Báo cáo số 687/BC-VTLTNN về tình hình thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do Cục Văn thư Lưu trữ và Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
160
lượt xem
37
download

Báo cáo số 687/BC-VTLTNN về tình hình thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do Cục Văn thư Lưu trữ và Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo số 687/bc-vtltnn về tình hình thực hiện nghị định 110/2004/nđ-cp, nghị định 111/2004/nđ-cp của chính phủ và chỉ thị 05/2007/ct-ttg của thủ tướng chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do cục văn thư lưu trữ và nhà nước ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 687/BC-VTLTNN về tình hình thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do Cục Văn thư Lưu trữ và Nhà nước ban hành

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NAM NHÀ NƯ C c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 687/BC-VTLTNN Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN NNH 110/2004/N -CP, NGHN NNH 111/2004/N -CP C A CHÍNH PH VÀ CH THN 05/2007/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR (Trình bày t i H i ngh t ch c t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh ngày 23 tháng 7 năm 2009) Th c ti n công cu c b o v T qu c, phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c t ra yêu c u ph i tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr . Cùng v i s i m i toàn di n c a t nư c, công tác văn thư, lưu tr trong nh ng năm g n ây ã ư c ng và Nhà nư c quan tâm, ch o t vi c ban hành ch trương, ư ng l i n vi c th ch hóa thành h th ng pháp lu t và tri n khai th c hi n công tác văn thư, lưu tr , ph c v xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i. t ng k t, ánh giá k t qu t ư c, ch ra nh ng t n t i, khó khăn nh m ra phương hư ng, gi i pháp công tác văn thư, lưu tr áp ng yêu c u th c ti n trong th i gian t i, ư c s ng ý c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ch c H i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư (sau ây g i t t là Ngh nh 110), Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia (sau ây g i t t là Ngh nh 111) và 2 năm th c hi n Ch th 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr (sau ây g i t t là Ch th 05) i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91 (sau ây g i t t là các B , ngành trung ương). ChuNn b cho vi c t ch c H i ngh , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã có Công văn s 384/VTLTNN-NVTW ngày 20 tháng 5 năm 2009 ngh các B , ngành trung ương báo cáo tình hình 5 năm th c hi n Ngh nh 110, Ngh nh 111 và sơ k t 2 năm Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph v văn thư, lưu tr . K t qu ã có 44 B , ngành trung ương g i báo cáo v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. Căn c các báo cáo nh n ư c và th c t qu n lý, ch o trong th i gian qua, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ng h p thành Báo cáo trình bày trư c H i ngh . Ph n 1. K T QU CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR T NĂM 2004 N NAY I. T I C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NHÀ NƯ C
 2. 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v văn thư, lưu tr a) T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v văn thư, lưu tr Ngay sau khi Ngh nh 110, 111 ư c ban hành năm 2004 và Ch th s 05/2007/CT- TTg c a Th tư ng Chính ph ư c ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2007, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ch c các H i ngh ph bi n i v i các B , ngành trung ương và a phương. Hàng năm, ư c s ng ý c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c u t ch c h i ngh t p hu n tri n khai các văn b n m i ban hành và t ng k t nh kỳ công tác văn thư, lưu tr ; thư ng xuyên c cán b tr c ti p ph bi n văn b n pháp lu t v văn thư, lưu tr t i các B , ngành (t năm 2004 n nay ã t p hu n 49 lư t B , ngành; riêng trong năm 2007, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tr c ti p ph bi n Ch th 05 t i 12 B , ngành trung ương). ng th i, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tích c c tuyên truy n Pháp l nh, Ngh nh và Ch th c a Th tư ng Chính ph trên các phương ti n thông tin i chúng như ài Truy n hình Vi t Nam, ài Phát thanh Truy n hình Hà N i, Báo Nhân dân, T p chí Văn thư Lưu tr Vi t Nam, Website C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c. b) Ban hành văn b n qu n lý và hư ng d n nghi p v văn thư, lưu tr Th c hi n Ngh nh s 110, 111 c a Chính ph và Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã so n th o và trình B N i v ban hành 7 văn b n quy ph m pháp lu t, trong ó có 2 Quy t nh, 4 Thông tư và 1 Thông tư liên t ch hư ng d n, quy nh: ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c văn thư, lưu tr các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph và y ban nhân dân; ch báo cáo th ng kê công tác văn thư, lưu tr , th th c và k thu t trình bày văn b n; qu n lý tài li u khi chia, tách, sáp nh p cơ quan, t ch c, ơn v hành chính và t ch c l i, chuy n i hình th c s h u doanh nghi p nhà nư c; xác nh cơ quan, t ch c thu c ngu n n p lưu tài li u vào lưu tr l ch s các c p; kho lưu tr chuyên d ng; trình B Tài chính ban hành Thông tư v ch thu, n p, qu n lý, s d ng phí khai thác và s d ng tài li u lưu tr và Quy t nh ban hành b ng giá d ch v ch nh lý tài li u lưu tr n n gi y ti ng Vi t. Góp ph n vào vi c tri n khai th c hi n pháp lu t v văn thư, lưu tr , t năm 2004 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ban hành các văn b n hư ng d n, t p trung gi i quy t nh ng v n cơ b n, c p bách v chuyên môn như: ch nh lý tài li u hành chính; giao n p tài li u vào lưu tr l ch s các c p; xây d ng Quy ch công tác văn thư và lưu tr cơ quan; qu n lý văn b n i, văn b n n; qu n lý văn b n i, văn b n n và l p h sơ trong môi trư ng m ng; t ch c tiêu h y tài li u h t giá tr ; Danh m c s 1 các cơ quan, t ch c thu c ngu n n p lưu tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia … c bi t trong 2 năm 2007-2008, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ban hành và s a i nhi u quy trình nghi p v v : gi i m t tài li u lưu tr ; ch nh lý tài li u gi y, tài li u ghi âm; ph c v c gi và c p b n sao, ch ng th c lưu tr t i Trung tâm Lưu tr Qu c gia; l p Danh m c tài li u h n ch s d ng c a m t phông lưu tr , …, trong ó m t s quy trình ã theo tiêu chuNn ISO 9001-2000. c) Ch o, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v văn thư, lưu tr .
 3. các B , ngành trung ương xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch công tác văn thư, lưu tr ư c thu n l i, hàng năm, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c u ban hành văn b n hư ng d n phương hư ng nhi m v công tác văn thư, lưu tr . T năm 2004 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v t i 19 B , ngành và tham d ki m tra, hư ng d n nhi u cơ quan. ư c s y quy n c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã t ch c thanh tra t i 10 B , ngành; ch o, hư ng d n, t ch c 2 t ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương và các ơn v tr c thu c. Ho t ng thanh tra, ki m tra ã góp ph n ưa công tác văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương i vào n n p, ng th i C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c có căn c i u ch nh, b sung k p th i trong vi c tham mưu giúp B N i v và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các văn b n pháp lý nhà nư c v văn thư, lưu tr . d) H p tác qu c t trong lĩnh v c văn thư, lưu tr Góp ph n vào vi c ưa Lưu tr Vi t Nam ngày càng phát tri n, h i nh p v i Lưu tr qu c t , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c không ng ng tăng cư ng t ch c các h i ngh , h i th o trao i nghi p v v i chuyên gia lưu tr các nư c. T năm 2004 n nay, C c ã t ch c 8 h i ngh khoa h c và t p hu n nghi p v v i s tham gia c a các ng nghi p n t các nư c Singapore, Malaysia, Liên bang Nga, Cu Ba, Úc, M , Trung Qu c, Hàn Qu c …; t ch c nhi u oàn i d h i ngh , h c t p, tham quan, kh o sát công tác văn thư, lưu tr t i các nư c. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c còn tham gia tích c c các ho t ng c a các T ch c lưu tr qu c t mà Vi t Nam là thành viên g m: H i ng Lưu tr qu c t (ICA), Chi nhánh khu v c ông Nam Á c a H i ng Lưu tr qu c t (SARBICA) và Hi p h i Lưu tr các nư c có s d ng ti ng Pháp (AIAF). Năm 2004 ã t ch c thành công H i ngh toàn th l n th 14 c a Chi nhánh khu v c ông Nam Á (SARBICA). Ngoài ra, Lưu tr Vi t Nam ã thi t l p quan h song phương v i nhi u nư c như: Cu Ba, C ng hòa Pháp, Liên bang Nga, Trung Qu c, Hàn Qu c và các nư c trong khu v c ông Nam Á. 2. Qu n lý tài li u t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia a) V thu th p, ch nh lý tài li u T năm 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã thu ư c 4.334 mét giá tài li u, trong ó, Trung tâm Lưu tr Qu c gia II thu ư c 675,5m, Trung tâm Lưu tr Qu c gia III thu ư c 3.658,5m, hơn 19.000 nh, 1.858 cu c băng cassette, 11 cu n phim i n nh và 146.311 t m phim, m t s ĩa VCD, CD và băng video. Nhìn chung, công tác thu th p, b sung tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã có nh ng chuy n bi n tích c c: tài li u thu v ngày càng có ch t lư ng; thành ph n tài li u a d ng, phong phú, ngoài tài li u hành chính còn thu ư c tài li u khoa h c k thu t, tài li u nghe nhìn và tài li u cá nhân, gia ình, dòng h tiêu bi u. Tuy nhiên, công tác thu th p, b sung tài li u v n còn h n ch , ó là chưa thu ư c d t i m toàn
 4. b tài li u ã n h n giao n p t các ngu n n p lưu; các lo i hình tài li u nghe nhìn, tài li u cá nhân, gia ình, dòng h thu ư c còn ít so v i ti m năng hi n có. V ch nh lý tài li u, gi i quy t cơ b n tình tr ng tài li u bó gói l n x n thu ư c qua nhi u năm trư c khi ban hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia, ư c s quan tâm c a các c p có thNm quy n, t năm 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ti p t c ư c Nhà nư c c p kinh phí th c hi n m t s án chuyên môn như án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” và án “X lý tài li u a b - Hán nôm”, ã ti n hành ch nh lý, xác nh giá tr , th ng kê, l p cơ s d li u, t o i u ki n cho vi c qu n lý, ph c v tra tìm và khai thác s d ng tài li u hi u qu hơn. K t qu án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” giai o n I (1999-2005) là các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ch nh lý và l p cơ s d li u tra tìm ư c 29 phông, kh i phông lưu tr và 3 công trình xây d ng cơ b n (3.873 m g m 282.348 h sơ); 23.296 t m b n ; 2.131 gi s n phNm băng ghi âm và 8.800 nh. Chuy n sang giai o n II (2006-2010) c a án, n nay ã ch nh lý ư c 35 phông (2.215,5m), 450 gi băng, 150 cu n phim, 15.957 nh. án “X lý tài li u a b - Hán nôm” b t u tri n khai t năm 2005 n nay, Trung tâm Lưu tr Qu c gia I và II ã ch nh lý 11.570 và biên m c 1.400 ơn v s b ; biên m c và hi u ính trên 14.200 ơn v a b ; riêng năm 2007 ã ch nh lý 2.806 ơn v s b , biên m c và hi u ính 4.900 ơn v a b và s b . Bên c nh ó, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia II và III tri n khai k ho ch hàng năm và ã ch nh lý 234,1 mét tài li u c a 12 phông lưu tr ; phân lo i, th ng kê 4.400 nh, 160 băng video. Sau khi ch nh lý, nhìn chung h sơ, tài li u u ư c l p m c l c h sơ và xây d ng cơ s d li u qu n lý và tra tìm, ph c v khai thác s d ng. b) V b o qu n tài li u áp ng yêu c u b o v tài li u theo tinh th n Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph , hi n nay, c 4 Trung tâm Lưu tr Qu c gia u có kho lưu tr chuyên d ng, ã duy trì ư c nhi t , Nm trong kho b ng h th ng các trang thi t b hi n i b o qu n an toàn tài li u. V i s lư ng trên 30.000 mét giá tài li u ang b o qu n t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia trên các v t mang tin khác nhau (g , v i, da, gi y, phim nh, băng ghi âm …), công tác b o quan luôn ư c coi tr ng và t lên hàng u. Công tác tu b , ph c ch kéo dài tu i th cho tài li u ư c ti n hành thư ng xuyên. T năm 2004 n nay, th c hi n k ho ch ư c giao hàng năm, s lư ng tài li u tu b ư c là 37.608 t , trong ó các Trung tâm Lưu tr Qu c gia tu b 14.798 t tài li u, Trung tâm Tu b ph c ch tài li u lưu tr 22.810 t tài li u; b ng ngu n kinh phí án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã tu b ư c 646.673 t tài li u, l p phông b o hi m tài li u ghi âm trên ĩa CD-ROM ư c 2.058 gi s n phNm. phòng ng a r i ro cho tài li u lưu tr , ti p theo án “Châu – M c b n” (k t thúc năm 2004), thay cho vi c l p b n sao b o hi m trên CD-ROM, năm 2005, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c b t u nghiên c u tri n khai vi c l p b n sao b o hi m tài
 5. li u lưu tr trên microfilm, ng th i l p b n sao s d ng k thu t s trong án “B o hi m tài li u lưu tr qu c gia”. c) V t ch c s d ng tài li u lưu tr Tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr là yêu c u quan tr ng c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05 và là m c tiêu cu i cùng c a công tác lưu tr . Ho t ng này ã ư c tri n khai b ng nhi u hình th c. Trong 5 năm (2004-2008), các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ph c v 18.249 lư t c gi , v i 74.178 h sơ và tư li u lưu tr , trong ó năm 2007 ã ph c v 4.179 lư t c gi và s d ng 16.546 h sơ, tư li u và năm 2008 ã ph c v 5.081 lư t c gi , s d ng 25.291 h sơ, tư li u lưu tr . S lư ng c gi và h sơ, tư li u lưu tr ưa ra ph c v xã h i v i con s ngày càng tăng ã kh ng nh ư c s phát tri n c a công tác s d ng tài li u lưu tr t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia so v i trư c ây, nh t là so v i th i kỳ trư c khi ban hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia (bình quân hàng năm ch kho ng 2.500 lư t c gi v i 4.500-5.000 h sơ). Bên c nh ó, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã biên so n, xu t b n 5 cu n sách gi i thi u tài li u lưu tr , vi t hàng trăm bài công b tài li u lưu tr trên các báo, t p chí trong và ngoài ngành; ph i h p v i các cơ quan khác biên so n ho c cung c p tài li u xu t b n hàng ch c cu n sách chuyên trên cơ s thông tin ư c cung c p t tài li u lưu tr . Năm 2007, Ny m nh hơn n a vi c th c hi n Ch th 05, án “Phát huy giá tr tài li u lưu tr ” ư c xây d ng và năm 2008 b t u tri n khai th c hi n. n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ang ti p t c biên so n cu n “L ch s Hà N i qua tài li u lưu tr ” (4 t p) và cu n “T ng ti n công M u Thân 1968 qua tài li u lưu tr ”; ã l p Danh m c tài li u h n ch s d ng c a 42 phông; biên d ch 14.779 tiêu h sơ t ti ng Pháp sang ti ng Vi t, tuyên truy n gi i thi u tài li u lưu tr qua kênh truy n hình. T 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã t ch c 13 cu n tri n lãm và nhi u t trưng bày tài li u; tính riêng 2 năm 2007 và 2008 sau khi có Ch th 05, công tác này càng ư c tăng cư ng và ã t ch c ư c 10 cu c tri n lãm trong nư c. H p tác v i Lưu tr các nư c trong vi c tri n lãm tài li u lưu tr cũng ư c tăng cư ng. T năm 2005 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ph i h p v i Lưu tr các nư c Liên bang Nga, Cu Ba, Trung Qu c t ch c thành công 03 tri n lãm tài li u lưu tr t i Vi t Nam và t i các nư c i tác v các chuyên : “L ch s h p tác kinh t và khoa h c k thu t Vi t Nam – Liên Xô, 1950-1990”; “Quan h h p tác Vi t Nam – Cu Ba qua tài li u lưu tr ”, “Ch t ch H Chí Minh v i Trung Qu c”. Các cu c tri n lãm trên ã góp ph n làm tăng giá tr tài li u lưu tr không nh ng trong nư c mà còn nư c ngoài. Ngoài ra, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia còn t ch c ón ti p hàng trăm oàn khách tham quan trong nư c và nư c ngoài; xây d ng phim tư li u gi i thi u các ho t ng lưu tr và v tài li u lưu tr . II. T I CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG
 6. 1. Th c hi n ch c năng qu n lý v văn thư, lưu tr theo th m quy n a) T ch c h i ngh ph bi n, quán tri t Ngh nh 110, Ngh nh 111 và Ch th 05 c a Th tư ng Sau khi Ngh nh 110, Ngh nh 111 và c bi t khi Ch th 05 ư c ban hành, các B , ngành trung ương ã tích c c th c hi n các bi n pháp tuyên truy n, ph bi n. Bên c nh vi c sao g i văn b n, a s các B , ngành ã t ch c h i ngh ph bi n n lãnh o, cán b , công ch c c a cơ quan và các ơn v tr c thu c v hai Ngh nh và Ch th 05, ho c k t h p trong chương trình h i ngh công tác văn phòng và trong các l p t p hu n, b i dư ng nghi p v văn thư, lưu tr . Theo báo cáo c a 44 cơ quan, h u h t các B , ngành trung ương ã t ch c h i ngh ph bi n Ngh nh 110, 111 và m l p t p hu n công tác văn thư, lưu tr . K t qu là trên 200 h i ngh , l p t p hu n ã ư c t ch c, trong ó, cao nh t có T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (20 h i ngh và l p t p hu n), B Khoa h c và Công ngh (17 h i ngh ); có 18/44 B , ngành trung ương t ch c H i ngh và ban hành văn b n tri n khai th c hi n Ch th 05. b) Ban hành văn b n thi hành các quy nh v văn thư, lưu tr . Nh ng năm g n ây, nh t là sau khi Ngh nh 110, Ngh nh 111 và Ch th 05 ư c ban hành, vi c rà soát, s a i, b sung và ban hành các văn b n qu n lý, ch o v văn thư, lưu tr ư c ti n hành tích c c hơn. K t qu các B , ngành ã ban hành ư c 279 văn b n, t p trung ch y u vào các n i dung như: Ch th v tăng cư ng công tác văn thư, lưu tr ; Quy ch công tác văn thư, lưu tr cơ quan; Quy ch xây d ng và ban hành văn b n; Quy ch ti p nh n, x lý và gi i quy t văn b n i, văn b n n; Quy nh v vi c l p h sơ hi n hành và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan; B ng th i h n b o qu n tài li u …. c bi t, t ch c công tác văn thư, lưu tr trong i u ki n c i cách hành chính nhà nư c, ã có 10 cơ quan, t ch c trung ương ban hành quy trình nghi p v theo tiêu chuNn ISO 9001-2000. Nh ng cơ quan ban hành tương i y văn b n qu n lý, ch o là: ngành Công an (14 văn b n quy ph m pháp lu t), Vi n ki m sát nhân dân t i cao (12 văn b n), B Công thương (12 văn b n), B Văn hóa – Th thao và Du l ch, Thông t n xã Vi t Nam (25 văn b n và quy trình nghi p v ), T p oàn Bưu chính vi n thông (10 văn b n). c) Ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n các quy nh v văn thư, lưu tr . Th c hi n phân c p qu n lý trong công cu c c i cách n n hành chính, ho t ng ki m tra càng tr nên c n thi t. Ki m tra và hư ng d n th c hi n pháp lu t văn thư, lưu tr i v i các ơn v tr c thu c ư c Ny m nh hơn khi Ch th 05 ư c ban hành, ã k p th i ưa ra bi n pháp ch n ch nh công tác văn thư, lưu tr t i các ơn v cơ s d n i vào n n p. Theo báo cáo nh n ư c, h u h t các B , ngành trung ương ã ch ng tri n khai th c hi n ki m tra thư ng xuyên i v i các ơn v tr c thu c và hư ng ng tham gia các t ki m tra chéo. Nh ng cơ quan th c hi n t t công tác ki m tra trong 5 năm qua là: B Y t (400 lư t), Ki m toán Nhà nư c (85 lư t và 100% ơn v ư c ki m tra 3
 7. l n). B Tài chính (100% các ơn v ư c ki m tra 2 l n), B Công thương (9 lư t v i 300 ơn v ). d) Th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ v văn thư, lưu tr . Báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm v văn thư, lưu tr ã ư c các B , ngành trung ương quan tâm th c hi n hơn, c bi t là sau khi B N i v ban hành Quy t nh s 13/2005/Q -BNV và Quy t nh s 14/2005/Q -BNV, c th : năm 2004 ch có 25/60, năm 2005 có 34/60, năm 2008 có 41/52 và năm 2009 có 37/52 B , ngành trung ương th c hi n báo cáo th ng kê t ng h p công tác văn thư, lưu tr . Tuy nhiên, v n còn nhi u B , ngành trung ương chưa th c hi n y ch báo cáo th ng kê nh kỳ v văn thư, lưu tr theo quy nh. Báo cáo th ng kê năm 2008, n nay còn 15 B , ngành trung ương chưa th c hi n; ch t lư ng báo cáo còn h n ch và th i gian th c hi n còn ch m so v i yêu c u. ) Tình hình t ch c, biên ch văn thư, lưu tr T ch c văn thư, lưu tr c a các B , ngành trung ương hi n nay ang có s khác nhau v tên g i, cơ c u t ch c, a v pháp lý và biên ch . Theo báo cáo nh n ư c, 6 B , ngành trung ương thành l p Phòng Văn thư – Lưu tr ; Phòng Hành chính và Phòng Lưu tr (6 cơ quan); B ph n, T Văn thư, Lưu tr trong Phòng Hành chính (8 cơ quan) và các mô hình: Phòng Văn thư và Phòng Lưu tr ; Phòng Hành chính và Phòng Lưu tr - Thư vi n; Phòng Hành chính – Văn thư - Lưu tr ; Phòng Hành chính – Lưu tr ; Phòng Hành chính – T ch c và Phòng Lưu tr ; T Văn thư, T Lưu tr thu c Phòng Hành chính ho c Phòng Hành chính – T ch c; Văn thư Lưu tr thu c T hành chính; B ph n Văn thư, Lưu tr thu c văn phòng… Tuy nhiên, vi c thi t k mô hình t ch c, b trí biên ch h p lý th c hi n ư c m c tiêu và nhi m v công tác văn thư, lưu tr cũng ư c nhi u lãnh o quan tâm. N i b t trong vi c duy trì phát tri n n nh t ch c văn thư, lưu tr trong toàn ngành t Trung ương n các ơn v cơ s nh ng năm qua có ngành Qu c phòng và ngành Ki m sát. Biên ch cán b làm văn thư, lưu tr cũng ư c các B , ngành trung ương ư c tăng cư ng c v s lư ng và ch t lư ng, v cơ b n áp ng ư c yêu c u công vi c. Tính n nay, t ng s biên ch làm công tác này các B , ngành là 1.601/44 cơ quan báo cáo, trong ó có 12 biên ch có trình sau i h c, 401 i h c, 55 sơ c p (c a 9 cơ quan), còn l i là trung c p; h u h t nh ng biên ch ư c ào t o chuyên ngành khác ã ư c b i dư ng nghi p v văn thư, lưu tr . Nh ng cơ quan b trí th c hi n ch c năng văn thư và ch c năng lưu tr 2 phòng khác nhau thì thư ng có biên ch l n, như: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (61 biên ch ), B Qu c phòng (39 biên ch ), B K ho ch và u tư (20 biên ch ), B Công thương (19), B Giáo d c và ào t o (21) …; a s các B , ngành b trí 3-4 cán b văn thư và 2-3 cán b lưu tr . V ch t lư ng, biên ch văn thư, lưu tr nhi u cơ quan, t ch c có trình i h c và sau i h c như Văn phòng Chính ph 23/23, Văn phòng Qu c h i 17/17, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (12/12), Vi n ki m sát nhân dân t i cao (13/13), B Tài nguyên và Môi trư ng (8/8), B Khoa h c và Công ngh 7/7, B o hi m xã h i Vi t Nam 27/28.
 8. 2. Th c hi n n i dung nghi p v văn thư a) Th c hi n các quy nh v so n th o và ban hành văn b n Trong quá trình so n th o và ban hành văn b n, h u h t các cơ quan, t ch c trung ương ã th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 110 và Thông tư Liên t ch s 55/2007/TTLT-BNV-VPCP. K t qu ã h n ch áng k tình tr ng tùy ti n v th th c và k thu t trình bày văn b n, công tác so n th o và ban hành văn b n ã d n i vào n n p, góp ph n hi n i hóa và nhanh chóng hoàn thi n quy trình so n th o và ban hành văn b n trong công cu c c i cách hành chính. Tuy nhiên, qua th c t thanh tra, ki m tra, m t s B , ngành trung ương v n chưa ch p hành t t Ngh nh 110 và Thông tư 55, c th : h u h t hình th c văn b n chuyên ngành chưa ư c th a thu n th ng nh t v i B trư ng B N i v trư c khi ban hành; chưa th ng nh t gi a các văn b n và theo úng th th c, k thu t trình bày c a Thông tư 55; v n còn hi n tư ng ký văn b n sai thNm quy n và chưa ki m soát ư c úng s lư ng nhân b n. b) Qu n lý văn b n - Qu n lý văn b n i, văn b n n: Nhi u cơ quan ã ng d ng ph n m m qu n lý văn b n i, văn b n n, t o i u ki n cho i u hành và gi i quy t công vi c hi u qu hơn. Tuy nhiên, còn nhi u ph n m m v n chưa áp ng ư c h t v n t ra c a qu n lý văn b n, như: chưa áp ng ư c úng trình t qu n lý văn b n cũng như quy trình, th t c gi i quy t công vi c; chưa t o ư c Danh m c văn b n có k t c p áp ng ư c yêu c u qu n lý văn b n, nh t là khi chuy n giao t p lưu vào Lưu tr cơ quan; chưa áp ng ư c quy trình gi i quy t văn b n n. Nhi u cơ quan chưa th c hi n úng trình t qu n lý văn b n: tình tr ng b qua khâu ki m tra soát xét văn b n t i Văn thư cơ quan trư c khi ký ban hành; không óng d u vào b n g c văn b n lưu t i Văn thư; lưu văn b n n t i Văn thư cơ quan; t ch c s p x p b n lưu chưa theo th t ăng ký, l p quá nhi u s qu n lý văn b n. - L p h sơ hi n hành: Công tác l p h sơ hi n hành và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan c a các B , ngành trung ương ã có nh ng chuy n bi n tích c c. Nhi u cơ quan ã xây d ng Danh m c h sơ hàng năm; 23/44 cơ quan, t ch c th c hi n l p h sơ trong quá trình gi i quy t công vi c. Th c hi n ch l p h sơ hi n hành tương i có n n p là: B Tài chính, Văn phòng Chính ph . Văn phòng Ch t ch nư c, Thông t n xã Vi t Nam, T ng công ty Thép Vi t Nam, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam …. Song, v n còn ph n l n các cơ quan m i ch quan tâm n l p h sơ công vi c i v i tài li u chuyên ngành. c) Qu n lý và s d ng con d u T t c các cơ quan, t ch c u th c hi n qu n lý và s d ng con d u theo úng quy nh c a Nhà nư c. Trong nh ng năm g n ây, chưa x y ra trư ng h p m t d u hay
 9. s d ng d u cơ quan sai quy nh. Tuy nhiên, v n còn nhi u cơ quan s d ng chưa úng m u d u n. 3. Th c hi n các n i dung nghi p v lưu tr a) Thu th p, b sung tài li u S bi n chuy n tích c c trong l p h sơ công vi c làm ti n cho tài li u thu v Lưu tr cơ quan ư c tăng v s lư ng và ch t lư ng. V s lư ng v a qua, nh ng cơ quan, t ch c thu ư c nhi u tài li u n h n vào Lưu tr cơ quan là: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (5.258m), T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (2.000m), Tòa án nhân dân t i cao (1.607m), B Tài chính (1.200-1.500m); B Công thương (910m), T p oàn i n l c Vi t Nam (3.000m). Tuy nhiên, v n còn s lư ng l n tài li u ã n h n chưa ư c thu th p vào Lưu tr cơ quan, h sơ thu v v n trong tình tr ng b gói; 20/44 cơ quan chưa thu ư c toàn di n thành ph n tài li u phông lưu tr cơ quan. b) Ch nh lý tài li u Sau năm 2004 (t khi Ngh nh 111 và các văn b n hư ng d n ư c ban hành), công tác ch nh lý tài li u các B , ngành trung ương có cơ s tri n khai. Tài li u ư c thu th p, b o qu n t i lưu tr c a h u h t các B , ngành trung ương, v cơ b n ã ư c ch nh lý và l p công c tra c u; tình tr ng tài li u t n ng ã gi m áng k . Tiêu bi u trong công tác này là các cơ quan: T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam (trên 2.400m); T ng công ty Thép Vi t Nam (1.150m); B o hi m xã h i Vi t Nam (trên 1000m); B Tài chính (trên 1.200m); B Công thương (910m); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (700m). c) Giao n p tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia. Ch n p lưu h sơ, tài li u vào Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ư c các B , ngành trung ương th c hi n nghiêm túc hơn. M t s cơ quan ã giao n p tài li u v i s lư ng l n như: B Tài chính 745m (17.071 h sơ); B Công thương trên 431m; Văn phòng Qu c h i 1.836 cu n băng ghi âm và 769 c p tài li u; T p oàn i n l c Vi t Nam (700m); T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam trên 550m. Tuy nhiên, v n còn m t s B , ngành trung ương chưa th c hi n giao n p tài li u vào Trung tâm Lưu tr Qu c gia theo quy nh như: B Tư pháp, B Giáo d c và ào t o, y ban Dân t c; B o hi m xã h i Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và m t s t ch c kinh t nhà nư c. d) B o qu n tài li u lưu tr Th c hi n yêu c u c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05, h u h t B , ngành trung ương u b trí kho lưu tr trong tr s làm vi c c a cơ quan, b o m di n tích và trang thi t b c n thi t ph c v công tác b o qu n tài li u. Theo báo cáo nh n ư c, bên c nh h th ng kho lưu tr chuyên d ng ngành Qu c phòng v i quy mô l n và trang thi t b hi n i, t tiêu chuNn theo hư ng d n t i Thông tư s 09/2007/TT- BNV, di n tích kho lưu tr c a nhi u cơ quan ư c m r ng so v i năm 2008, ngay t khi thi t k tr s làm vi c ho c c i t o nâng c p kho lưu tr , áp ng yêu c u k
 10. thu t b o qu n an toàn tài li u, như: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (2.360m2, phòng c 40m2, di n tích làm vi c 80m2, tăng 360m2 so v i năm 2006); T p oàn i n l c Vi t Nam (2.000m2); ài Truy n hình Vi t Nam (kho chuyên d ng 366,4m2, kho không chuyên d ng 226m2 và 2.072m2 kho t m); B o hi m xã h i Vi t Nam (352m2 kho và 140m2 di n tích làm vi c); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (400m2 kho và 60m2 làm vi c); không còn cơ quan, t ch c chưa b trí kho ho c b trí kho mà không áp ng ư c yêu c u b o qu n an toàn tài li u. Ch v sinh kho tàng và tài li u các B , ngành trung ương cũng ư c th c hi n thư ng xuyên. ) T ch c s d ng tài li u Cùng v i vi c tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr các Trung tâm Lưu tr Qu c gia, t ch c s d ng tài li u lưu tr các B , ngành trung ương cũng có nhi u ti n b , nhìn chung ã ph c v k p th i, có hi u qu cho ho t ng c a cơ quan và yêu c u c a xã h i. S lư ng ngư i khai thác tài li u và s lư ng h sơ, tài li u ưa ra ph c v ngày càng tăng, hình th c t ch c s d ng tài li u ngày càng a d ng, phong phú. Trong 5 năm qua, lưu tr c a 42 B , ngành Trung ương ã ph c v g n 18 tri u lư t c gi v i trên 35 tri u h sơ cùng nhi u phim nh, tư li u lưu tr cho gi i quy t công vi c hàng ngày c a cơ quan là ch y u. Trong ó, 2 C c H sơ B Công an ph c v 16.590.597 lư t ngư i khai thác tài li u; ngành Qu c phòng 110.785 lư t v i 177.817 h sơ, tài li u; Tòa án nhân dân t i cao 8.095 lư t v i 34.666.000 bút l c; B o hi m xã h i Vi t Nam 33.265 lư t v i 23.532 h sơ, 110 văn b n và 15 công trình; T p oàn Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam 5.500 lư t ngư i; B Ngo i giao ph c v 451 lư t c gi v i 2.439 h sơ, 278 tư li u và 2.300 nh, cung c p ph n l n tài li u lưu tr ph c v biên so n các n phNm. Ngoài ra, T p oàn D u khí Vi t Nam, B Ngo i giao, B Khoa h c và Công ngh … ã cung c p nhi u tài li u có giá tr ph c v cho các t tri n lãm tài li u lưu tr do C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ph i h p v i Lưu tr các nư c t ch c. Bên c nh ó, công tác t ch c s d ng tài li u lưu tr t i các B , ngành trung ương v n còn nh ng t n t i: thi t b ph c v khai thác, s d ng tài li u còn thô sơ, công c tra c u ch y u là m c l c h sơ, m t s cơ quan v n chưa l p ư c m c l c qu n lý và tra tìm tài li u, hình th c t ch c s d ng còn nghèo nàn, ch y u v n là ph c v th ng theo yêu c u tr c ti p; vi c ch ng thông tin, gi i thi u tài li u lưu tr còn r t h n ch . III. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu i m Qua 5 năm th c hi n Ngh nh 110, Ngh nh 111 c a Chính ph và 2 năm Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph , công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương ã có nh ng ưu i m n i b t sau ây: a) Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t văn thư, lưu tr ã t o ư c s chuy n bi n tích c c trong nh n th c c a lãnh o các c p và cán b , công ch c v vai trò
 11. c a tài li u lưu tr i v i s ch o, i u hành, gi i quy t công vi c hàng ngày c a cơ quan, t ó nâng cao tinh th n trách nhi m, tính t nguy n tuân th pháp lu t v văn thư, lưu tr . Th c ti n nh ng năm qua cho th y, nh ng B , ngành dành ư c s quan tâm c a ngư i ng u v công tác văn thư, lưu tr thì vi c th c hi n pháp lu t văn thư, lưu tr ó t k t qu t t, hi u qu cao. b) H th ng văn b n qu n lý nhà nư c v văn thư, lưu tr ã k p th i th ch hóa ch trương, ư ng l i c a ng; kh ng nh ư c vai trò, ch c năng qu n lý nhà nư c, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và trình phát tri n c a Lưu tr Vi t Nam. c) Cơ s v t ch t và kinh phí cho ho t ng văn thư, lưu tr ã ư c các c p, các ngành quan tâm, u tư áng k , t p trung vào các công vi c tr ng tâm như: c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i kho lưu tr ; mua s m trang thi t b b o qu n; ào t o, b i dư ng cán b ; t ch c thu th p; ch nh lý tài li u và ng d ng công ngh thông tin vào công tác văn thư, lưu tr . d) Biên ch , cán b làm văn thư, lưu tr t ng bư c ư c tăng cư ng; công tác ào t o, b i dư ng nghi p v ư c chú tr ng, trình chuyên môn c a cán b văn thư, lưu tr ư c nâng lên, áp ng ngày càng t t hơn yêu c u công tác c a cơ quan và xã h i. Nh ng k t qu trên là do nh ng nguyên nhân ch y u sau ây: M t là, ư c s quan tâm, ch o c a ng và Nhà nư c, c bi t là s ch o toàn di n c a B N i v i v i công tác văn thư, lưu tr , bên c nh vi c xây d ng, ban hành văn b n, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tích c c th c hi n nhi u bi n pháp tăng cư ng qu n lý, ch o, như: thanh tra, ki m tra, hư ng d n nghi p v ; t ch c, ch o vi c ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr ; t ch c t ng k t nh kỳ công tác văn thư, lưu tr ; t ch c t p hu n các văn b n m i ban hành; t ch c các l p b i dư ng nghi p v Hai là, nh có s quan tâm, ch o c a lãnh o các B , ngành trung ương th hi n qua vi c ban hành các văn b n qu n lý, ch o; ki n toàn t ch c biên ch ; u tư cơ s v t ch t, kinh phí cho các ho t ng nghi p v văn thư, lưu tr . Ba là, cán b văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương ã phát huy tính ch ng trong công vi c, làm t t ch c năng tham mưu cho lãnh o các c p trong vi c t ch c th c hi n pháp lu t và các nhi m v công tác văn thư, lưu tr c a cơ quan. B n là, s ti n b c a khoa h c, công ngh nh t là yêu c u hi n i hóa, xây d ng Chính ph i n t cùng ti n trình c i cách n n hành chính nhà nư c và h i nh p qu c t tác ng m nh m ns i m i công tác văn thư, lưu tr . 2. T n t i Bên c nh nh ng k t qu t ư c, công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương v n còn nh ng t n t i, h n ch cơ b n sau: a) Ý th c pháp lu t trong công tác văn thư, lưu tr c a lãnh o và cán b , công ch c m t s cơ quan còn h n ch , nhi u cơ quan, t ch c v n chưa th c hi n úng quy
 12. trình qu n lý văn b n i, văn b n n; chưa l p h sơ trong quá trình gi i quy t công vi c, ã qua hơn 2 năm th c hi n Ch th 05 nhưng n nay v n còn nhi u cơ quan chưa thu th p ư c d t i m tài li u n h n n p lưu vào Lưu tr cơ quan và Lưu tr l ch s , còn nhi u c c, t ng c c chưa thành l p ư c lưu tr cơ quan và còn s lư ng l n tài li u m t s B , ngành trung ương v n chưa ư c ch nh lý, khó th c hi n ư c m c tiêu” … gi i quy t xong cơ b n tình tr ng tài li u t n ng vào năm 2010”; ph n l n tài li u chưa l p ư c cơ s d li u ph c v tra tìm, làm ch m ti n trình hi n i hóa công tác văn thư, lưu tr ; v n còn nh ng cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê chưa nghiêm túc. b) S lư ng văn b n qu n lý văn thư, lưu tr ban hành ư c nhi u nhưng ch t lư ng còn h n ch , h th ng văn b n còn chưa ng nh t gi a các cơ quan, n i dung chưa t p trung, nh l , ch ng chéo nên hi u l c th c t c a văn b n chưa cao. c) Cơ s v t ch t và kinh phí u tư cho công tác văn thư, lưu tr tuy ã ư c quan tâm hơn trư c, nhưng nhìn chung còn chưa áp ng ư c yêu c u công vi c; kho lưu tr m t s cơ quan, t ch c còn thi u di n tích; trang thi t b còn thi u và thô sơ; kinh phí cho ho t ng nghi p v lưu tr còn h n ch . d) Vi c ki n toàn t ch c, biên ch văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương phát tri n b n v ng, n nh trong nh ng năm g n ây g p nhi u khó khăn; nh t là i ngũ cán b văn thư, lưu tr m t vài B , ngành trung ương và ơn v tr c thu c còn thi u, trình chuyên môn chưa áp ng yêu c u trong giai o n m i. Nh ng t n t i trên là do nh ng nguyên nhân ch y u sau: M t là, các c p lãnh o m t s cơ quan trung ương chưa nh n th c y , toàn di n công tác văn thư, lưu tr chưa dành s quan tâm úng m c n công tác này. Hai là, cũng t nh n th c mà vi c ch p hành pháp lu t văn thư, lưu tr nhìn chung chưa nghiêm, tính răn e i v i hành vi vi ph m pháp lu t văn thư, lưu tr h u như chưa có. Pháp lu t chưa k p th i i u ch nh y và c th các quan h xã h i trong qu n lý công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr ; các văn b n hư ng d n thi hành Ngh nh 110, Ngh nh 111 ban hành còn ch m, chưa y , thi u ng b và trong m t s trư ng h p chưa áp ng ư c yêu c u. Ba là, nhi u v n v nghi p v công tác văn thư, lưu tr mà th c t ang òi h i c p bách v n chưa gi i quy t ư c y và c th , như: t ch c và nh m c các ho t ng văn thư, lưu tr ; B ng th i h n b o qu n tài li u hình thành ph bi n trong ho t ng c a các cơ quan, t ch c; Danh m c s 2 ngu n n p lưu tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia; qu n lý tài li u lưu tr i n t … Ph n 2. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR TRONG TH I GIAN T I th c hi n có hi u qu quy nh pháp lu t v văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương trong th i gian t i, c n ti p t c Ny m nh tri n khai các nhi m v và yêu c u c th c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05 như sau:
 13. 1. i v i B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c a) Ny m nh ti n trình xây d ng, so n th o, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành Lu t Lưu tr và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n thi hành nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t v văn thư, lưu tr . b) Tích c c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và t ch c t p hu n văn b n m i v văn thư, lưu tr ; thư ng xuyên thanh tra vi c thi hành pháp lu t, ki m tra và hư ng d n nghi p v ; ki m tra chéo và t ng k t công tác thi ua, khen thư ng trong lĩnh v c văn thư, lưu tr . c) Tăng cư ng vi c nghiên c u ng d ng công ngh thông tin trong văn thư, lưu tr ; ti p t c nghiên c u ban hành y các quy trình, nh m c, tiêu chuNn nghi p v văn thư, lưu tr . d) K p th i tham mưu cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ban hành ho c i u ch nh, b sung các ch i v i cán b , công ch c, viên ch c văn thư, lưu tr . ) Ny m nh công tác thu th p, sưu t m tài li u lưu tr , nh t là tài li u lưu tr quý, hi m vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia; nghiên c u ng d ng các thành t u khoa h c công ngh vào vi c b o qu n an toàn, b o hi m và qu n lý, khai thác tài li u lưu tr ; thư ng xuyên t ch c trưng bày tài li u lưu tr ; t ch c gi i m t và ch ng công b , gi i thi u, t o thu n l i cho vi c khai thác tài li u lưu tr ư c nhanh chóng và hi u qu . 2. i v i các B , ngành trung ương a) Ch ng, b o m tính thư ng xuyên, liên t c vi c tuyên truy n vai trò c a tài li u lưu tr trong ch o, gi i quy t công vi c hàng ngày nâng cao hơn n a ý th c pháp lu t v văn thư, lưu tr . b) Tăng cư ng công tác rà soát, ban hành y văn b n, phù h p v i th c ti n qu n lý; t ch c ki m tra; hư ng d n nghi p v văn thư, lưu tr i v i các i tư ng qu n lý. c) Ti p t c u tư kinh phí cho vi c hi n i hóa công tác văn thư, lưu tr như: xây d ng, c i t o kho lưu tr , mua s m trang thi t b ; ng d ng công ngh thông tin trong văn thư, lưu tr . d) Ch o th c hi n t t vi c l p h sơ và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan và lưu tr l ch s theo quy nh; xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch x lý tài li u t n ng ngay trong năm nay và năm ti p theo; l p cơ s d li u qu n lý, tra tìm, a d ng hóa các hình th c s d ng tài li u nh m tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr . ) Ti p t c ki n toàn t ch c, biên ch văn thư, lưu tr , t o i u ki n công ch c, viên ch c văn thư, lưu tr , nh t là các cơ quan, ơn v cơ s ư c nâng cao chuyên môn nghi p v t tiêu chuNn theo quy nh và phát tri n toàn di n, áp ng ư c yêu c u công vi c trong giai o n m i.
 14. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Vũ Th Minh Hương - Ki m toán nhà nư c; - Các T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91; - B N i v ( báo cáo); - Lãnh o C c (03); - Các ơn v thu c và tr c thu c C c; - Website C c VTLTNN; - Lưu: VT, NVTW.
Đồng bộ tài khoản