Báo cáo số 684/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
2
download

Báo cáo số 684/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 684/BC-BYT về công tác y tế tháng 7 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 684/BC-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 684/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 7 NĂM 2009 (t ngày 21/6 n 20/7/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 7 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng: 1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A (H5N1)): Không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lũy s m c/t vong t 12/2003 n nay là 111/56. 2.Viêm ph i do vi rút cúm A (H1N1): T 21/6 n 20/7/2009, ghi nh n 370 trư ng h p m c m i, không có trư ng h p t vong. Tích lu s m c/t vong t u năm t i nay là 408/0. 3.T : ghi nh n12 trư ng h p m c t Ogawa t i 02 a phương, không có trư ng h p t vong.Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 151/1. 4.Thương hàn (A01): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 47/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 318/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (444/0), s m c gi m 28,4%. 5.Viêm não vi rút (A83-A89): có 06 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 48/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 155/2. So v i cùng kỳ năm 2008 (408/3), s m c gi m 62%. 6.S t xu t huy t (A90): có 31 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 9.369/5. Báo cáo b sung 638/4 trư ng h p t tháng trư c, tích lũy s m c/t vong t u năm là 32.947/31. So v i cùng kỳ năm 2008 (22.918/24), s m c tăng 43,8%, s t vong tăng 07 trư ng h p. 7.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 42 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 701/0. Báo cáo b sung 295/0 trư ng h p t tháng trư c, tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 3.254/0. So v i cùng kỳ năm 2008(3078/2), s m c tăng 5,7%, s t vong gi m 02 trư ng h p.
 2. 8.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 6 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong 6/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 129/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (289/0), s m c gi m 55,4%. 9.D ch h ch (A20): Trong tháng không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 10.S t rét: ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 232/2 t i 8 a phương. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 26.523/7. So v i cùng kỳ năm 2008 (15.991/5), s m c tăng 65,9%, s t vong tăng 2 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ã ch o các ơn v tr c thu c, S Y t các a phương giám sát ch t ch t i các c a khNu, l p danh sách các hành khách nh p c nh vào Vi t Nam, phát hi n và k p th i cách ly nh ng trư ng h p có bi u hi n nhi m cúm, theo dõi s c kho và i u tr các trư ng h p nghi ng , trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) nh p c nh vào Vi t Nam; ti p t c theo dõi và c p nh t tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i và trong nư c, thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình d ch b nh và các bi n pháp tri n khai; hàng tu n t ch c h p giao ban Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t i B Y t ; chuNn b 1250 túi thu c cá nhân phòng cúm A cho cán b cao c p c a ng, Nhà nư c và Chính ph . B Y t ã có công văn ôn c các b /ngành và y ban nhân dân các t nh/thành ph khNn trương xây d ng k ho ch phòng ch ng i d ch; hư ng d n 63 S Y t t nh/thành ph v vi c ph i h p v i các trư ng i h c, Cao ng trên a bàn m b o s c kho cho thí sinh trong kỳ thi tuy n sinh, s n sàng áp ng khi có thí sinh b m ho c d ch b nh x y ra. Song song v i công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), B Y t có công văn ngh Ch t ch y ban nhân dân c a 25 t nh/thành ph có s m c s t xu t huy t cao tăng cư ng công tác phòng ch ng s t xu t huy t; B ã xây d ng và th c hi n k ho ch ki m tra giám sát phòng ch ng s t xu t huy t t i 15 t nh/thành ph tr ng i m mi n Nam, ti n hành phun hoá ch t di t mu i t ngày 29/6/2009 - 10/7/2009; xây d ng tài li u hư ng d n phun hóa ch t di t mu i phòng ch ng s t xu t huy t t i các t nh, thành ph tr ng i m. Song song v i các ho t ng trên, B Y t g i công văn ngh Lãnh o các a phương tăng cư ng ch o, ch ng phòng ch ng d ch b nh trong mùa mưa bão. B ã c oàn công tác i ch o công tác phòng ch ng d ch b nh sau mưa lũ t i t nh B c K n và các t nh mi n núi phía B c. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH: Trư c tình hình d ch cúm A(H1N1) ang có chi u hư ng lan r ng, B Y t ã khNn trương tri n khai công tác i u tr nh m h n ch tác h i c a d ch b nh, như ã g i công văn s 504/KCB-NV ngày 26/6/2009 ch o các S Y t t nh thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng công tác ph bi n và t p hu n v “Hư ng d n chNn oán i u tr và phòng lây nhi m Cúm A(H1N1) ngư i” ban hành kèm theo Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29/4/2009 c a B trư ng B Y t g i cho t t c các cơ
 3. s khám ch a b nh t tuy n TW n t nh, huy n, xã (c công l p và tư nhân); t ch c t p hu n v ki m soát nhi m khuNn phòng lây nhi m cúm A(H1N1) cho các b nh vi n tuy n t nh thành ph H Chí Minh; t p hu n i u tr cúm A(H1N1) cho cán b y t các t nh mi n Trung; t ch c H i th o chia s kinh nghi m i u tr Cúm A(H1N1); xu t v i Th tư ng Chính ph v b sung cơ s trang thi t b , thu c cho công tác phòng ch ng cúm A(H1N1); xây d ng và trình Th tư ng Chính ph d th o c a Quy t nh c a Th tư ng Chính ph “Quy nh m t s ch i v i công tác phòng ch ng d ch Cúm A(H1N1)”; ch o các S Y t , các b nh vi n tr c thu c B tăng cư ng công tác phòng ch ng, i u tr cúm A(H1N1). B Y t ã có công văn g i B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng, B Khoa h c và Công ngh , B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng xin ý ki n v n i dung tiêu chí xác nh i tư ng n n nhân ch t c da cam/dioxin; làm vi c v i các b /ngành liên quan gi i quy t khi u n i v k t qu giám nh y khoa c a 169 trư ng h p t i Gia Lai; xây d ng d th o Quy trình giám nh pháp y tâm th n; rà soát xây d ng danh m c t n h i s c kho dùng trong Pháp Y; tăng cư ng ôn c, ki m tra các b nh vi n v vi c th c hi n án 1816, tri n khai k ho ch th c hi n án 1816 quý III năm 2009; xây d ng và hoàn thành án thành l p Trung tâm ào t o và Ch o tuy n t i các b nh vi n u ngành; thành l p h i ng chuyên môn xem xét nghiên c u hi n tư ng ăn cóc s ng b nh nhân ung thư gan. Ngoài ra, B Y t ã hư ng d n m t s b nh vi n tri n khai chương trình thí i m 120 lab v ki m tra ch t lư ng xét nghi m sinh hoá lâm sàng; làm th t c phê duy t văn ki n d án c a Ngân hàng tái thi t c (GTZ); hoàn thi n 02 cương ho t ng c a T ch c Y t th gi i (WHO) v qu n lý ch t th i y t ; t p hu n chương trình chăm sóc gi m nh Hà N i và thành ph H Chí Minh; t ch c t p hu n v dư c lâm sàng cho các b nh vi n tr c thu c B và b nh vi n a khoa c a các t nh/thành ph phía B c; C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 16/7/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 149.443 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 32.588 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong là 43.107 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 7/2009 Tháng 7/2008 Tháng 6/2009 (17/6/09 n (17/6/08 n (17/5/08 n 16/7/09) 16/7/08) 16/6/09) S ngư i nhi m HIV 3.168 1.876 2.193 S b nh nhân AIDS 1.035 316 746 S t vong do AIDS 336 199 213
 4. - So v i tháng 6/2009: s ngư i phát hi n có HIV tăng 975 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 289 trư ng h p, s t vong do AIDS 123 trư ng h p. - So v i tháng 7/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 1292 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 719 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 137 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: Trong tháng, B Y t ã làm vi c v i các nhà tài tr v tri n khai chi n d ch phòng ch ng lây nhi m HIV/AIDS t m sang con; ã t ch c ho t ng giám sát truy n thông thay i hành vi trong phòng ch ng HIV/AIDS; t ch c t ng k t 01 năm chương trình i u tr b ng Methadone t i H i Phòng; ti n hành ki m tra tình hình th c hi n án i u tr Methadone t i thành ph H Chí Minh; ph i h p v i Văn phòng Chính ph hoàn thi n b n d th o cu i cùng v vi c tách chương trình phòng ch ng HIV/AIDS thành chương trình m c tiêu qu c gia riêng. B Y t ã ph i h p v i V Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính ph hoàn thi n và trình Th tư ng Chính ph D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án nâng cao năng l c trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS tuy n t nh. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 8 v ng c th c phNm t i 7 t nh: Hà N i (1 v ), Hưng Yên (2 v ), B c Giang (1 v ), Ngh An (1 v ), Ti n Giang (1 v ), Kiên Giang (1 v ), Ninh Thu n (1 v ), làm 557 ngư i m c, s ngư i ph i nh p vi n là 500 ngư i, không có trư ng h p nào t vong. Cho t i nay m i xác nh ư c nguyên nhân c a 01 v là do Staphyloccus aureus, 1 v do c t Histamin trong cá ng và 6 v chưa xác nh - ư c nguyên nhân. Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/7/2009, toàn qu c ã x y ra 47 v ng c th c phNm v i 3050 ngư i m c, trong ó có 15 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: Ti p t c tri n khai K ho ch xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm trình Chính ph trư c ngày 20/8/2009, ã t ch c các cu c h p nhóm chuyên gia ti p t c th o lu n D th o Lu t An toàn th c phNm; ti n hành các th t c xu t xây d ng Ngh nh c a Chính ph v "Thu h i, x lý s n phNm vi ph m v sinh an toàn th c phNm". B ã làm vi c v i Văn phòng Chính ph gi i trình m t s i m t i Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 127 và Ngh nh 132 hoàn thi n trình Th tư ng Chính ph ban hành; B ã hoàn thi n k ho ch rà soát chuy n i, xây d ng m i các Quy chuNn Vi t Nam (QCVN) giai o n 2009-2010, t ng s Quy chuNn v nhóm s n phNm th c phNm ( u ng, s a và s n phNm s a, thu c lá i u) ã xây d ng xong n D th o 1 là 9 QCVN. B Y t cũng ang ti p t c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t ư c nêu trong k ho ch ban hành văn b n năm 2009, g m: Thông tư hư ng d n thu h i s n phNm, Thông tư hư ng d n ghi nhãn th c phNm bao gói s n, Thông tư hư ng d n ăng ký lưu hành s n phNm, Quy ch qu ng cáo th c phNm và ph gia th c phNm, Quy ch c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao và Quy nh ch báo cáo và m u báo cáo v
 5. v sinh an toàn th c phNm, Quy ch x lý v ng c th c phNm, Thông tư quy ch qu n lý xét nghi m nhanh v sinh an toàn th c phNm (VSATTP), Thông tư hư ng d n v yêu c u, trình t , th t c ăng ký và ch nh t ch c ki m nh VSATTP. B ã báo cáo Th tư ng Chính ph v công tác b o m v sinh an toàn th c phNm 6 tháng u năm và k ho ch tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2009; xây d ng án Tăng cư ng năng l c h th ng an toàn v sinh th c phNm tuy n t nh, thành ph ; hoàn thi n D th o Quy t nh v vi c ban hành “Quy ch làm vi c c a Ban Ch o liên ngành trung ương v v sinh an toàn th c phNm” trình Th tư ng Chính ph ký ban hành; xây d ng K ho ch tuyên truy n b o m an toàn v sinh th c phNm trong phòng ch ng ng c t i các b p ăn t p th . ã ph i h p v i Kênh truy n hình O2TV xây d ng phóng s tuyên truy n v phòng ch ng ng c rư u và ăng tin trên website C c v “Tác h i c a l m d ng rư u”. Ti p t c hoàn thi n cơ c u b máy t ch c c a Vi n Ki m nghi m V sinh An toàn th c phNm Qu c gia; tri n khai ho t ng xây d ng Phòng th nghi m Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo tiêu chuNn ISO/IEC 17025. B Y t ã t ch c kh o sát th c tr ng năng l c labo xét nghi m ATVSTP c a Trung tâm y t d phòng Vũng Tàu, H i Dương và thành l p các oàn ki m tra công tác phòng ch ng ng c th c phNm t i a phương, ch o các a phương tăng cư ng công tác m b o v sinh an toàn th c phNm phòng ng c th c phNm. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch – Tài chính: B Y t ã xây d ng và g i báo cáo công tác vùng Tây Nam B (báo cáo 6 tháng và 3 năm), báo cáo công tác vùng Tây Nguyên (báo cáo 3 năm và 5 năm) n các Ban ch o vùng c a Chính ph ; Báo cáo tình hình 10 năm th c hi n chi n lư c Chăm sóc b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010 và xây d ng Chi n lư c giai o n 2011-2020 g i Văn phòng Chính ph ; báo cáo g i Văn phòng Chính ph v tình hình th c hi n Ngh quy t 30° v 61 huy n nghèo trong c nư c. B Y t ã có t trình g i Th tư ng Chính ph xin b sung ngân sách năm 2009 cho d án ái tháo ư ng và d án Tăng huy t áp; ang tri n khai Quy t nh s 903/Q -TTg ngày 30/6/2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án " u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các b nh vi n chuyên khoa lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi khó khăn s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2009-2013". T ch c quy t toán các d án: u tư trang thi t b cho B nh vi n C à N ng, H c vi n Y dư c h c c truy n; Vi n V sinh d ch t Trung ương; B nh vi n Tai Mũi H ng và d án Phòng ch ng SARS, d án Cúm A(H5N1); t ch c thNm nh và gia h n m t s d án: Life gap, d án Phòng ch ng b nh truy n nhi m, d án KFW; thNm nh Quy ho ch t ng th phát tri n c a các S Y t và các ơn v tr c thu c B Y t như i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh, trư ng i h c Dư c Hà N i, Trư ng i h c Y Thái Bình. T ch c giao ban 6 tháng u năm, xây d ng k ho ch 6 tháng cu i năm v y t qu c phòng. 2. Công tác Pháp ch :
 6. Hoàn thi n d th o D án Lu t Khám b nh, ch a b nh và t ch c các h i th o ch nh lý b n d th o Lu t; ti n hành rà soát h th ng pháp lu t v phòng, ch ng tác h i thu c lá; ti p t c ki m tra các văn b n ban hành t u năm 2009; ti p t c so n th o d th o Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 45/2005/N -CP; hoàn ch nh d th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m v áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly y t và ch ng d ch c thù trong th i gian có d ch. B Y t ã t ch c thành công l tuyên dương Th y thu c tr ; ã ph i h p v i b nh vi n K t ch c thành l p và kêu g i óng góp cho Qu Vì ngày mai tươi sáng; khen thư ng công tác dân s nhân ngày dân s th gi i và khen thư ng thành tích t xu t cho t p th , cá nhân trong phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1); chuNn b cho H i ngh sơ k t Thi ua khen thư ng Kh i Khoa h c - Văn hoá - Xã h i mà B Y t là Kh i trư ng; chuNn b xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú và tr l i, gi i áp các th c m c v vi c xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú l n th 9 c a B Y t . 3. Công tác Thanh tra: Trong tháng 7, B Y t ã nh n và x lý 58 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 28 ơn ngh , ph n ánh, 15 ơn khi u n i và 18 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 43 ơn, n c danh 15 ơn. N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (13 ơn), kinh t xã h i (38 ơn), công tác Dư c (3 ơn), công tác Y t d phòng (4 ơn). Xây d ng danh m c thanh tra, ki m tra công tác ch ng nhi m khuNn, x lý ch t th i y t và an toàn ki m soát b c x ; chuNn b n i dung cho các oàn thanh tra v công tác ch ng nhi m khuNn, x lý ch t th i y t và an toàn ki m soát b c x t i các t nh, thành ph : Hà N i, Thành ph H Chí Minh, B c Giang, à N ng, Qu ng Nam, H u Giang trong tháng 7/2009; chuNn b H i th o v “Thanh tra chuyên ngành an toàn th c phNm” ph c v công tác xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm; tham gia h p bàn v tri n khai th c hi n Ngh nh 79 v thí i m thành l p thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm tuy n qu n, huy n t i Hà N i, H Chí Minh, à N ng; ti p t c hoàn thi n cương án “Tăng cư ng năng l c Thanh tra Y t giai o n 2009- 2015”; d th o Quy trình thanh tra thu c, m phNm, trang thi t b y t và ang xin ý ki n góp ý c a các ơn v liên quan. Hoàn ch nh báo cáo k t qu thanh tra toàn di n b nh vi n M t trung ương, b nh vi n K trung ương; xác minh gi i quy t ơn thư t cáo t i b nh vi n Tâm th n Trung ương I; t ch c oàn thanh tra liên quan n n i dung ph n ánh nh ng tiêu c c trong khám, ch a b nh t i b nh vi n K; oàn thanh tra B Y t ã tri n khai bàn giao tài li u ã nh n ư c v v vi c sai ph m trong quy trình khám ch a b nh c p phát thu c b o hi m y t t i b nh vi n Ch R y cho cơ quan i u tra; ti n hành thanh tra tuy n sinh năm h c 2009-2010; Ti p t c tham gia oàn thanh tra v tuyên truy n phương pháp l a ch n gi i tính thai nhi. 4. Công tác h p tác Qu c t : Lãnh o B Y t có các bu i ti p và làm vi c v i: Ngài i s Israel nhân d p Ngài i s k t thúc nhi m kỳ công tác t i Vi t Nam; i s Nh t B n và Công ty
 7. Hisamisu; ti p các i s C ng hoà Áo, i s CHLB c, Bí thư th nh t i s quán Hà Lan t i Vi t Nam bàn v các h p tác song phương trong lĩnh v c y t trong th i gian t i. B Y t ã ti p oàn cán b c p cao c a 3 nư c Châu Phi sang Vi t Nam thăm và h c t p, trao i kinh nghi m v các chính sách, lu t b o hi m y t toàn dân cũng như tìm hi u v h th ng b o hi m y t c a Vi t Nam. Lãnh o B ti p lãnh o các i s , T p oàn, T ch c Qu c t các công ty như: T ng Giám c Siemens t i Vi t Nam; Công ty Boustead- Singapore; Ti p oàn OLYMPUS (Nh t B n; Ti p Bà Ch t ch Pathfinder n chào t bi t và gi i thi u ngư i k nhi m m i, bàn v h p tác gi a B Y t Vi t Nam và Pathfinder trong vi c c i t o chương trình ào t o cán b y t và xây d ng b câu h i c p ch ng ch hành ngh 5. Công tác t ch c cán b : B Y t ã ti n hành xây d ng d th o Quy t nh thành l p V Môi trư ng thu c B Y t ; ã th c hi n công tác ki n toàn b máy t ch c các ơn v tr c thu c B : B nh vi n N i ti t Trung ương, Cơ quan i di n B Y t t i Thành ph H Chí Minh, thành l p và ki n toàn Vi n ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm qu c gia, khai trương Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c, c Quy n T ng c c Trư ng T ng c c Dân s -KHHG . ã hoàn thành vi c tuy n d ng Bác sĩ n i trú trúng tuy n ang h c t p và các bác s n i trú t t nghi p chưa có vi c làm vào các cơ s y t Nhà nư c; làm vi c v i Ban Dân v n Trung ương v tình hình tri n khai th c hi n Ch th s 14/CT-TW v c ng c t ch c, phát huy tác d ng tích c c c a H i Ch th p Vi t Nam; hư ng d n và t ch c th c hi n t t các ch , chính sách i v i các cán b y t ; ti p t c t ch c tri n khai Quy t nh s 75/2009/Q -TTg ngày 11/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch ph c p i v i nhân viên y t thôn b n. Xây d ng phương án gi i quy t ch ngh hưu và kéo dài th i gian công tác i v i công ch c, viên ch c năm 2009. ang so n th o n i dung án trách nhi m và nghĩa v xã h i c a cán b y t . 6. Công tác qu n lý dư c: ang ti n hành s a i Quy t nh 2163/Q -BYT v công tác dư c a phương; ti p t c hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t g m: Thông tư hư ng d n qu n lý Thu c gây nghi n và hư ng th n, ti n ch t, Danh m c thu c không kê ơn, Thông tư hư ng d n xu t nh p khNu thu c và bao bì ti p xúc tr c ti p v i thu c, Tri n khai biên b n ghi nh gi a B Y t và B Công Thương và xây d ng Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c ph i h p gi a các ban ngành liên quan trong công tác phòng thu c gi , thu c không rõ ngu n g c. ã tr l i th c m c c a c tri v vi c x lý các trư ng h p liên quan n thu c ch a b nh gi . ã báo cáo Ban ch o 127TW v công tác phòng ch ng thu c, m phNm gi , gian l n thương m i, hàng kém ch t lư ng trong 6 tháng u năm và k ho ch 6 tháng cu i năm. Góp ý d th o Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 37/2006/N -CP quy nh chi ti t Lu t Thương m i hư ng d n v ho t ng xúc ti n thương m i. B Y t ã t ch c thành công H i ngh giao ban tr c tuy n công tác ngành Dư c năm 2009. ã hoàn thi n danh m c các thu c c n kê ơn, thu c ti n ch t; ã t ch c ki m i m tình hình hình th c hi n công tác 6 tháng u năm và tri n khai th c hi n
 8. công tác 6 tháng cu i năm. Ti p t c Ny m nh ho t ng các công vi c liên quan án xây d ng phát tri n ngành Công nghi p Dư c Vi t Nam. ã t ch c thành công l p t p hu n v Dư c lâm sàng cho các t nh vùng Tây B c và ã ti n hành h p t th trư ng trong nư c v tình hình tăng giá thu c 6 tháng u năm. 7. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : Ti p t c tri n khai xây d ng tiêu chuNn thi t k , thi t k m u, danh m c Trang thi t b cho Trung tâm y t huy n v d phòng; tri n khai ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu Trang thi t b y t qua m ng; nghiên c u, xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. ã hoàn thành vi c s a i Thông tư 08 v xu t nh p khNu Trang thi t b y t ; ã hư ng d n b nh vi n Ch R y ti n hành ti p nh n t ng phNm v x lý nư c th i c a doanh nghi p; h p h i ng c p ch ng ch bán hàng t do cho các doanh nghi p kinh doanh Trang thi t b Y t ; và làm vi c v i B Khoa h c và công ngh v v n x lý các ngu n x y t . B Y t ã báo cáo U ban ki m tra Trung ương ng v hi u qu u tư c a B nh vi n Y h c c truy n Trung ương, Trung tâm hoá m phNm Mi n Trung, Trung tâm dư c li u B c Trung B - Vi n Dư c li u, mua máy MRI-BV Th ng Nh t. ã báo cáo công tác u tư xây d ng ký túc xá c a kh i trư ng g i B Xây d ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh; ki m tra tình hình th c hi n các d án u tư t i các ơn v tr c thu c B , th c hi n ch trương kích c u và s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph ; th c hi n công tác chuNn b u tư xây d ng Trư ng i h c khoa h c s c kho Lào (do Vi t Nam giúp xây d ng). 8. Công tác Y Dư c c truy n: B ã hoàn ch nh D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ban hành “K ho ch hành ng c a Chính ph v phát tri n n n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” trên cơ s ti p thu ý ki n c a Văn phòng Chính ph ; xây d ng án “ u tư phát tri n b nh vi n Y h c c truy n tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”; ti p t c D th o phương pháp chung ch bi n các v thu c y h c c truy n; ã hoàn ch nh Quy t nh Quy ch xét t ng danh hi u “H i Thư ng Lãn Ông”; ã ti n hành xây d ng danh m c thu c Y dư c c truy n thi t y u; tri n khai các ho t ng h p tác v i WHO tài khoá năm 2009; t ch c thành công H i ngh giao ban giám c các b nh vi n y h c c truy n t i t nh Qu ng Ninh vào ngày 13/7/2009; t ng h p báo cáo công tác xã h i hoá liên quan n lĩnh v c Y dư c c truy n chuNn b cho H i ngh vào tháng 8/2009; xây d ng cương “ i u tra th c tr ng ho t ng hành ngh y h c c truy n và các gi i pháp phát tri n”, tài d ki n th c hi n trong 3 năm t 2009 – 2011; Có công văn g i y ban nhân dân và S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v tri n khai án 47 xây d ng khoa Y h c c truy n trong các b nh vi n a khoa (công văn s 4463/BYT-YDCT ngày 08/7/2009). 9. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: ã ban hành Thông tư 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 "Quy nh v nh m c thu c thi t y u và các v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n" làm cơ s cho các a phương xây d ng k ho ch kinh phí trong cung c p các d ch v Chăm sóc s c kh e sinh s n; ti p t c hoàn thi n Hư ng d n ChuNn qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n (CSSKSS), d ki n ban hành trong Quý III/2009. ang ti n hành xây d ng Ch th c a B trư ng B Y t v vi c Tăng
 9. cư ng công tác chăm sóc s c kho bà m nh m gi m t vong m , t vong sơ sinh; tri n khai th c hi n K ho ch mua s m c a D án SKSS thu c chương trình m c tiêu qu c gia năm 2009. Xây d ng K ho ch nh hư ng năm 2010 c a D án CSSKSS thu c Chương trình m c tiêu qu c gia hư ng d n cho các a phương chuNn b K ho ch 2010. Xây d ng cương các Mô hình can thi p: chuy n tuy n d a vào c ng ng và thNm nh t vong m . B Y t ang chuNn b n i dung và tham gia oàn công tác liên ngành giám sát tình hình tri n khai th c hi n Chi n lư c Dinh dư ng Qu c gia (t i 4 t nh: 2 t nhMi n núi phía B c và 2 t nh Tây Nguyên); ã ph i h p v i các t ch c WHO, UNICEF, UNFPA giám sát tri n khai các ho t ng CSSKBMTE trong khuôn kh các d d án do Liên h p qu c tài tr t i Ninh Thu n; Giám sát h tr các a phương tri n khai d án CSSKSS thu c Chương trình M c tiêu qu c gia; t ch c H i ngh sơ k t công tác SKSS/DS/KHHG 6 tháng u năm 2009 t i 2 mi n Nam, B c. 10. Công tác B o hi m y t : ã t ch c H i ngh tr c tuy n nhân ngày 01/7/2009 - ngày Lu t b o hi m y t có hi u l c v i chuyên “B o hi m y t - ch t lư ng và s hài lòng c a ngư i b nh”, ng th i t ch c các ho t ng c th t i 10 b nh vi n tr c thu c B Y t ; t ch c g p m t các cơ quan truy n thông, báo chí nhân ngày 01/7/2009 gi i thi u v “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”. c bi t, ã t ch c các ho t ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v s ki n “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”. ã t ch c H i ngh xin ý ki n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT t i C n Thơ và Hu và hoàn thi n D th o l n 3 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT; Ti n hành kh o sát tình hình th c hi n BHYT t i m t s cơ s y t tư nhân. 11. Công tác dân s - k hoach hoá gia ình: Trình Th tư ng Chính ph (T trình s 585/TTr-BYT ngày 30/6/2009) ngh phê duy t “ án T ng th nâng cao ch t lư ng dân s giai o n 2011-2020”; ti p t c b sung hoàn thi n D th o Ngh nh hư ng d n thi hành Pháp l nh Dân s s a i sau khi có ý ki n c a Văn phòng Chính ph . Ph i h p v i B Tài chính hoàn thi n d th o Thông tư Liên t ch hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí th c hi n án Ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n giai o n 2009-2020. ã d th o và t ch c xin ý ki n góp ý c a các B Ngành, các ơn v v k ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n K t lu n 44-KL/TW ngày 01/4/2009 c a B Chính tr . Ban hành Thông tư 07/2009/TT-BYT ngày 30/6/2009 v vi c Hư ng d n xét t ng K ni m chương Vì s nghi p Dân s . Thành l p Ban i u hành “ án Ki m soát dân s các vùng bi n, o và ven bi n giai o n 2009 – 2020”. Ti n hành xây d ng D án “Tăng cư ng s phù h p và b n v ng trong công tác KHHG c a khu v c công t i Vi t Nam”; Phê duy t K ho ch th c hi n án “Nghiên c u, ng d ng gi m t l m c b nh Thalassemia”. T ch c thành công H i ngh bi u dương cán b dân s cơ s toàn qu c năm 2009, L mít tinh k ni m Ngày Dân s th gi i 11/7 t i các a phương và t ch c h p báo nhân Ngày Dân s th gi i 11/7/2009; i ki m tra, ôn c, giám sát tình hình tri n khai, th c hi n k ho ch 2009. T ng h p báo cáo c a a phương v tình hình cán b làm công tác DS-KHHG cơ s và ý ki n góp ý v d th o T trình, Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v tr c p m t l n i v i cán b DS-KHHG xã ph i ngh vi c. T ch c l p b i dư ng ki n th c DS-KHHG cơ b n và các l p t p hu n gi ng viên nòng c t tuy n t nh v truy n thông v n ng chuy n i hành vi v DS-
 10. KHHG . Hư ng d n các t nh, thành ph l a ch n Trung tâm DS-KHHG i u ki n t ch c thí i m cung c p d ch v KHHG và cung c p bao cao su ti p th xã h i. T ng h p tình hình tri n khai ti u d án "Ph i h p tăng cư ng công tác Truy n thông giáo d c v DS-KHHG ” 6 tháng u năm 2009 và nhi m v 6 tháng cu i năm c a các B , ngành, oàn th Trung ương. 12. Công tác Khoa h c - ào t o T ch c thanh tra, giám sát công tác tuy n sinh c a các Trư ng i h c y dư c trong c nư c. H tr và tham gia thNm nh m t s ngành ào t o; h tr các trư ng Cao ng m i thành l p xây d ng chương trình ào t o; T ch c t p hu n sưph m y h c cho giáo viên các trư ng cao ng, trung c p. Hoàn thi n và chuNn b thNm nh chương trình khung trung c p chuyên nghi p v dân s . ã xây d ng văn b n vàhư ng d n tri n khai th c hi n v vi c c m ăn cóc s ng ch a b nh ung thư. angph i h p v i B Giáo d c ào t o hoàn thi n Lu t Giáo d c s a i. trong ó, B Y t ngh gi nguyên hình th c ào t o sau i h c c thù c a ngành Y t như CKI, CKII. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng 7, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A (H1N1), d ch s t xu t huy t, các b nh d ch mùa hè và kh c ph c h u qu lũ l t, thiên tai t i các t nh mi n núi phía B c. Ti p t c ch o tri n khai án 1816 luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i; ch o Ny nhanh ti n các án trình Chính ph , ch o tri n khai lu t Lu t B o hi m Y t ; hoàn thi n d th o d án Lu t Khám b nh, Ch a b nh, xây d ng d th o d án Lu t An toàn th c phNm. ã ch o hoàn thi n t ch c các ơn v c a B và tr c thu c B g m: khai trương Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c; ki n toàn t ch c Cơ quan i di n B Y t t i Thành ph H Chí Minh; ki n toàn nhân s Lãnh o B nh vi n N i ti t, b nh vi n K, T ng c c Dân s -KHHG , Vi n ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm qu c gia. Ch o tri n khai các Quy t nh 47/2008/Q -TTg và Quy t nh 930/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác u tư xây d ng, nâng c p các b nh vi n a khoa huy n t nh và m t s b nh vi n chuyên khoa. Ch o t ch c h c t p Quy t c ng x c a cán b y t và phát ng cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh trong lĩnh v c Y t d phòng, khámch a b nh. Lãnh o B ti p các i s quán, t ch c Qu c t nh m m r ng h p tác song phương trong lĩnh v c y t trong th i gian t i. Các ng chí Lãnh o B phân công i ki m tra công tác phòng ch ng d ch c a các a phương. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2009 1. Ti p t c ch o công tác phòng ch ng i d ch cúm A (H1N1), d ch s t xu t huy t và các b nh d ch mùa hè thu khác. Ti p t c ch o công tác phòng và kh c ph c h u qu lũ l t t i m t s t nh mi n núi phía B c và chuNn b d phòng i phó v i nh ng cơn bãol n vào nh ng tháng cu i năm.T ch c h p giao ban qua truy n hình v i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur hàng tu n; Theo dõi di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m trên c nư c, ch o k p th i các a phương tri n khai ho t ng phòng ch ng d ch.
 11. 2. Ch o hoàn thành các án trình Chính ph trong tháng 7 g m 2 án: D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh c th i u ki n công b d ch và D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch chi ti t phát tri n, ng d ng b c x trong y t . Ph i h p v i Ban tuyên giáo xây d ng hư ng d n th c hi n Ch th c a Ban bí thư v tăng cư ng ch o c a ng i v i công tác b o hi m y t khi Ch th ư c ban hành. 3. Ch o Ny nhanh ti n xây d ng d th o D án Lu t An toàn th c phNm và các văn b n quy ph m pháp lu t theo K ho ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009; Tích c c tri n khai k ho ch th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP và Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT- BYT-BNV; Ti p t c ki n toàn t ch c b máy các ơn v th c thu c B tham gia qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c an toàn th c phNm. 4. T ch c H i ngh tuyên truy n, ph bi n Ngh nh và Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n B o hi m y t ; ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT và Thông tư c a B Y t hư ng d n ăng ký khám ch a b nh ban u và chuy n tuy n khám ch a b nh b o hi m y t ; Hoàn thi n Bi u m u th ng kê ho t ng b o hi m y t ; Ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c t p hu n hư ng d n v nh biên, ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c v b o hi m y t cho cán b c a các S Yt . 5. Ti p t c tri n khai theo k ho ch xây d ng các án: Xây d ng ch chính sách cho cán b DS-KHHG xã phư ng ph i ngh vi c do không chuNn; Xây d ng Chi n lư c DS/SKSS giai o n 2011-2020; hoàn ch nh d th o Ngh nh x ph t vi ph m hành chính v dân s -KHHG ; T ch c H i th o “Nh ng thách th c v già hóa dân s n năm 2015”; T ch c thNm nh cương và th c hi n ho t ng Kh o sát nhu c u d ch v h tr ngư i cao tu i; ThNm nh và phê duy t d án Tăng cư ng s phù h p và b n v ng trong công tác KHHG c a khu v c công t i Vi t Nam do PATH tài tr ; Phê duy t k ho ch ho t ng năm 2009 th c hi n án “Nâng cao ch t lư ng dân s thông qua m r ng h th ng sàng l c và chNn oántrư c sinh và sơ sinh t i 7 t nh mi n Trung n năm 2010”. 6. Xây d ng án “ u tư nâng c p b nh vi n YHCT tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”; Ti p t c D th o phương pháp chung ch bi n các v thu c theo phương pháp c truy n; chuNn b n i dung t ch c H i ngh xã h i hoá liên quan n lĩnh v c YDCT; ki m tra giám sát các ơn v YDCT tri n khai vi c th c hi n án 1816. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t ngày 21/6 n 20/7/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản