Báo cáo số 357/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Báo cáo số 357/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 357/BC-BYTvề tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 28/4/2006 đến ngày 04/5/2006 của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 357/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 357/BC-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 05 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 28/4/2006 N NGÀY 04/5/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: T i Trung Qu c: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 27/4/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n trư ng h p th 18 m c cúm A(H5N1) t i nư c này. B nh nhân n 8 tu i, s ng vùng Tây Nam t nh T Xuyên, kh i b nh v i tri u ch ng s t, viêm ph i vào ngày 16/4/2006, hi n ang ư c i u tr t i b nh. Các nhà ch c trách a phương phát hi n có gia c m ch t g n nhà b nh nhân. n nay t i Trung Qu c ã ghi nh n 18 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 12 trư ng h p t vong. T i Ai C p: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 04/5/2006, B Y t Ai C p ã ghi nh n trư ng h p th 13 nư c này m c cúm A(H5N1). B nh nhân n 27 tu i, s ng Cairo, nh p vi n v i tri u ch ng viêm ph i ngày 01/5/2006, hi n tình tr ng b nh nhân n nh. Trư c khi m c b nh, b nh nhân có n chơi t i m t gia ình có gi t m gà t i vùng Minufiyah. 2. T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 28/4/2006 n 04/5/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 6 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 206 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 113 trư ng h p t vong t i 9 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Ai C p (m c 13, ch t
  2. 04), Indonesia (m c 32, ch t 24), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Ti p t c ch o và giám sát các a phương tri n khai Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trong tháng 4- 5/2006, ch o các a phương tăng cư ng tuyên truy n v n ng nhân dân và ki m tra s hư ng ng ưa công tác v sinh môi trư ng thành ho t ng thư ng xuyên t i h gia ình và t i c ng ng sau khi phát ng Chi n d ch. 2.Làm vi c v i S Y t các t nh C n Thơ, Vĩnh Phúc chuNn b t ch c di n t p, t i t nh C n Thơ ngày 07/5/2006, t nh Vĩnh Phúc ngày 14/5/2006. 3.Ti p t c ti p nh n và phân ph i các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I cho các a phương. 4.Xây d ng k ho ch chuNn b t ch c t p hu n cho cán b y t tuy n t nh, huy n, xã v hư ng d n s d ng máy móc, trang thi t b , công tác x lý d ch, thu dung b nh nhân t i các tuy n. 5.Ti p t c hư ng d n các a phương v tiêu chuNn ti p nh n máy móc, trang thi t b , hoá ch t phòng ch ng d ch theo úng h sơ m i th u và ngh ơn v s d ng ph i ki m tra k hàng hoá trư c khi nh n. 6.ChuNn b H i th o b sung và hoàn thi n Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm do ch ng vi rút gây i d ch và phòng ng a i d ch cúm ngư i. 7.Ti p t c làm vi c v i oàn chuyên gia Qu c t xây d ng k ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2008. 8.C oàn cán b tháp tùng B trư ng tham d cu c h p B trư ng các nư c APEC v phòng ch ng cúm gia c m t i à N ng ngày 04 - 06/5/2006. 9.H p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào 16h00 ngày 03/5/2006 ánh giá tình hình d ch và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai trong tu n. 10.T ng h p các ý ki n óng góp D th o và hoàn ch nh Quy nh v an toàn sinh h c trong phòng xét nghi m c p I,II,III. 11.Ti n hành các th t c ti p nh n D án “Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c ti u vùng sông Mê Kông giai o n 2006- 2009’’ c a Ngân hàng th gi i ADB vi n tr không hoàn l i. 12.Tri n khai các ho t ng c a D án “Tăng cư ng năng l c các tuy n phát hi n s m và áp ng v i ch ng vi rút gây i d ch cúm ngư i’’ c a KFW tài tr .
  3. 13.Xây d ng D th o Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m trình Th tư ng Chính ph vào tháng 7/2006. 14.Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong tu n t 26/4 - 03/5/2006, t i 7 c a khNu l n ( ư ng b , ư ng không và ư ng thu ) c a 7 t nh, thành ph (Hà N i, H i Phòng, H Chí Minh, Qu ng Ninh, L ng Sơn, à N ng, Lào Cai) có 42.911 khách nh p c nh, trong ó có 19.008 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 21.568 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản