Báo cáo số 572/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Báo cáo số 572/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 572/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 01/7/2006 đến ngày 10/7/2006 của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 572/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 572/BC-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 01/7/2006 N NGÀY 10/7/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: Tình hình trên Th gi i: T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 05/7/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n trư ng h p th 52 t i nư c này m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 5 tu i, s ng huy n Tulungagung, phía ông Java. Kh i b nh ngày 08/6/2006, nh p vi n ngày 14/6/2006 và t vong ngày 16/6/2006. Có hi n tư ng gà ch t t i nhà b nh nhân trư c khi b nh nhân kh i b nh 2 tu n. K t qu xét nghi m ã kh ng nh gia c m t i huy n này có m c cúm A(H5N1). n nay Indonesia ã ghi nh n 52 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 40 trư ng h p t vong. Tháng v a qua Indonesia là i m nóng trên th gi i v d ch cúm A(H5N1) khi ghi nh n chùm ca b nh l n nh t 7/8 thành viên trong m t gia ình ã ch t do m c cúm A(H5N1) t i B c Sumatra. M c dù n ngày 12/6/2006, là 3 tu n không có ca b nh m i ư c ghi nh n t i khu v c này, nhưng t u năm 2006 Indonesia ã ghi nh n 33 trư ng h p m c và 27 trư ng h p t vong do h u qu c a s nhi m vi rút cúm r ng rãi trong gia c m nư c này. n nay T ch c Y t th gi i v n chưa lo i tr nguy cơ lây nhi m t ngư i sang ngư i. 2. T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 01/7/2006 n 10/7/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 8 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 229 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 131 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 52, ch t 40), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin hàng tu n trên trang Web c a B Y t . 2.Thành l p nhóm công tác g m i di n các Ti u ban tr c thu c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i xây d ng D án phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i Vi t Nam, d án do Chính ph Hoa Kỳ h tr thông qua Trung tâm ki m soát b nh t t (CDC). 3.Ti p t c phát tri n Tài li u t p hu n v hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i t i các a phương trong tháng 8 - 9/2006. 4.Tri n khai các ho t ng thu th p s li u, th nghi m, m u báo cáo giám sát i t- ư ng sau tiêm v c xin phòng ch ng cúm gia c m t I và II t i các khu v c B c, Trung, Nam. 5.Ti p t c t ng h p các ý ki n góp ý trình Lãnh o B D th o Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và Quy nh v an toàn sinh h c cho phòng xét nghi m c p I, II, III. 6.Ti p t c hoàn ch nh k ho ch xây d ng phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n V sinh d ch t Trung ương và Vi n Pasteur TP. H Chí Minh. 7.Báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai 6 tháng u năm 2006 trình bày t i H i ngh sơ k t công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m 6 tháng u năm 2006 và tri n khai k ho ch 6 tháng cu i năm t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 8.Hoàn thi n vi c mua s m và bàn giao trang thi t b , thu c, hóa ch t t I cho các a phương, ti p t c tri n khai k ho ch mua s m t II. 9.ChuNn b t ch c các l p t p hu n s d ng máy móc, trang thi t b cho các ơn v ti p nh n t i các a phương. 10.Ph i h p v i T ch c Y t th gi i tri n khai mua s m trang thi t b cho h th ng c nh báo s m và áp ng nhanh t i các Vi n VSDT/Pasteur và các t nh/thành ph thu c D án WHO/FAO/UNDP. 11.T ch c h p Ban so n th o D án Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m xin ý ki n óng góp (ngày 07/7/2006) và ti p t c hoàn ch nh D th o T trình Chính ph , D th o Lu t Ban so n th o trình Th tư ng Chính ph trong tháng 7/2006.
  3. 12.Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A(H5N1). B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản