Báo cáo số 61/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Báo cáo số 61/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 61/BC-BYT về việc công tác y tế trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 61/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 61/BC-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2009 KH N BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T K S U 2009 Theo yêu c u c a Văn phòng Chính ph t i công văn s 173/VPCP-TH ngày 8-1- 2009, B Y t xin báo cáo tình hình công tác y t trong các ngày T t K S u 2009 (t 24-29/1/2009), như sau: I. V TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG DNP T T: Các cơ s y t ã th c hi n nghiêm túc ch trương t ch c ón T t vui tươi, an toàn, lành m nh và tri t ti t ki m. Nghiêm c m vi c l i d ng L , T t t ch c liên hoan, ăn u ng lãng phí; s d ng ti n, tài s n c a Nhà nư c thư ng, bi u, cho các t ch c, cá nhân không úng v i quy nh c a Nhà nư c. Không ư c s d ng xe ô tô công ph c v vi c riêng trong d p T t. II. V CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T: 1. Công tác phòng ch ng d ch b nh : nhìn chung, tình hình b nh d ch trong nh ng ngày t t Nguyên án ư c ki m soát ch t ch , không có d ch b nh x y ra. a. Tình hình b nh Cúm týp A (H5N1) ngư i: T 26-29/01/2009 không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H5N1).Tuy nhiên, theo báo cáo c a Vi n Pasteur Tp. H Chí Minh, ghi nh n 01 trư ng h p viêm ph i n ng nghi do vi rút là b nh nhân Nguy n Kh c Vũ, 32 tu i, trú t i p Sơn ông, xã Thanh c, huy n Long H , t nh Vĩnh Long, làm ngh úc g ch. B nh nhân m c b nh ngày 24/01/2009 v i tri u ch ng s t, ho, au ng c, nh p b nh vi n a khoa t nh Vĩnh Long ngày 26/01/2009 v i X quang m áy ph i, b ch c u 6500. B nh nhân ang ư c i u tr tích c c, không có y u t d ch t liên quan, ti p xúc v i gia c m m c b nh, nhưng Vi n Pasteur TP. HCM ã l y m u b nh phNm xét nghi m vi rút cúm A, hi n chưa có k t qu . Trư ng h p cúm A(H5N1) cu i cùng ghi nh n ngày 27/12/2008 t i Thanh Hóa ưa t ng s trư ng h p m c năm 2009 là 01 trư ng h p, t vong 0. C ng d n t tháng 12/2003 n nay là 107 trư ng h p m c, 53 trư ng h p. B Y t ã có công văn ch o các S Y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph tăng cư ng giám sát phát hi n s m d ch b nh trong d p T t Nguyên án K S u 2009, ch o các a phương ch ng giám sát tình hình d ch cúm A trên ngư i. Thành l p i thư ng tr c ch ng d ch 24/24 t i C c Y t d phòng và Môi trư ng s n sàng ch o các ơn v tri n khai các bi n pháp ch ng d ch khi d ch x y ra và ã tr c
  2. ti p ki m tra công tác thư ng tr c ch ng d ch t i các t nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh. b. D ch tiêu ch y c p nguy hi m: T 26-29/01/2009 không ghi nh n trư ng h p m c tiêu ch y c p nguy hi m. T u năm 2009, không ghi nh n trư ng h p m c tiêu ch y c p nguy hi m. c. Các d ch b nh khác: Trong th i gian t 26-29/01/2009 không ghi nh n v d ch trên ph m vi toàn qu c. 2.Công tác khám ch a b nh: a. Công tác c p c u trong d p T t: B Y t ã ch o các cơ s y t b trí các kíp tr c 24/24 gi hàng ngày, b o m có kh năng x lý k p th i các trư ng h p c p c u, tai n n giao thông, sinh trong nh ng ngày T t, không ư c t ch i ho c ch m tr b t c trư ng h p c p c u nào; nâng cao tinh th n trách nhi m và ý th c ph c v ngư i b nh trong d p t t Nguyên án; T ch c chăm sóc, ph c v chu áo m i ngư i b nh còn n m l i i u tr t i các b nh vi n ho c ngư i b nh vào c p c u trong nh ng ngày T t c v v t ch t và tinh th n. Theo báo cáo nhanh c a 21 b nh vi n tr c thu c trung ương, Hà N i và 42 S Y t c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: t ng s b nh nhân n khám trong 3 ngày t t Nguyên án là 79.559 trư ng h p, trong ó 27.824 trư ng h p n khám c p c u do tai n n (chi m 34,97%), trong s b nh nhân c p c u có 54,9% c p c u do tai n n giao thông (15262/27824), tai n n do sinh ho t chi m 13,1% (3645/27824). T ng s b nh nhân ph i nh p vi n là 25.083 (chi m 31,52%). Trong ó, t ng s ca ph i ph u thu t là 4237 (chi m 16,89%); t ng s ca t vong t i b nh vi n là 302 (chi m 1,2%); trong ó t vong do tai n n giao thông là cao nh t 124 ca chi m 41% s ca t vong; t vong do tai n n sinh ho t chi m 9,6%; do ng c th c ăn chi m 3%. So sánh s li u t ng h p tương ương t 17 B nh vi n và 38 S Y t có báo cáo c a 2 năm M u Tý và K S u có k t qu t i b ng dư i ây: T t Nguyên T t Nguyên án án K S u T l so sánh TT Các ch s M u Tý 2008 2009 (%) T ng s b nh nhân còn l i n ngày 25/1/2009 (t c ngày 30 T t 1 âm l ch) 37467 39105 104.4 T ng s n khám b nh trong 3 2 ngày T t 85340 72542 85.0 3 T ng s khám c p c u tai n n 30738 25489 82.9 Trong ó: - T ng s Tai n n Giao thông 15208 13838 91.0 Trong ó: + CTSN do tai n n 955 1012 7.3
  3. giao th ng (không MBH) + CTSN do tai n n giao thông (có MBH) 1307 1357 9.8 - Tai n n do sinh ho t 3853 3456 89.7 - Tai n n do pháo n , ch t n 90 81 90.0 - Ng c th c ăn 758 548 72.3 - Tai n n do ánh nhau 2374 2147 90.4 4 - Nguy n nhân khác 3977 3115 78.3 5 T ng s b nh nhõn nh p vi n 26599 22784 85.7 6 T ng s ph u thu t 4478 4023 89.8 7 - Ph u thu t Ch n thương s não 1564 513 32.8 T ng s ca (bao g m c m ) 4664 4227 90.6 T ng s t vong t i b nh vi n 422 281 66.6 - TV do tai n n giao thông 135 111 82.2 - TV do tai n n sinh ho t 17 27 158.8 - TV do ng c th c ăn 5 9 180.0 - TV do nguyên nhân khác 34 37 108.8 Theo b ng s li u so sánh trên có th nh n nh, s b nh nhân n m l i b nh vi n trong d p T t Nguyên án năm K S u tăng 4,4% so v i năm trư c, tuy nhiên s b nh nhân n khám thì gi m 15% so v i năm trư c, s khám do c p c u gi m 17,1%, c p c u do tai n n giao thông gi m 9% so v i năm trư c. áng chú ý, s b nh nhân t vong t i b nh vi n gi m 33,4% so v i năm trư c, s b nh nhân t vong do tai n n giao thông gi m 17,8% so v i năm trư c, nhưng s b nh nhân t vong do tai n n sinh ho t tăng 10 trư ng h p (chi m 58,8%) so v i năm trư c; b nh nhân t vong do ng c th c ăn tăng 4 trư ng h p (chi m 80%) so v i năm trư c. b. Công tác khác: Ngay sau khi nh n ư c tin báo v v chìm ò t i a ph n xã Qu ng H i, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình ngày 25 tháng 1 năm 2009 (t c ngày 30 T t), Lónh o B Y t ó khNn trương ch o các ơn v y t trên a bàn t nh Qu ng Bình l p t c n hi n trư ng t ch c c p c u n n nhân và ngư i nhà n n nhân. Th c hi n Công i n c a Th tư ng Chính ph , B Y t cũng ó tr c ti p ch o Lãnh o S Y t t nh Qu ng Bình tăng cư ng các l c lư ng y t thư ng tr c trên a bàn t nh tích c c c u ch a, chăm sóc chu áo nh ng ngư i b thương, h tr cho ngư i nhà n n nhân trong công tác mai táng, v sinh môi trư ng. a s công tác c p c u u ư c ti n hành ngay t i hi n trư ng b n ũ nơi x y ra v tai n n, không có n n nhân b thương n ng. Tính n ngày 29/1/2009, 2 n n nhân m t tích ó ư c tìm th y, t ng s ngư i thi t m ng c a v m ò là 42 ngư i, 1 b nh nhân t i B nh vi n a khoa khu v c Qu ng Bình ó kho và ra vi n v gia ình chăm sóc.
  4. 3. Tình hình v sinh an toàn th c phNm: Ngành Y t ã tích c c cùng các ngành h u quan tăng cư ng ki m tra tình hình tiêu th th t gia c m và v sinh an toàn th c phNm trong d p T t. c bi t, c nư c không có v ng c th c phNm hàng lo t nhi u ngư i m c trong các ngày T t. T ng h p tình hình ng c th c phNm trong 6 ngày ngh t 24 – 29/2009, tính n 11 gi ngày 29/1/2009 c nư c có 01 a phương là Th a Thiên Hu có báo cáo v ng c th c phNm. C th như sau: vào 18h00 ngày 28/1/2009, t i Xã Hương Phong, Hương Trà, Th a Thiên Hu x y ra v ng c t i b p ăn gia ình làm t ng s 03 ngư i m c, trong ó 02 ngư i ch t. Th c ăn nghi ng do rư u ngâm. Cơ quan y t a phương ã i u tra ng c, l y m u th c phNm xét nghi m và s báo cáo k t qu v B Y t . III. Tình hình tr t t tr an các cơ s y t : Tuy T t năm nay ngh dài ngày nhưng các cơ s y t u có k ho ch ph i h p v i các l c lư ng b o v c a a phương nên u an toàn, không có v m t tr m c p ho c cháy n x y ra trong các cơ s c a ngành y t . Trên ây là báo cáo nhanh theo thông tin thu th p ư c c a 21 b nh vi n tr c thu c trung ương, Hà N i và 42 S y t c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương tính n 13h00 ngày 29/01/2009. B Y t s ti p t c báo cáo sau khi nh n ư c thông tin y c a các t nh, thành ph khác c nư c trong báo cáo công tác y t tháng 2- 2009./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản