Báo cáo số 672/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Báo cáo số 672/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 672/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 04/8/2006 đến ngày 14/8/2006 do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 672/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 672/BC-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 04/8/2006 N NGÀY 14/8/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i và các ngu n tin khác trong tu n t ngày 04/8 n ngày 14/8/2006: * T i Indonesia: B Y t Indonesia ã ghi nh n 02 trư ng h p m c cúm A(H5N1). -Trư ng h p th nh t: B nh nhân nam 16 tu i, s ng phía tây t nh Java, kh i b nh ngày 26/7/2006, nh p vi n ngày 04/8/2006, t vong ngày 07/8/2006. Trư c ó b nh nhân có ti p xúc v i gà m ch t t i nhà. Các ch c trách a phương kh ng nh gà nuôi t i gia ình b nh nhân dương tính v i vi rút cúm A(H5). -Trư ng h p th hai: B nh nhân n 17 tu i, s ng t nh Jakarta, kh i b nh ngày 28/7/2006, nh p vi n ngày 04/8/2006, t vong ngày 08/8/2006. Hi n các nhà ch c trách a phương ang ti n hành i u tra xác nh ngu n lây có th t các con chim b câu ư c nuôi gi t i nhà b nh nhân ho c t àn gia c m t i nhà hàng xóm. n nay Indonesia ã ghi nh n 56 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 44 trư ng h p t vong. * T i Trung Qu c: Ngày 08/8/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n 01 trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên c a nư c này vào tháng 11/2003. B nh nhân nam 24 tu i, là nhân viên ph c v trong quân i. Kh i b nh ngày 25/11/2003 và nh p vi n v i tri u ch ng viêm ph i, t vong ngày 03/12/2003. Lúc u, các nhà ch c trách v y t cho r ng b nh nhân m c b nh SARS, m c dù d ch SARS ã ư c kh ng ch vào tháng 7/2003. Nhưng sau ó k t qu xét nghi m c a b nh nhân âm tính v i ri rút SARS. n nay sau khi thành công t vi c phân l p ư c vi rút cúm A(H5N1) t m u b nh phNm c a b nh nhân ư c lưu tr l i, các nhà ch c trách Trung Qu c ã kh ng nh b nh nhân m c cúm A(H5N1). Hi n ang ch k t qu kh ng nh c a T ch c Y t th gi i.
  2. ây tr thành trư ng h p u tiên trên th gi i ghi nh n m c cúm A(H5N1), (trư c ó trư ng h p u tiên ư c ghi nh n t i Vi t Nam vào tháng 12/2003). n nay, t i Trung Qu c ã ghi nh n 20 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 13 trư ng h p t vong. 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 04/8/2006 n 11/8/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 236 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 138 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 20, ch t 13), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 56, ch t 44), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 23, ch t 15), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và ăng t i thông tin d ch b nh trên trang Web c a B Y t . 2.Báo cáo s 655/BC-BYT ngày 08/8/2006 trình Th tư ng Chính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai. 3.Tham gia h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A(H5N1) trên ngư i. 4.Ph i h p v i Vi n Pasteur TP. H Chí Minh chuNn b t ch c h i ngh tăng cư ng giám sát và ch ng phòng ch ng d ch cúm gia c m và d ch cúm A(H5N1) ngư i cho 20 t nh/thành ph khu v c mi n Nam (ngày 16/8/2006). 5.Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr chuNn b và t ch c di n t p s n sàng phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào ngày 10/8/2006. 6.Phân công t ch c các l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho cán b tr c ti p s d ng t i các a phương ti p nh n. 7.Ti n hành thanh lý h p ng trách nhi m v i các nhà phân ph i v vi c mua s m máy móc, trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I. Hoàn ch nh k ho ch mua s m t II d tr t i các tuy n Trung ương n a phương.
  3. 8.Báo cáo s 667/BC-BYT ngày 11/8/2006 ti p thu và gi i trình các ý ki n c a các thành viên Chính ph , d th o T trình Qu c h i và hoàn ch nh D th o Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi trình Qu c h i trong tháng 8/2006. 9.Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, n nay chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản