Báo cáo số 4843/BC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Báo cáo số 4843/BC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 4843/BC-BGTVT về việc tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô tải và xe ô tô chở người do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 4843/BC-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4843/BC-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TẢI VÀ XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI Thực hiện trình tự xây dựng Dự thảo Nghị định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) như sau: Bộ Giao thông vận tải nhận được ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định tại Công văn số 2148/BTP-PLHSHC ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tư pháp. Ý kiến thẩm định đã thống nhất về tính hợp Hiến, hợp pháp của Dự thảo Nghị định, tính thống nhất của Dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đảm bảo tính khả thi khi được ban hành. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp có ý kiến “đề nghị Chính phủ cân nhắc thêm liệu có cần thiết ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 23/2004/NĐ-CP hay không?”. Vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng Nghị định số 23/2004/NĐ-CP cần sửa đổi để phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Cục Đăng kiểm Việt Nam; Hồ Nghĩa Dũng - Lưu: VT, KHCN.
Đồng bộ tài khoản