Báo cáo số 411/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Báo cáo số 411/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 411/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 411/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 411/BC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), DNCH TIÊU CH Y C P NGUY HI M VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo Báo cáo s 403/BC-BYT ngày 08/5/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m và các bi n pháp ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG Ã TRI N KHAI 1. Cúm A(H1N1) 1.1. Tình hình d ch Tính n ngày 11 ngày 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 30 nư c chính th c thông báo ghi nh n 4.694 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó 53 trư ng h p t vong, c th : TT Nư c Trư ng TH (+) TT Nư c Trư ng TH (+) h p (+) t h p (+) t vong vong 1. Mexico 1.626 48 17. Colombia 3 0 2. M 2.532 3 18. Na Uy 2 0 3. Canada 284 1 19. Th y i n 2 0 4. Costa Rica 8 1 20. Trung Qu c 2 0 5. Tây Ban Nha 95 0 21. an M ch 1 0 6. Anh 47 0 22. Áo 1 0 7. Panama 15 0 23. Th y sĩ 1 0 8. Pháp 13 0 24. Argentina 1 0 9. c 11 0 25. Australia 1 0 10. Italia 9 0 26. Brazil 1 0
  2. 11. Israel 7 0 27. Ireland 1 0 12. New Zealand 7 0 28. B ào Nha 1 0 13. Nh t B n 4 0 29. Guatemala 1 0 14. El Salvador 4 0 30. Ba Lan 1 0 15. Hà Lan 3 0 16. Hàn Qu c 3 0 T ng c ng 4.694 53 Trong ngày 11/05/2009, t i 15 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, H i Phòng, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Giang, Qu ng Ngãi) ã giám sát 12.982 hành khách nh p c nh trong ó có 227 hành khách t M , 4 hành khách t Mexico, và 2.092 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 04 trư ng h p nghi ng (N i Bài: 01, Tân Sơn Nh t: 2, M c Bài: 01). Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 225.083 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 35 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly và xét nghi m k p th i, k t qu u âm tính v i cúm A(H1N1). T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). 1.2. Các ho t ng ã tri n khai t ngày 08/5/2009: 1.2.1.Ngày 08/5/2009, B trư ng B Y t tham gia h i ngh B trư ng B Y t các nư c ASEAN + 3 ra tuyên b chung v tình hình d ch và các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong khu v c. 1.2.2.B Y t t ch c t p hu n v giám sát, i u tr và truy n thông v cúm A(H1N1), các bi n pháp áp ung i d ch cho các cán b y t thu c các ơn v d phòng, i u tr , truy n thông, ki m d ch y t và m t s ơn v y t ngành Công an khu v c mi n B c, mi n Nam. 1.2.3.B Y t ã c p b sung 30 xe ô tô c u thương cho các a phương, áp ng k p th i công tác v n chuy n, c p c u b nh nhân. 2. D ch tiêu ch y c p nguy hi m 2.1. Tình hình d ch Theo báo cáo c a Vi n V sinh d ch t Trung ương, t ngày 06-11/5/2009, ghi nh n 05 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t (Thanh Hóa: 03, B c Ninh: 01, Nam nh: 01) trong s 54 trư ng h p tiêu ch y c p. Tích lũy t ngày 20/4/2009 n 11/5/2009 c nư c ã ghi nh n 25 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t ã ư c Vi n V sinh d ch t Trung ương kh ng nh: Hà N i (03 t i các qu n/huy n: Hoàn Ki m, Tây H và T Liêm), H i Phòng (05), B c Ninh (09), Thanh Hóa (7) và Nam nh (1), trong s 124 trư ng h p tiêu ch y c p ư c báo cáo t i 05 t nh, thành ph : Hà N i (81), H i Phòng (9), B c Ninh (25), Thanh Hoá (08) và Nam nh (01). C th :
  3. TT Tên t nh Th i gian Trư ng S ca S m c S (+) xu t hi n h p lâm dương c ng c ng d ch u sàng tính t 06- d n d n tiên 11/5/2009 1 Hà N i 09/4/2009 39 0 81 3 2 H i Phòng 03/5/2009 2 0 9 5 3 B c Ninh 02/5/2009 10 1 25 9 4 Thanh Hóa 02/5/2009 2 3 8 7 5 Nam nh 08/5/2009 1 1 1 1 C ng 54 5 124 25 2.2. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai 1.B Y t ã có Công văn g i Ch t ch UBND, Giám c S Y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph trên toàn qu c tr n khai công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m. 2.C oàn công tác do lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng (B Y t ) i ch o công tác phòng ch ng d ch t i m t s t nh có nguy cơ cao x y ra d ch tiêu ch y c p nguy hi m và cúm A(H1N1). 3.Ch o i u tra ngu n g c th c phNm gây b nh c a các trư ng h p m c tiêu ch y c p nguy hi m. II. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) - Trên th gi i, hàng ngày ti p t c xác nh n thêm các nư c m i có trư ng h p m c b nh cúm A(H1N1), s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) có xu hư ng tăng nhanh. T ngày 08-11/5/2009 ã có 05 nư c m i xác nh n có b nh nhân cúm A(H1N1); s m c m i ghi nh n là 2.194, chi m 47,7% s m c t u v d ch; m t s nư c có s m c cao là: M , Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Anh. - T i Châu Á ã ghi nh n t i Nh t, Hàn Qu c và c bi t t i Trung Qu c cũng ã ghi nh n 2 trư ng h p. - S nư c ghi nh n trư ng h p m c và s trư ng h p m c s tăng nhanh trong th i gian t i do s giao lưu qua l i gi a các qu c gia và m t s nư c khác ngoài Mexico và M ã b t u ghi nh n b nh nhân t i c ng ng. Nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2.2. D ch Tiêu ch y c p nguy hi m Các trư ng h p m c r i rác t i nhi u qu n huy n t i các t nh, thành ph , có m t s ít trư ng h p có liên quan v d ch t , tuy nhiên không có d ch l n x y ra. Qua i u tra
  4. d ch t , các b nh nhân có s d ng m t s th c phNm như: th t chó, m m tôm s ng, rau s ng, m t s th c ăn không m b o v sinh khác; s d ng th c ăn ư ng ph . Có th s ghi nh n thêm m t s t nh có trư ng h p m c tiêu ch y c p nguy hi m do s giao lưu qua l i gi a các khu v c, i u ki n th i ti t nóng Nm, mưa nhi u, ng p l t t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh. V i vi c x lý k p th i ngay ca m c u tiên, s ti p t c ghi nh n các trư ng h p m c rãi rác. III. KI N NGHN VÀ XU T B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o các B /ngành liên quan m t s n i dung sau: 1. u tư cho Vi n V sinh d ch t Trung ương xây d ng Trung tâm Nghiên c u y sinh h c qu c t m b o nghiên c u, chNn oán, phát hi n nhanh các d ch b nh t i nguy hi m. 2.H tr kinh phí k p th i cho B Y t ph c v công tác ch ng d ch, t p trung vào m t s lĩnh v c sau: a.B sung máy o nhi t , các trang thi t b ph c v giám sát t i các c a khNu, tr m ki m d ch. b.Mua v t tư, hóa ch t, trang thi t b áp ng nhu c u x lý d ch trong tình hu ng có nhi u d ch và có th kéo dài. c.Mua thu c, máy th , giư ng b nh, trang thi t b , v t tư y t ph c v công tác i u tr b nh nhân, ch ng áp ng nhu c u chăm sóc y t trong trư ng h p có nhi u ngư i m c b nh. Trong tình tr ng khNn c p, áp ng công tác phòng ch ng d ch, ngh Th tư ng Chính ph cho phép B Y t ư c mua s m theo hình th c ch nh th u. 3.Các B /ngành thành viên Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, UBND các t nh/thành ph xây d ng k ho ch phòng ch ng i d ch cho B /ngành và a phương s n sàng phòng ch ng i d ch. B Y t ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p nguy hi m và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản