Báo cáo số 649/BC-BYT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Báo cáo số 649/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 649/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 649/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 649/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2009 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 v vi c báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính tháng 7 năm 2009 như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH : 1. Tình hình th c hi n rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t : B Y t ã hoàn thành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t do các B , ngành, H i ng nhân dân và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban hành trong năm 2008. 2. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t : Trong tháng 7 năm 2009, B Y t ăng ký trình Chính ph , Th tư ng Chính ph 02 án: - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh c th i u ki n công b d ch. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch chi ti t phát tri n, ng d ng b c x trong y t . B Y t ã trình Th tư ng Chính ph xin i u ch nh n i dung, s a i tên và th i gian trình 02 án: - Xin i án “D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy t nh s 276/2005/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , viên ch c t i các cơ s s nghi p c a Nhà nư c” thành án ”D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch ph c p ưu ãi i v i cán b , công ch c, viên ch c t i các cơ s y t c a Nhà nư c”; xin i u ch nh th i gian trình t Quý II sang Quý IV/2009. - Xin i th i gian trình án “D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m v áp d ng bi n pháp
  2. cư ng ch cách ly y t và ch ng d ch c thù trong th i gian có d ch” t tháng 8/2009 sang tháng 10/2009. Vì ây là v n ph c t p có nh hư ng n quy n nhân thân, c bi t là i v i ngư i nư c ngoài cũng như có nh hư ng l n n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p khi x y ra d ch b nh. B Y t ã ban hành ư c 04 văn b n Quy ph m Pháp lu t (tính t 15/6/2009- 15/7/2009) g m: - Thông tư s 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 v Ban hành “Quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c ăn u ng” - Thông tư s 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 v Ban hành “Quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c sinh ho t”. - Thông tư s 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 Quy nh v nh m c thu c thi t y u và các v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n. - Thông tư s 07/2009/TT-BYT ngày 30/6/2009 v Hư ng d n xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Dân s ". 3. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t : Hi n B Y t ang ti n hành xây d ng văn b n hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVNISO 9001:2000 vào ho t ng c a ơn v Trong tháng, 5 ơn v c a B Y t ư c c p ch ng nh n theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 (g m V T ch c Cán b , C c An toàn v sinh th c phNm, C c Qu n lý Dư c, Văn phòng B , C c Phòng ch ng HIV/AIDS) ã ph i h p v i chuyên gia ánh giá c a t ch c GIC th c hi n ánh giá, giám sát l n 2. Các ơn v ư c ánh giá ang ch nh s a nh ng l i ư c phát hi n theo k t qu ánh giá l n 2.Các ơn v V , C c, Thanh tra B còn l i c a B Y t ang rà soát và xây d ng các quy trình áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 c n ban hành trong năm2009. 5. Tình hình th c hi n Quy t nh s 30/Q -BYT ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 - Trong tháng, B Y t ã ban hành Quy t nh s 2486/Q -BYT ngày 10/7/2009 v vi c ban hành K ho ch công tác c a B Y t tri n khai Giai o n 2 và Giai o n 3 án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c và K ho ch s 635/KH-BYT ngày 14/7/2009 v công b B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t .
  3. - n này 10/7/2009, ã có 223 th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng c a B Y t ư c th ng kê và nh p vào ph n m m máy xén trên trang web: http://123.30.9.35. - ã tr l i các câu h i c a m t s t công tác các t nh v h sơ, văn b n c a B Y t , ã tìm các văn b n c a các t công tác 30 c a các B , ngành, S và t o các h sơ văn b n ó trên trang web. T o h sơ th t c hành chính và nh p và ph n m m máy xén theo úng yêu c u c a T công tác chuyên trách c a Th tư ng Chính ph . - Hi n T công tác th c hi n án 30 B Y t ang ph i h p v i các V /C c chuNn b cho vi c công b b Th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t và ti n hành Giai o n rà soát th t c hành chính. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH: 1. V t ch c b máy a. V thành l p các t ch c m i Trong tháng B Y t ã ph i h p cùng v i Trư ng i h c Dư c Hà N i khai trương Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c; ki n toàn t ch c Cơ quan i di n B Y t t i Thành ph H Chí Minh; b nhi m Giám c B nh vi n N i ti t, Vi n trư ng và Phó Vi n trư ng Vi n ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm qu c gia; c Quy n Giám c B nh vi n K, c Quy n T ng c c trư ng T ng c c Dân s -K ho ch hóa gia ình, và b nhi m m t s c p Phó c a các ơn v tr c thu c. b. i m i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p y t - Ti p t c t ch c thNm nh và hư ng d n các ơn v tr c thu c B xây d ng án ki n toàn th c hi n theo Ngh nh s 115/2005/N -CP và phương án t ch t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch theo Ngh nh s 43/2006/N -CP. - Ti p t c xây d ng án i m i cơ ch ho t ng, tài chính và chính sách ti n lương i v i các ơn v s nghi p y t công. 2. V nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c a. V công tác tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c: - Hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B trong công tác tuy n d ng, qu n lý, s d ng viên ch c. Ti p nh n và phê duy t k ho ch tuy n d ng viên ch c c a các ơn v s nghi p tr c thu c B .T ch c giao ch tiêu k ho ch ào t o, b i dư ng cho cán b , viên ch c y t năm2009 cho các ơn v tr c thu c B . - ã tri n khai k ho ch biên ch hành chính năm 2009 c a B Y t , trình Th tư ng Chính ph phê duy t b sung biên ch hành chính cho các V , C c c a B Y t . ang ti p t c xây d ng k ho ch biên ch hành chính năm 2010.
  4. - Ti p t c hoàn thi n th t c ki n toàn Lãnh o c a các V , C c và lãnh o các ơn v s nghi p tr c thu c B và ti p t c t ch c tuy n d ng bác s n i trú khoá X (2008 -2011) và các bác s n i trú các khoá khác v các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . - Ti p t c t ch c tri n khai th c hi n t t án 1816 luân phiên, luân chuy n cán b y t tuy n trên v tuy n dư i nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. b. V ch chính sách i v i cán b - Hư ng d n và t ch c th c hi n t t các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t như: nâng lương thư ng xuyên, nâng lương s m, ph c p ưu ãi ngh và các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t . - T ch c tri n khai Quy t nh s 75/2009/Q -TTg ngày 11/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch ph c p i v i nhân viên y t thôn b n. Xây d ng Phương án gi i quy t ch ngh hưu và kéo dài th i gian công tác i v i công ch c, viên ch c năm 2009. - Ban so n th o xây d ng án trách nhi m và nghĩa v xã h i c a cán b y t ã thông qua cương k ho ch và ang so n th o n i dung c a án. -Trong tháng B Y t ã t ch c 03 l p t p hu n tri n khai th c hi n Quy t nh s 29/2008/Q -BYT v ban hành Quy t c ng x c a cán b y t và cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh trong lĩnh v c Y t d phòng, khámch a b nh. IV. CÔNG TÁC C I CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 1. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c So v i các tháng trư c tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP c a B Y t chưa có s thay i. B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này vào cu i năm 2009. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p Trong tháng 7/2009, B Y t ti p t c th ng kê, rà soát ch c năng, nhi m v c a 14 Vi n phòng b nh ( ã giao th c hi n Ngh nh 43 như ã nêu m c 3) và m t s ơn v có ch c năng nghiên c u khoa h c là ch y u chuy n sang th c hi n theo mô hình giao quy n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 115/2005/N -CP. K t qu ã thNm nh và phê duy t phương án giao th c hi n Ngh nh 115/2005/N -CP i v i m t s ơn v . Các ơn v còn l i s ti p t c rà soát xem xét và quy t nh trong Quý III năm 2009.
  5. Trên ây là báo cáo tháng 7 năm 2009 v công tác c i cách hành chính B Y t tính n ngày 14/7/2009, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản