Báo cáo số 728/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Báo cáo số 728/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 728/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 24/8/2006 đến ngày 01/9/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 728/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 728/BC-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 24/8/2006 N NGÀY 01/9/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i và các ngu n tin khác trong tu n t ngày 24/8/2006 n ngày 01/9/2006 không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 24/8/2006 n 01/9/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã qua 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 11/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 241 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 141 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 21, ch t 14), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 60, ch t 46), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 24, ch t 16), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và ăng t i thông tin d ch b nh trên trang Web c a B Y t .
  2. 2.Ti p t c ch o và giám sát S Y t các t nh thành ph tri n khai th c hi n Ch th s 29/2006/CT-TTg và Công i n s 1225/C -TTg ngày 10/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác phòng ch ng cúm gia c m và cúm A(H5N1). 3.ChuNn b t ch c 24 l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho 720 cán b tr c ti p s d ng t i 3 mi n B c, Trung, Nam. L p u tiên ư c khai gi ng vào ngày 05/9/2006 t i Vi n Nhi Trung ương, Hà N i. 4.Ti p t c thanh lý h p ng v i các nhà phân ph i v vi c mua s m máy móc, trang thi t b , thu c và hoá ch t phòng ch ng d ch t I. 5.Công văn c cán b tham gia oàn ki m tra liên ngành v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m t i thành ph Hà N i và H Chí Minh trong tháng 9/2006. 6.Tham gia h p giao ban nh kỳ Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm gia c m t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 7.Vi t bài tuyên truy n v Thành công và nh ng bài h c kinh nghi m trong công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) ngư i ăng t i trên Báo S c kho và i s ng nhân ngày Qu c khánh 02/9/2006. 8.Ban so n th o báo cáo D án Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m t i Phiên h p t i th 42 c a U ban Thư ng v Qu c h i (ngày 28/8/2006) và ti p thu Báo cáo thNm tra c a U ban các v n xã h i Qu c h i v D án Lu t. 9.Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, n nay chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG Q. CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản