Báo cáo số 50/BC-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
89
lượt xem
6
download

Báo cáo số 50/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 50/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi và 01 năm thực hiện thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 50/BC-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 50/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO SƠ K T 02 NĂM TH C HI N LU T KHI U N I, T CÁO S A I VÀ 01 NĂM TH C HI N THÔNG BÁO K T LU N S 130-TB/TW C A B CHÍNH TRN V CÔNG TÁC KHI U N I, T CÁO, TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH Trong quá trình th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh, dư i s lãnh o, ch o c a Thành y, các c p y ng, các cơ quan hành chính Nhà nư c ã có nhi u c g ng và t ư c nh ng k t qu quan tr ng trong công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo; góp ph n nâng cao năng l c, hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c c a các c p chính quy n. Tuy nhiên, k t qu t ư c trong vi c thi hành Lu t Khi u n i, t cáo v n còn h n ch , m t s a phương chưa th c hi n t t công tác hòa gi i cơ s ; m t s cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo vi ph m th i h n gi i quy t theo lu t nh; i ngũ cán b , công ch c làm công tác ti p công dân và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v n còn b t c p, m t b ph n tinh th n trách nhi m chưa cao; k cương, k lu t trong b máy hành chính Nhà nư c chưa chuy n bi n k p theo yêu c u c a th c ti n; vi c ph i h p trong gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo c a các c p, các ngành chưa th ng nh t, ng b , v n còn hi n tư ng gây phi n hà cho công dân. Trư c tình hình ó và c th hóa Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t Khi u n i, t cáo s a i, b sung năm 2004 và năm 2005, y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 v ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph (vi t t t là Ch th 20/2006/CT-UBND), thay th Ch th 26/2001/CT-UB ngày 20 tháng 9 năm 2001 và Quy t nh s 132/2006/Q - UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh (vi t t t là Quy t nh 132/2006/Q -UBND), thay th Quy t nh s 84/2001/Q -UB ngày 21 tháng 9 năm 2001. Hai văn b n quan tr ng nêu trên t o thành m t h th ng gi i pháp ng b , áp d ng th ng nh t trong các c p, các ngành t i thành ph , t ng bư c kh c ph c nh ng thi u sót, khuy t i m trong t ch c th c hi n, giúp cho vi c thi hành Lu t khi u n i, t cáo ngày càng chuy n bi n tích c c và hi u qu hơn. c bi t, ngày 02 tháng 5 năm 2008, Ban Thư ng v Thành y ã ban hành Chương trình hành ng s 34-CTr/TU th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW c a B
 2. Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i; n i dung chương trình xác nh m c tiêu, nhi m v , m t s gi i pháp ch y u, phân công trách nhi m các Ban ng c a Thành y, các c p Chính quy n, M t tr n và các oàn th t ch c quán tri t và xây d ng chương trình, k ho ch th c hi n Chương trình hành ng c a Thành y. Th c hi n Chương trình này, ngày 22 tháng 7 năm 2008, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ã có Quy t nh s 3141/Q -UBND ban hành K ho ch th c hi n Chương trình hành ng s 34-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y (vi t t t là Quy t nh s 3141/Q -UBND). ánh giá, phân tích nh ng m t ã làm ư c, nh ng m t còn h n ch , rút ra nh ng bài h c kinh nghi m, ra gi i pháp kh thi nh m tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph ; ngày 03 tháng 4 năm 2009, y ban nhân dân thành ph ã t ch c H i ngh sơ k t 02 năm th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo s a i và 01 năm tri n khai th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW c a B Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i, v i k t qu ư c ánh giá như sau: II. K T QU TRI N KHAI TH C HI N 1. Công tác t ch c quán tri t, ph bi n, tuyên truy n giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo: Sau khi Ch th s 20/2006/CT-UBND và Quy t nh s 132/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c thi hành cùng v i vi c th c thi Lu t Khi u n i, t cáo b sung, s a i năm 2004 và năm 2005, Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c các c p, các ngành trên a bàn thành ph ã t ch c H i ngh quán tri t n i dung các văn b n trên n t ng cán b ch ch t, c th hoá Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo phù h p v i c i m tình hình và ch c năng nhi m v c a t ng ơn v , i ôi v i vi c xây d ng và tri n khai các chương trình, k ho ch v i nhi u n i dung như: ào t o nghi p v cho cán b làm công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; tri n khai th c hi n án tăng cư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo cho nhân dân và cán b xã, phư ng, th tr n thu c a bàn thành ph n năm 2010 theo Quy t nh 4860/Q - UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph (vi t t t là án 3). Các c p, các ngành ã k t h p các bi n pháp t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khi u n i, t cáo b ng nhi u hình th c a d ng, phong phú. Các hình th c ph bi n, tuyên truy n khá sinh ng, phù h p v i c thù c a t ng a phương, lĩnh v c như: tuyên truy n mi ng, phát hành và cung c p mi n phí cNm nang, tài li u, t rơi, t bư m n ngư i dân, thông qua h th ng loa ài phát thanh vào các bu i sáng. M t s cơ quan t ch c H i thi tìm hi u Lu t Khi u n i, t cáo như H i Nông dân thành ph , y ban nhân dân qu n 4, S Tư pháp..., thu hút ư c nhi u i tư ng tham gia. Bên c nh ó, th c hi n s ch o y ban nhân dân thành ph , Thanh tra thành ph và Văn phòng Ti p công dân thành ph ã tăng cư ng hư ng d n nghi p v cho i ngũ cán b tr c ti p làm công tác ti p công dân và tham mưu gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v k năng th c hi n các lo i bi u m u nghi p v ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh (ban hành kèm theo Quy t nh s 63/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ); m t s s -ngành, qu n-huy n ã xây d ng n i qui
 3. ti p công dân, quy trình ti p công dân và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo, có m t s qu n ăng ký th c hi n theo tiêu chuNn ISO 9001-2000 v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. V tri n khai th c hi n Quy t nh s 3141/Q -UBND: Theo t ng h p báo cáo c a 14 s , ngành và 20 qu n, huy n thì h u h t các cơ quan ã t ch c tri n khai quán tri t n i dung Quy t nh s 3141/Q -UBND n C p y cơ s , Th trư ng các phòng, ban, ơn v tr c thu c và Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n. n nay có 6 ơn v (S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Giao thông v n t i, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tư pháp, B Ch huy Quân s thành ph ) ã xây d ng k ho ch th c hi n Quy t nh s 3141/Q -UBND, trong ó có 02 ơn v là S Tài nguyên và Môi trư ng, B Ch huy Quân s thành ph xây d ng Chương trình hành ng c a C p y th c hi n Chương trình hành ng s 34-CT/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y; có 10 qu n, huy n v a xây d ng k ho ch ho t ng c a Qu n, Huy n y v a xây d ng k ho ch c a y ban nhân dân, có 02 qu n, huy n (qu n 4 và qu n 7) xây d ng k ho ch do cơ quan Thanh tra qu n xây d ng và ban hành, có 05 qu n, huy n (C Chi, qu n 11, qu n 8, Phú Nhu n, Gò V p) xây d ng k ho ch c a y ban nhân dân và 03 qu n, huy n (Hóc Môn, qu n Tân Phú và qu n 3) xây d ng k ho ch c a Qu n, Huy n y. c bi t, th c hi n án 3, trong năm 2008 công tác này tăng nhanh c v s lư ng l n ch t lư ng như Thanh tra thành ph ã t ch c 12 h i ngh tuyên truy n, 15 cu c t p hu n v i g n 5.000 lư t ngư i tham gia. Các hình th c khác như phát hành t rơi, cNm nang h i áp v pháp lu t cũng ư c tri n khai m nh n t n cán b cơ s và ngư i dân. 2. Ny m nh công tác qu n lý Nhà nư c v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo: Th c hi n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , trong năm 2007 và năm 2008, các s -ngành, qu n-huy n ã t ch c 46 oàn thanh, ki m tra v công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. Nhìn chung, các s -ngành, qu n-huy n (so v i trư c khi có Ch th s 20/2006/CT-UBND và Quy t nh s 132/2006/Q -UBND) ã có s tích c c t p trung ch n ch nh và tăng cư ng th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, c th : - ã tri n khai k p th i các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và có bi n pháp t ch c th c hi n các ch o c a c p trên liên quan n công tác khi u n i, t cáo như ban hành các văn b n ch o các ơn v , t ch c tr c thu c tri n khai th c hi n, áp d ng các bi u m u, tăng cư ng, ch n ch nh công tác ti p dân, x lý ơn, gi i quy t khi u n i, t cáo; hàng quý có báo cáo l ch ti p công dân nh kỳ c a cán b lãnh o và danh sách cán b , công ch c làm công tác ti p công dân n y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n. - Hàng năm y ban nhân dân các c p, Th trư ng các s , ngành t ch c các oàn thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v khi u n i, t cáo t i các ơn v tr c thu c, góp ph n phát hi n và k p th i ch n ch nh các h n ch , thi u sót, nâng cao hi u qu ho t ng trong công tác ti p dân, x lý ơn, gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn. Ban hành quy trình, quy nh v ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo phù h p v i tình hình th c t c a t ng a phương ( i n hình như qu n 1, qu n 8, qu n 4, qu n Phú Nhu n, qu n Bình Th nh, qu n Th c, qu n Tân
 4. Bình, Thanh tra thành ph , S Xây d ng, S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Ti p công dân thành ph …). 3. Công tác t ch c ti p công dân, phân lo i, x lý ơn thư: a) V ti p công dân: - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph , Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p, Th trư ng các S , ban, ngành ã t ch c ti p công dân theo quy nh như: + Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph , Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ã t ch c ti p hơn 87 bu i, xem xét x lý ho c gi i quy t 216 v vi c. + Các s , ban, ngành, qu n, huy n ã t ch c ti p công dân thư ng xuyên v i hơn 144.889 lư t công dân. + Cán b lãnh o qu n, huy n, ngành s ã ti p hơn 3.901 lư t công dân. b) V ti p nh n, phân lo i, x lý ơn khi u n i, t cáo: - ơn ã nh n ư c 47.071 ơn; trong ó qua phân lo i, x lý có 25.663 ơn thu c thNm quy n gi i quy t, chi m t l 54,52%. - V t ch c ti p nh n, phân lo i và x lý ơn: a s qu n, huy n u thành l p T ti p công dân tr c thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, ch u trách nhi m chính v ti p dân và là u m i t p trung nh n ơn c a cơ quan, t ch c và công dân. T i a s các s , ngành, công tác ti p công dân ư c giao cho Thanh tra s , ngành làm u m i ti p nh n ơn, hư ng d n và x lý theo quy nh, t o cơ s t t trong vi c c p nh t s li u t ng h p, báo cáo và ã t o i u ki n thu n l i hơn cho ngư i dân khi liên l n p ơn cũng như tìm hi u ti n gi i quy t. 4. Công tác gi i quy t ơn khi u n i, t cáo theo thNm quy n: Qua t ng h p s li u trong 2 năm 2007 và 2008, t ng s ơn thu c thNm quy n c a các c p, các ngành ph i gi i quy t là 25.663 ơn; ã gi i quy t 22.752 ơn ( t t l 88,66%); trong ó: c p qu n, huy n ( t t l 83,43%); c p thành ph ( t t l 91,84%). ơn thu c thNm quy n ang gi i quy t: 2.911 ơn (chi m t l 11,34%). Do vi c t ng h p báo cáo c a các s , ngành, qu n, huy n chưa y nên s li u ơn thu c thNm quy n chưa gi i quy t c a toàn thành ph theo tính toán chi m t l bình quân hàng năm vào kho ng 15%. 5. Công tác hòa gi i cơ s gi i quy t tranh ch p, khi u n i: Hai năm qua, vi c t ch c hoà gi i cơ s trư c khi gi i quy t tranh ch p, khi u n i ã ư c y ban nhân dân qu n, huy n ch o y ban nhân dân các xã, phư ng, th
 5. tr n t p trung th c hi n (trong lĩnh v c nhà t ã t ch c hòa gi i hơn 3.642 trư ng h p, trong ó hòa gi i thành 1.692 trư ng h p, t t l 46,46%). t ư c k t qu như trên là do Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n nhi u qu n, huy n ã quan tâm n nâng cao trách nhi m i v i công tác này; i ngũ hòa gi i g m nh ng ngư i có kinh nghi m, có uy tín v i nhân dân t i a phương và có s hi u bi t nh t nh v pháp lu t. 6. Vi c t ch c th c hi n các Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t: T ng s Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành ph i t ch c th c hi n là 1.632 quy t nh (g m: năm 2006 chuy n sang 444 quy t nh; ban hành năm 2007: 801; năm 2008: 387). - ã t ch c th c hi n: 1.174 quy t nh ( t t l 71,9 %). - Chưa t ch c th c hi n: 458 quy t nh (chi m t l 28,1%; trong ó: năm 2006 tr v trư c còn 40 quy t nh; năm 2007 còn 287 quy t nh; năm 2008 còn 131 quy t nh). Hi n nay, th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 133/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thí i m thành l p Thanh tra Xây d ng c p qu n, huy n; y ban nhân dân qu n, huy n ã thành l p và giao cho Thanh tra Xây d ng làm u m i ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c th c hi n các Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c. III. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Nh ng m t ã làm ư c: Sau khi Ch th s 20/2006/CT-UBND và Quy t nh s 132/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c thi hành, cùng v i Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n quy ph m pháp lu t khác, hai văn b n nêu trên t o thành m t h th ng gi i pháp ng b , c th , kèm m u bi u chi ti t… áp d ng th ng nh t trong các c p, các ngành t i thành ph , t ng bư c kh c ph c các khuy t i m trong t ch c th c hi n, giúp cho vi c th c hi n Lu t khi u n i, t cáo ngày càng hi u qu hơn; ã t o i u ki n thu n l i và th ng nh t cho các c p, các ngành trong quá trình th c hi n. Ngoài ra, khi có Quy t nh s 3141/Q -UBND, các s , ngành; qu n, huy n xác nh công tác ti p dân, x lý ơn thư và gi i quy t khi u n i, t cáo là công tác tr ng tâm, thư ng xuyên, g n công tác này v i công tác c i cách hành chính; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; ng th i g n v i k t qu bình xét thi ua cu i năm c a ngành mình. i v i thành ph ã có nhi u văn b n ch o, l p T công tác ph i h p gi i quy t khi u n i, t cáo ông ngư i; xây d ng nhi u chính sách h tr cho ngư i có t b thu h i th c hi n D án nh m gi m thi u vi c khi u n i phát sinh; ch o rà soát nh ng văn b n pháp lu t có quy nh không phù h p, gây khó khăn, vư ng m c trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo cũng như làm nh hư ng n quy n l i c a công dân xu t i u ch nh cho phù h p… Nh ó, công tác ti p công dân c a y ban nhân dân thành ph , c a các s , ngành; qu n, huy n và
 6. phư ng, xã, th tr n trên a bàn thành ph ã có chuy n bi n rõ nét, công tác ti p công dân ã g n v i công tác tham mưu gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo…; hi u qu trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo ư c nâng lên, c ng c ni m tin c a nhân dân vào chính quy n, góp ph n n nh tr t t xã h i; n i b t là: - Vi c phân công các cơ quan tham mưu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph cũng như y ban nhân dân qu n, huy n ư c th c hi n theo ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành, theo t ng lĩnh v c ho t ng. Các cơ quan có ch c năng tham mưu trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo có s ph i h p khá ch t ch ; tránh ư c s trùng l p trong th lý v vi c; gi i quy t khá k p th i các khi u n i, t cáo có tính ch t ph c t p, ông ngư i. - Th trư ng các ơn v ã quán tri t, ch p hành khá t t và tri n khai th c hi n k p th i các ch o c a c p trên trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo n t ng ơn v cơ s . - Công tác ti p công dân ư c Th trư ng các c p, các ngành quan tâm, b trí nơi ti p công dân thu n ti n, b trí cán b ti p công dân i b ph n là nh ng ngư i có trách nhi m, có năng l c. Vi c ti p dân, ti p nh n ơn t p trung t i m t u m i là T ti p công dân tr c thu c Văn phòng H i ng nhân và y ban nhân dân các qu n, huy n ho c Thanh tra các s , ngành ã t o thu n l i cho ngư i dân và giúp cho công tác theo dõi, phân lo i, x lý ơn t p trung và k p th i. - Công tác gi i quy t khi u n i, t cáo ã t ng bư c i vào n n p, m b o úng trình t , th t c quy nh, ch t lư ng ư c nâng lên; ã t p trung gi i quy t ơn thu c thNm quy n t t l chung c a toàn thành ph trên 85%. - Công tác hòa gi i t i c s ã ư c chính quy n các c p chú tr ng hơn trư c và t k t qu khá t t, t l hòa gi i thành trong lĩnh v c tranh ch p t ai ã ư c nâng lên (s v vi c hòa gi i thành t t l bình quân trên 46%) góp ph n h n ch phát sinh khi u n i ngay t cơ s . - Vi c t ch c th c hi n Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t ư c các c p, các ngành t p trung ch o th c hi n nên k t qu th c hi n khá, có s chuy n bi n rõ nét, k t qu t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t c a toàn thành ph t 71,9 %. - a s các cơ quan Thanh tra s , ngành, qu n, huy n ã th c hi n t t ch c năng tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Giám c s -ngành trong quá trình tri n khai th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo nh t là trong vi c t ng h p, báo cáo, tham mưu, xu t bi n pháp tri n khai, xây d ng các văn b n ch o, hư ng d n công tác ti p dân, x lý và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo; hàng năm Thanh tra các c p, các ngành ã ph i h p v i phòng ban ch c năng thành l p oàn ki m tra vi c th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo k p th i ch n ch nh nh ng thi u sót, h n ch trong vi c thi hành Lu t Khi u n i, t cáo. T k t qu trên, so v i năm 2006 tình hình ti p dân, ơn thư khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph , năm 2007-2008 ã có xu hư ng gi m (lư ng ngư i n khi u n i t i Văn phòng Ti p công dân thành ph gi m 25%, t i Thanh tra thành ph lư ng dân n khi u n i gi m 40% và lư ng ơn thư toàn thành ph gi m 21%...), ã h n ch
 7. phát sinh “ i m nóng” góp ph n gi v ng n nh chính tr , an ninh tr t t xã h i, t o môi trư ng thu n l i i v i ch o i u hành c a y ban nhân dân thành ph trong quá trình phát tri n và h i nh p c a thành ph . 2. M t h n ch : - M t s s , ngành; qu n, huy n và xã, phư ng, th tr n chưa quán tri t y Ch th s 20/2006/CT-UBND, Quy t nh s 132/2006/Q -UBND, Quy t nh s 3141/Q - UBND và chưa n m ch c các n i dung c a Lu t Khi u n i, t cáo; Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t khi u n i, t cáo năm 2004 và năm 2005 nên vi c ti p nh n, phân lo i, x lý ơn thư khi u n i, tranh ch p, ph n nh, dân nguy n còn lúng túng k c thi u chính xác và có sai sót; vi c xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Quy t nh s 3141/Q -UBND m t s s , ngành; qu n, huy n còn ch m, n i dung k ho ch còn ơn gi n, sơ sài so v i yêu c u ph i th c hi n. - Th i h n gi i quy t khi u n i v n còn kéo dài và tình tr ng ơn thư t n ng quá h n gi i quy t vi ph m lu t nh, ch m th c hi n Quy t nh gi i quy t ã có hi u l c pháp pháp lu t… chưa ư c kh c ph c tri t ; trong ó t p trung ch y u là các v vi c tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c b i thư ng, gi i t a, thu h i t, tái nh cư làm cho ngư i dân b c xúc. - Trong quá trình th lý gi i quy t ơn khi u n i l n u, m t s cơ quan chưa chú tr ng và ch p hành nghiêm ch nh vi c t ch c i tho i theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. M c dù Quy t nh s 132/2006/Q -UBND ã quy nh r t thu n l i cho cơ quan gi i quy t l n u (s -ngành, qu n-huy n) ư c y quy n i tho i. Ho c n u có t ch c i th ai thì ch mang tính hình th c m b o th t c, chưa chú tr ng vào n i dung i th ai, gi i thích, v n ng cho công dân hi u ch p hành. - i ngũ cán b , công ch c làm công tác ti p dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo t i xã, phư ng, th tr n n m chưa sâu và bài b n các quy nh c a Quy t nh s 132/2006/Q -UBND và pháp lu t khi u n i, t cáo nên vi c gi i thích pháp lu t cho ngư i dân cũng như k t qu tham mưu gi i quy t t hi u qu chưa cao. - Trong công tác ti p dân c a lãnh o, hàng tháng tuy ã ư c b trí l ch ti p dân nhưng chưa c nh ngày ti p dân và chưa th ng nh t trên toàn thành ph chưa th c hi n nghiêm l ch ti p dân nh kỳ c a lãnh o các c p, chưa t o ư c s “liên thông” nên hi u qu chưa cao (s lư ng ngư i dân trong các bu i lãnh o ti p còn ít ho c ngư i dân khi mu n g p lãnh o khi u n i, ph n nh ph i i l i nhi u l n r t khó khăn, phi n hà). - T ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t t chưa cao (m i ch t 71%). Nguyên nhân c a các m t h n ch : - Trách nhi m Th trư ng các c p có quan tâm hơn trư c v th c hi n Lu t khi u n i, t cáo nhưng chưa thư ng xuyên, có lúc thi u tích c c ch o gi i quy t.
 8. - M i quan h ph i h p gi a các ngành, các c p, các cơ quan h u quan trong vi c cung c p thông tin, xác minh, trao i ch ng c chưa nghiêm túc, thi u k p th i, th m chí còn có bi u hi n né tránh, kéo dài th i gian là nguyên nhân ch y u d n n vi ph m th i h n lu t nh. - Kh i lư ng ơn thư phát sinh hàng năm trên a bàn thành ph khá l n, ph c t p, trong khi ó biên ch cán b ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo có h n, thi u n nh, cán b m i thi u kinh nghi m; trình , năng l c có m t còn h n ch . - Các văn b n pháp lu t như: Lu t t ai; Lu t Dân s ; Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính còn nh ng i m b t c p, th m chí xung t, không phù h p v i Lu t Khi u n i, t cáo, i n hình như: V áp d ng th i h n khi u n i ti p theo i v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u, v th i h n gi i quy t khi u n i, v quy n kh i ki n c a ngư i khi u n i i v i các khi u n i v t ai... - Quy t nh s 132/2006/Q -UBND tuy có góp ph n t o thu n l i cho vi c th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo t hi u qu hơn, song v n còn thi u s phân công thNm quy n tham mưu i v i m t s lo i vi c thu c ch c năng c a cơ quan chuyên môn. - Chưa chú tr ng công tác d báo tình hình khi u n i, t cáo trên a bàn. 3. M t s bài h c kinh nghi m: - S lãnh o thư ng xuyên c a các c p y ng cùng v i s ch o sâu sát c a Th trư ng các cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo là y u t quy t nh hi u qu c a công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. Trong tình hình lu t pháp còn b t c p, nơi nào c p y ng, Th trư ng s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các c p ch o sâu sát thì ós n m ch c d báo ư c tình hình, ra ư c nhi u bi n pháp h u hi u h n ch phát sinh tranh ch p, khi u n i, t cáo và gi i quy t t t các tranh ch p, khi u n i, t cáo ã phát sinh. - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c v pháp lu t nói chung, c bi t là Lu t Khi u n i, t cáo coi ây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm và thư ng xuyên c a Th trư ng các cơ quan Nhà nư c. - Ch th s 20/2006/CT-UBND và Quy t nh s 132/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph là quy trình có tính ch t ph i h p a ngành, a lĩnh v c, do ó trong quá trình th c hi n quy trình nh t thi t và nhân t quy t nh là ph i có s ph i h p ch t ch , ng b gi a các c p, các ngành; các ch th tham gia vào các công o n c a Quy trình ph i cung c p y thông tin v n i dung v vi c, quá trình gi i quy t và k t qu gi i quy t vi c x lý ơn thư ư c nh t quán, úng pháp lu t (gi a các cơ quan, t ch c t thành ph n cơ s ). - Thanh tra các c p, các ngành ph i tích c c ch ng tham mưu cho chính quy n các c p, Th trư ng các ngành trong vi c ban hành k p th i các văn b n ch o; ng th i tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n.
 9. - Thư ng xuyên t ch c th c hi n thanh tra công v . Trong quá trình tri n khai, th c hi n x lý nghiêm minh i v i cán b thi u trách nhi m, tham mưu xu t sai làm nh hư ng n quy n, l i ích h p pháp c a công dân, c a Nhà nư c. - Duy trì thư ng xuyên ch Ch t ch y ban nhân dân các c p nghe các cơ quan tham mưu báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t cáo, trên cơ s ó ch o gi i quy t k p th i nh ng khó khăn vư ng m c; k p th i ch o i u ch nh, s a i, b sung chính sách nh t là trong lĩnh v c b i thư ng, gi i t a, tái nh cư… cho phù h p pháp lu t và v i th c t tình hình. IV. M T S GI I PHÁP T CH C TH C HI N CH THN S 20/2006/CT- UBND VÀ QUY T NNH S 132/2006/Q -UBND TRONG TH I GIAN T I. ti p t c ch n ch nh công tác ti p dân và gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo trên a bàn Thành ph trong th i gian t i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o như sau: 1. i v i Th trư ng các s , ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n: - Ti p t c quán tri t n i dung Ch th s 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 v ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; Quy t nh s 132/2006/Q - UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph và Quy t nh s 3141/Q -UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch th c hi n chương trình hành ng s 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y thành ph v th c hi n Thông báo K t lu n s 130-TB/TW c a B Chính tr v công tác khi u n i, t cáo trong th i gian t i nh m t o s chuy n bi n m nh m trong nh n th c và hành ng c a các c p y ng, oàn th và các ngành, các c p, trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; g n v i vi c Ny m nh c i cách th t c hành chính, u tranh phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngăn ng a, h n ch phát sinh khi u n i, coi ây là nhi m v tr ng tâm trong công tác ch o, i u hành hàng năm c a a phương, ơn v ph n u x lý ơn thư t 100%, gi i quy t khi u n i, t cáo t trên 90%, t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t t trên 80% nh m góp ph n gi v ng n nh, tr t t xã h i, t o môi trư ng u tư, phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph . - T p trung ch o, tìm bi n pháp tăng cư ng c i cách th t c hành chính, s a i l i làm vi c trong gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo; ki n toàn b máy t ch c và nhân s làm công tác ti p công dân; t ch c t t công tác ti p công dân thư ng xuyên; Ny m nh vi c t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t tranh ch p, khi u n i có hi u l c pháp lu t; i m i vi c tri n khai công tác quy ho ch; phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; tăng cư ng vai trò và ch t lư ng tham mưu c a các cơ quan ch c năng trong công tác gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân các c p; ch ng phòng ng a, u tranh ch ng vi ph m pháp lu t c a các ch th khi th c hi n quy n tranh ch p, khi u n i, t cáo nh m t o m t bư c t phá, chuy n bi n m nh m trong th c hi n công tác ti p dân, phân lo i, x lý và gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo trên a bàn Thành ph .
 10. - Ti p t c i m i công tác ti p công dân c a Th trư ng các c p, các ngành và thông báo công khai t i tr s ti p công dân c a t ng cơ quan và trên phương ti n thông tin i chúng, k c ưa lên trang thông tin i n t . 2. Giao Thanh tra thành ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Ti p công dân thành ph , Văn phòng y ban nhân dân thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng: - Nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th m i thay th Ch th s 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2006 v ch n ch nh và tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng cơ quan hành chính Nhà nư c trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; ch m nh t u tháng 6 năm 2009 ph i th c hi n xong. - Nghiên c u s a i, b sung Quy t nh s 132/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph cho phù h p v i Ngh nh s 136/2006/N - CP c a Chính ph và tình hình th c t t i Thành ph ; ch m nh t u tháng 7 năm 2009 ph i th c hi n xong. - Nghiên c u xây d ng “H th ng chương trình qu n lý h sơ ti p công dân và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo” c a t ng cơ quan và liên thông gi a 05 cơ quan nh m chuNn hóa, nâng cao ch t lư ng thông tin báo cáo, áp ng yêu c u ch o i u hành c a y ban nhân dân thành ph và công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph ; ch m nh t tháng 11 năm 2009 ph i th c hi n xong. - Duy trì th c hi n ch giao ban nh kỳ hàng quý theo t ng Nhóm s - ngành, qu n - huy n v công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo nh m tháo g k p th i nh ng khó khăn vư ng m c v nghi p v , nâng cao hi u qu công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph . - Ti p t c Ny m nh vi c tri n khai th c hi n, ki m tra vi c th c hi n án 3 c a các c p, các ngành v tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo cho cán b , nhân dân xã, phư ng, th tr n thu c a bàn thành ph (ban hành theo Quy t nh s 4860/Q -UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ); trong quý III năm 2009 t ch c H i ngh sơ k t rút kinh nghi m th c hi n t t hơn trong th i gian t i. - Tăng cư ng công tác thanh, ki m tra trách nhi m trong công tác th c hi n Lu t Khi u n i t cáo i v i Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các s - ngành (tr ng tâm là thanh tra công v ) k p th i ch n ch nh nh ng thi u sót, h n ch và x lý nh ng sai ph m. 3. Giao S N i v ch trì, ph i h p v i Thanh tra thành ph xây d ng quy trình thanh tra công v trình y ban nhân dân thành ph phê duy t tri n khai th c hi n nh m tăng cư ng trách nhi m c a Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các c p trong vi c th c hi n pháp lu t khi u n i, t cáo; ch m nh t u tháng 7 năm 2009 ph i th c hi n xong.
 11. 4. Giao Ch nhi m Văn phòng Ti p công dân thành ph t ng k t 10 năm t ch c thí i m Văn phòng Ti p công dân thành ph và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh s a i cơ ch t ch c phù h p v i Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph , quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và theo ch o c a Th tư ng Chính ph , nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác ti p công dân thu c thNm quy n, trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ch m nh t trong tháng 6 năm 2009 ph i th c hi n xong. 5. Giao Thanh tra thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n c a các c p, các ngành và t ng h p báo cáo k t qu th c hi n v y ban nhân dân thành ph theo quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Thanh tra Chính ph ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - y ban MTTQ Vi t Nam TP và các oàn th thành ph ; - Các Ban ng; Lê Hoàng Quân - oàn BQH thành ph ; - Th trư ng các s - ngành; - Ch t ch UBND các qu n, huy n; - VPUB: CPVP; Các Phòng CV; - Lưu:VT, (PC-Tg) H.
Đồng bộ tài khoản