Báo cáo số 694/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Báo cáo số 694/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 694/BC-BYT về Công tác y tế tháng 8 năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 694/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 694/BC-BYT Hà N i,ngày 22 tháng 8 năm 2006 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 8 NĂM 2006 (T ngày 20/7/2006 đ n 20/8/2006) I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 8-2006 A/ CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch - Viêm ph i do vi rút cúm A (H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lũy s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t trư ng h p m c đ u tiên tháng 12/2003 đ n nay là 93/42 trư ng h p, t i 32 t nh/thành ph . - Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng ghi nh n 32 trư ng h p m c m i, t vong 02, t i 15 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u năm đ n nay là 732/50 (s trư ng h p m c/ch t báo cáo b sung các tháng trư c là 64/0), so v i cùng kỳ năm 2005 (940/29) s m c gi m 22,1%, t vong tăng 72,4%. - S t xu t huy t (A90): Trong tháng ghi nh n 6.727 trư ng h p m c m i, t vong 09, t i 35 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u năm đ n nay là 32.814/33 (s trư ng h p m c/ch t báo cáo b sung các tháng trư c là 2.661/4), so v i cùng kỳ năm 2005 s m c tăng 62,9%, t vong tăng 83%. - Thương hàn (A01): Trong tháng ghi nh n 41 trư ng h p m c m i, không có t vong, t i 12 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u năm đ n nay là 751/1 (s trư ng h p m c/ch t báo cáo b sung các tháng trư c là 36/1), so v i cùng kỳ năm 2005 s m c gi m35,4%. - Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng ghi nh n 358 trư ng h p m c m i, t vong 01, t i 18 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u nămđ n nay 1.041/19, so v i cùng kỳ năm 2005 s m c tăng 186%, t vong tăng 216%. - Viêm gan vi rút (B15-B19): Trong tháng ghi nh n 696 trư ng h p m c m i, t vong 01, t i 41 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u năm đ n nay là 4158/3, so v i cùng kỳ năm 2005 s m c tăng tăng 26,6%, t vong gi m 40%. - S t rét: Trong tháng ghi nh n 8.917 trư ng h p m c m i, không có t vong, t i 42 t nh/thành ph . Tích lu s trư ng h p m c/ch t trong c nư c t đ u năm đ n nay là 42.426/6, so v i cùng kỳ năm 2005 s m c gi m 14,46%. 2. Ho t đ ng Y t d phòng Tri n khai Ch th s 29/2006/CT-TTg ngày 8/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng cúm gia c m và Cúm A (H5N1) ngư i, B Y t đã t ch c H i ngh đ ph bi n Ch th cho 20 t nh, thành ph khu v c phía Nam và H i th o “Tăng cư ng giám sát và ch đ ng phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i” t i Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh. Vi c Ki m d ch và Qu n lý hoá ch t cũng đư c tăng cư ng, đ c bi t là công tác ki m d ch y t biên gi i đ i v i các b nh truy n nhi m gây d ch t i các c a kh u. B Y t đã t ch c H i
  2. th o tri n khai Hi p đ nh ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam – Campuchia t i Thành ph H Chí Minh đ 2 bên trao đ i và th ng nh t các n i dung s tri n khai trong th i gian t i. 3.Công tác phòng ch ng HIV/AIDS a)Tình hình nhi m HIV/AIDS N i dung Tháng Tháng 7/2006 Tháng 8 Tích lũy t 8/2006 ca đ u tiên báo cáo (17/6/2006 cùng kỳ 2005 đ n (17/7/2006 đ n16/7/2006) 16/8/2006 đ n 16/8/2006) (17/7/2005 đ n 16/8/2005) S ngư i nhi m HIV 941 1172 1006 111.365 S b nh nhân AIDS 208 192 137 18.900 S t vong do 140 83 40 10.977 AIDS Nhìn chung s ca nhi m HIV/AIDS phát hi n đư c trong tháng 8 có chi u hư ng gi m nhưng s ca m c b nh và t vong do AIDS l i có chi u hư ng tăng. So sánh v i tháng 7/2006: s ngư i đư c phát hi n nhi m HIV gi m 231 trư ng h p (gi m 24,5%), s b nh nhân AIDS tăng 16 trư ng h p (tăng 8,3%), s ca t vong do AIDS tăng 57 trư ng h p (tăng 68,67%). So sánh v i tháng 8/2005: s ngư i đư c phát hi n nhi m HIV gi m 65 trư ng h p (gi m 6,46%), s b nh nhân AIDS tăng 71 trư ng h p (tăng 51,82%), s ca t vong do AIDS tăng 100 trư ng h p (tăng 250%). b)Ho t đ ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS Trong tháng, B Y t đã ch đ o các đơn v ch c năng phòng ch ng HIV/AIDS làm vi c v i C c Y t B Công an đ t ch c t p hu n cho cán b ngành Công an v gi m tác h i và tai n n, r i ro ngh nghi p. Ti p t c hoàn thi n d th o Chương trình hành đ ng Can thi p gi m thi u tác h i d phòng lây nhi m HIV/AIDS. 4. Công tác an toàn v sinh th c ph m a) Tình hình ng đ c th c ph m: Trong tháng x y ra : 6 v ng đ c th c ph m làm 137 ngư i m c (trong đó có 02 ngư i t vong) t i 5 tnh : Khánh Hòa (2 v ), B c Giang, Đ ng Nai, Phú Yên, TP H Chí Minh (1 v ). V nguyên nhân ng đ c: Vi sinh v t chi m 3 v ;Th c ph mcó đ c chi m 3 v .T ng s ngư i ng đ c tích lũy t đ u năm đ n ngày 18/8/2006 là 3904 ngư i, trong đó có 50 ngư i t vong (b sung s m c/ch t t tháng trư c: 100/01). b) Ho t đ ng b o đ m an toàn v sinh th c ph m: trư c tình hình các v ng đ c th c ph m di n ra liên ti p t i b p ăn t p th các khu công nghi p, các trư ng h c và nhà hàng... B Y t đã ch đ o t ch c h p Ban ch đ o liên ngành v An toàn v sinh th c ph m đ thông qua K ho ch t ch c H i ngh c a Chính ph v công tác an toàn v sinh th c ph m. Cùng v i các ho t đ ng tham gia giám sát an toàn v sinh th c ph m, B Y t đang ph i h p v i T ng C c du l ch t p hu n cho nhân viên các khách s n ph c v H i ngh APEC v công tác an toàn, v sinh th c ph m. B/ CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH
  3. Đ ph c v cho vi c xây d ng k ho ch 2007, B Y t đã ch đ o các đơn v ch c năng ti n hành rà soát, l p danh sách các B nh vi n đ a phương có t l l n thu dung b nh nhân t các t nh khác t i đ có chính sách ưu tiên trong lĩnh v c khám, ch a b nh và ưu tiên phân b ngân sách năm 2007. Trong tháng, B Y t cũng đã theo dõi, ch đ o th c hi n vi c ghép tu c a B nh vi n Nhi Trung ương. Đây là cơ s th 4 c a Vi t Nam th c hi n thành công k thu t ghép tu sau các đơn v : B nh vi n Truy n máu, huy t h c TP. H Chí Minh, B nh vi n Đa khoa Trung ương Hu , B nh vi n Quân Y 103. Bên c nh vi c ti p t c ch đ o, t p hu n cho các đ a phương, ch y u các t nh phía B c và m t s t nh phía Nam v tri n khai hư ng d n đi u tr xơ hoá cơ delta, B Y t ph i h p v i B Lao đ ng, thương binh và xã h i đ t p hu n cho các t nh v hư ng d n cai nghi n ma tuý; t ch c nhi u h i th o chuyên đ như: H i th o v liên t c th c hi n c i ti n ch t lư ng trong B nh vi n do chuyên gia T ch c Y t th gi i trình bày và h tr xây d ng k ho ch th c hi n; H i th o hoá sinh lâm sàng nh m xây d ng quy trình ki m chu n và xây d ng labô chu n làm cơ s đ ki m chu n. Đây là nh ng h i th o quan tr ng, nh m giúp các nhà chuyên môn có d p trao đ i kinh nghi m nh m nâng cao hơn n a công tác khám, ch a b nh. C/ TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. K ho ch - Tài chính B Y t đang kh n trương ch đ o các đơn v ph i h p xây d ng k ho ch tri n khai Quy t đ nh s 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020 và Quy t đ nh s 154/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v Đ án Qu n lý nhà nư c v dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m giai đo n 2006-2015. Bên c nh đó các đơn v thu c B v n đang ti p t c đ y nhanh công tác gi i ngân năm 2006 theo đúng ti n đ đ ra, đ c bi t đ i v i các d án đ u tư xây d ng cơ b n và thúc đ y công tác xây d ng k ho ch cho năm 2007. 2. Khoa h c và đào t o Công tác tuy n sinh vào các trư ng Đ i h c, Cao đ ng y, dư c năm 2006 đã hoàn thành theo đúng k ho ch và ch tiêu đ ra v i k t q a t t, ch t lư ng tuy n sinh đ u vào luôn đ t m c cao, cho đ n nay chưa phát hi n có vi ph m trong th c hi n quy ch tuy n sinh. B Y t cũng đã có văn b n đ ngh B K ho ch đ u tư, B Giáo d c, đào t o cho phép tuy n sinh đ i v i m t s mã ngành m i m . Đ tri n khai Quy t đ nh 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v Ph duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020, B Y t đang đ y m nh công tác nghiên c u khoa h c và đào t o, kh o sát đ xác đ nh các chuyên khoa có nhu c u v đào t o chuyên khoa đ nh hư ng, xây d ng tiêu chí đ ch n cơ s có đ năng l c đào t o đào t o, xây d ng cơ ch đào t o và xác đ nh s lư ng đào t o nh m t o ngu n nhân l c cho giai đo n t i; Xây d ng K ho ch phát tri n và áp d ng công ngh thông tin vào qu n lý đ i v i ngành y t đ n năm 2010. 3. Công tác dư c Ngay sau khi Chính ph ban hành Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c, B Y t đã t ch c ph bi n Ngh đ nh đ n các đơn v trong ngành nh m t o đi u ki n thu n l i cho các đơn v tri n khai Lu t Dư c, đ c bi t đ i v i m t s v n đ đang đư c dư lu n xã h i h t s c quan tâm như: chính sách c a nhà nư c v lĩnh v c dư c, qu n lý nhà nư c v giá thu c, niêm y t giá thu c t i các cơ s kinh doanh, đi u ki n và th t c c p ch ng ch hành ngh dư c... 4. Pháp ch Công tác rà soát, h th ng hoá, s a đ i b sung h th ng văn b n quy ph m pháp lu t ngành y t v n đư c ti n hành thư ng xuyên. Trong tháng 8, B Y t ti p t c ph i h p v i
  4. các cơ quan có liên quan, hoàn thi n các d th o: Lu t Hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i; Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 v kinh doanh và s d ng các s n ph m dinh dư ng dùng cho tr nh ; Thông tư s a đ i Thông tư s 01 hư ng d n v hành ngh y, dư c tư nhân. V công tác giáo d c, tuyên truy n và ph bi n pháp lu t, B Y t đang xây d ng chương trình ph bi n Lu t s 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 v phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) và Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c. 5. B o hi m y t Đ ng trư c th c tr ng còn nhi u b t c p trong vi c s d ng và phát tri n ngu n Qu b o hi m y t , đ c bi t là vi c thanh toán ti n khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i theo hình th c th c thanh th c chi. B Y t đã ph i h p v i các B , ngành liên quan đánh giá tình hình th c hi n Ngh đ nh 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph v ban hành Đi u l B o hi m y t , Ngh đ nh s 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em, đ chuy n t phương th c th c thanh th c chi sang mua b o hi m y t cho tr em dư i 6 tu i. Đ không ng ng hoàn thi n chính sách b o hi m y t trong tình hình m i, B Y t cũng đã t ch c h p liên ngành v i B Tài chính và B o hi m xã h i Vi t Nam đ th ng nh t các n i dung s a đ i Thông tư liên t ch s 21, 22 v b o hi m y t b t bu c và b o hi m y t t nguy n. Theo đó n i dung s a đ i s có hư ng m r ng quy n l i đ i v i các đ i tư ng tham gia b o hi mnh m khuy n khích nhân dân t nguy n tham gia b o hi m y t . 6. H p tác qu c t B trư ng B Y t v a k t thúc thành công chuy n thăm chính th c Hoa Kỳ. Trong chuy n thăm này, Hi p đ nh H p tác v y t và khoa h c y h c gi a Vi t Nam và Hoa Kỳ đã đư c ký k t. Cùng trong chuy n thăm này, B trư ng đã có d p làm vi c v i B trư ng B Y t và Phúc l i con ngư i, Th trư ng B Ngoai giao, Cơ quan phát tri n qu c t Hoa Kỳ, Trung tâm ki m soát b nh t t (CDC), Vi n Y h c qu c gia, Cơ quan qu n lý thu c và th c ph m, Ngân hàng Th gi i và đã th o lu n v các lĩnh v c chuyên môn như: phòng ch ng cúm gia c m, HIV/AIDS, s n xu t văcxin và đã có nh ng đ xu t, trao đ i c th nh m tăng cư ng h p tác gi a Vi t Nam – Hoa Kỳ nói chung và h p tác y t nói riêng. K t thúc chuy n công tác, phía Hoa Kỳ đã đánh giá cao nh ng thành t u c a ngành y t Vi t Nam đã đ t đư c trong th i gian qua và kh ng đ nh s ti p t c h p tác ch t ch v i Vi t Nam trong th i gian t i. Cũng trong chương trình phát tri n h p tác qu c t ngành y t , ngày 14/8 v a qua B trư ng B Y t v a có bu i làm vi c v i B trư ng B Ngo i giao Mozambique. T i bu i làm vi c, B trư ng B ngo i giao Mozambique đã chúc m ng nh ng thành t u mà Vi t Nam đ t đư c trong nh ng năm qua, đ c bi t trong lĩnh v c y t và mong mu n hai nư c ti p t c tăng cư ng quan h h p tác trong th i gian t i. B Y t cũng đang chu n b n i dung h p tác y t gi a 2 nư c trong chuy n thăm chính th c Vi t Nam c a T ng th ng Mozambique trong th i gian s p t i. 7. C i cách hành chính Tri n khai Quy t đ nh s 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN ISO 9001:2000 vào ho t đ ng c a cơ quan hành chính nhà nư c, B Y t đã ban hành K ho ch xây d ng văn b n áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO t i 4 đơn v thí đi m và t ch c cho các đơn v thí đi m c a cơ quan B đi thăm quan h c t p, trao đ i kinh nghi m t i Văn phòng Qu c H i đ chu n b t t cho vi c áp d ng ph n m n trao đ i thông tin, đi u hành tác nghi p, qu n lý văn b n, h sơ công vi c nh m h tr vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN ISO 9001:2000 vào ho t đ ng c a cơ quan B Y t . 8. Thông tin tuyên truy n giáo d c s c kho :
  5. B Y t đã xây d ng k ho ch tri n khai Ch th 54-CT/TW c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng khoá IX v tăng cư ng lãnh đ o công tác phòng ch ng HIV/AIDS trong tình hình m i và Lu t Phòng ch ng HIV/AIDS trong cơ quan B Y t ; k ho ch h p báo v Lu t Phòng ch ng HIV/AIDS và Ch th 54. Làm vi c v i Đài truy n hình Vi t Nam (VTV2) v vi c làm phóng s và to đàm tr c ti p trên VTV2 v Lu t Phòng, ch ng HIV/AIDS. Chu n b tham gia C u truy n hình tr c ti p v phòng ch ng HIV/AIDS tr em đư ng ph . 9. Các công tác khác - B Y t đã ch đ o các đơn v ch c năng thư ng xuyên theo dõi di n bi n tình hình th i ti t đ có ch đ o k p th i cho các đ a phương trong công tác phòng ch ng, kh c ph c thiên tai và d ch b nh trư c, trong và sau mùa mưa bão. Ngày 19/8/2006 B Y t đã có công đi n s 688/CĐ-BYT yêu c u S Y t các t nh, thành ph ch u nh hư ng c a thiên tai, kh n trương tri n khai ngay k ho ch b o đ m an toàn cho cơ s y t và b nh nhân; - T ch c K ni m ngày truy n th ng Văn phòng cơ quan hành chính nhà nư c theo s ch đ o c a Văn phòng Chính ph nh m đ ng viên tinh th n cán b công ch c c a Văn phòng B góp ph n hoàn thành t t nhi m v đư c giao. II. HO T Đ NG C A LÃNH Đ O B YT Theo chương trình công tác tháng 8: B trư ng đã có bu i ti p Đ i s Thái Lan nhân d p ngài b t đ u nhi m kỳ công tác t i Vi t Nam; làm vi c v i bà Giám đ c Văn phòng T ch c IPAS v lĩnh v c h tr b o v quy n, s c kh e c a Ph n và cơ h i h p tác v i các cơ quan y t Vi t Nam. Các đ ng chí Th trư ng đã giúp B trư ng ký biên b n ghi nh v i đoàn chuyên gia Cơ quan phát tri n qu c t Hàn Qu c (KOICA) v d án đ u tư xây d ng b nh vi n đa khoa Trung ương t i khu v c mi n Trung; th ng nh t ý ki n v vi c s th c hi n Hi p đ nh Y t biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia trong th i gian t i; xây d ng k ho ch h p tác y t trong lĩnh v c ghép t ng v i Trư ng Đ i h c Đài Loan. Ngoài ra trong tháng 8, Lãnh đ o B Y t đã làm vi c v i UBND t nh Ninh Thu n, Thành ph C n Thơ v d ki n k ho ch công tác năm 2007, Chương trình m c tiêu qu c gia v y t năm 2007 và công tác đ u tư, xây d ng cơ b n t i m t s d án tr ng đi m c a các đ a phương. III. TR NG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2006 1.Đ y m nh phát đ ng các phong trào thi đua yêu nư c trong ngành y t ; tích c c tham gia các ho t đ ng thi t th c l p thành tích chào m ng k ni m 61 năm Cách m ng tháng 8 và Qu c khánh 2 - 9. 2.Ph i h p v i B Giáo d c và đào t o xây d ng Đ án c ng c m ng lư i Y t trư ng h c. 3.Th c hi n các nhi m v đư c nêu trong Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020 (theo Quy t đ nh s 153/2006/QĐ- TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph ) ; xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng đào t o trong lĩnh v c y t và quy ho ch h th ng khám ch a b nh. 4.Tri n khai Lu t v phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS). 5.T ch c cu c h p Lãnh đ o liên ngành B Y t , B Công an và B Lao đ ng, Thương binh - Xã h i và các đơn v liên quan v nâng cao công tác d phòng lây nhi m HIV/AIDS trong các Trung tâm ch a b nh, giáo d c lao đ ng xã h i, tr i giam, t m giam, cơ s giáo dư ng và tr i giáo dư ng.
  6. 6.Chu n b các ho t đ ng t ch c H i ngh c a Chính ph v công tác an toàn, v sinh th c ph m, d ki n ti n hành trong Quý III/2006. 7.Ti p t c đ y nhanh vi c xây d ng Thông tư liên t ch v i B Khoa h c công ngh và các văn b n hư ng d n Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m và Ngh đ nh 163/2004/NĐ-CP c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m. 8.Tri n khai các ho t đ ng trong k ho ch năm 2006-2007 c a T ch c Y t th gi i (WHO) v B o hi m y t . 9.Hoàn thành các đ án trình Chính ph trong chương trình công tác tháng 9. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản