Báo cáo số 401/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
1
download

Báo cáo số 401/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 401/BC-BYT về việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 401/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 401/BC-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CH THN S 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TRONG 6 THÁNG U NĂM 2008 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 v báo cáo tình hình th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao hi u qu s d ng th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c (g i t t là Ch th 05/2008/CT-TTg),B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n n ngày 15 tháng 5 năm 2008 như sau: 1. Trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan thu c b máy hành chính, ơn v s nghi p c a Nhà nư c trong t ch c tri n khai th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg Trong th i gian qua, B Y t ã tri n khai nhi u ho t ng ph bi n, hư ng d n công ch c, viên ch c trong toàn ngành quán tri t và th c hi n Ch th 05/2008/CT- TTg, i n hình là các ho t ng sau: a. Ngày 04 tháng 4 năm 2008 Lãnh o B Y t ã ban hành công văn s 2303/BYT- VPB1 g i các V , C c, Văn phòng B , Thanh Tra B , T ng C c và các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t yêu c u các ơn v tích c c và khNn trương tri n khai các n i dung c a Ch th . - Ngay sau khi nh n ư c ch o c a Lãnh o B Y t , Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B và các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ã khNn trương quán tri t và ph bi n t i toàn th cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v n i dung Ch th và th c hi n Ch th t i ơn v . - Trên cơ s chương trình, k ho ch công tác năm 2008 c a ơn v ã ư c Lãnh o ơn v phê duy t, các phòng thu c ơn v ã xây d ng chương trình, k ho ch công tác năm 2008 và phân công nhi m v c th cho t ng cán b th c hi n, tránh s trùng l p khi th c hi n các công vi c. b. B Y t ã i m i vi c xây d ng chương trình, k ho ch công tác; xây d ng k ho ch hàng tu n, hàng tháng nh m m b o t ư c k ho ch ra; s d ng các bu i giao ban cơ quan B hàng tu n ph bi n thông tin, báo cáo k t qu th c hi n công tác trong lĩnh v c ơn v qu n lý và nh ng khó khăn vư ng m c và xin ý ki n ch o c a Lãnh o B k p th i x lý.
  2. c. Trong th i gian qua, B Y t ã th c hi n nghiêm ch h i h p theo Quy t nh s 114/2006/Q -TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh ch h p trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Lãnh o B ã ch ng l ng ghép các h i ngh , h i th o gi m th i gian và kinh phí i l i cho cán b a phương, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. B Y t ang xây d ng quy trình t ch c h p (g m h i ngh , h i th o và h p t ng k t, chuyên ) theo tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000, th c hi n có hi u qu Quy t nh s 114/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . d. Th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a ơn v , B Y t ã tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng này t t c các ơn v thu c cơ quan B (16 ơn v ), c th là: - ã ban hành và áp d ng 14 quy trình chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . - Năm ơn v (g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS) ã ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng c p ch ng nh n t tiêu chuNn phù h p ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000. Năm ơn v này ã ban hành và áp d ng 70 quy trình. - i v i 11 ơn v còn l i, B Y t ã xây d ng 28 quy trình và ang ti p t c hoàn thi n ban hành và tri n khai áp d ng trong năm 2008. Các ơn v này ang ti p t c xu t các quy trình xây d ng trong năm 2008. Song song v i vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng TCVN ISO 9001:2000, B Y t ang tri n khai áp d ng ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) nh m nâng cao hi u qu công vi c, rút ng n th i gian x lý văn b n. có cơ s pháp lý cho th c hi n ho t ng này, ngày 18/3/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 896/Q -BYT v vi c Ban hành Quy ch giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t và ban hành k ho ch tri n khai x lý văn b n qua ph n m m Văn phòng i n t trong năm 2008. e. V th c hi n Quy ch văn hóa công s t i Cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , B Y t ã có văn b n hư ng d n g i các ơn v tr c thu c B tri n khai Quy ch . Văn phòng B Y t và C c An toàn V sinh Th c phNm ã i u trong phong trào xây d ngxây d ng văn minh công s nh m xây d ng môi trư ng văn minh, s ch p trong công s , tăng hi u qu ho t ng c a cán b , công ch c. 2. Vi c phân công cơ quan, ơn v ki m tra, giám sát th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg i v i các ơn v tr c thu c, các c p, các ngành và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c ư c s u quy n c a Lãnh o B Y t , Th trư ng các cơ quan và ơn v tr c thu c B Y t ã khNn trương giao cho các phòng ch c năng ph i h p v i các c p u ng, chính quy n c a ơn v thư ng xuyên ôn c, ki m tra, nh c nh vi c s d ng hi u qu th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c. M t s ơn v ã xây
  3. d ng s ăng ký làm vi c ngoài gi . Cán b , công ch c, viên ch c có nhu c u làm vi c ngoài gi ph i ăng ký và có s ng ý c a lãnh o ơn v . 3. T ng h p, ánh giá k t qu th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c H u h t các cán b , công ch c trong các ơn v tr c thu c B Y t luôn ch p hành và s d ng hi u qu th i gian làm vi c, không s d ng th i gi làm vi c làm vi c riêng; không i mu n v s m, không chơi game trong gi làm vi c;không u ng rư u, bia trư c, trong gi làm vi c. Ch p hành th i gian làm vi c 8h/ngày theo quy nh c a nhà nư c. Do c thù c a ngành y t nên nhi u cán b ã ph i làm thêm nhi u gi ngoài gi hành chính, k c ngày ngh , ngày l , c bi t khi có d ch b nh thì h u h t các cán b lãnh o, chuyên viên c a B Y t ph trách lĩnh v c y t d phòng và các ơn v liên quan u ph i làm vi c ngoài gi , tr c d ch 24/24 gi hàng ngày. Qua th i gian tri n khai th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao hi u q a s d ng th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, B Y t nh n th y toàn b cán b , công ch c, viên ch c u có ý th c và ch p hành t t ch trương c a Chính ph . Trên ây là báo cáo t ng h p v th c hi n ch th s 05/2008/CT-TTg c a B Y t tính n ngày 15 tháng 5 năm 2008,B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản