Báo cáo số 4525/BGTVT-VPBCĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
1
download

Báo cáo số 4525/BGTVT-VPBCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 4525/BGTVT-VPBCĐ về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 4525/BGTVT-VPBCĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 4525/BGTVT-VPBCĐ Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO QUÝ II/2009 V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG ĐI M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Kính g i: - Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng. Đ ng kính g i: - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i - Trư ng ban Ban Ch đ o Nhà nư c các công trình, d án tr ng đi m ngành GTVT. Theo qui đ nh t i qui ch 3605/QĐ-BCĐ ngày 27/11/2008 c a Ban ch đ o Nhà nư c các công trình, d án tr ng đi m ngành GTVT, B GTVT báo cáo tình hình th c hi n các d án tr ng đi m ngành GTVT trong quí II/2009 như sau: Đánh giá tình hình th c hi n các k t lu n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i - Trư ng Ban ch đ o v các d án tr ng đi m trong 6 tháng đ u năm2009. Trong tháng 6 đ u năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i - Trư ng Ban ch đ o đã ch trì 03 phiên h p ki m đi m tình hình th c hi n các d án tr ng đi m ngành GTVT, trong đó có 01 cu c h p giao ban tr c tuy n v i các B , ngành, đ a phương v đ u tư xây d ng giao thông. K t lu n c a Phó Th tư ng đư c nêu t i các thông báo s 33/TB-VPCP ngày 4/2/2009, s 137/TB-VPCP ngày 24/4/2009 và s 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009. Ngoài ra, Phó Th tư ng còn ch trì các h i ngh ho c ch đ o xem xét gi i quy t nh ng vư ng m c trong m t s d án như: Báo cáo “nghiên c u toàn di n và phát tri n b n v ng h th ng GTVT Vi t Nam-Vitranss 2”, d án c ng Vân Phong, L ch Huy n, d án đư ng s t cao t c B c Nam, m t s d án đư ng s t đô th Hà N i, TP HCM, d án nhà ga qu c t T2 N i Bài, d án đư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình, d án đư ng cao t c TP HCM – Trung Lương v.v… B trư ng B GTVT đã có các văn b n tri n khai th c hi n k t lu n c a Phó Th tư ng. Trong quá trình tri n khai th c hi n, đã có s ph i k t h p t t gi a B GTVT v i các B , ngành, đ a phương và Văn phòng Chính ph . Đánh giá chung vi c th c hi n các k t lu n, ch đ o c a Phó Th tư ng - Trư ng Ban ch đ o là nghiêm túc, k p th i. Do v y nhi u vư ng m c, k c nh ng vư ng m c kéo dài v th ch chính sách, ngu n và k ho ch v n, vư ng m c v GPMB các đ a phương và m t s ch trương l n v phân kỳ đ u tư, gi i pháp k thu t đã đư c tháo g k p th i. Nh đó ti n đ th c hi n các d án đã đư c đ y m nh hơn. Nh ng k t lu n, ch đ o c a Th tư ng, Phó Th tư ng đã đư c các B , ngành, đ a phương ph i h p ch t ch đ th c hi n, có nh hư ng tích c c đ n ho t đ ng đ u tư xây d ng cơ b n nói chung và các d án XDGT trong th i gian qua, c th như: 1. S a đ i đi u ch nh m t s văn b n pháp lu t v ĐTXDCB: T i phiên h p th 5 Qu c h i khoá XII, Chính ph đã trình Qu c h i thông qua “Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a các Lu t liên quan đ n ĐTXDCB”, trong đó đã gi i quy t đư c nh ng vư ng m c t i m t s đi u kho n c a Lu t xây d ng và Lu t đ u th u. Chính ph đã ban hành Ngh đ nh 12/2009/NĐ- CP thay th Ngh đ nh 16 và Ngh đ nh 112. B Xây d ng cũng đã và đang so n th o, ban hành m t s Thông tư hư ng d n th c hi n, trong đó đã ban hành Thông tư s 03/2009/TT-BXD (v Ban QLDA) và đang hoàn thi n trình Chính ph Ngh đ nh s a đ i, thay th Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP v Qu n lý chi phí đ u tư XD. Nh ng văn b n pháp lu t đang đư c hoàn thi n th i gian qua có nhi u tác đ ng tích c c trong qu n lý ĐTXD. 2. Rà soát, ch đ o hoàn thi n các báo cáo v “Qui ho ch t ng th phát tri n b n v ng h th ng GTVT”; đư ng s t cao t c B c Nam; xây d ng k ho ch và phương th c thu hút, t o ngu n v n th c hi n các d án tr ng đi m GTVT: Trên cơ s k t lu n c a Phó Th tư ng-Trư ng Ban ch đ o, B GTVT đang hoàn thi n các báo cáo cu i cùng trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh phê duy t đ tri n khai các bư c ti p theo. 3. M t s vư ng m c trên các d án c th đã đư c tháo g k p th i như: B Tài chính đã b trí 2000 t cho đư ng cao t c Tp H Chí Minh - Trung Lương (tháng 5/2009) nh đó d án s đư c hoàn thành thông xe ph n đư ng cao t c vào cu i năm nay theo ch đ o c a Th tư ng Chính ph ; UBND Tp Hà N i đang có các bi n pháp tích c c tri n khai công tác GPMB đ i v i 138 h không h p tác kê khai t i nút giao Thanh Xuân đư ng vành đai 3 Hà N i; T ng Công ty phát tri n h t ng và đ u tư tài chính Vi t 1
  2. Nam (VIDIFI) đang tích c c hoàn thành TKCS đi u ch nh d án đư ng cao t c Hà N i - H i Phòng theo ch đ o c a Th tư ng Chính ph đ m b o các đi u ki n v kinh t , k thu t, phát tri n b n v ng; Nhi u d án quan tr ng đã ho c đang g p rút hoàn thành các th t c đ kh i công xây d ng như: đư ng cao t c Hà N i - Lào Cai (kh i công gói th u s A1 tháng 4/2009), hoàn thành th t c phê duy t d án nhà ga sân bay qu c t T2 N i Bài trong tháng 7/2009 và d ki n kh i công cu i năm 2009, d ki n kh i công đư ng cao t c Tp HCM-Long Thành-D u Giây vào Quý IV/2009 (ph thu c vào ti n đ bàn giao m t b ng c a Tp HCM); công tác GPMB đư ng cao t c Gi - Ninh Bình có chuy n bi n tích c c trên đ a ph n Hà N i, Hà Nam: khu v c “cây thánh giá” đ a ph n Nam Đ nh t n t i ba năm nay đã đư c hoàn t t các th t c đ di d i v.v… 4. V vi c phê duy t, thanh toán d toán bù tr chênh l ch do bi n đ ng giá: B GTVT đã có s ph i h p v i cơ quan Ki m toán Nhà nư c trong quá trình ki m toán đư ng cao t c Tp HCM - Trung Lương (t 25/3-16/6/2009). Trong quá trình làm vi c, Ki m toán Nhà nư c đã có s lưu tâm xem xét vi c xác đ nh đơn giá làm căn c đi u ch nh giá. D a trên k t qu Ki m toán, B GTVT đang ch đ o các cơ quan tham mưu hoàn thi n văn b n hư ng d n v vi c xác đ nh giá đ các Ch đ u tư, Ban QLDA th c hi n. Tuy nhiên đ th c hi n t t nhi m v này c n có s ph i h p c a B Xây d ng, B Tài chính và các đ a phương trong vi c công b giá đúng, đ , k p th i và qui đ nh các cơ quan, đơn v có th m quy n trong vi c th m đ nh giá theo yêu c u c a Ch đ u tư, Ban QLDA. K t qu th c hi n các n i dung k t lu n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i v các d án tr ng đi m ngành GTVT đư c t ng h p trong b n ph c l c 1 kèm theo K t qu gi i ngân XDCB giao thông và tình hình tri n khai th c hi n các d án tr ng đi m: 1. K t qu gi i ngân XDCB giao thông trong 06 tháng đ u năm 2009: T ng h p tình hình th c hi n các ngu n v n XDCB giao thông như sau: 1.1. Ngu n ngân sách nhà nư c : - 6 tháng/2009 toàn ngành th c hi n 4.409 t (46% KH), so v i cùng kì năm trư c tăng 81,7%; gi i ngân 3.944 t (41,1% KH), so v i cùng kì năm trư c tăng 59,1%. - Riêng các d án B GTVT tr c ti p qu n lý 6 tháng/2009 th c hi n 3.897 t (46% KH), so v i cùng kì năm trư c tăng 80,3%; gi i ngân 3.570 t (42,1% KH - trong đó đã thanh toán ra kh i Kho b c 3.391 t ) so v i cùng kì năm trư c tăng 60,1%, riêng tháng 6 gi i ngân đ t 777,4 t , trong đó tính t ngày 15-30/6 đã l p phi u thanh toán 179 t , chưa có phi u thanh toán 480,2 t ; v n nư c ngoài th c hi n 2.114,7 t (75,1% KH) so v i cùng kì năm trư c tăng 83,4%, gi i ngân 1.959 t (70% KH - trong đó đã thanh toán ra kh i Kho b c 1.918,3 t ) so v i cùng kì năm trư c tăng 81,5%, riêng tháng 6 gi i ngân đ t 328 t , trong đó tính t ngày 15-30/6 đã l p phi u thanh toán 40,6 t , chưa có phi u thanh toán 283,5 t ; V n trong nư c th c hi n 1.782,1 t (31,4% KH) so v i cùng kì năm trư c tăng 76,7%, gi i ngân 1.611,5 t (28,4% KH - trong đó đã thanh toán ra kh i Kho b c 1.472,2 t ) so v i cùng kì năm trư c tăng 38%, riêng tháng 6 gi i ngân đ t 449,3 t , trong đó tính t ngày 15-30/6 đã l p phi u thanh toán 138,6 t , chưa có phi u thanh toán 197 t . Riêng v n đ i ng các d án ODA th c hi n 520,5 t (25,4% KH) so v i cùng kì năm trư c tăng 46,3%, gi i ngân 455,3 t (22,2% KH) so v i cùng kì năm trư c tăng 21,1%, trong đó đã thanh toán ra kh i Kho b c 438 t , riêng tháng 6 gi i ngân đ t 89 t , trong đó tính t ngày 15- 30/6 đã l p phi u thanh toán 18 t , chưa có phi u thanh toán 100 t . Theo báo cáo c a KBNN v n NSNN 5 tháng năm 2009 gi i ngân đ t 1.172 t , trong đó v n trong nư c 374 t , nư c ngoài 798 t (Kho b c nhà nư c chưa có s li u ph n ng trư c ngân sách 3.500 t ), 5 tháng báo cáo c a B gi i ngân 2.238 t (Không bao g m 758 t các d án ng trư c k ho ch 3.500 t ), trong đó ph n v n NN 1.842 t , v n trong nư c 396 t . 1.2. Ngu n TPCP : 6 tháng/2009 th c hi n 4.803,3 t (48% KH) so v i cùng kì năm trư c tăng 105%, gi i ngân 4.525,2 t (45,3% KH) theo báo cáo c a các ch đ u tư (Trong đó đã ra kh i Kho b c 4.428,6 t ), riêng tháng 6 gi i ngân đ t 934,4 t , trong đó tính t ngày 15-30/6 đã l p phi u thanh toán 96,6 t , chưa có phi u thanh toán 476,1 t , so v i cùng kì năm trư c tăng 90%. Theo báo cáo c a KBNN 5 tháng năm 2009 gi i ngân đ t 2.860 t -không bao g m ph n ng 1.500 t (5 tháng báo cáo c a B gi i ngân 3.159 t - trong đó ph n ng 1.500 t gi i ngân 9 t ). 1.3. Ngu n ngoài ngân sách : - Các d án BOT (V n c a các nhà đ u tư) : 6 tháng/2009 kh i lư ng th c hi n đ t 2.968 t , gi i ngân đ t 1.795 t (S li u không bao g m các d án do C c ĐBVN làm đ i di n cơ quan nhà nư c có th m quy n do chưa có báo cáo, B đã có công đi n yêu c u C c báo cáo), trong đó m t s d án l n : 2
  3. + D án cao t c Sài Gòn - Trung Lương : 6 tháng/2009 kh i lư ng th c hi n đ t 1.876 t ; gi i ngân đ t 507 t . Tính t đ u d án kh i lư ng th c hi n đ t 8.955 t , gi i ngân đ t 7.062 t /9.885 t TMĐT (71,4% TMĐT), v n đã ng 8.555 t (Năm 2009 ng 2.000 t ). + D án Láng - Hoà L c : 6 tháng/2009 kh i lư ng th c hi n đ t 481 t ; gi i ngân đ t 510 t . Tính t đ u d án kh i lư ng th c hi n đ t 2.778,5 t , gi i ngân đ t 3.247,7/7.527 t TMĐT (43% TMĐT). + D án Gi - Ninh Bình : 6 tháng/2009 kh i lư ng th c hi n đ t 392 t ; gi i ngân đ t 47,8 t . Tính t đ u d án kh i lư ng th c hi n đ t 2.052,8 t , gi i ngân đ t 2.226.2/7.693 t TMĐT (29% TMĐT). 2. Tình hình tri n khai các d án tr ng đi m. Căn c báo cáo c a các Ch đ u tư, các Ban QLDA, các s li u t ng h p v tình hình th c hi n các d án tr ng đi m ngành GTVT (đ n h t tháng 6/2009) đư c nêu ph l c 2 kèm theo báo cáo này. Đ gi i quy t nh ng vư ng m c trên t ng d án, lãnh đ o B GTVT và các cơ quan tham mưu đã t ch c các cu c ki m tra hi n trư ng, làm vi c v i các Ch đ u tư, Ban QLDA, ch đ o quy t đ nh theo th m quy n các v n đ c th ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét ch đ o gi i quy t nh ng vư ng m c vư t th m quy n. T i báo cáo này, B GTVT kính báo cáo và đ ngh Th tư ng Chính ph m t s n i dung c th trên các d án như sau: 2.1. D án đư ng cao t c c u Gi - Ninh Bình: - Vư ng m c ch y u trong công tác GPMB hi n nay là trong ph m vi tuy n trên đ a ph n t nh Nam Đ nh. Theo ti n đ d ki n ngoài ph m vi “cây thánh giá” đã cơ b n đư c gi i quy t, v n còn kho ng 01km vư ng m t b ng ph i đ n cu i năm 2009 m i có th bàn giao. Ki n ngh Th tư ng Chính ph có ý ki n đ Văn phòng Chính ph thông báo đ n UBND t nh Nam Đ nh kh n trương th c hi n và bàn giao m t b ng ch m nh t cu i quý III/2009. - V vi c VEC t ch c bán TPCT nhi u l n không thành công: B GTVT đã có văn b n s 4389/BGTVT-TC ngày 29/6/2009 báo cáo Th tư ng Chính ph và đ xu t các gi i pháp theo hư ng tăng “lãi su t tr n” c a TPCT phù h p v i m c lãi su t th trư ng, ho c t m ng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, ho c cho phép VEC đư c vay Ngân hàng Thương m i v i m c lãi su t có b o lãnh h tr c a Chính ph đ th c hi n công tác GPMB là khâu đ u tiên đ m b o ti n đ c a d án. Kính đ ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. 2.2. D án đư ng cao t c Hà N i - Lào Cai: Vư ng m c ch y u hi n nay là vi c VEC phát hành trái phi u Chính ph không thành công. B GTVT đã ki n ngh các gi i pháp tháo g như đã nêu m c 2.1. Kính đ ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. 2.3. D án đư ng Vành đai 3 Mai D ch - Pháp Vân (giai đo n 1): Đ ngh UBND Tp. Hà N i ti p t c công tác gi i phóng và s m bàn giao m t b ng nút giao Thanh Xuân và Mai D ch. 2.4. D án m r ng và hoàn thi n đư ng Láng - Hoà L c: - Đ ngh UBND Tp. Hà N i đ y nhanh vi c GPMB nút Hoà L c đ có m t b ng thi công c u vư t qu c l 21 và các nhánh r . - Theo báo cáo c a Ban QLDA Thăng Long, hi n đang g p khó khăn trong vi c đi u ch nh d toán do giá m t s v t li u xây d ng c a Tp. Hà N i công b chênh l ch nhi u so v i giá th trư ng. Ch đ u tư đã th c hi n theo th m quy n quy đ nh t i Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP song c n s tr giúp c a B Xây d ng trong vi c xác đ nh và l a ch n cơ quan có ch c năng th m đ nh giá giúp ch đ u tư trong trư ng h p c n thi t. Đây cũng là vư ng m c chung đ i v i các d án xây d ng giao thông khác. Ki n ngh Th tư ng Chính ph giao B Xây d ng ch đ o Vi n Kinh t xây d ng là cơ quan ch c năng đ năng l c, kinh nghi m th c hi n vi c th m đ nh giá khi các ch đ u tư, Ban QLDA có yêu c u tr giúp. 2.5. Đư ng cao t c Tp. H Chí Minh - Trung Lương: B GTVT đã có văn b n s 3892/BGTVT-KHĐT ngày 11/6/2009 ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép ph m vi công vi c c a d án Trung tâm đi u hành, qu n lý đư ng cao t c bao g m c tr m thu phí như đã đư c thông qua t i văn b n s 1775/VPCP-QHQT ngày 23/3/2009. Kính đ ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh đ B GTVT thông báo chính th c v i phía Hàn Qu c và tri n khai các công vi c ti p theo. 2.6. D án nhà ga qu c t T2 - N i Bài: 3
  4. B GTVT đã có văn b n s 3686/BGTVT-VPBCĐ ngày 05/6/2009 trình Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n đ ng b d án nhà ga hành khách T2 - C ng hàng không qu c t N i Bài và các d án c u Nh t Tân, đư ng n i c u Nh t Tân v i sân bay N i Bài. Văn phòng Chính ph đã có công văn s 3879/VPCP-KTN ngày 10/6/2009 g i các B K ho ch đ u tư, Tài chính và UBND Tp. Hà N i có ý ki n. Hi n đã có văn b n tr l i c a B K ho ch đ u tư. Đ ngh B Tài chính, UBND Tp. Hà N i s m có văn b n đ Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 2.7. D án đư ng H Chí Minh: Vi c GPMB nút giao Xuân Mai thu c đo n Hoà L c - Th ch Qu ng m c dù đã đư c Phó Th tư ng ch đ o UNBD Tp. Hà N i đôn đ c bàn giao trong tháng 6/2009 song đ n nay đ a phương (huy n Chương M ) v n chưa bàn giao đư c m t b ng thi công. Đ ngh UBND Tp. Hà N i đôn đ c gi i quy t s m. 2.8. V các d án đ u tư xây d ng các tuy n metro Tp. H Chí Minh: - Tuy n s 1 B n Thành - Su i Tiên: Hi n UBND Tp. H Chí Minh đang ti n hành các th t c đi u ch nh d án (bao g m t ng m c đ u tư, thi t k cơ s ). UBND Tp HCM đã có văn b n s 1993/UBND-ĐTMT ngày 07/5/2009 đ ngh B GTVT xem xét các n i dung đi u ch nh TKCS c a d án này. Hi n B GTVT đã giao cho C c Đư ng s t Vi t Nam xem xét gi i quy t n i dung nêu trên. - Công tác GPMB tuy n s 1 trong ph m vi c ng Ba Son: Hi n Ban QLDA đư ng s t đô th đã bàn giao c c m c cho Ban b i thư ng GPMB qu n 1 đ Ban hoàn thành vi c đo v m t b ng và đang l p phương án b i thư ng chi ti t. - Đ i v i các tuy n metro s 2, 3a, 3b và tuy n s 5: UBND Tp. H Chí Minh có các ki n ngh Th tư ng Chính ph v các n i dung, th t c liên quan đ n vi c b trí k ho ch v n cho d án. Đ ngh B K ho ch đ u tư ti p t c nghiên c u đ xu t và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 2.9. V 03 tuy n đư ng s t đô th Hà N i: Hi n có 03 d án đư ng s t đô th đang tri n khai th c hi n t i Hà N i g m: đư ng s t Yên Viên - Ng c H i do T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam làm ch đ u tư; Cát Linh - Hà Đông do C c Đư ng s t Vi t Nam làm ch đ u tư và Nh n - ga Hà N i do UBND Tp. Hà N i làm ch đ u tư. Trong đó, d án Cát Linh - Hà Đông đã t ch c l ký h p đ ng EPC gi a C c Đư ng s t Vi t Nam và Công ty TNHH T p đoàn C c 6 đư ng s t Trung Qu c (tháng 5/2009) d ki n kh i công xây d ng khu depot vào tháng 9/2009. Vư ng m c chung c a các d án này là vi c t ch c th c hi n GPMB. B GTVT đang t ng h p các ki n ngh t các ch đ u tư đ th o lu n v i UBND Tp. Hà N i các bi n pháp ph i h p, tháo g t ng n i dung c th . Đ xu t n i dung công tác và ph i h p gi a các B , ngành trong quý III/2009: B GTVT kính trình Th tư ng Chính ph m t s n i dung công vi c chính c n có s ch đ o và ph i h p th c hi n trong quý III/2009 như sau: 1. Ki n ngh có s ph i h p ch t ch gi a các B K ho ch và Đ u tư, B Xây d ng và các B , ngành liên quan trong vi c so n th o các văn b n dư i Lu t trình Chính ph ban hành t i đây, đ c bi t là các n i dung liên quan đ n đ m b o c nh tranh trong đ u th u, ch đ nh th u (Lu t Đ u th u), qu n lý chi phí đ u tư xây d ng, qu n lý h p đ ng (Lu t Xây d ng), s a đ i Ngh đ nh 78/2007/NĐ-CP. 2. Đ th ng nh t phương pháp và đ y nhanh ti n đ phê duy t d toán bù, tr chênh l ch do bi n đ ng giá, ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép B GTVT căn c vào các Thông tư, văn b n hư ng d n c a B XD và k t qu làm vi c trong quá trình thanh tra, ki m toán m t s d án trong th i gian qua so n th o và ban hành văn b n hư ng d n c th vi c l p, th m đ nh và phê duy t giá đ tính bù, tr chênh l ch do bi n đ ng giá các d án xây d ng giao thông. T k t qu các đ t ki m toán trong th i gian qua, kính đ ngh Ki m toán Nhà nư c t ng h p có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng n i dung c n đi u ch nh b sung đ các văn b n hư ng d n v đi u ch nh giá (Thông tư 09/2008/TT-BXD và văn b n s 1551/BXD-KTXD c a B Xây d ng) đư c áp d ng t t trong th c ti n. 3. Ki n ngh Phó Th tư ng - Trư ng ban Ch đ o có k ho ch ki m tra, đánh giá tình hình th c hi n d án t i m t s d án tr ng đi m như: m r ng và hoàn thi n đư ng Láng - Hoà L c, đư ng cao t c c u Gi - Ninh Bình, đư ng cao t c Tp. H Chí Minh - Trung Lương, c ng Cái Mép - Th V i trong quý III/2009. Trên đây là n i dung báo cáo tình hình th c hi n các d án tr ng đi m ngành GTVT Quí II/2009. B GTVT kính báo cáo Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph xem xét và cho ý ki n ch đ o. 4
  5. Ph l c kèm theo: Ph l c 1: K t qu th c hi n các n i dung k t lu n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i và B trư ng B GTVT v các d án tr ng đi m ngành GTVT. Ph l c 2: Báo cáo tình hình tri n khai các d án k t c u h ng t ng giao thông tr ng đi m. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BCĐ - Như trên; - VPCP; - Các B : KHĐT, XD, TC; - Các U viên Ban CĐNN; - Các Th trư ng B GTVT; - Các C c: ĐBVN, Đ.S t VN, HHVN, HKVN; H Nghĩa Dũng - V KHĐT, C c QLXD và CLCTGT; - Lưu VT, VPBCĐ (3). FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 01 Phu luc 02 5
Đồng bộ tài khoản