Báo cáo số 692/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Báo cáo số 692/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 692/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 7 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 692/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 692/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2008 (T ngày 21/05/2008 n 20/7/2008) Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng tháng,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n n ngày 20 tháng 7 năm 2008như sau: 1. Công tác xây d ng th ch : a. Tình hình xây d ng và trình các án: theo Chương trình công tác c a Chính ph trong tháng 7, B Y t có nhi m v trình Chính ph , Th tư ng Chính ph 01 án: D th o Ngh nh c a Chính ph v b o m an toàn sinh h c t i phòng xét nghi m, áp d ng bi n pháp cư ng ch cách lý y t và áp d ng các bi n pháp ch ng d ch c thù trong th i gian có d ch. B Y t ã hoàn thành vi c xây d ng n i dung án trên, ang chuNn b g i công văn xin ý ki n thNm nh c a B Tư pháp hoàn thi n và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph vào cu i tháng 7/2008. b. Tình hình ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t: T 21/5/2008 n 20/7/2008 B Y t ã ban hành 07 Quy t nh và 02 Thông tư và 02 Ch th , g m : - Quy t nh s 19/2008/Q -BYT ngày 30/5/2008 v vi c Ban hành Quy ch làm vi c c a B Y t . - Quy t nh s 20/2008/Q -BYT ngày 09/6/2008 v vi c Ban hành “Ti u chuNn s c kh e c a thuy n vi n làm vi c tr n tàu bi n Vi t Nam”. - Quy t nh s 21/2008/Q -BYT ngày 09/6/2008 v vi c Ban hành Danh m c v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th trong khám, ch a b nh. - Quy t nh s 22/2008/Q -BYT ngày 02/7/2008 v vi c y quy n th c hi n ch c năng qu n lý m phNm cho Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh t i Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh. - Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07/7/2008 v vi c Ban hành Quy nh v s d ng v c xin, sinh phNm y t trong d phòng và i u tr . - Quy t nh s 24/2008/Q -BYT ngày 11/7/2008 Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a nhà thu c B nh vi n. - Quy t nh s 25/2008/Q -BYT ngày 14/7/2008 Phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n t năm 2008 n năm 2012. - Thông tư s 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 c a B Y t hư ng d n tuy n sinh ào t o liên thông trình i h c, cao ăng y, dư c. - Thông tư s 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 c a B Y t hư ng d n công tác ào t o liên t c i v i cán b yt . - Ch th s 05/2008/CT-BYT ngày 22/5/2008 v vi c ngành y t th c hi n các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí nh m ki m ch l m phát. - Ch th s 06/2008/CT-BYT ngày 27/6/2008 v vi c tăng cư ng ch t lư ng ào t o nhân l c y t . c. Tình hình rà soát, s a i, b sung, bãi b các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a ngành: Chuyên m c “C i cách hành chính” và “B n h i, B Y t tr l i” trên trang tin i n t c a B (www.moh.gov.vn) ang ho t ng thu th p và tr l i ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và cá nhân v nh ng v n liên quan n ngành y t . Tri n khai K ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( ư c ban hành theo Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ), T công tác th c hi n án 30 c a B Y t ã ư c thành l p (theo Quy t nh s 2300/Q -BYT ngày 26/6/2008) và ang tri n khai nhi m v ư c giao. Hi n T công tác ang rà soát l i danh m c các th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B Y t báo cáo T công tác trung ương. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p
  2. Tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP i v i các cơ s khám, ch a b nh công l p, B Y t ã ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24/01/2008 v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . S li u các ơn v s nghi p tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay i. V th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP, tính n nay, tr Văn phòng B và các C c, T ng C c c a B Y t th c hi n theo Ngh nh 130/2005/N -CP, các ơn v tr c thu c còn l i c a B u ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, th c hi n theo Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph . 3.Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kính phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c. Theo quy t nh s 1455/Q -BNV ngày 17/01/2006 c a B trư ng B N i v , B Y t ư c giao t ng s biên ch hành chính là 492 ngư i và s công ch c d b là 25 ngư i. B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 507/Q -BYT ngày 08/02/2007 v vi c giao d toán chi (ph n kinh phí giao t ch ) năm 2007 cho Văn phòng B Y t . B trư ng B Y t cũng ã ban hành Quy t nh s 3249/Q -BYT ngày 30/8/2006 v vi c ban hành Quy ch chi tiêu n i b c a Cơ quan B Y t . Trong năm 2008, Văn phòng B Y t và các C c thu c B Y t ti p t c khoán chi kinh phí cho các ho t ng qu n lý hành chính. So v i các tháng trư c, vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP B Y t chưa có s thay i. Căn c vào th c t tri n khai, B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này trong các Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTG ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Hi n nay vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình m i ư c thành l p nên chưa áp d ng. Trong ó, 5 ơn v áp d ng u tiên h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000, g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS, ã ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng c p ch ng nh n t tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000. B Y t ã t ch c L công b 5 ơn v ư c c p ch ng nh n tiêu chuNn ISO 9001:2000 trong tháng 5/2008. i v i 11 ơn v còn l i, B Y t ang chuNn b các th t c thuê tư v n hoàn thi n, ban hành 28 quy trình ã t ch c h i th o góp ý trong năm 2007 và ti p t c xây d ng 51 quy trình ã ăng ký tri n khai áp d ng trong năm 2008. B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . Trên ây là báo cáo tháng 7/2008 v công tác c i cách hành chính tính n ngày 20/7/2008, B Y t xin g i B N iv t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản