Báo cáo số 490/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Báo cáo số 490/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 490/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 490/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 490/BC-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T , S T XU T HUY T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo Báo cáo s 483/BC-BYT ngày 03/6/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), tiêu ch y c p do phNy khuNn t , s t xu t huy t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 05/6/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) 1. Tình hình d ch trên th gi i Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, n ngày 05/6/2009 ã có 67 nư c, vùng lãnh th ghi nh n trư ng h p cúm A(H1N1) v i 19.273 trư ng h p m c, trong ó có 117 trư ng h p t vong. Hai ngày 04-05/6/2009 ã ghi nh n b sung 1.861 trư ng h p m c, 02 trư ng h p t vong. Có 4 nư c m i ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) bao g m: Bungari (1), Ai C p (1), Lebanon (3), Nicaragua (1) (danh sách các nư c kèm theo). 2. T i Vi t Nam Ngày 05/6/2009, Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh ã xác nh n 02 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), ây là hai m con, ngư i m 39 tu i, con gái 6 tu i, c hai mang qu c t ch M , hi n ang s ng t i bang Texas; v Vi t Nam trên chuy n bay s hi u OZ 731 t Seoul (Hàn Qu c) v Tân Sơn Nh t ngày 29/05/2009 và t i ng Nai. Như v y n ngày 05/06/2009 t i Vi t Nam ã có 05 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). B Y t ã ch o th c hi n giám sát, cách ly b nh nhân t i b nh vi n, hi n s c kh e các b nh nhân này n nh. T i 17 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, H i Phòng, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Qu ng Ngãi, i n Biên) trong ngày 04/6/2009 ã phát hi n 6 trư ng h p nghi ng .
  2. Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 605.193 hành khách nh p c nh, trong ó có 11.479 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 145 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly, x trí y t k p th i. II. TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 04-05/6/2009 không ghi nh n b sung trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t , có 33 trư ng h p lâm sàng ư c báo cáo b sung t i t i 4 t nh, thành ph . Tính t ngày 20/4/2009 n 01/6/2009 c nư c ã ghi nh n 115 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t trong t ng s 1.151 ca lâm sàng t i 15 t nh, thành ph , có 05 t nh ã qua 14 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i là Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình. III. TÌNH HÌNH DNCH S T XU T HUY T Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, t u năm 2009 n nay, c nư c ghi nh n 21.073 trư ng h p m c, trong ó có 20 trư ng h p t vong, so v i cùng kỳ s m c tăng 46,7%, t vong tăng 4 trư ng h p. Trong tu n t 25-31/5/2009 ghi nh n b sung 1.349 trư ng h p m c, 02 trư ng h p t vong; m t s t nh, thành ph có s trư ng h p m c cao: Kiên Giang (207/1), TP. H Chí Minh (167/0), Sóc Trăng (161/1), ng Nai (94/0). IV. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH T NGÀY 04-05/6/2009 1. T ch c giám sát, cách ly b nh nhân m i b sung trong ngày 05/6/2009 t i B nh vi n B nh nhi t Nhi ng 2 TP. H Chí Minh, x lý y t i v i 05 ngư i nhà và thông báo t i 16 S Y t các t nh, thành ph th c hi n i u tra d ch t 171 hành khách i cùng chuy n bay v i b nh nhân, tri n khai ngay các bi n pháp giám sát, qu n lý. 2. Ch o S Y t các t nh/thành ph tăng cư ng giám sát các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng. 3. Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 04/6/2009, t i các c a khNu qu c t ã giám sát ư c 20.770 hành khách nh p c nh trong ó có 467 hành khách t M , 3 hành khách t Mexico, 7.998 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 6 trư ng h p nghi ng . 4. T ch c 3 l p t p hu n xét nghi m vi rút t i 3 khu v c B c, Trung, Nam cho các cán b xét nghi m các t nh, thành ph . 5. ôn c các a phương xây d ng k ho ch di t mu i, b g y, các bi n pháp tri n khai phòng ch ng s t xu t huy t t i c ng ng; ngh WHO h tr test chNn oán s t xu t huy t.
  3. 6. T ng h p k t qu ki m tra, giám sát c a 6 oàn công tác i ki m tra vi c th c hi n Công i n s 732/C -TTg ngày 14/5/2009 c a th tư ng Chính ph t i các t nh, thành ph tr ng i m. IV. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) - Trong d p hè, lưu h c sinh và ki u bào v nư c t các vùng có d ch nhi u; tu n qua, nư c ta liên t c ghi nh n trư ng h p m c cúm A(H1N1) xâm nh p, trong ó có trư ng h p tri u ch ng không rõ ràng. - Nh ng trư ng h p chưa có ho c có bi u hi n tri u ch ng không rõ ràng là ngu n nguy cơ lây nhi m trong c ng ng. - Vi c vi rút cúm A(H1N1) ) xu t hi n t i Vi t Nam ng th i v i vi c vi rút cúm A(H5N1) v n có nguy cơ ti m Nn, do ó có nguy cơ tái t h p thành ch ng vi rút v a có c l c cao, v a có tính lây lan nhanh là nguy cơ l n cho c ng ng. 2. D ch Tiêu ch y c p do phNy khuNn t D ch có xu hư ng gi m và b t u ư c kh ng ch t i m t s t nh, thành ph . Tuy nhiên, v n có th s ghi nh n m t s trư ng h p m c r i rác do i u ki n th i ti t và s giao lưu qua l i gi a các a phương t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh. 3. D ch S t xu t huy t Do i u ki n th i ti t nóng Nm, mưa nhi u t o i u ki n cho mu i truy n b nh phát tri n, trong khi ó t i m t s t nh, thành ph vùng ng b ng sông C u Long v n chưa tri n khai tích c c các bi n pháp phòng, ch ng d ch do ó d ch có nguy cơ ti p t c phát tri n n u không có tri n khai quy t li t, ng b các bi n pháp ch ng d ch. V. KI N NGHN Do s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) liên t c xâm nh p vào Vi t Nam, trong khi các hành khách t các vùng có d ch nh p c nh vào Vi t Nam ngày càng tăng, B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o B Thông tin Truy n thông ăng tin nh ng chuy n bay có ngư i nhi m cúm A(H1N1) (do B Y t cung c p) trên các phương ti n thông tin i chúng vào gi cao i m nh ng ngư i i trên các chuy n bay này bi t, có bi n pháp phòng h cho b n thân, ngư i thân và c ng ng. B Y t ti p t c ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i, B Y t các nư c, các ơn v y t t i các a phương trên c nư c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), giám sát ch t ch các hành khách n Vi t Nam t các vùng có d ch, và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình d ch b nh trong c nư c./. KT. B TRƯ NG
  4. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); - Các ng chí Th trư ng; Tr nh Quân Hu n - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 05/6/2009 TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong b (+) c ng (+) t vong t 03- sung t 03- d n c ng d n 05/6/2009 05/6/2009 1 Argentina 31 0 131 0 2 Australia 204 0 501 0 3 Áo 0 0 1 0 4 Bahamas 0 0 1 0 5 Barhain 0 0 1 0 6 B 1 0 13 0 7 Bolivia 0 0 3 0 8 Brazil 2 0 20 0 9 Bungari* 1 0 1 0 10 Canada 194 0 1530 2 11 Chilê 63 0 313 0 12 Trung Qu c 17 0 69 0 13 Colombia 0 0 20 0 14 Costa Rica 13 0 50 1 15 Cu Ba 0 0 4 0 16 Cyprus 0 0 1 0 17 C ng hòa Séc 0 0 1 0 18 an M ch 0 0 1 0 19 CH Dominica 9 0 11 0
  5. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong b (+) c ng (+) t vong t 03- sung t 03- d n c ng d n 05/6/2009 05/6/2009 20 Ecuador 0 0 39 0 21 Ai C p* 1 0 1 0 22 El Salvador 14 0 41 0 23 Estonia 0 0 1 0 24 Ph n Lan 1 0 4 0 25 Pháp 2 0 26 0 26 c 0 0 28 0 27 Hy L p 1 0 5 0 28 Guatemala 2 0 14 0 29 Honduras 0 0 2 0 30 Hungary 0 0 1 0 31 Iceland 0 0 1 0 32 n 0 0 1 0 33 Ireland 0 0 4 0 34 Israel 14 0 33 0 35 Italia 1 0 30 0 36 Jamaica 0 0 2 0 37 Nh t B n 15 0 385 0 38 Hàn Qu c 8 0 41 0 39 Kuwait 0 0 18 0 40 Lebanon* 3 0 3 0 41 Malaysia 0 0 2 0 42 Mexico 0 0 5029 97 43 Hà Lan 1 0 4 0 44 New Zealand 1 0 10 0 45 Nicaragua* 1 0 1 0 46 Na Uy 0 0 4 0 47 Panama 48 0 155 0 48 Paraguay 0 0 5 0 49 Pê ru 4 0 40 0
  6. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong b (+) c ng (+) t vong t 03- sung t 03- d n c ng d n 05/6/2009 05/6/2009 50 Philippines 0 0 16 0 51 Ba Lan 0 0 4 0 52 B ào Nha 1 0 2 0 53 Rumani 2 0 5 0 54 Nga 0 0 3 0 55 Singapore 4 0 9 0 56 Slovakia 0 0 2 0 57 Tây Ban Nha 2 0 180 0 58 Th y i n 3 0 7 0 59 Th y Sĩ 2 0 10 0 60 Thái Lan 0 0 2 0 61 Th Nhĩ Kỳ 0 0 4 0 62 Anh 110 0 339 0 63 M 1078 2 10053 17 64 Uruguay 4 0 15 0 65 Venezuela 1 0 3 0 66 Vi t Nam 0 0 3 0 67 ài Loan–TQ 2 0 14 0 C ng 1861 2 19273 117 * nư c m i xác nh n b nh nhân cúm A(H1N1) DANH SÁCH CÁC T NH, THÀNH PH HI N CÓ B NH NHÂN TIÊU CH Y C P N NGÀY 05/6/2009 TT Tên t nh Th i gian Th i gian Trư ng S ca S S S S xu t hi n xu t hi n h p lâm dương m c (+) (+) ngày d ch d ch sàng b tính b c ng c ng t không u tiên g n nh t sung sung d n d n vong ghi ngày 04- nh n 04- 05/6/09 TH b 05/6/09 sung
  7. 1 Hà N i 27/5/2009 0 0 519 4 0 10 09/4/2009 ngày 2 H i 02/6/2009 3 0 90 9 0 03/5/2009 Phòng 3 B c 02/6/2009 19 0 306 26 0 02/5/2009 Ninh 4 Thanh 23/5/2009 0 0 38 34 0 14 02/5/2009 Hóa ngày 5 Nam 31/5/2009 0 0 49 6 0 08/5/2009 nh 6 H i 30/5/2009 0 0 45 2 0 12/5/2009 Dương 7 Qu ng 30/5/2009 0 0 10 3 0 10/5/2009 Ninh 8 Hà Nam 11/5/2009 31/5/2009 4 0 20 4 0 9 Vĩnh 30/5/2009 0 0 12 3 0 08/5/2009 Phúc 10 Sơn La 26/5/2009 01/6/2009 7 0 14 2 0 C ng 33 0 1151* 115** 1 * tính c s trư ng h p lâm sàng và dương tính c a 5 t nh Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình ( ã qua 14 ngày không có b nh nhân m i) ** s dương tính b sung c a các b nh nhân m c b nh t ngày 31/5/2009 v trư c.
Đồng bộ tài khoản