Báo cáo số 599/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
3
download

Báo cáo số 599/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 599/BC-BYT về việc tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg, Quyết định 30/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 599/BC-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 599/BC-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N QUY T NNH S 22/2006/Q -TTG, QUY T NNH 30/Q -TTG VÀ CH THN S 32/2006/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUÝ II NĂM 2008 Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c báo cáo nh kỳ v tình hình, k t qu th c hi n Quy t nh s 22/2006/Q -TTg, Quy t nh 30/Q -TTg và Ch th s 32/2006/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , B Y t xin báo cáo các k t qu ư c th c hi n B Y t như sau: I. TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N QUY T NNH S 22/2006/Q - TTG: 1. Tình hình ti p nh n và k t qu x lý ý ki n, ki n ngh c a t ch c, cá nhân: - Trong Quý II, B Y t ã ti p nh n 80 ý ki n ph n ánh vư ng m c, ki n ngh c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p liên quan n lĩnh v c y h c c truy n, b o hi m y t , t ch c cán b . Cách th c ti p nh n: ch y u qua ơn thư, công văn và làm vi c tr c ti p. Ngoài các cách th c ti p nh n ki n ngh nêu trên, B Y t ã ti p nh n 30 ki n ngh trên Trang tin i n t B Y t là “B n h i, B Y t tr l i” và “Tin chuyên m c v c i cách hành chính” trên trang Tin i n t c a B Y t (http://www.moh.gov.vn) ti p nh n và tr l i các ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a các t ch c, cá nhân doanh nghi p. - T t c 80 ý ki n (100%) ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p u ã ư c xem xét x lý và ã tr l i/gi i quy t ngư i ph n ánh ho c ư c chuy n n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Ngoài ra, t t c các ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a các a phương và cá nhân g i n qua hình th c g i i n tho i h i tr c ti p u ã ư c B Y t tr l i và gi i quy t m t cách tho áng, úng pháp lu t. - Nh ng th t c hành chính ã ư c s a i, bãi b theo thNm quy n: Ph n l n các th t c hành chính c a cơ quan B ã ư c quy trình, quy chuNn hóa và ư c tích c c tri n khai. Bư c u ã thu ư c k t qu , t o thu n l i cho cá nhân, doanh nghi p trong quá trình th c hi n các th t c hành chính, giao d ch v i các ơn v c a B Y t . Tuy nhiên hi n nay m t s văn b n trong lĩnh v c an toàn th c phNm v n còn có vư ng m c trong vi c quy nh và th c hi n, như Quy ch công b s n phNm, Thông tư ghi nhãn s n phNm, Thông tư hư ng d n vi c qu n lý các s n phNm th c phNm
 2. ch c năng. Theo thNm quy n ư c giao, B Y t ang ti n hành s a i, bãi b nhưng i m không còn phù h p. - Trong quá trình th c hi n chưa phát hi n có trư ng h p nào cán b , công ch c có hành vi nhũng nhi u gây khó khăn ch m tr trong th c hi n th t c hành chính. Tinh th n thái c a cán b , công ch c nói chung t t, trách nhi m cao, gi i quy t k p th i và hư ng d n t m cho nh ng cá nhân, t ch c, doanh nghi p có yêu c u v gi i quy t th t c hành chính. 2. Ki n ngh , xu t: - ngh xem xét l i quy nh trong Lu t Doanh nghi p s a i: cơ s hành ngh y tư nhân mu n ư c c p ăng ký kinh doanh ph i có 02 ch ng ch hành ngh , như v y ang gây nhi u khó khăn cho cá nhân, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c y t . II. TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N QUY T NNH S 30/Q -TTG: 1. Ti u án 1: - B Y t ó hoàn thành vi c th ng k , t p h p các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n cá bi t còn hi u l c tr n t ng lĩnh v c qu n lý và m t chi ti t t ng th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, m u ơn, t khai hành chính ó ư c xác nh trong các văn b n; ti p t c rà soát tính y , ng b và phù h p c a h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t, quy chi u các th t c c p phép; ngh B Công Thương nghiên c u b sung ưa hóa ch t, ch phNm di t c n tr ng, di t khuNn d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t vào danh m c hàng hóa kinh doanh có i u ki n và ngh các B /ngành liên quan xem xét l i nh nghĩa “tiêu chuNn” và “quy chuNn k thu t” theo thông l qu c t . Trong Quý II năm 2008, B Y t ã t ch c bu i L ón nh n ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn TCVN ISO 9001: 2000 c a 5 ơn v thu c B Y t (g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS). Năm ơn v này ã ban hành và áp d ng 70 quy trình. i v i các ơn v còn l i, B Y t ã xây d ng 28 quy trình và ang ti p t c hoàn thi n ban hành và tri n khai áp d ng trong năm 2008. Các ơn v này ang ti p t c xu t các quy trình xây d ng trong năm 2008. - Th c hi n Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 và Ngh nh s 20/2008/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 v ti p nh n, x lý ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v quy nh hành chính, ngày 06 tháng 5 năm 2008 B trư ng B Y t ã ký ban hành Quy t nh s 1530/Q -BYT v vi c thành l p T công tác th c hi n án 30 c a B Y t .Hi n nay B ang xem xét, c ng c l i T công tác theo các tiêu chuNn ư c Văn phòng Chính ph thông báo. B Y t ã xây d ng chuyên m c "C i cách hành chính" và "B n h i, B Y t tr l i" trên trang tin i n t c a B thu th p ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và ngư i dân v nh ng v n liên quan n y t . Hi n B Y t ang t ch c, cơ c u l i
 3. cán b các ơn v có liên quan ti p nh n và thư ng xuyên x lý thông tin tr l i b n c trên chuyên m c. 2. Ti u án 3: B Y t ã ti n hành m t nghiên c u c l p ánh giá chung tình hình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t , th ng kê và l p danh m c các m u ơn, m u khai hành chính, danh m c các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c y t . K t qu nghiên c u cho th y các ơn v u ó xây d ng và ban hành quy trình c p phép dư i d ng văn b n. M t s ơn v ó ng d ng TCVN ISO 9001:2000 trong vi c xây d ng các quy trình nghi p v c p phép. V i m c tiêu “b o m các th t c c p phép liên quan n t ch c, cá nhân, doanh nghi p công khai, minh b ch và x lý úng h n”, C c An toàn v sinh th c phNm ó chuNn hóa 100% quy trình c p phép; C c Qu n lý Dư c ó chuNn hóa ư c 29 quy trình c p phép. Hai ơn v này cũng u ó xây d ng quy trình ti p nh n h sơ c p phép c l p. Các quy trình c p phép u ư c công khai trên trang Thông tin i n t c a ơn v ho c c a B Y t . Các ơn v khác u ó ph i h p v i D án C i cách Hành chính c a Văn phòng B Y t l p k ho ch chuNn hóa các quy trình c p phép trong th i gian t i. B Y t ang nghiên c u ti n hành thí i m vi c c p phép qua m ng i v i trang thi t b y t ; d ki n vi c thí i m này s hoàn thành vào cu i năm 2008. 3. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1875/VPCP- CCHC ngày 09/4/2007: B Y t ó xác nh nhi m v ưu tiên trong chương trình công tác c a B năm 2008 là xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n, các quy ho ch ngành, quy ho ch lĩnh v c hi n còn thi u. Trong Quý II năm 2008, B Y t ó trình Th tư ng Chính ph ban hành: - Ngh nh s 56/2008/N -CP ngày 29/4/2008 c a Chính ph Quy nh v t ch c, ho t ng c a ngân hàng mô và Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. - Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng. - Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010. Các án ang ư c Văn phòng Chính ph thNm nh: - D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh v xác nh l i gi i tính. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p.
 4. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh bi n pháp khuy n khích th c hi n t t chính sách dân s và KHHG . án ang hoàn thi n và s g i Văn phòng Chính ph trong tháng 6: - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ki m soát dân s các vùng bi n o và ven bi n. - D th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách vi n phí (Bao g m c n i dung c a Quy t nh s a i, b sung Quy t nh 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 v khám ch a b nh cho ngư i nghèo). - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh áp d ng các bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. - D th o Ngh nh v Ki m d ch y t biên gi i. Hiên nay B Y t ang xây d ng và tri n khai k ho ch ki m tra tình hình th c hi n th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B t i các a phương, ph c v cho vi c tri n khai nhi m v ơn gi n hóa th t c hành chính c a B . 4. Ki n ngh : - án ơn gi n hóa th t c hành chính ó ư c tri n khai t i B t u năm 2007, tuy nhiên nhi u ho t ng hi n nay chưa th tri n khai ư c v thi u kinh ph . V v y,kính ngh Ban i u hành án 30 s m có hư ng d n v v n kinh phí các B xây d ng k ho ch ch ng tri n khai th c hi n. III. TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N CH THN S 32/2006/CT-TTG: 1. Tình hình tri n khai: Quán tri t và th c hi n Ch th s 32/2006/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , B ti p t c ch o quy t li t, sát sao vi c rà soát, công khai, ơn gi n hóa th t c hành chính; vi c tr l i các văn b n c a các ơn v và yêu c u ph i thư ng xuyên báo cáo k t qu t i giao ban c a B ; ch n ch nh, nâng cao tinh th n, thái , ý th c ph c v c a cán b , công ch c, viên ch c trong th c thi công v ; ph bình nghi m kh c th trư ng các ơn v ch m tr trong gi i quy t công vi c, x lý nghi m cán b , công ch c có hành vi vi ph m, gây nhũng nhi u, phi n hà trong vi c gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p. Ki n toàn cơ c u t ch c c a B Y t theo Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007, trong ó ngày 22/4/2008 B trư ng B Y t ã ra Quy t nh s 16/2008/Q -BYT quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Khám ch a b nh; ngày 30/5/2008 B trư ng B Y t ã ra Quy t nh s 19/2008/Q -BYT Ban hành Quy ch làm vi c c a B Y t . Hi n nay, B Y t ang ti p t c rà soát ban hành ch c năng, nhi m v c a các ơn v còn l i c a cơ quan b và trình Th tư ng Chính ph phê duy t 77 ơn v tr c thu c B .
 5. Trong quý, B ang tri n khai th c hi n quy nh v ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c mình ph trách; quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c trong ti p công dõn, gi i quy t khi u n i, t cáo, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; qui nh v minh b ch tài s n, thu nh p; t ng h p ý ki n c a các cơ quan ch c năng tham gia vào d th o quy nh v s ch o và ph i h p trong ho t ng u tranh phòng, ch ng tham nhũng c a B . 2. K t qu th c hi n: 2.1. Công tác rà soát, công khai, ơn gi n hóa th t c hành chính: T u quý II năm 2008, lónh o B ti p t c ch o các ơn v tăng cư ng rà soát, công khai th t c hành chính t i các ơn v thu c B , trong ó ó có nhi u ơn v công khai trên website c a B (http://www.moh.gov.vn), các ơn v ó th c hi n công khai s i n tho i, ư ng dây nóng; t i t t c các i m ti p nh n h sơ, tài li u, nh ng nơi làm vi c v i ngư i dân, doanh nghi p c a cơ quan, ơn v ó th c hi n ni m y t công khai quy trình, th t c, th i h n, t n cán b , công ch c có trách nhi m gi i quy t công vi c; các cán b , công ch c th c hi n vi c eo th khi ti p, làm vi c tr c ti p v i dân và doanh nghi p. 2.2. V ki m tra và rà soát văn b n qui ph m ph p lu t: a) Công tác t ch c tri n khai: B Y t ã t ch c và ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n công tác ki m tra i v i các văn b n quy ph m pháp lu t v y t : - G i công văn ngh các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương g i văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan này ban hành có n i dung liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Y t nB Yt ki m tra. - Ph i h p v i B Công Thương, B Khoa h c và Công ngh ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t do 2 B ban hành có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Yt . - Ph i h p v i B Tư pháp th c hi n t ki m tra m t s văn b n liên t ch do B Y t ph i h p v i các B ban hành và các văn b n do B Y t ban hành . Th c hi n ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan ban hành g i n ki m tra. Qua ki m tra các văn b n thu c thNm quy n ki m tra, x lý, B Y t chưa phát hi n văn b n nào có d u hi u trái pháp lu t, vi ph m các quy nh t i Ngh nh s 135/2003/N -CP. V a qua B Tư pháp ã ư c Th tư ng Chính ph giao làm vi c v i B Y t và B N i v xem xét tr l i ý ki n v tính h p pháp và h p hi n c a Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 c a liên b B Y t , B N i v Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. Sau gi i trình c a B Y t , các B ã th ng nh t báo cáo Th tư ng Chính ph : Thông tư liên t ch s 03 là hoàn toàn phù h p v i
 6. các quy nh hi n hành và phù h p v i tình hình qu n lý nhà nư c trong i u ki n n n kinh t th trư ng v i nhi u thành ph n kinh t tham gia và theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. b) Khó khăn, vư ng m c và gi i pháp kh c ph c: Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Y t ã ư c ti n hành theo úng ch c năng, nhi m v và các quy nh c a pháp lu t. Tuy nhiên, do s lư ng biên ch c a V Pháp ch còn h n ch , công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Y t chưa ư c ti n hành toàn di n. tăng cư ng tính hi u qu c a công tác ki m tra văn b n c a B Y t , c n ti n hành m t s gi i pháp sau: - Tăng s biên ch làm công tác pháp ch nói chung cũng như cán b chuyên trách công tác ki m tra văn b n nói riêng; l a ch n cán b chuyên trách và có kinh nghi m trong lĩnh v c này. - B trí kinh phí cho ho t ng này. - Th ng nh t các quy nh chuyên môn liên quan n k thu t xây d ng văn b n cũng như ki m tra văn b n như: tiêu chí phân bi t gi a văn b n quy ph m và văn b n ơn hành, hi u l c c a văn b n, m t s văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan khác ban hành ch m ư c s a i gây ra nh ng b t c p, mâu thu n gi a các văn b n cũng như nh hư ng n hi u l c thi hành ví d như Ngh nh s 95/CP c a Chính ph v thu m t ph n vi n phí. 2.3. V tăng cư ng k lu t, k cương hành chính: Hi n nay, t i cơ quan B , th t c c p phép u do các ơn v m nh n. Vi c ph i h p gi a các ơn v ch ư c ti n hành i v i các th t c c n ý ki n thNm nh c a H i ng thNm nh. B Y t ó quy nh r v vi c thành l p H i ng và quy ch làm vi c c a các H i ng. Nh n chung, chưa có v n g trong liên thông gi i quy t th t c c p phép. i m h n ch duy nh t hi n nay là ôi khi do thành viên H i ng b n ho c i công tác, vi c tri u t p h i ng có th ch m hơn so v i k ho ch, nh hư ng n ti n thNm nh. Các ơn v ó xu t m t s phương án x lý, v d như l y ý ki n thành viên H i ng b ng văn b n thay cho g p tr c ti p. B n c nh ú còn m t s khó khăn trong ph i h p x lý liên b /ngành hi n x y ra i v i m t s th t c nh p khNu m t s s n phNm/ hàng hóa y t có các quy nh chuyên sâu v k thu t. Vi c m t s cán b cu các ơn v ph i h p chưa n m r i u này nh hư ng n ti n c p phép, gây khó khăn cho cá nhân, t ch c, doanh nghi p. tăng cư ng k lu t, k cương hành chính, c ng c và ph t tri n h th ng thông tin ph n nh ý ki n óng góp tr c ti p c a ngư i dân i v i B Y t , B ã ban hành Quy ch ti p nh n, x lý thông tin ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t (Quy t nh s 5487/Q -BYT, ngày 31 tháng 12 năm 2007). 3. ánh giá k t qu th c hi n và các ki n ngh : 3.1. ánh giá k t qu th c hi n:
 7. Ch th s 32/2006/CT-TTg ó tác ng tích c c n vi c tăng cư ng k lu t, k cương hành chính trong ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c, nh t là trong vi c gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p; làm thay i thói quen, tư duy, thái c a các cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c trong vi c th c thi công v , t ó có tác d ng tích c c n vi c gi m tình tr ng gây phi n hà c a m t b ph n cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan hành chính nhà nư c trong gi i quy t các th t c hành chính, cung c p d ch v công cho cá nhân, t ch c và doanh nghi p; m t khác, tăng cư ng năng su t, ch t lư ng công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Tuy nhiên, vi c th c hi n Ch th 32/2006/CT-TTg v n còn có m t s khó khăn, h n ch như: Ch th chưa quy nh c th ơn v theo dõi, qu n lý công tác c i cách hành chính c a các ơn v , vi c theo dõi không có quy nh cá nhân chuyên trách theo dõi nên vi c th c hi n ôi lúc còn chưa ư c c p nh t thư ng xuyên. 3.2. Ki n ngh : a) ngh B N i v phân b ch tiêu biên ch chuyên trách riêng cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Y t áp ng i u ki n, tiêu chuNn, s lư ng theo quy nh. b) ngh b trí ngu n kinh phí n nh, phù h p t i các B làm cơ s t ch c t t và ki n toàn công tác ki m tra, rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t. c) ngh s a i các m c chi, m c chi trong Thông tư liên t ch s 109/2004/TTLT- BTC-BTP ngày 17/11/2004 c a liên t ch B Tài chính, B Tư pháp v hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t cho phù h p hơn vì các m c chi quá th p và chưa y so v i yêu c u c thù c a công tác ki m tra văn b n. ngh m c chi cho ki m tra t i thi u là 150.000 ng/văn b n thông thư ng, m c chi rà soát t i thi u là 100.000 ng/văn b n, m c chi cho báo cáo ánh giá, t ng h p t i thi u là 500.000 ng/báo cáo, b sung m c chi cho các thành viên tham gia h p v văn b n ư c ki m tra như thành viên h p l y ý ki n trong xây d ng văn b n. B Y t xin kính báo cáo và xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
 8. TH NG KÊ NH NG TH T C HÀNH CHÍNH Ư C S A I, BÃI B THEO TH M QUY N VÀ NGHN CƠ QUAN CÓ TH M QUY N S A I, BÃI B Theo Quy t nh s 22/2006/Q -TTg ngày 24/01/2006 c a Th tư ng Chính ph quý I/2008 I. NH NG TH T C HÀNH CHÍNH Ư C S A I, BÃI B THEO TH M QUY N Cơ quan ngh Phương có thNm Lĩnh Tên th t c s a án s a TT Văn b n quy nh quy n v c hành chính i/bãi i và s a i b xu t /bãi b 1 Thanh Hư ng d n Thông tư s S a i B Yt tra th c hi n 18/BYT-TT ngày i ul 02/7/1991 Thanh tra Nhà nư c v yt 2 Thanh Quy ch t Quy t nh s S a i B Yt tra ch c ho t 332/BYT-Q ngày ng Thanh 3/3/1997 tra v sinh 3 Thanh Quy ch Quy t nh s S a i B Yt tra Thanh tra 590/BYT-Q ngày dư c 19/7/1993 4 Thanh T ch c và Quy t nh s S a i B Yt tra ho t ng 2985/2004/Q - c a Thanh BYT ngày tra khám 30/8/2004 ch a b nh 5 Thanh Quy nh Quy t nh s S a i B Yt tra v gi i 44/2005/Q -BYT quy t khi u ngày 20/12/2005 n i trong lĩnh v c y t PH L C II: TÌNH HÌNH, K T QU RÀ SOÁT, ÁNH GIÁ TH T C HÀNH CHÍNH THEO TI U ÁN 1, ÁN 30 Phù h p/không ph TT Lĩnh v c Tên th t c Văn b n pháp quy h p (nêu rõ lý do
 9. 1 Hành ngh YDCT -Th t c, h sơ c p TT 07/2007/TT-BYT Phù h p TN ch ng ch hành ngh (25/5/2007) 2 Hành ngh YDCT - Th t c h sơ c p gi y TT 07/2007/TT-BYT Phù h p TN ch ng nh n i u (25/5/2007) ki n hành ngh 3 Hành ngh YDCT - Th t c c p gi y phép TT 07/2007/TT-BYT Phù h p TN cho th y thu c nư c (25/5/2007) ngoài hành ngh KCB b ng YHCT t i Vi t Nam 4 Qu ng cáo -Th t c c p phép TT liên t ch s Phù h p qu ng cáo KCB c a cơ 01/2004/TTLT-BVHTT- s có th y thu c nư c BYT ngày 12/01/2004 ngoài hành ngh PH L C III: TÌNH HÌNH, K T QU RÀ SOÁT, ÁNH GIÁ M U ƠN, M U T KHAI HÀNH CHÍNH Tên m u ơn, m u t Phù h p/k TT Lĩnh v c Văn b n quy nh khai hành chính 1 Khám ch a b nh i u ki n hành ngh Pháp l nh HNYD tư nhân, N 103 Phù h p khám ch a b nh b ng c a CP, TT 07/2007/TT-BYT ngày YHCT 25/5/2007 2 S n xu t kinh i u ki n s n xu t kinh - Lu t Dư c; N 79; TT 02/2007/TT- n 01/01/ doanh thu c doanh thu c YHCT BYT ngày 24/01/2007 c a BYT GMP-WHO YHCT toàn úng - Quy t nh 27/2007/Q -BYT ngày còn quá kh 19/4/2007 c a BYT s không th PH L C IV: TÌNH HÌNH CÁC VĂN B N HƯ NG D N, CÁC QUY HO CH NGÀNH, LĨNH V C CÒN THI U TT Văn b n hư ng d n, các quy nh ngành, lĩnh v c còn thi u Lĩnh v c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh i u ki n xác nh Th tư ng Chính ph ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh 1 nghi p Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án nâng cao Th tư ng Chính ph năng l c Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c 2 thu c Trung ương
 10. TT Văn b n hư ng d n, các quy nh ngành, lĩnh v c còn thi u Lĩnh v c Thông tư liên t ch B Y t - B Công an hư ng d n vi c c p, phát, qu n -B Yt lý, s d ng th tham gia th c hi n các bi n pháp can thi p gi m tác h i 3 trong d phòng lây nhi m HIV - B Công an Thông tư liên t ch B Y t - B Công An - B Lao ng - Thương binh -B Yt và Xã h i v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 96/2007/Q -TTg ngày 28/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c "Qu n lý, chăm sóc, i u - B Công an 4 tr cho ngư i nhi m HIV và phòng lây nhi m HIV t i cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, cơ s ch a b nh, cơ s b o tr xã h i, tr i giam, tr i - B Lao ng - Thương t m giam", h i Quy t nh c a B trư ng B Y t v vi c ban hành yêu c u k thu t B Yt bao cao su, bơm kim tiêm, nư c c t 5 Quy t nh c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh tiêu B Yt chuNn, i u ki n và n i dung ho t ng c a cơ s th c hi n tư v n v 6 HIV/AIDS Quy t nh c a B trư ng B Y t v vi c Quy nh trách nhi m, trình B Yt t thông báo k t qu xét nghi m HIV dương tính 7 Quy t nh c a B trư ng B Y t Quy nh vi c xét nghi m HIV b t B Yt bu c trong m t s trư ng h p c n thi t chNn oán và i u tr cho 8 ngư i b nh Quy t nh c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy trình chNn B Yt oán s m các trư ng h p HIV dương tính 9 Quy t nh c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Qui trình chăm sóc B Yt ngư i nhi m HIV/AIDS t i nhà và t i c ng ng 10 11 Thông tư hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông Khen thư ng YDCT PH L C V: TÌNH HÌNH PHÁT HI N VÀ LO I B CÁC TH T C HÀNH CHÍNH DO NA PHƯƠNG T T RA KHÔNG PHÙ H P V I QUY NNH PHÁP LU T TT Các th t c hành chính do a phương t t ra Lĩnh v c Vă
 11. không phù h p v i quy nh pháp lu t 1 Không phát hi n
Đồng bộ tài khoản