ch n c th các t ch c, ơn v nào thí i m tri n khai s ư c các B qu n lý ngành báo cáo c th . B N i v , theo nhi m v ư c phân công, s t ng h p chung và báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph . 1.3. V s p x p các t ch c s nghi p thu c các B , ngành: ã ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng án s p x p các t ch c s nghi p thu c các B , ngành ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. ây s là cơ s các B , ngành xây d ng quy ho ch m ng lư i i v i các t ch c s nghi p cũng như xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích Ny m nh XHH phù h p v i ngành, lĩnh v c mà mình qu n lý. n nay ã có m t s B ã ti n hành s p các ơn v s nghi p công l p theo lĩnh v c mà B qu n lý, ã trình và ư c Th tư ng Chính ph phê duy t như: B Tài nguyên và Môi trư ng: Quy t nh s 1238/Q -TTg ngày 18/9/2006 v vi c s p x p, i m i t ch c và ho t ng c a các vi n khoa h c và công ngh thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, Quy t nh s 172/2004/Q -TTg ngày 29/9/2004 v vi c phê duy t phương án s p x p và nh hư ng phát tri n các trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; B Văn hóa – Thông tin: Quy t nh s 156/2005/Q -TTg ngày 23/6/2005 phê duy t quy ho ch t ng th h th ng b o tàng Vi t Nam n năm 2020, Quy t nh s 340/2005/Q -TTg ngày 20/12/2005 v vi c s p x p, t ch c l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Văn hóa – Thông tin; … Vi c s p x p các ơn v s nghi p c a các B , ngành s ư c ti n hành tri t , ng b v i vi c xây d ng các Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Hi n t i, các cơ quan này ang khNn trương cùng B N i v tri n khai và s hoàn thi n văn b n trình Chính ph trong tháng 11/2007. 1.4. V chính sách tinh gi n biên ch :
 4. T i Ngh quy t s 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007, Chính ph ã giao cho B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, trình Chính ph trong Quý II/2007 chính sách v tinh gi n biên ch i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Tri n khai Ngh quy t s 07/2007/NQ-CP c a Chính ph , B N i v ã khNn trương ph i h p v i các B , ngành, oàn th có liên quan xây d ng d th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch . N i dung cơ b n c a Ngh nh này là quy nh chính sách tinh gi n biên ch i v i cán b , công ch c, viên ch c do s p x p t ch c, biên ch trong các cơ quan ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c và các oàn th chính tr - xã h i t Trung ương n c p huy n, m t s ch c danh qu n lý doanh nghi p trong các công ty nhà nư c th c hi n c ph n hóa, giao, bán, gi i th , phá s n ho c chuy n thành công ty trách nhi m h u h n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p năm 2005. Vi c Chính ph ban hành chính sách tinh gi n biên ch i v i nh ng ngư i dôi dư giúp cho các cơ quan, ơn v s nghi p tri n khai t t Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch , và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c, Ngh nh s 43/2006/N - CP ngày 23/4/2006 quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p, Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/5/2006 v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p. ng th i, t o i u ki n thu n l i cho vi c s p x p l i t ch c, biên ch c a các cơ quan nhà nư c, nâng cao hi u qu ho t ng c a b máy nhà nư c. Ngày 08/8/2007 Chính ph ã ban hành Ngh nh s 132/2007/N -CP v chính sách tinh gi n biên ch . Ti p ó, ngày 24/9/2007 B N i v và B Tài chính ã ban hành Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BNV-BTC hư ng d n th c hi n Ngh nh s 132/2007/N -CP. tri n khai th c hi n, trong tháng 10/2007 v a qua, B N i v và B Tài chính ã t ch c t p hu n, hư ng d n th c hi n cho t t c các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1.5. V qu n lý, s d ng cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p công l p: B N i v m t m t ti p t c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n, tri n khai Pháp l nh cán b công ch c, theo hư ng c th hóa theo t ng ngành, lĩnh v c s nghi p, ng th i, cũng trình ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n s a i, b sung m t s quy nh phù h p v i ch trương Ny m nh vi c giao quy n t ch cho các ơn v s nghi p, góp ph n thúc Ny xã h i hóa các lĩnh v c s nghi p, t o ti n cho s bình ng trong qu n lý, s d ng i ngũ viên ch c và ngư i lao ng c a các cơ s s nghi p ngoài công l p v i các ơn v s nghi p công l p. B N i v xin ư c báo cáo tóm lư c m t s n i dung, nhi m v chính ã, ang tri n khai liên quan n vi c xây d ng các cơ ch , chính sách v qu n lý, s d ng cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p, c th như sau:
 5. a) Xây d ng và trình Chính ph , ban hành Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23/10/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c. B N i v ã ban hành Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 hư ng d n Ngh nh 121/2006/N -CP. N i dung s a i, b sung theo hư ng giao quy n t ch nhi u hơn cho các ơn v công l p, ó là: - Quy n t ch c a các ơn v s nghi p trong tuy n d ng viên ch c: ư c quy t nh theo hình th c thi tuy n ho c xét tuy n; ư c b nhi m ng ch, chuy n lo i viên ch c; khen thư ng, k lu t; ch thôi vi c, i u ng, luân chuy n. - Quy nh rõ hơn trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B N i v và các B qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành v các n i dung: xây d ng và ban hành cơ c u ng ch viên ch c; quy ch ánh giá viên ch c chuyên ngành, quy nh n i dung và hình th c tuy n d ng viên ch c, nâng ng ch viên ch c. - T o cơ ch ký h p ng làm vi c theo hư ng linh ho t hơn, gi m các quy nh hành chính nâng cao tính t ch báo cáo các ơn v s nghi p, ng th i nâng cao trách nhi m c a viên ch c. b) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành các ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i viên ch c thu c các lĩnh v c y t , giáo d c và ào t o, văn hóa – thông tin, th thao. ng th i ph i h p v i B Tài chính và B qu n lý ngành ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . c) B trư ng B N i v ã ban hành các quy t nh quy nh ch c danh, tiêu chuNn nghi p v c a các ng ch viên ch c s nghi p theo các chuyên ngành. d) Ph i h p v i các B qu n lý ngành ban hành các quy nh v tuy n d ng, s d ng i ngũ viên ch c chuyên ngành v i các n i dung: hình th c, n i dung tuy n d ng viên ch c theo hình th c thi tuy n; hình th c, n i dung thi nâng ng ch; phân c p qu n lý viên ch c chuyên ngành i v i các cơ s s nghi p thu c B qu n lý; quy ch ánh giá viên ch c chuyên ngành. 2. Nh ng nhi m v ã và ang tri n khai th c hi n xã h i hóa trên các lĩnh v c y t , văn hóa và giáo d c: 2.1. V lĩnh v c y t : a) V t ch c b máy và biên ch : - V ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch : + ã ph i h p v i B Y t ban hành Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV hư ng d n m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c (g m: các cơ s khám, ch a b nh c a các b nh vi n; Vi n, Trung tâm nghiên c u có giư ng b nh); các cơ s y t d phòng và các tr m y t xã, phư ng, th tr n). + ã ph i h p v i B Y t ban hành Thông tư s 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 hư ng d n v hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân. Vi c ban
 6. hành Thông tư này s t o i u ki n thu n l i cho cá nhân, doanh nghi p v th t c m các cơ s y, dư c tư nhân. - V cơ ch t ch : ang ph i h p v i B Y t xây d ng và ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và cán b , viên ch c i v i các ơn v s nghi p công l p c a ngành y t (Thông tư này do B Y t ch trì xây d ng). tri n khai th c hi n, B Y t ã thành l p Ban So n Th o v i s tham gia c a B N i v , B Tài chính. n nay, d th o cơ b n ã hoàn ch nh. Tinh th n chung v giao quy n t ch cho các ơn v s nghi p y t c a Thông tư này là: + V th c hi n nhi m v : Ngoài các nhi m v do cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao, cơ s y t có quy n ký k t các h p ng v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c v nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c công ngh , phòng ch ng d ch b nh, khám ch a b nh và các h p ng kinh t khác, các ho t ng liên doanh, liên k t trên cơ s ơn v t th a thu n, phù h p v i ch c năng, nhi m v lĩnh v c chuyên môn c a ơn v và theo úng quy nh c a pháp lu t. i v i các ơn v t b o m m t ph n và t b o m toàn b chi phí ho t ng ư c quy t nh mua s m tài s n, u tư xây d ng cơ s v t ch t, tham d u th u các ho t ng d ch v . + V t ch c b máy: Cơ s y t ư c quy n quy t nh thành l p các khoa phòng qu n lý và chuyên môn th c hi n nhi m v nhà nư c giao; ư c thành l p, t ch c l i, gi i th các t ch c s nghi p và t ch c khác thu c ơn v cung c p d ch v phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao. + V biên ch : Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, Th trư ng ơn v xây d ng k ho ch biên ch hàng năm c a ơn v , xác nh s lư ng biên ch c n thi t, xác nh cơ c u viên ch c và quy t nh s biên ch (không th p hơn 5% nh m c nhà nư c giao quy nh t i Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV); Th trư ng ơn v ư c quy n quy t nh ký h p ng thuê khoán i v i nh ng công vi c không c n thi t b trí biên ch thư ng xuyên, ký h p ng lao ng và các hình th c h p tác khác v i chuyên gia, nhà khoa h c trong và ngoài nư c. + V qu n lý và s d ng cán b , viên ch c: Th trư ng ơn v ư c quy n quy t nh: tuy n d ng viên ch c b ng hình th c thi tuy n ho c xét tuy n tùy theo c i m chuyên môn c a t ng lĩnh v c; t ch c tuy n d ng và ký h p ng làm vi c v i viên ch c; ti p nh n viên ch c tương ương ng ch bác s chính tr xu ng; c cán b , viên ch c và c p Trư ng và c p Phó c a ơn v do mình qu n lý i h c t p ào t o trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c và cho t ch c các ch c danh lãnh o c a các t ch c tr c thu c; b nhi m ng ch, chuy n ng ch, phân công công tác, i u ng, bi t phái, nâng b c lương thư ng xuyên và trư c th i h n, ph c p thâm niên vư t khung, ngh hưu, thôi vi c, nh n xét ánh giá, công nh n danh hi u lao ng tiên ti n, lao ng xu t s c, chi n sĩ thi ua c p cơ s và t ng gi y khen, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c thNm quy n qu n lý t ng ch bác s chính tr xu ng. b) V qu n lý cán b , viên ch c và ngư i lao ng:
 7. - Ph i h p v i B Y t ban hành văn b n quy nh hình th c, n i dung tuy n d ng viên ch c theo hình th c xét tuy n và phân c p tuy n d ng viên ch c ngành y t (Quy t nh s 49/2005/Q -BYT ngày 30/12/2005 c a B trư ng B Y t ). - S a i, b sung ch c danh tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c chuyên ngành y t (Quy t nh s 28/2005/Q -BNV ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c y t công c ng; Quy t nh s 41/2005/Q -BNV ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch y t i u dư ng). - Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 276/2005/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , viên ch c t i các cơ s y t c a nhà nư c và tri n khai th c hi n ã ph i h p v i B Y t , B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch s 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC hư ng d n th c hi n Quy t nh s 276/2005/Q -TTg. 2.2. V lĩnh v c văn hóa – th thao và du l ch: a) V t ch c b máy và biên ch : - V s p x p các t ch c s nghi p thu c ngành văn hóa, thông tin: + ã ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin (nay là B Văn hóa – Th thao và Du l ch) xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 156/2005/Q -TTg ngày 23/6/2005 phê duy t quy ho ch t ng th h th ng b o tàng Vi t Nam n năm 2020, Quy t nh s 340/2005/Q -TTg ngày 20/12/2005 v vi c s p x p, t ch c l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Văn hóa – Thông tin. ây s là cơ s B Văn hóa – Th thao và Du l ch xây d ng quy ho ch m ng lư i i v i các t ch c s nghi p và các cơ ch , chính sách khuy n khích Ny m nh XHH phù h p v i ngành, lĩnh v c qu n lý. + ang ph i h p v i B Văn hóa – Th thao và Du l ch xây d ng Ngh nh hư ng d n t ch c và qu n lý thư vi n tư nhân “có ph c v c ng ng”. - V cơ ch t ch : ang ph i h p v i B Văn hóa – Th thao và Du l ch xây d ng và ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và cán b , viên ch c i v i các ơn v s nghi p công l p c a ngành. Thông tư này cũng do B Văn hóa – Th thao và Du l ch ch trì xây d ng. tri n khai th c hi n, B Văn hóa – Th thao và Du l ch ã thành l p Ban So n th o v i s tham gia c a B N i v , B Tài chính. n nay, d th o ang ư c hoàn ch nh. Tuy nhiên, do vi c h p nh t y ban Th d c Th thao v i B Văn hóa – Thông tin, nên có m t s vi c 2 B trư c ây ã, ang tri n khai nay ph i xem xét, t ch c l i cho phù h p cho nên ti n xây d ng và ban hành văn b n b ch m. b) V qu n lý cán b , viên ch c và ngư i lao ng:
 8. - Ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin và các B , ngành nghiên c u xác nh tu i ngh c a di n viên th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c này. Hi n nay, án này ang ư c B Văn hóa – Th thao và Du l ch trình Th tư ng Chính ph . - Ph i h p v i y ban Th d c Th thao ban hành Quy ch tuy n d ng viên ch c th thao (Quy t nh s 2033/2006/Q -UBTDTT ngày 28/11/2006). - S a i, b sung ch c danh tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c chuyên ngành văn hóa – thông tin (Quy t nh s 61/2005/Q -BNV ban hành t m th i ch c danh và mã s ng ch m t s ng ch viên ch c ngành giáo d c và ào t o, văn hóa – thông tin). - Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 180/2006/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh và b i dư ng i v i lao ng bi u di n ngh thu t ngành văn hóa – thông tin và tri n khai th c hi n ã ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin, B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch s 94/2006/TTLT- BVHTT-BNV-BTC hư ng d n th c hi n Quy t nh s 180/2006/Q -TTg. 2.3. V lĩnh v c giáo d c và ào t o, d y ngh : a) V t ch c b máy và biên ch : + ã ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ban hành Thông tư liên t ch s 35/2006/TTLT-BGD T-BNV hư ng d n nh m c biên ch viên ch c các cơ s giáo d c ph thông công l p. + ang ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành Thông tư hư ng d n v : nh m c biên ch i v i các cơ s giáo d c m m non (Thông tư liên t ch này cơ b n ã hoàn ch nh, lãnh o 2 B chuNn b ký ban hành); nh m c biên ch i v i các trư ng chuyên (kh i giáo d c ph thông) và các trư ng chuyên, trư ng chuyên bi t. + ang ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành Thông tư hư ng d n chuy n i lo i hình cơ s giáo d c m m non t bán công sang tư th c. - V cơ ch t ch : ang ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và cán b , viên ch c i v i các ơn v s nghi p công l p c a ngành giáo d c. Thông tư này do B Giáo d c và ào t o ch trì xây d ng. tri n khai th c hi n, B Giáo d c và ào t o ã thành l p Ban So n th o v i s tham gia c a B N i v , B Tài chính. n nay, d th o cơ b n ã hoàn ch nh s p t i 2 B có th ký ban hành. Tuy nhiên, qua báo cáo c a B Giáo d c và ào t o cũng nêu m t s khó khăn, vư ng m c nh hư ng t i ti n xây d ng Thông tư liên t ch, ó là: + ThNm quy n v t ch c b máy, biên ch , qu n lý viên ch c và tài chính i v i các c p h c, ngành h c c a B Giáo d c và ào t o g n như không có trong khi i
 9. tư ng áp d ng c a Thông tư liên t ch l i quá r ng (t giáo d c m m non n ào t o i h c). Có nh ng quy n c n ư c phân c p nhưng Thông tư c a các B không thNm quy n, như: t ch v nh m c làm vi c; ch tr lương vư t gi , … + Nhi u văn b n pháp quy v lĩnh v c giáo d c và ào t o như: i u l trư ng i h c, nh m c biên ch , quy nh ch công tác, … i v i các c p h c, ngành h c có liên quan t i phân c p cho các cơ s giáo d c ang trong quá trình s a i; m t s quy nh chung v phân c p t ch v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch qu n lý viên ch c và tài chính ã ư c quy nh t i các ngh nh và thông tư c a B N i v , B Tài chính và trong i u l c a các lo i hình trư ng, nên c n ư c nghiên c uk x lý ng b , th ng nh t. - V vi c thành l p các trư ng i h c, trư ng cao ng ngoài công l p: Theo th ng kê c a B N i v , k t khi có Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP, B N i v ã tham gia v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh ho c B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh (các trư ng cao ng) thành l p ư c 90 trư ng i h c, cao ng ngoài công l p. Trong ó có: 33 trư ng i h c (thành l p m i 8 trư ng, nâng c p t cao ng lên i h c 25 trư ng); 57 trư ng cao ng (thành l p m i 12 trư ng, nâng c p t trung c p lên cao ng 45 trư ng). b) V qu n lý cán b , viên ch c và ngư i lao ng: - B trư ng B N i v ã ban hành Quy t nh s 06/2006/Q -BNV ngày 21/3/2006 v quy ch ánh giá, x p lo i giáo viên m m non và giáo viên ph thông công l p. - Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng thông tư hư ng d n vi c tuy n d ng giáo viên trong các trư ng i h c và cao ng (hi n văn b n ang ư c hoàn ch nh ban hành). - Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, s a i, b sung tiêu chuNn ch c danh giáo viên d y ngh , … (văn b n này s ư c ban hành vào cu i năm 2007). - S a i, b sung ch c danh tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c chuyên ngành giáo d c và ào t o (Quy t nh s 61/2005/Q -BNV ban hành t m th i ch c danh và mã s ng ch m t s ng ch viên ch c ngành giáo d c và ào t o, văn hóa – thông tin). - Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 244/2005/Q -TTg ngày 06/10/2005 v ch ph c p ưu ãi i v i nhà giáo ang tr c ti p gi ng d y trong các cơ s giáo d c công l p và tri n khai th c hi n ã ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch s 01/2006/TTLT- BGD& T-BNV-BTC hư ng d n th c hi n Quy t nh s 244/2005/Q -TTg. - Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o xây d ng Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chuNn, th t c b nhi m và mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư theo hư ng giao cho các cơ s giáo d c i h c b nhi m ng ch theo quy nh v ngành ngh và quy mô ào t o thay th Ngh nh s 20/2001/N -CP ngày
 10. 17/5/2001 quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m và mi n nhi m các ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 3. ánh giá chung sau 2 năm tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP: 3.1. Nh ng m t ư c: a) Nh ng cơ ch , chính sách, nh ng nhi m v mà B N i v ã trình ban hành, ban hành theo thNm quy n ho c ph i h p v i các B qu n lý nhà nư c các lĩnh v c s nghi p ban hành th i gian qua nêu trên t i Báo cáo này v : xây d ng các cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính; v s p x p và c i cách các ơn v s nghi p d ch v công; v chính sách tinh gi n biên ch và v qu n lý, s d ng cán b , viên ch c i v i các ơn v s nghi p công l p chưa ph i là các quy ph m pháp lu t y , áp ng tr c ti p cho vi c phát tri n xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao; chưa ph i là căn c pháp lý có th chuy n ngay các ơn v s nghi p công l p sang ngoài công l p, vì làm ư c vi c này, còn liên quan n r t nhi u cơ ch , chính sách khác mà Chính ph , Th tư ng Chính ph và các B ph i ban hành và tri n khai ng b . Nhưng có th xem ây là cơ s pháp lý ban u, là bư c m góp ph n thúc Ny xã h i hóa các lĩnh v c s nghi p. M t s quy nh có th xem là căn c các ơn v s nghi p ngoài công l p nghiên c u, áp d ng th c hi n. T o ti n cho các cơ s s nghi p ngoài công l p phát tri n và ho t ng d n t i bình ng v i các ơn v s nghi p công l p. b) Qua báo cáo vi c tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các B , B N i v nh n th y ã có s chuy n bi n trong qu n lý, ó là: ã d n phân nh rõ hơn ch c năng, nhi m v c a cơ quan hành chính và các ơn v s nghi p; trao quy n t ch m nh hơn v nhi m v , v biên ch và v tài chính. Các ơn v ư c giao t ch bư c u ã ti n hành s p x p t ch c b máy, lao ng theo hư ng tinh g n, hi u qu , kh c ph c trùng l p; xây d ng cơ c u, tiêu chuNn ch c danh viên ch c và trình chuyên môn, nghi p v , ký k t h p ng lao ng phù h p v i yêu c u nhi m v . 3.2. Nh ng khó khăn, vư ng m c và nguyên nhân: Như trên ã nêu, Ny m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao theo tinh th n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP, chuy n d n các cơ s d ch v công l p sang ngoài công l p thì m t trong nh ng bư c i quan tr ng và trư c h t là ph i th c hi n t t vi c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p công l p trên các m t: v th c hi n nhi m v , v qu n lý t ch c b máy và biên ch v tài chính. Tuy nhiên, tri n khai th c hi n vi c này th i gian qua còn ch m, chưa có bư c chuy n cơ b n. Có nhi u nguyên nhân, nhưng theo B N i v t p trung vào m t s nguyên nhân chính sau: a) Các B qu n lý ngành, lĩnh v c ch m ban hành văn b n hư ng d n th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch iv i các ơn v s nghi p công l p theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP. b) M t s a phương chưa th c s quan tâm ch o công tác tri n khai vi c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p tr c thu c; Nhi u ơn
 11. v s nghi p cũng chưa ch ng xây d ng phương án t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v mình trình c p có thNm quy n phê duy t; m t b ph n cán b , viên ch c và ngư i lao ng t i các ơn v s nghi p công l p còn nh n th c chưa y v m c ích, yêu c u, n i dung v th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m, v n còn mang n ng tâm ký trông ch vào bao c p c a nhà nư c, e ng i khi cơ ch qu n lý thay i, … c) Các ơn v s nghi p còn túng túng khi th c hi n các nh m c, tiêu chuNn ngành. Nguyên nhân do m t s quy nh v tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t ã l c h u, ch m s a i, ch ng h n như: nh m c gi gi ng; nh m c biên ch theo ngành, lĩnh v c s nghi p, ... T ó, h n ch tính t ch v tài chính i v i các ơn v s nghi p. d) Nhi u chính sách là ti n , là i u ki n quan tr ng th c hi n vi c giao quy n t ch cho các ơn v s nghi p chưa ư c s a i, b sung cho phù h p, như: ch thu h c phí, vi n phí ư c ban hành t năm 1998, … ) Vi c nghiên c u, xây d ng và ban hành các văn b n quy nh tiêu chí c th ánh giá ch t lư ng c a ho t ng s nghi p, m c hoàn thành nhi m v c a các ơn v s nghi p khi ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m còn lúng túng, chưa thành h th ng tiêu chí, tiêu chuNn (hi n nay m t s B qu n lý các lĩnh v c s nghi p m i ang trong quá trình nghiên c u, xây d ng văn b n). II. PHƯƠNG HƯ NG VÀ M T S KI N NGHN TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 05/2005/NQ-CP: 1. Nh ng nhi m v , cơ ch , chính sách B N i v ti p t c th c hi n và ban hành liên quan n tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP: tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP theo yêu c u c a Chính ph , t i ây B N i v s ti p t c th c hi n m t s nhi m v theo ch c năng, nhi m v và theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , c th như sau: 1.1. Tham gia, ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng các cơ ch , chính sách v xã h i hóa trong ho t ng s nghi p theo ngành, lĩnh v c mà các B ã và ang tri n khai th c hi n theo úng ch c năng, nhi m v và phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 1.2. Ph i h p v i các B có ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các lĩnh v c s nghi p khNn trương xây d ng và ban hành văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 23/4/2006 v giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và nhân s cho các ơn v s nghi p công l p theo t ng lĩnh v c s nghi p. 1.3. Ti p t c ôn c và tham gia ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng án s p x p các t ch c s nghi p thu c các B , ngành ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Nhi m v này s ư c ti n hành ng th i v i vi c xây d ng Ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , ngành.
 12. 1.4. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan tri n khai th c hi n Chương trình c i cách các ơn v s nghi p d ch v công sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 1.5. Nghiên c u s a i, b sung h th ng ch c danh, tiêu chuNn nghi p v c a các lĩnh v c s nghi p làm căn c các ơn v s nghi p (c công l p và ngoài công l p) th c hi n vi c tuy n d ng, ánh giá, nâng cao ch t lư ng i ngũ. 1.6. Ph i h p v i các B , ngành ban hành quy ch ánh giá viên ch c ngành y t , văn hóa, th d c th thao, giáo d c và ào t o. 1.7. Tri n khai xây d ng án v cơ ch tuy n d ng và s d ng viên ch c trong các ơn v s nghi p giáo d c và ào t o, y t , văn hóa – du l ch và th thao công l p khi chuy n sang ngoài công l p và các cơ s s nghi p ngoài công l p. Hình th c văn b n là Ngh nh c a Chính ph . Tuy nhiên, ây là m t án l n và m i, chưa có căn c pháp lý cao hơn quy nh nên c n ư c nghiên c u k và xin ý ki n c a y ban Thư ng v Qu c h i có căn c pháp lý th c hi n (th i gian d ki n trình Chính ph xin ý ki n c a y ban Thư ng v Qu c h i là tháng 6/2008). 2. M t s ki n ngh : 2.1. ngh các B qu n lý nhà nư c các lĩnh v c s nghi p khNn trương xây d ng và ban hành các quy ch , quy chuNn, i u ki n thành l p và ho t ng, các ch c danh, tiêu chuNn v nhân s , cơ s v t ch t i v i các cơ s ngoài công l p; xây d ng l trình th c hi n t nay n năm 2010; hư ng d n chuy n i các cơ s công l p, bán công sang lo i hình dân l p, tư nhân ho c ho t ng theo cơ ch doanh nghi p. 2.2. Các B qu n lý nhà nư c v lĩnh v c s nghi p ( c bi t là B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hóa, Th thao và Du l ch) v i vai trò ch trì, ph i h p v i B N i v c n Ny nhanh ti n xây d ng và ban hành thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n vi c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch i v i các ơn v s nghi p theo ngành, lĩnh v c qu n lý nhà nư c các ơn v s nghi p công l p th c hi n ng b v i cơ ch t ch v tài chính. 2.3. B Giáo d c và ào t o, B Y t c n s m trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ch thu h c phí, vi n phí m i theo hư ng t ng bư c tính toán y các chi phí cơ b n; phù h p v i kh năng huy ng các ngu n l c c a xã h i, phù h p v i a i m c a t ng vùng, t ng a phương và t ng giai o n. Song song v i ch thu h c phí, vi n phí m i, c n xây d ng và trình Chính ph , Th tư ng ban hành ch mi n, gi m h c phí, vi n phí theo hư ng nhà nư c h tr tr c ti p cho ngư i hư ng th là i tư ng chính sách xã h i, ngư i nghèo, không phân bi t công l p v i ngoài công l p. 2.4. B Tài chính và B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c s nghi p ti p t c khNn trương xây d ng và ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách liên quan n Ny m nh xã h i hóa các ho t ng s nghi p như: các cơ ch h tr u tư, cơ ch tài chính, tín d ng, thu ; các chính sách ưu ãi v t ai i v i các lĩnh v c xã h i hóa
 13. theo hư ng th c hi n mi n ti n s d ng t, thuê t i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n; công khai, ơn gi n hóa các th t c giao t, cho thuê t. ng th i x lý kiên quy t, d t i m tình tr ng l n chi m, s d ng t sai m c ích. 2.5. y ban nhân dân các a phương t o i u ki n h tr t i a cho các cơ s ngoài công l p theo hư ng i u ch nh quy ho ch t ai ưu tiên qu t cho vi c xây d ng các cơ s giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao công l p và ngoài công l p; ban hành các chính sách, ch ưu ãi khuy n khích, Ny m nh và m r ng các hình th c xã h i hóa trên a bàn. 2.6. Chính ph , Th tư ng Chính ph , B N i v và các B liên quan c n s a i, b sung ho c ban hành m i các chính sách i v i i ngũ cán b , viên ch c và ngư i lao ng th c hi n s bình ng gi a khu v c công l p và ngoài công l p v thi ua khen thư ng, v công nh n các danh hi u nhà nư c; v ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v ; v ti p nh n, i u ng cán b , viên ch c t khu v c công l p sang ngoài công l p và ngư c l i, hư ng t i xóa b khái ni m “biên ch ” i v i các ơn v s nghi p công l p, chuy n sang ch h p ng lao ng dài h n. 2.7. Song song v i vi c xây d ng và ban hành văn b n hư ng d n Ngh nh s 43/2006/N -CP, các B qu n lý nhà nư c v lĩnh v c s nghi p c n ti n hành rà soát l i các tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t, nghiên c u s a i, b sung cho phù h p làm căn c cho các ơn v s nghi p công l p th c hi n quy n t ch . 2.8. Các B , ngành, a phương cũng c n khNn trương ban hành các tiêu chí ánh giá m c th c hi n nhi m v ư c giao. ây s là căn c ánh giá k t qu ho t ng c a các ơn v s nghi p công l p nói chung cũng như là căn c t ng ơn v s nghi p xây d ng h th ng ánh giá k t qu ho t ng i v i m i cán b , viên ch c và ngư i lao ng trong ơn v mình. 2.9. V a qua, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08/8/2007 v chính sách tinh gi n biên ch , B N i v cùng v i B Tài chính ã ban hành Thông tư liên t ch s 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 132/2007/N -CP. ây là m t căn c các ơn v s nghi p công l p s p x p, ki n toàn t ch c b máy, b trí l i lao ng trong ơn v cho phù h p, hi u qu . Vì v y, ngh các B , ngành, a phương và các ơn v s nghi p công l p c n t ch c nghiên c u, quán tri t và ch o, hư ng d n các ơn v s nghi p công l p thu c quy n qu n lý t ch c th c hi n. 2.10. Ti p t c Ny m nh c i cách th t c hành chính; quy nh rõ ràng, công khai các th t c hành chính; ơn gi n hóa và gi m b t các th t c không c n thi t, xây d ng cơ ch qu n lý và t ch c th c hi n theo hư ng m t c a, m t u m i t o i u ki n thu n l i nh t cho ngư i dân cũng như các doanh nghi p. ng th i cũng x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c có hành vi tiêu c c, vô trách nhi m. Trên ây m t s n i dung chính v tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B N i v th i gian qua, xin báo cáo trình Th tư ng Chính ph .
 14. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên -B Yt ; - B Văn hóa – Th thao và Du l ch; - B Lao ng – Thương binh và Xã h i; - B Giáo d c và ào t o; - Lưu: VT, TCBC. Thang Văn Phúc
Đồng bộ tài khoản