Báo cáo số 3515/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Báo cáo số 3515/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 3515/BC-BYT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1), tình hình dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 3515/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 3515/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo Báo cáo s 434/BC-BYT ngày 15/5/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), tình hình d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 18/5/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG Ã TRI N KHAI 1. Cúm A(H1N1) 1.1. Tình hình d ch Tính n ngày 18 ngày 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 39 nư c chính th c thông báo ghi nh n 8.480 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó 73 trư ng h p t vong, c th : TT Nư c Trư ng TH(+) TT Nư c Trư ng TH(+)t h p (+) t vong h p (+) vong 1. Mexico 2.895 66 22. Cu Ba 3 0 2. M 4.714 4 23. Hàn Qu c 3 0 3. Canada 496 1 24. Na Uy 2 0 4. Costa Rica 9 1 25. Thái Lan 2 0 5. Tây Ban Nha 103 0 26. Ph n Lan 2 0 6. Anh 82 0 27. an M ch 1 0 7. Panama 54 0 28. Áo 1 0 8. Pháp 14 0 29. Th y sĩ 1 0 9. c 14 0 30. Argentina 1 0 10. Colombia 11 0 31. Australia 1 0 11. Italia 9 0 32. Ireland 1 0 12. New Zealand 9 0 33. B ào Nha 1 0
  2. 13. Brazil 8 0 34. Ba Lan 1 0 14. Israel 7 0 35. Pê ru 1 0 15. Nh t B n 7 0 36. Th Nhĩ Kỳ 1 0 16. Trung Qu c 5 0 37. Malaysia 2 0 17. B 4 0 38. Ecuador 1 0 18. El Salvador 4 0 39. n 1 0 19. Hà Lan 3 0 20. Guatemala 3 0 21. Th y i n 3 0 T ng c ng 8.480 73 T ngày 16-18/5/2009, trên th gi i ã ghi nh n 1.983 trư ng h p m c, có 06 nư c m i xác nh n có b nh nhân cúm A(H1N1) g m: n , Ecuador, Malaysia, Th Nhĩ Kỳ, Pê Ru, B . Trong tu n g n ây, trung bình m i ngày ghi nh n b sung kho ng 586 trư ng h p dương tính v i cúm A (H1N1), có thêm 01 nư c xác nh n có trư ng h p xác nh dương tính v i cúm A(H1N1) T i Nh t B n, theo hãng tin Kyodo, ã có hi n tư ng lây truy n t ngư i sang ngư i t i các trư ng h c Osaka và Hyogo, Chính ph Nh t B n ã óng c a trư ng h c và tri n khai các bi n pháp nh m ngăn ch n s lây lan c a vi rút t i c ng ng. Trong 3 ngày 16-18/05/2009, t i 16 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, H i Phòng, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Qu ng Ngãi) ã giám sát 40.485 hành khách nh p c nh trong ó có 1.161 hành khách t M , 442 hành khách t Mexico và 9.696 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 16 trư ng h p nghi ng (N i Bài: 4, Tân Sơn Nh t: 12) Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 302.369 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 55 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly và xét nghi m k p th i, k t qu u âm tính v i cúm A(H1N1). T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). 1.2. Các ho t ng ã tri n khai t 16-18/5/2009: –Ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i và giám sát ch t ch các trư ng h p nghi ng t i Vi t Nam, chú tr ng t i các c a khNu qu c t . –Các V , C c trong B Y t ti p t c xây d ng, b sung k ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam. –Ngày 17/5/2009, S Y t TP. Hà N i t ch c di n t p tình hu ng các ơn v áp ng v i trư ng h p cúm A(H1N1) xâm nh p vào Vi t Nam qua c a khNu qu c t N i Bài.
  3. –Ph i h p ch t ch v i WHO trao i thông tin và các bi n pháp phòng ch ng i d ch trong khu v c và trên th gi i. 2. D ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t 2.1. Tình hình d ch –Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 16-18/5/2009 có 22 trư ng h p tiêu ch y dương tính v i phNy khuNn t t i t nh B c Ninh (16), Thái Bình (3), Nam nh (1), Hà Nam (1), Hòa Bình (1) trong s 141 trư ng h p tiêu ch y c p ư c báo cáo t i 8 t nh, thành ph . –Theo i u tra h i c u c a C c Y t d phòng và Môi trư ng, có 01 trư ng h p t vong t i t nh Ninh Bình ngày 12/5/2009: b nh nhân nam, 50 tu i xóm 7, xã Lai Thành, huy n Kim Sơn, t nh Ninh Bình. B nh nhân có ti n s nghi n rư u, kho ng 3 gi ngày 12/5/2009 b nh nhân au b ng và tiêu ch y, nhà không i u tr gì, chuy n vào b nh vi n huy n Kim Sơn lúc 16 gi cùng ngày trong tình tr ng suy ki t, m t nư c n ng. B nh nhân t vong vào 19 gi 40 phút cùng ngày 12/5/2009. K t qu xét nghi m dương tính v i phNy khuNn t . –Tính t ngày 20/4/2009 n 18/5/2009 c nư c ã ghi nh n 53 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t 11 t nh, thành ph , c th : TT Tên t nh Th i gian TH lâm S ca S m c S (+) S (+) xu t hi n sàng t dương c ng c ng t d ch u ngày 16- tính t 16- d n d n vong tiên 18/5/2009 18/5/2009 1 Hà N i 09/4/2009 82 0 347 4 0 2 H i Phòng 03/5/2009 13 0 41 4 0 3 B c Ninh 02/5/2009 29 16 97 26 0 4 Thanh Hóa 02/5/2009 9 0 23 7 0 5 Nam nh 08/5/2009 3 1 6 2 0 6 H i Dương 12/5/2009 0 0 12 2 0 7 Qu ng Ninh 10/5/2009 0 0 1 1 0 8 Ninh Bình 12/5/2009 0 0 2 2 1 9 Hà Nam 11/5/2009 1 1 1 1 0 10 Hòa Bình 13/5/2009 1 1 1 1 0 11 Thái Bình 12/5/2009 3 3 3 3 0 C ng 141 22 534 53 1 2.2. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai –B Y t ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch trên ph m vi c nư c, lưu ý các a phương có d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t cũ; phát hi n s m và x lý tri t
  4. d ch. T i các a phương có trư ng h p nghi ng , x lý như nh ng trư ng h p tiêu ch y c p do phNy khuNn t . –Ngày 15/5/2009, oàn công tác c a C c Y t d phòng và Môi trư ng ki m tra vi c phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t và d ch cúm A(H1N1) t i t nh Ninh Bình. –B Y t thành l p 05 oàn công tác ki m tra vi c th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công i n s 732/C -TTg ngày 14/5/200905, 03 oàn công tác liên ngành v V sinh an toàn th c phNm ki m tra công tác an toàn v sinh th c phNm t i các t nh có nguy cơ lây lan phNy khuNn t cao. –Ngày 16/5/2009, S Y t TP. Hà N i ph i h p v i các ngành liên quan t ch c ki m tra công tác v sinh an toàn th c phNm t i xã Dương N i, qu n Hà ông, Hà N i, ã yêu c u ình ch ho t ng kinh doanh các cơ s ch bi n th c phNm, th t chó không m b o v sinh an toàn th c phNm. II. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) –Trên th gi i, s trư ng h p m c m i tăng lên nhanh, hàng ngày có kho ng 586 trư ng h p b sung, và có 01 nư c m i xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). M t s nư c có s m c cao là: M , Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Panama. –T i Châu Á ã ghi nh n t i Nh t, Hàn Qu c, Trung Qu c, Thái Lan; t i m t s nư c thu c Châu Âu, Ch u Á ã có hi n tư ng lây truy n t ngư i sang ngư i. –Có th WHO s nâng m c c nh báo lên m c 6, m c cao nh t c nh báo i d ch. Nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2. D ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t –Hi n nay, t i m t s a phương ã phát hi n phNy khuNn t trong nư c b m t, trong rau, m t s th c phNm ch bi n không m b o v sinh, s giao lưu qua l i gi a các khu v c, th i ti t mùa hè nóng Nm, mưa nhi u d gây ng p l t t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh. Do ó, trong th i gian t i có th s ghi nh n thêm m t s t nh có trư ng h p m c tiêu ch y c p do phNy khuNn t , r i rác. –V i vi c x lý k p th i ngay ca m c u tiên, x lý nghiêm các cơ s kinh doanh, ch bi n th c phNm không t v sinh an toàn th c phNm như Thành ph Hà N i ã th c hi n trong th i gian qua s h n ch nguy cơ d ch lan r ng t i Hà N i và các a phương. Tuy nhiên, n u phNy khuNn t lây lan vào ngu n nư c sinh ho t c a thành ph , thì nguy cơ bùng phát d ch l n là r t có th . III. KI N NGHN B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o m t s n i dung sau:
  5. 1.Ch o v vi c th c hi n các ki n ngh c a B Y t t i Công văn s 2720/BYT- KH-TC ngày 06/5/2009 v vi c b sung kinh phí phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và Báo cáo s 411/BC-BYT ngày 12/5/2009 báo cáo tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t B Y t ti p t c th c hi n. 2.Các B , ngành, UNBD các t nh, thành ph khNn trương xây d ng và hoàn thi n k ho ch áp ng v i i d ch trong tình hu ng i d ch xâm nh p vào Vi t Nam, c bi t các ngành có liên quan n ho t ng thi t y u hàng ngày c a ngư i dân như B Công thương, B Giáo d c và ào t o, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên Môi trư ng, ... có k ho ch c th phân công cán b duy trì ho t ng c a các d ch v thi t y u trong tình hu ng có nhi u ngư i m c b nh. 3.B Thông tin truy n thông ch o các ơn v thông tin i chúng tăng cư ng truy n thông v các bi n pháp phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , nêu tên các cơ s ch bi n kinh doanh th c phNm không t yêu c u an toàn v sinh th c phNm trên các phương ti n thông tin i chúng; khuy n cáo ngư i dân có các bi u hi n b nh cúm A(H1N1) ch ng n các cơ s y t ư c hư ng d n và i u tr k p th i h n ch lây lan và t vong. B Y t ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p nguy hi m và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản