Báo cáo số 666/BC-VPB1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Báo cáo số 666/BC-VPB1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 666/BC-VPB1 về tình hình vụ tai nạn lao động nổ khí mêtan tại mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 08/12/2008 và công tác khắc phục hậu quả do Văn phòng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 666/BC-VPB1

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VĂN PHÒNG B NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 666/BC-VPB1 Hà N i 13h ngày 09 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH V TAI N N LAO NG N KHÍ MÊTAN T I M THAN C M PH , QU NG NINH NGÀY 08/12/2008 VÀ CÔNG TÁC KH C PH C H U QU Kính g i: B trư ng Nguy n Qu c Tri u 1. Công tác ch oc aB Yt : Ngay sau khi nh n ư c thông tin c a S Y t t nh Qu ng Ninh v v t i n n lao ng n khí Mêtan vào lúc 1h20 ngày 08/12/2008 t i h m than thu c Công ty than Khe Tràm, CNm Ph - Qu ng Ninh, B Y t ã khNn trương ti n hành nh ng công vi c sau: - B Y t có Công i n khNn s 8351/C - BYT, ngày 08/12/2008 g i S Y t Qu ng Ninh, B nh vi n Vi t Nam- Th y i n Uông Bí, Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác, B nh vi n Vi t c. N i dung c a công i n nêu rõ công tác ch o, k t h p các B nh vi n chuyên khoa tuy n Trung ương, khNn trương ti n hành nh ng công vi c c n thi t nh m h n ch th p nh t s thi t h i v ngư i và k p th i c u ch a nh ng b nh nhân n nghi n ang ư c c p c u. - B Y t ã c ngay oàn công tác c a C c Qu n lý khám ch a b nh- B Y t , oàn Bác sĩ c a B nh vi n Vi t c, oàn Bác sĩ c a Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác xu ng ngay hi n trư ng cùng v i các cán b y t a phương k p th i nhanh tróng c p c u, phân lo i ch n thương, chuy n nh ng b nh nhân n ng lên tuy n trên có bi n pháp x lý k p th i v i nh ng b nh nhân n ng và có di n bi n ph c t p. - Cùng ngày 08/12/2008 oàn công tác do Th trư ng Tr n Chí Liêm –Trư ng ban Phòng ch ng th m h a và tìm ki m c u n n B Y t làm trư ng oàn, ng chí Hán- Chánh văn phòng B , Phó trư ng ban TT PCTH&TKCN, ng chí Nguy n M nh Cư ng- Phó chánh Văn phòng B . oàn công tác ã ã k p th i có m t t i B nh vi n a khoa khu v c CNm Ph vào lúc 22h, t i B nh vi n a khoa t nh vào lúc 23h ngày 08/12/2008 thăm h i nh ng b nh nhân b n n và ch o công tác c u h , c u n n, c p c u b nh nhân trong v tai n n nói trên. 2. Tình hình thi t h i và di n bi n c a nh ng b nh nhân ang i u tr : -T i th i i m báo cáo ã nghi nh n 09 ngư i t vong và 24 ngư i b thương - S ngư i b thương là 24, trong ó:
  2. + 02 b nh nhân ch n thương s não và g y xương ã chuy n B nh vi n Vi t c (hi n ang có ti n tri n t t) + 02 b nh nhân chuy n lên Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác, (tiên lư ng 2 b nh nhân này ang trong tình tr ng r t x u vì di n tích b ng l n, có kèm theo b ng ư ng hô h p và g y xương ùi). + 02 b nh nhân ang i u tr t i B nh vi n a khoa T nh (có các Bác sĩ c a B nh vi n Vi t c v tham gia h tr , ti n tri n tương i t t) + 13 b nh nhân ang i u tr t i B nh vi n a khoa khu v c CNm Ph (b nh nhân nh ) + 05 b nh nhân ang i u tr t i B nh vi n a khoa Th xã CNm Ph (ch y u là nh ng b nh nhân b xây sát và b ng nh ). 3. M t s h tr và xu t c a B Y t : -T p chung t i a m i ngu n l c c u ch a b nh nhân nh m h n ch t im c th p nh t s ngư i t vong ang n m i u tr t i các B nh vi n. - C các i công tác có trình chuyên môn sâu c a các B nh vi n tuy n Trung ương xu ng các B nh vi n T nh, B nh vi n khu v c nơi có nh ng b nh nhân ang n m i u tr k p th i h tr v chuyên môn c u ch a b nh nhân. - Xem xét nh ng ca b nh nhân ang n m các b nh vi n Khu v c chuy n lên B nh vi n a khoa t nh có i u ki n i u tr ư c t t hơn. -Ngay trong ngày 08/12/2008 B Y t ã h tr m i n n nhân (t vong 2.000.000 , b thương 1.000.000 ) t ng s là 42.000.000 (b n mươi hai tri u ng). - V phía a phương và Cơ quan Công ty than nên t o i u ki n cho nh ng gia ình n n nhân và ngư i b thương trong i u ki n t t nh t. Trên ây là di n bi n tình hình v tai n n n khí Mêtan và các ho t ng c u tr , c u n n c a B Y t , kính trình B trư ng có ý ki n ch o./. CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản