Báo cáo số 752/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Báo cáo số 752/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 752/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 02/9/2006 đến ngày 14/9/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 752/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 752/BC-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 02/9/2006 N NGÀY 14/9/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: * T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 08/9/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c cúm A(H5N1), n 14 tu i, s ng t nh Sulawesi, kh i b nh ngày 18/6/2006, nh p vi n ngày 23/6/2006 và t vong ngày 24/6/2006. B nh nhân có ti p xúc v i gia c m xung quanh nhà. Ngoài ra T ch c Y t th gi i ã ghi nh n thêm 02 trư ng h p khác m c cúm A(H5N1) t i nư c này vào th i i m tháng 6/2005 và tháng 11/2005: - Trư ng h p th 1: N 8 tu i, s ng t nh Banten, kh i b nh ngày 24/6/2005, t vong ngày 14/7/2005, là m t trong cac trư ng h p m c thu c chùm ca b nh cúm A(H5N1) ư c ghi nh n vào tháng 7/2005. - Trư ng h p th 2: Nam 45 tu i, s ng Trung tâm t nh Java, kh i b nh ngày 25/11/2005 sau khi có ti p xúc v i gia c m m c b nh. n nay, t i Indonesia có 63 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 48 trư ng h p t vong. 2. T i Vi t Nam: Trong 2 tu n t ngày 02/9/2006 n 14/9/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã 10 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. K t tháng 11/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 244 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 143 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 21, ch t 14), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 63, ch t 48), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 24, ch t 16), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Ti p t c giám sát tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai và hàng tu n ưa tin trên trang Web c a B Y t . 2.Ti p t c ch o và giám sát S Y t các t nh thành ph tri n khai th c hi n Ch th s 29/2006/CT-TTg và Công i n s 1225/C -TTg ngày 10/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A(H5N1). 3.C oàn cán b tham gia báo cáo công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) ngư i t i Vi t Nam trong H i ngh bên l APEC - SOM 3 t i TP. à N ng ngày 10/9/2006. 4.Công văn g i Trung tâm Y t d phòng 64 t nh/thành ph v vi c tăng cư ng công tác m b o v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch trong th i gian di n ra h i ngh APEC 2006. 5.Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i h p giao ban nh kỳ ánh giá tình hình d ch trên th gi i, trong nư c và tri n khai công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) ngư i trong tháng 9/2006. 6.T ch c thành l p oàn ki m tra liên ngành v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m t i thành ph Hà N i ngày 13/9/2006. 7.Tri n khai t ch c 24 l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho 720 cán b tr c ti p s d ng t i 3 mi n B c, Trung, Nam. L p u tiên ư c khai gi ng vào ngày 05/9/2006 t i Vi n Nhi Trung ương, Hà N i. 8.Hoàn ch nh thanh lý h p ng v i các nhà phân ph i v vi c mua s m máy móc, trang thi t b , thu c và hoá ch t phòng ch ng d ch t I. 9.Hoàn ch nh tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i (EWARS), chuNn b t ch c 04 l p t p hu n ào t o gi ng viên tuy n t nh v EWARS, s d ng máy tính th ng kê, l y m u và v n chuy n b nh phNm cho cán b các Vi n VSDT/Pasteur khu v c và Trung tâm Y t d phòng 64 t nh/thành ph trong c nư c t i Hà N i và TP. H Chí Minh. 10.Làm vi c v i oàn h c gi báo chí y t Trung tâm ông - Tây v các công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1), s t xu t huy t, HIV/AIDS t i Vi t Nam (ngày 12/9/2006).
  3. 11. H p T biên t p ti p thu và gi i trình Báo cáo thNm tra sơ b D án Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m c a U ban các v n xã h i Qu c h i báo cáo Th tư ng Chính ph . 12. T ch c H i ngh t p hu n v i u l Y t qu c t cho Trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph và các Trung tâm ki m d ch y t biên gi i (ngày 14/9 - 15/9/2006). 13. Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, n nay chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản