Báo cáo số 419/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
1
download

Báo cáo số 419/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 419/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 05 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 419/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 419/BC-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 05 NĂM 2008 (t ngày 21/4/2008 n 20/5/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 5 NĂM 2008: A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/04/2008 n ngày 20/5/2008) 1. Tình hình d ch b nh. 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 8/8. Tích lu s m c/t vong t tháng 12/2003 n nay là 106/52 t i 35 t nh/thành ph . 1.2.Tiêu ch y c p nguy hi m trong ó có ngu n g c t phNy khuNn t : Trong tháng ghi nh n 1386 trư ng h p m c m i, trong ó có 170 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t , không có t vong. Báo cáo b sung 137 trư ng h p tiêu ch y c p t tháng 4 nâng t ng s tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 3394/0, tích lũy s dương tính v i phNy khuNn t là 497 trư ng h p. 1.3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 09 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 75/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 292/0. So v i cùng kỳ năm2007 (316/0), s m c gi m 8%, không t vong. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 05 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 29/2. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 141/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (138/3), s m c tăng 2%. 1.5.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 30 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 2.561/5. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 11.447/9. So v i cùng kỳ năm 2007 (12.903/8), s m c gi m 12%, s t vong tăng 01 trư ng h p. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng 03/2008, có 19 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 136/2. Tích lu s m c/ch t trên c nư c trong 05 tháng u năm là 1915/5. So v i cùng kỳ năm 2007 (2486/0), s m c gi m 23%, s t vong tăng 05 trư ng h p.
  2. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng 05/2008 có 18 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 32/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c trong 05 tháng u nămlà 305/0. So v i cùng kỳ năm 2007 (155/1), s m c tăng 1,96 l n, s t vong gi m 01 trư ng h p. 1.8.D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 1.9.S t rét: Trong tháng 05/2008 có 61 a phương ghi nh n v i t ng s b nh nhân s t rét là 4.325, trong ó 05 trư ng h p b nh nhân s t rét ác tính, có 01 trư ng h p t vong. Tích lu s m c/ch t trong 05 tháng u năm trên c nư c n nay là 21136/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (21236/4), s m c gi m 1%, t vong gi m 02 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ã có các công i n ch o S Y t , Trung tâm Y t d phòng Ngh An tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p; ch o các t nh tăng cư ng ki m tra các cơ s gi t m , buôn, bán th t chó. Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m, d ch tay-chân- mi ng. ã t ch c H i ngh giao ban Y t d phòng và H i ngh giao ban D án tiêm ch ng m r ng. Xây d ng chuNn b ban hành Quy trình, k ho ch phòng ch ng b nh tay - chân - mi ng năm 2008. S a i và hoàn thi n Quy nh v s d ng v c xin và sinh phNm y t trong d phòng và i u tr . ang xin ý ki n d th o Ngh nh Ki m d ch y t biên gi i; Quy ch qu n lý hoá ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . Ti p t c xây d ng d th o cương quy chuNn nư c h p v sinh cho vùng nông thôn; xây d ng quy nh phân h p v sinh. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH ã thư ng tr c công tác y t ph c v i l Ph t n qu c t t ch c t i Vi t Nam và ph c v công tác y t i bi u qu c h i t i kỳ h p th ba-Qu c h i khoá XII. ang hoàn thi n án v ki m chuNn xét nghi m lâm sàng theo hư ng giao cho các Vi n, B nh vi n u ngành xây d ng và th c hi n. T ch c t t ngày k ni m Hen toàn c u và L tôn vinh ngư i hi n máu tình nguy n toàn qu c. Hoàn thi n và chuNn b ban hành tài li u Ph c h i ch c năng d a vào c ng ng. Ban hành và tri n khai phác i u tr b nh tay-chân-mi ng. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS a. Tình hình nhi m HIV/AIDS: T ng s trư ng h p nhi m HIV còn s ng là 127.442 trư ng h p, s b nh nhân AIDS hi n t i 26.524 trư ng h p. T ng s ngư i nhi m HIV t vong cho n nay là 39.180. S li u c a tháng 5/2008 như sau: Tháng 5/08 Tháng 5/07 Tháng 04/08 N i dung báo cáo (17/04/08 n (17/04/07 n (17/03/08 n 16/6/08) 16/5/07) 16/04/08)
  3. S ngư i nhi m 2.854 1.827 1.462 HIV S b nh nhân AIDS 155 761 370 S t vong do AIDS 371 334 211 - So sánh v i tháng 04/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 1392 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 215 trư ng h p, s t vong tăng 160 trư ng h p. - So sánh v i tháng 5 năm 2007, s ngư i phát hi n có HIV tăng 1027 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m606 trư ng h p, s t vong tăng 37 trư ng h p. - S trư ng h p nhi m HIV tích lu t u năm n nay là 7068 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tích lu t u năm là 1892 trư ng h p. b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS Trong tháng, B Y t ã chuNn b tài li u và tham gia oàn c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng công tác t i Australia; t ch c khai trương hai cơ s i u tr b ng thu c Methadone t i H i Phòng. ChuNn b t ch c Chương trình “T t Thi u nhi cho tr em nhi m HIV/AIDS” và chuNn b t ch c H i ngh giao ban Giám c Trung tâm HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung tương. Ti p t c hoàn thi n D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án nâng cao năng l c Trung tâm HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ph i h p v i các B xây d ng Thông tư liên t ch gi a B Y t –B Công an- B Tư pháp v vi c xác nh b nh nhân AIDS giai o n cu i. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a) Tình hình ng c th c ph m Trong tháng x y ra 12 v ng c th c phNm t i 9 t nh Sóc Trăng (2 v ), Thái Bình, Hà Tây (2 v ), Thanh Hóa (2 v ), Qu ng Tr , B c Ninh, Qu ng Ngãi, Tuyên Quang, Hà Giang. S ngư i b ng c th c phNm là 393 ngư i, trong ó có 3 trư ng h p t vong. Nguyên nhân do Vi sinh v t (7 v ); Hóa ch t (1 v ); Th c phNm có c (4 v ). T ng s ngư i ng c tích lũy t u năm 2008 n ngày 17/05/2008 là 1.839 ngư i, 26 ngư i t vong (b sung t tháng trư c 394 ngư i m c, 07 ngư i t vong). b) Ho t ng b o m an toàn v sinh th c ph m ã tích c c Ny m nh công tác tuyên truy n, khuy n cáo ngư i dân không dùng các th c phNm b ô nhi m, s d ng th c phNm không có ngu n g c. Tăng cư ng ki m tra các cơ s ư c c p gi y ch ng nh n b o m an toàn v sinh th c phNm g m các cơ s cung c p th c phNm và nhà hàng. ã x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m và công khai các trư ng h p x lý trên phương ti n thông tin i chúng và hư ng d n các a phương ti p t c ti n hành thanh ki m tra. ã t ch c 4 oàn ki m tra công tác
  4. b o m VSATTP trong 2 ngày 7 và 8/5/2008 ki m tra t i 22 cơ s ph c v L Ph t n trên a bàn Hà N i và Hà Tây. ã t ch c bu i làm vi c v i các B ngành tri n khai ho t ng năm 2008 c a chương trình m c tiêu qu c gia VSATTP. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác T ch c cán b : - ã ph i h p v i B N i v ban hành ư c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 25/4/2008 Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. - Ban hành Quy t nh s 16/2008/Q -BYT ngày 22/4/2008 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Khám, ch a b nh. - ang hoàn thi n án luân chuy n cán b nh m tăng cư ng cho y t cơ s . Ph i h pv iB N iV xu t v i Chính ph hoàn thi n Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i. Xây d ng án luân phiên cán b , viên ch c chuyên ngành y t h tr chuyên môn cho các cơ s y t tuy n dư i. - Hư ng d n, giám sát các ơn v s nghi p tr c thu c B trong vi c th c hi n Công tác quy ho ch cán b lãnh o qu n lý và công tác b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i cán b lãnh o qu n lý c a các ơn v . Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 143/2007/N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c và gi i quy t ngh hưu cho cán b , viên ch c các ơn v s nghi p tr c thu c B theo úng quy nh. 2. Công tác Khoa h c và ào t o: ang hoàn thành án ào t o bác s chuyên tu, theo hư ng ào t o bác s chuyên tu i v i nh ng y s i u ki n c a t t c các chuyên khoa, c bi t ưu tiên cho các vùng khó khăn, mi n núi, khu v c Tây Nguyên. ang tri n khai các ho t ng th c hi n ch trương c a Chính ph v vi c m r ng ào t o chuyên tu cho cán b y t tiêu chuNn. 3. Công tác Pháp ch : Ti p t c xây d ng D án Lu t Khám b nh, ch a b nh và rà soát văn b n quy ph m pháp lu t v y t t năm 1996- 2006. Xây d ng D th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m. Tích c c ch o các ơn v tri n khai K ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t năm 2008. ang xây d ng s a i, b sung Ngh nh s 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 c a Chính ph quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c y t . Tri n khai và hư ng d n các ơn v kh i trư ng tr c thu c B v vi c xét t ng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú l n 10 theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. Th c hi n k ho ch s n xu t phim và phóng s v ngành và chuNn b các i u ki n t ch c tri n lãm qu c t y dư c Vi t Nam. 4. Công tác k ho ch tài chính: ã xây d ng d th o án i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính trong Ngành y t (trong ó có ti n lương và BHYT) trình B Chính tr ; hoàn thi n án Khung giá vi n phí trình Th tư ng Chính ph và xây
  5. d ng d th o Ngh nh c a Chính ph v cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính. Xây d ng báo cáo 5 năm th c hi n Quy t nh 120/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t chi n lư c phát tri n Kinh t - Xã h i tuy n biên gi i Vi t- Trung. 5. Công tác H p tác Qu c t : oàn c p cao c a B Y t tham d phiên h p i h i ng c a T ch c Y t th gi i t i Geneve vào trung tu n tháng 5/2008. Trong tháng, B Y t ã có m t lo t các ho t ng H p tác Qu c t v i Giám c Ngân hàng Th gi i khu v c Châu Á Thái Bình dương th o lu n v h tr xây d ng Lu t B o hi m y t . ã ti p Ch t ch h i Phòng ch ng Hen toàn c u bàn v ho t ng phòng ch ng hen vàVi t Nam tham gia trong các ho t ng c a H i Phòng ch ng hen toàn c u. Làm vi c v i B trư ng Y t bang Nam Úc trao i v h p tác trong lĩnh v c ào t o i u dư ng t chuNn qu c t Vi t Nam và tuy n ch n i u dư ng viên Vi t Nam sang làm vi c t i Australia. B Y t ã làm vi c v i Ch t ch h i Th n h c Qu c t th o lu n v vi c H i h tr ngành y t trong công tác ào t o cán b v phòng ch ng các b nh th n m n tính; ti p Ch t ch H i ng kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ Mathew Daley và oàn các doanh nghi p Hoa Kỳ nh m h tr phát tri n công nghi p dư c và kinh doanh dư c phNm t i Vi t Nam. ón và làm vi c v i oàn B Y t Trung Qu c do Th trư ng Hoàng Ki t Phu làm Trư ng oàn. 6. Công tác qu n lý dư c: ã t ch c t t H i ngh ngành dư c năm 2008 k t h p ánh giá tình hình th c hi n Thông tư s 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 c a Liên B Y t và Tài chính hư ng d n u th u thu c trong các cơ s y t công l p. Ti p t c hư ng d n các a phương, doanh nghi p th c hi n các bi n pháp c n thi t b o m cân i cung-c u trong lĩnh v c dư c; không tình tr ng khan hi m thu c, ho c giá thu c tăng b t h p lý. B Y t ang hoàn thi n quy ch nhà thu c b nh vi n; xây d ng d th o Thông tư Hư ng d n xu t nh p khNu v c xin và sinh phNm y t ; D th o ch o c a B trư ng v k ho ch tri n khai th c hi n Quy t nh s 491/Q -TTg ngày 05/05/2008 c a Th Tư ng Chính Ph v Phê duy t phương án s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B Y t giai o n 2008-2010. Ti p t c xây d ng danh m c thu c không kê ơn (OTC) vàhoàn thi n quy nh t m th i s d ng thu c h tr c t cơn cai nghi n ma túy. ã Ban hành Thông tư s 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 v vi c Hư ng d n ghi nhãn thu c. Ti p t c xây d ng phương án x lý Tamiflu h t h n s d ng 7. Công tác dân s và k ho ch hoá gia ình: B Y t ã ch o S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương Ny m nh công tác dân s -k ho ch hóa gia ình, hoàn thành m c tiêu ra trong năm 2008 theo ch o c a Th tư ng Chính ph . T ch c ki m tra, giám sát, t ch c th c hi n công tác DS-KHHG t i m t s t nh, thành ph và vi c tri n khai th c hi n Ngh nh 13, 14 c a Chính ph ; Thông tư 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 và công văn 2694/VPCP-KGVX ngày 28/4/2008 c a Văn phòng Chính ph nh m n nh t ch c b máy cán b làm công tác DS-KHHG .Ban hành Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c b máy dân s -k ho ch hóa gia ình a phương.
  6. Thành l p 05 oàn công tác liên ngành ki m tra tình hình th c hi n công tác và t ch c b máy dân s -k ho ch hóa gia ình a phương (Quy t nh s 1725/Q - BYT ngày 16/5/2008); các oàn công tác ã ti n hành i ki m tra các a phương; theo k ho ch cu i tháng 5/2008 s hoàn thành báo cáo ánh giá. B Y t ã hoàn thi n án "Ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n" và án "Chính sách khuy n khích t p th , cơ quan, ơn v , gia ình và cá nhân th c hi n t t chính sách DS-KHHG " chuNn b trình Chính ph . Hoàn thi n d án “Nâng cao năng l c qu n lý, i u hành và t ch c th c hi n Chương trình” thu c Chương trình m c tiêu qu c gia DS-KHHG giai o n 2006-2010. ang xây d ng d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v ti p t c Ny m nh th c hi n công tác DS-KHHG trong tình hìnhhi n nay. B Y t ang tri n khai th c hi n d án Tuyên truy n giáo d c chuy n i hành vi v DS-KHHG ; Xây d ng k ho ch truy n thông nhân ngày Dân s Th gi i 11/7 và ngày Dân s Vi t Nam 26/12,t ch c thi tuyên truy n viên DS- KHHG toàn qu c. 8. Công tác b o hi m y t : ChuNn b báo cáo tóm t t v Lu t B o hi m y t trình Qu c h i t i kỳ h p th 3, Qu c h i khóa XII. Ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u k và xu t tiêu chuNn tr m y t xã ư c phép có giư ng i u tr . Ti p t c hoàn thi n d th o Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t BHYT. Hoàn thi n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n Ngh nh s a i. Xây d ng s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng. Hoàn thi n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. T ch c thanh tra m t s b nh viên v vi c t ch c th c hi n công tác KCB BHYT. 9. Công tác s c kh e bà m tr em: Xây d ng Thông tư hư ng d n d th o Ngh nh xác nh l i gi i tính sau khi Ngh nh ư c phê duy t. Ti p t c hoàn ch nh d th o c p nh t Hư ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v CSSKSS b n th o 4 và xây d ng k ho ch Nghiên c u i u tra t vong m , t vong sơ sinh. Ph i h p v i chuyên gia trong và ngoài nư c ti p t c hoàn ch nh K ho ch hành ng Qu c gia v c u s ng tr nh 10. Công tác Thanh tra Y t : Trong tháng 5, Thanh tra B Y t nh n ư c 35 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân thu c các lĩnh v c liên quan n y t . Hình th c ơn g i qua ư ng văn thư là 28 v vi c,chi m 80%. ã t p trung ki m tra v sinh an toàn th c phNm phòng ch ng d ch tiêu ch y c p t i Hà N i, Hà Tây, Ngh An, Thanh Hoá và t ch c oàn thanh tra c nhi m v hành ngh y tư nhân t i Thành ph H Chí Minh. ã t ch c thanh tra t xu t v hành ngh dư c t i 15 cơ s và x lý vi ph m hành chính i v i 11 cơ s vi ph m v i hình th c: ph t c nh cáo 04 cơ s , ph t ti n 07 cơ s v i t ng s ti n ph t 58 tri u ng. II. HO T NG C A LÃNH OB YT : Lãnh o B Y t ti p t c ch o sát sao và i cơ s ki m tra công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m, s t xu t huy t, d ch chân tay mi ng và các b nh d ch khác. Ch o vi c xây d ng k ho ch phòng ch ng các b nh d ch m i n i và xu t Th tư ng Chính ph cho ti p t c th c hi n D án phòng ch ng d ch s t xu t huy t trong khuôn kh Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i,
  7. b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010. Báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình dân s và t ch c, b máy cơ quan làm công tác dân s các a phương xin ý ki n ch o k p th i. Ch o các ơn v trong ngành y t th c hi n nghiêm Ngh Quy t 10/2008/NQ-CP c a Chính ph v ki m ch l m phát và th c hi n ti t ki m 10% kinh phí qu n lý nhà nư c. ng chí B trư ng B Y t ã B Y t i ki m tra công tác y t t i các t nh mi n núi Tây B c và các t nh mi n Tây Nam B . Lãnh o B Y t ã m r ng h p tác qu c t v i các nư c và t ch c qu c t l n nh m h tr cho các lĩnh v c xây d ng Lu t B o hi m y t ; phát tri n các ho t ng phòng ch ng hen; ào t o i u dư ng t chuNn qu c t Vi t Nam; phòng ch ng các b nh th n m n tính; phát tri n công nghi p dư c và kinh doanh dư c phNm t i Vi t Nam. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2008: 1. B Y t ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m, d ch chân tay mi ng, d ch s t xu t huy t và các b nh d ch mùa hè khác ch o k p th i các ơn v , a phương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch. 2. Tích c c ch o các ơn v m b o ti n các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong tháng 6 úng ti n . Ti p t c ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương tri n khai sơ k t ánh giá 3 năm th c hi n Ngh quy t 46 c a B Chính tr và 5 năm th c hi n Ch th 06 c a Ban Bí thư và chuNn b sơ k t 3 năm th c hi n Ngh quy t 47-NQ/TW c a B Chính tr v công tác dân s -k ho ch hóa gia ình trong tình hình m i. 4. Hoàn thành d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v ti p t c Ny m nh công tác DS-KHHG trong tình hình hi n nay. ChuNn b cho H i ngh tri n khai c ng t c DS-KHHG toàn qu c năm 2008 và tháng hành ng Dân s và KHHG nhân ngày k ni m dân s th gi i. Xây d ng tiêu chí và nh m c phân b v n u tư phát tri ncho c c Chương trình m c tiêu qu c gia DS-KHHG và d th o Thông tư hư ng d n th c hi n Chương trình m c tiêu Qu c gia DS-KHHG giai o n 2008- 2010. Tích c c ôn c các t nh, thành ph tăng cư ng chi n d ch truy n thông k ho ch hóa gia ình trong tháng hành ng dân s và KHHG . 5. Ti p thu, ch nh lý D án Lu t B o hi m y t sau khi có ý ki n c a Qu c h i; d th o Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t BHYT; hoàn thi n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph và Thông tư liên t ch hư ng d n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 63/3005/N -CP. ChuNn b d th o s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng và Quy t nh s a i, b sung Quy t nh s 6282/2003/Q -BYT c a B Y t v vi c ban hành Danh m c v t tư tiêu hao ư c Qu BHYT thanh toán. Ti p t c hoàn thi n Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. 6. B Y t s th c hi n nh ng i ngo i l n trong tháng như: ón B trư ng Y t Ghana. ChuNn b ký k t Hi p nh h p tác y t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Rwanda. ChuNn b cho H i ngh chuyên ASEAN l n th 2 v Ti p c n chăm sóc s c kho t i Hà N i.
  8. 7. Ti p t c hoàn thi n d th o Ngh nh c a Chính ph v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và BHYT) và d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v khung giá vi n phí. ChuNn b báo cáo th c hi n M c tiêu thiên niên k và báo cáo ánh giá th c hi n chăm sóc s c kh e ng bào dân t c thi u s Chăm và Khme. ChuNn b sơ k t 6 tháng u năm 2008 và báo cáo nh hư ng Quy ho ch y t các t nh thu c hành lang ven bi n B c B . 8. Hoàn thi n ban hành Quy t nh c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a các v , c c, Văn phòng B , Thanh tra B theo ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c m i c a B Y t . Xây d ng quy t nh c a B trư ng b Y t phân c p cho T ng c c Dân s và KHHG . Ti p t c hoàn thi n xây d ng án v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. ChuNn b trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t danh sách các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . Ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t và các Vi n Nghiên c u xây d ng án th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v T ch c b máy, biên ch và tài chính theo Ngh nh s 115/2005/N -CP và Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . Trên ây là k t qu ho t ng tính n ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a B Y t . B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản