Báo cáo số 483/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
3
download

Báo cáo số 483/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 483/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 483/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 483/BC-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T , S T XU T HUY T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph Ti p theo Báo cáo s 478/BC-BYT ngày 02/6/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), tiêu ch y c p do phNy khuNn t , s t xu t huy t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 03/6/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) 1. Tình hình d ch trên th gi i Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, n ngày 03/6/2009 ã có 63 nư c, vùng lãnh th ghi nh n trư ng h p cúm A(H1N1) v i 17.412 trư ng h p m c, trong ó có 115 trư ng h p t vong. T ngày 31/5 n ngày 03/6/2009 ã ghi nh n b sung 1.902 trư ng h p m c, 16 trư ng h p t vong. Có 9 nư c m i ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) bao g m: Bahamas ((1), Bolivia (3), Cyprus (1), Estonia (1), Honduras (2), Hungary (1), Jamaica (2), Venezuela (2), và Vi t Nam (3) (danh sách các nư c kèm theo). 2. T i Vi t Nam Trong ngày 03/6/2009, nư c ta không ghi nh n thêm trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), tính n ngày 03/6/2009, ã ghi nh n 03 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) xâm nh p. B Y t ã th c hi n cách ly và i u tr t i b nh vi n, hi n tình tr ng s c kh e c a c 3 b nh nhân n nh. Theo thông báo c a Trung tâm D phòng và Ki m soát b nh t t ài Loan, trên chuy n bay BR 0009 c a hãng hàng không Eva Air Flight ngày 30/5/2009 t Canada v ài Loan có 01 b nh nhân cúm A(H1N1), có 9 hành khách ti p t c nh p c nh Vi t Nam, B Y t ã k p th i ch o S Y t các t nh/thành ph có hành khách n lưu trú th c hi n giám sát và theo dõi s c kh e các hành khách này. T i 17 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, H i Phòng, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Qu ng Ngãi, i n Biên) trong ngày 02/6/2009 ã phát hi n 6 trư ng h p nghi ng .
  2. Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 563.450 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 133 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly, x trí y t k p th i. II. TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 30/5-03/6/2009 có 11 trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t t i 03 t nh (Ninh Bình, Hà Nam, Sơn La), có 79 trư ng h p lâm sàng ư c báo cáo b sung t i t i 10 t nh, thành ph . Tính t ngày 20/4/2009 n 03/6/2009 c nư c ã ghi nh n 115 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t trong t ng s 1.118 ca lâm sàng t i 15 t nh, thành ph , có 03 t nh ã qua 14 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i là Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái, c th : TT Tên t nh Th i gian Th i gian Trư ng S ca S m c S S S xu t hi n xu t hi n h p lâm dương c ng (+) (+) ngày d ch d ch sàng t tính t d n c ng t không u tiên g n nh t ngày 30/5- d n vong ghi 30/5- 03/6/09 nh n 03/6/09 TH b sung 1 Hà N i 09/4/2009 27/5/2009 2 0 519 4 0 2 H i 31/5/2009 11 0 87 9 0 03/5/2009 Phòng 3 B c Ninh 02/5/2009 01/6/2009 47 0 287 26 0 4 Thanh 23/5/2009 0 0 38 34 0 12 02/5/2009 Hóa ngày 5 Nam 31/5/2009 2 0 49 6 0 08/5/2009 nh 6 H i 30/5/2009 3 0 45 2 0 12/5/2009 Dương 7 Qu ng 30/5/2009 1 0 10 3 0 10/5/2009 Ninh 8 Ninh 22/5/2009 0 6* 17 12 1 13 12/5/2009 Bình ngày 9 Hà Nam 11/5/2009 28/5/2009 4 3 17 4 0 10 Thái Bình 22/5/2009 1 0 16 3 0 13 12/5/2009 ngày 11 Vĩnh 30/5/2009 1 0 12 3 0 08/5/2009 Phúc 12 Sơn La 26/5/2009 30/5/2009 7 2 7 2 0
  3. C ng 79 11 1118** 115** 1 ** tính c s trư ng h p lâm sàng và dương tính c a hai t nh Hòa Bình và Ngh An ( ã qua 14 ngày không có b nh nhân m i) * s dương tính b sung c a các b nh nhân m c b nh t ngày 22/5/2009 v trư c. III. TÌNH HÌNH DNCH S T XU T HUY T 1. Tình hình d ch trên th gi i Trên th gi i, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p. Nh ng tháng u năm 2009, các nư c khu v c Châu Á và khu v c Tây Thái Bình Dương ghi nh n các v d ch s t xu t huy t. M t s nư c có s m c tăng cao như New Caledonia (tăng 1.138%), Australia (tăng 494%), Malaysia (41%). 2. Tình hình d ch t i Vi t Nam Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, t u năm 2009 n nay, c nư c ghi nh n 19.629 trư ng h p m c, trong ó có 18 trư ng h p t vong, so v i cùng kỳ s m c tăng 44,5%, t vong tăng 4 trư ng h p. S trư ng h p m c t p trung ch y u các t nh khu v c phía Nam (chi m 84%), m t s t nh, thành ph có s trư ng h p m c cao: TP. H Chí Minh (4.092/4), Kiên Giang (1.494/4), Sóc Trăng (1.509/3), Ti n giang (1.206), ng Nai (1.210). III. CÁC HO T NG Ã TRI N KHAI T NGÀY 01/6-03/6/2009 1. Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , d c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 02/6/2009, t i các c a khNu qu c t ã giám sát ư c 17.233 hành khách nh p c nh trong ó có 343 hành khách t M , 8.444 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 6 trư ng h p nghi ng . 2. Ch o S Y t 04 t nh/thành ph có hành khách n lưu trú bay cùng chuy n v i b nh nhân cúm A(H1N1) trên chuy n bay s hi u BR 0009 c a hãng hàng không Eva Air Flight ngày 30/5/2009 t Canada v ài Loan th c hi n giám sát, qu n lý và theo dõi s c kh e c a các hành khách này; tăng cư ng giám sát các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng. 3. Ti p t c hoàn thi n K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam s m ban hành, k p th i hư ng d n các bi n pháp ch ng d ch trên toàn qu c. 4. T ch c H i ngh tri n khai các ho t ng khNn c p phòng ch ng d ch s t xu t huy t t i C n Thơ và Nha Trang cho các t nh khu v c mi n Nam, mi n Trung và Tây Nguyên.
  4. 5. Ti p t c c các oàn công tác i ki m tra vi c th c hi n Công i n s 732/C -TTg ngày 14/5/2009 c a th tư ng Chính ph t i 36 t nh, thành ph tr ng i m. IV. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) ChuNn b mùa hè, s h c sinh và du l ch t các nư c có d ch v Vi t Nam gia tăng, hơn n a s trư ng h p m c cúm A(H1N1) tăng m nh hàng ngày trên th gi i (m i ngày kho ng 600-1.000 trư ng h p), có nh ng trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) không có tri u ch ng, do ó nguy cơ d ch xâm nh p và lan r ng t i c ng ng là r t l n. 2. D ch Tiêu ch y c p do phNy khuNn t - D ch ã có xu hư ng gi m và ư c kh ng ch t i m t s t nh/thành ph , có 3 t nh ã qua 14 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i (Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái). - Có th s ghi nh n m t s trư ng h p m c r i rác do i u ki n th i ti t và s giao lưu qua l i gi a các a phương t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh. 3. D ch S t xu t huy t - Tình hình d ch trên th gi i có xu hư ng tăng m nh, m t s nư c có t l tăng nhi u l n so v i năm 2008. - Chính quy n a phương m t s t nh/thành ph vùng ng b ng sông C u Long v n chưa tri n khai tích c c các bi n pháp phòng, ch ng d ch do ó ho t ng t i c ng ng chưa t hi u qu . - Ngay t u năm, s trư ng h p m c có xu hư ng tăng cao hơn so v i cùng kỳ năm 2008, d ch t p trung nhi u t i m t s t nh khu v c mi n Nam. - Th i ti t nóng, Nm, mưa nhi u t o i u ki n cho mu i truy n b nh phát tri n. V. KI N NGHN Do d ch cúm A(H1N1) ã b t u xâm nh p vào Vi t Nam, nguy cơ xâm nh p và lan r ng t i c ng ng là r t l n; hi n nay, tình hình d ch s t xu t huy t có xu hư ng tăng cao n u không có các bi n pháp ch ng d ch quy t li t, B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o: 1. Phê duy t ngân sách năm 2009 cho D án m c tiêu qu c gia phòng ch ng s t xu t huy t. Hi n nay, a phương chưa có ngân sách cho các ho t ng ch ng d ch năm 2009. 2. B Công an có bi n pháp x lý nghiêm kh c v i các trư ng h p khai báo không úng a ch khi qua c a khNu Vi t Nam, ã làm cho công tác giám sát hành khách v t vùng d ch g p khó khăn.
  5. B Y t ti p t c ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i, B Y t các nư c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), giám sát ch t ch các hành khách n Vi t Nam t các vùng có d ch, và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình d ch b nh trong c nư c./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); - Các ng chí Th trư ng; Tr nh Quân Hu n - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 03/6/2009 TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung t (+) t vong b (+) c ng (+) t vong 31/5 - sung t 31/5 - d n c ng d n 03/6/2009 03/6/2009 1 Argentina 63 0 100 0 2 Australia 150 0 297 0 3 Áo 0 0 1 0 4 Bahamas* 1 0 1 0 5 Barhain 0 0 1 0 6 B 4 0 12 0 7 Bolivia* 3 0 3 0 8 Brazil 8 0 18 0 9 Canada 218 0 1336 2 10 Chilê 85 0 250 0 11 Trung Qu c 22 0 52 0 12 Colombia 3 0 20 0 13 Costa Rica 4 0 37 1 14 Cu Ba 0 0 4 0
  6. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung t (+) t vong b (+) c ng (+) t vong 31/5 - sung t 31/5 - d n c ng d n 03/6/2009 03/6/2009 15 Cyprus* 1 0 1 0 16 C ng hòa Séc 0 0 1 0 17 an M ch 0 0 1 0 18 CH Dominica 0 0 2 0 19 Ecuador 7 0 39 0 20 El Salvador 16 0 27 0 21 Estonia* 1 0 1 0 22 Ph n Lan 0 0 3 0 23 Pháp 3 0 24 0 24 c 9 0 28 0 25 Hy L p 1 0 4 0 26 Guatemala 7 0 12 0 27 Honduras* 1 0 2 0 28 Hungary* 1 0 1 0 29 Iceland 0 0 1 0 30 n 0 0 1 0 31 Ireland 1 0 4 0 32 Israel 8 0 19 0 33 Italia 3 0 29 0 34 Jamaica* 2 0 2 0 35 Nh t B n 6 0 370 0 36 Hàn Qu c 0 0 33 0 37 Kuwait 0 0 18 0 38 Malaysia 0 0 2 0 39 Mexico 119 12 5029 97 40 Hà Lan 0 0 3 0 41 New Zealand 0 0 9 0 42 Na Uy 0 0 4 0 43 Panama 0 0 107 0 44 Paraguay 5 0 5 0
  7. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung t (+) t vong b (+) c ng (+) t vong 31/5 - sung t 31/5 - d n c ng d n 03/6/2009 03/6/2009 45 Pê ru 5 0 36 0 46 Philippines 10 0 16 0 47 Ba Lan 0 0 4 0 48 B ào Nha 0 0 1 0 49 Rumani 0 0 3 0 50 Nga 1 0 3 0 51 Singapore 1 0 5 0 52 Slovakia 1 0 2 0 53 Tây Ban Nha 35 0 178 0 54 Th y i n 0 0 4 0 55 Th y Sĩ 4 0 8 0 56 Thái Lan 0 0 2 0 57 Th Nhĩ Kỳ 2 0 4 0 58 Anh 26 0 229 0 59 M 1048 4 8975 15 60 Uruguay 9 0 11 0 61 Venezuela* 2 0 2 0 62 Vi t Nam* 3 0 3 0 63 ài Loan–TQ 3 0 12 0 C ng 1902 16 17412 115 * nư c m i xác nh n b nh nhân cúm A(H1N1)
Đồng bộ tài khoản