Báo cáo số 78/BC-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
67
lượt xem
4
download

Báo cáo số 78/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 78/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 78/BC-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 78/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 16/2008/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V T NG BƯ C KH C PH C ÙN T C GIAO THÔNG T I THÀNH PH HÀ N I VÀ THÀNH PH H CHÍ MINH Theo ch o c a Th tư ng Chính ph và B Giao thông v n t i t i Công văn s 3746/BGTVT-VT ngày 08 tháng 6 năm 2009, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh báo cáo tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 16/2008/NQ-CP ngày 31 ngày 7 năm 2008 c a Chính ph v t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh như sau: Ph n I. CÁC V N CHUNG Trong th i gian g n ây, tình hình ùn t c giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh v n ti p t c di n bi n ph c t p. Tình tr ng ùn giao thông v n x y ra trên nhi u tuy n ư ng do hi n tr ng c a h th ng h t ng giao thông ư ng b ã quá t i so v i s lư ng phương ti n và m t lưu thông th c t . M t khác, ý th c t giác ch p hành lu t pháp giao thông c a nhi u ngư i dân khi tham gia giao thông v n còn kém, ã nh hư ng nhi u n vi c gây ra ùn t c, làm ch m t c trong giao thông. Theo th ng kê, c năm 2008 trên a bàn thành ph ã x y ra 48 v ùn t c giao thông l n, kéo dài trên 30 phút (tăng 19 v so v i năm 2007); riêng trong 6 tháng u năm 2009, ã x y ra 25 v ùn t c giao thông l n (tăng 03 v so v i cùng kỳ năm 2008). Th c t t sau T t Nguyên án 2009, nhi u công trình xây d ng h th ng thoát nư c thu c các d án v n ODA như d án V sinh môi trư ng thành ph (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè), d án C i thi n môi trư ng nư c thành ph , d án Nâng c p ô th thành ph … ã chi m d ng lòng ư ng làm m t b ng thi công, tri n khai ng lo t trên nhi u tr c ư ng chính, thu h p di n tích m t ư ng dành cho giao thông v n ã thi u trên a bàn, làm nh hư ng áng k n s i l i; ùn t c giao thông ã x y ra thư ng xuyên hơn t i nhi u khu v c, nh t là vào các gi cao i m, c n tr s tăng trư ng kinh t - xã h i và h n ch ch t lư ng cu c s ng, gây nhi u b c xúc trong nhân dân. gi i quy t v n trên, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 v t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Ngh quy t 16/CP). tri n khai th c hi n Ngh quy t 16/CP, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Thành ph ) ã ban hành Quy t nh s 94/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2009 v “K ho ch c a thành ph H Chí Minh tri n khai Ngh quy t s 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh”. K ho ch này xác nh nh ng nhi m v , công vi c c th mà các c p chính quy n, các s - ban - ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n c n t p trung
 2. ph i h p th c hi n t ng bư c kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông trên a bàn, góp ph n thúc Ny kinh t - xã h i c a thành ph H Chí Minh và các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam phát tri n nhanh và b n v ng. K ho ch bao g m 04 n i dung cơ b n (M c tiêu, Nguyên t c ch o th c hi n, Nh ng gi i pháp ch y u và T ch c th c hi n) và 05 ph l c kèm theo, ư c xây d ng sát n i dung theo ch o c a Chính ph t i Ngh quy t 16/CP, c a y ban An toàn giao thông qu c gia, B Giao thông v n t i v công tác kéo gi m ùn t c giao thông; có tính n c thù riêng c a thành ph H Chí Minh. Ph n II. CÁC K T QU TH C HI N BƯ C U A. V QUY HO CH PHÁT TRI N K T C U H T NG GIAO THÔNG Ô THN: 1. Công b và tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 (sau ây g i t t là QHGT): Ngày 12 tháng 3 năm 2008, Thành ph ã t ch c h i ngh công b r ng rãi QHGT, thông tin sâu r ng n các c p, các ngành và trong nhân dân; ch o các cơ quan, ơn v qu n lý quy ho ch, xây d ng trưng bày các b n v v QHGT t i tr s , t ch c c p nh t và thông tin r ng rãi v QHGT, v các án, d án phát tri n trên các website c a cơ quan, ơn v . V th c hi n QHGT, Thành ph ã tri n khai l ng ghép QHGT vào án i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và ang ư c B Xây d ng xem xét, thNm nh trình Th tư ng Chính ph ; ng th i ch o c p nh t QHGT vào các án i u ch nh, hoàn thi n quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t a bàn các qu n - huy n. i v i m t s án quy ho ch c a qu n - huy n chưa c p nh t ư c ranh t c a m t s công trình k t c u h t ng giao thông theo QHGT do ranh các công trình này (các nút giao thông, các tuy n ư ng b trên cao và các nhánh k t n i lên, xu ng, m t s tuy n ư ng s t ô th và các nhà ga, depot, các công trình vư t sông…) chưa ư c xác nh c th trong QHGT, Thành ph ã ch o các cơ quan, ơn v ph i h p v i các nhà u tư, ơn v tư v n có liên quan tri n khai quy ho ch chi ti t, c m m c qu n lý ranh t cho các tuy n ư ng s t ô th , l p xu t d án xây d ng các tuy n ư ng b trên cao s 1, s 2 và s 4; ch o tri n khai quy ho ch chi ti t cho các nút giao thông l n và m t s công trình k t c u h t ng giao thông khác… làm cơ s c p nh t hoàn ch nh quy ho ch c a qu n - huy n. Thành ph ã và ang ch o th c hi n u tư nhi u d án k t c u h t ng giao thông theo QHGT, ưu tiên cho các d án thu c m ng lư i ư ng sá cơ s , phát tri n các tr c ư ng chính n i ô, ư ng k t n i n các c ng bi n, các công trình u m i giao thông liên vùng (b n xe, sân bay…), các trung tâm hành chính, thương m i, khu công nghi p, khu ô th …, g n k t ch t ch v i các T nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam t ng bư c ưa quy ho ch này vào cu c s ng. ng th i, t p trung th c hi n công tác chuNn b u tư, kêu g i u tư i v i các d án giao thông có vai trò quan tr ng, t phá (các tuy n ư ng s t ô th , các ư ng vành ai, các ư ng ô tô cao t c và cao t c ô th , các tr c ư ng hư ng tâm) nh m phòng tránh ùn t c giao thông ô th , ph c v phát tri n và khai thác t t nh t th m nh kinh t - xã h i t ng h p c a toàn vùng thành ph H Chí Minh. Thành ph cũng ã thư ng xuyên ch o rà soát, i u ch nh, b sung các d án, phân kỳ ti n u tư sao cho phù h p v i tình hình th c t ; cân i b trí k ho ch v n hàng năm bám sát l trình tri n khai th c hi n quy ho ch, áp ng nhu c u phát tri n t ng nơi, t i t ng th i i m; ưu tiên t p trung v n cho các công trình tr ng i m. 2. V l p quy ho ch xây d ng các b n, bãi u xe; xúc ti n th c hi n các d án xây d ng i m u xe ng m ho c nhi u t ng; a) T ng bư c hoàn thi n quy ho ch xây d ng các b n, bãi u xe và các cơ ch chính sách u tư: Trên cơ s QHGT, Thành ph ang ch o rà soát vi c th c hi n các quy ho ch chi ti t v b n, bãi u xe bao g m Quy ho ch s d ng không gian ng m khu v c trung tâm thành ph , Quy ho ch m ng lư i các bãi ch a, nhà xe ô tô nhi u t ng khu v c n i ô thành ph , Quy ho ch phát tri n v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh n năm 2020 và nh hư ng n 2025, Quy ho ch h th ng b n xe khách, i m u, d ng xe ưa ón khách trên a bàn thành ph , Quy ho ch phát tri n b n bãi v n t i hàng hóa ư ng b liên t nh thành ph H Chí Minh, Quy ho ch phát tri n h th ng taxi, i m u xe taxi trên a bàn thành ph ... ng th i, xây d ng, hoàn thi n các chính sách v b n, bãi u xe,
 3. phí u xe, quy nh v d ng, u xe khu v c trung tâm thành ph ; nghiên c u thành l p ơn v kinh doanh khai thác các b n, bãi u xe trên a bàn thành ph . b) V xúc ti n các d án xây d ng i m u xe ng m ho c nhi u t ng: Thành ph ã ch o nghiên c u, l p Quy ho ch s d ng không gian ng m khu v c trung tâm thành ph có cơ s qu n lý, u tư, khai thác các công trình ng m theo quy nh. ng th i t ch c rà soát hi n tr ng qu t, xu t các a i m có th ưa vào kêu g i u tư xây d ng thành các i m u xe cao t ng trên m t t. Tình hình c th c a m t s d án ã th c hi n c th : - D án BOT Xây d ng, khai thác t ng ng m làm bãi u xe và d ch v công c ng t i khu v c Công viên Lê Văn Tám, qu n 1, thành ph H Chí Minh do C ph n u tư phát tri n không gian ng m (IUS) làm ch u tư ã ư c B Xây d ng t ch c xem xét, thNm nh. Thành ph và ch u tư ang gi i trình b sung. - D án Bãi u xe ng m t i khu v c sân bóng á Tao àn do T ng Công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p Vi t Nam (IDICO) làm ch u tư ang ư c Thành ph xem xét h sơ xu t d án; bãi u xe ng m sân v n ng Hoa Lư, bãi u xe ng m t i khu Tr ng ng (Tao àn) c a Công ty ông Dương. 3. V xây d ng, c i t o, m r ng các qu c l , các ư ng hư ng tâm, ư ng ô tô cao t c, ư ng vành ai, các tr c chính ô th , các nút giao thông, ư ng s t ô th ; y nhanh ti n u tư các công trình giao thông ô th theo k ho ch: 3.1. Các tr c hư ng tâm i ngo i: 3.1.1. Các qu c l hư ng tâm: Các qu c l (QL) hư ng tâm hi n t i (QL.1A, QL.1K, QL.13, QL.22, QL.50) u ã và ang th c hi n d án u tư c i t o, nâng c p: + QL.1A ang ư c khai thác v i 04 làn xe chính, QL.1 phía ông và Xa l Hà N i ang ư c nghiên c u m r ng v i quy mô t 08 n 12 làn xe theo hình th c u tư BOT do Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph (CII) làm ch u tư. Hi n nay, D án ang trong giai o n l p Nghiên c u kh thi và àm phán H p ng. Thành ph ã ch trương cho CII u tư trư c m t ph n tuy n chính t c u R ch Chi c n Ngã ba Tây Hòa k t h p v i vi c di d i tr m thu phí giao thông trên xa l Hà N i; d ki n s hoàn thành vào tháng 9 năm 2009; + QL.1K ã ư c B Giao thông v n t i ch o, hoàn thành u tư nâng c p giai o n 1 theo hình th c BOT trong nư c v i quy mô 04 làn xe; ang khai thác và t ch c thu phí. + QL.13 ( o n t Ngã tư Bình Phư c n Ngã năm ài Li t sĩ thu c d án BOT C u ư ng Bình Tri u II) ang ư c khai thác v i 06 làn xe. Thành ph ã giao cho CII u tư giai o n 2, m r ng tuy n lên 10 làn xe. Ch u tư ã hoàn ch nh h sơ Thi t k cơ s c a d án; ang trong giai o n l p Nghiên c u kh thi và àm phán H p ng. Thành ph ã ch trương cho CII u tư trư c các h ng m c Nâng c p m r ng c u Bình Tri u cũ, Xây d ng thêm n a tr m thu phí trên QL.13 và ã ư c B K ho ch và u tư c p Gi y Ch ng nh n u tư; hi n ang thi công. + QL.22 - ư ng Xuyên Á ( o n t An Sương t i c u vư t C Chi) ang ư c khai thác v i 04 - 06 làn xe. Thành ph ang xem xét xu t d án c a T ng Công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p Vi t Nam (IDICO) v quy ho ch chi ti t, xu t phương án u tư nâng cao năng l c thông xe trên tuy n theo quy ho ch. + QL.50 ( o n t ư ng Nguy n Văn Linh n ranh T nh Long An) ang ư c khai thác v i quy mô 02 - 03 làn xe. D án u tư nâng c p tuy n ư ng lên 04 làn xe do B Giao thông v n t i ch o, ang chuNn b kh i công trong năm 2009 và d ki n hoàn thành vào cu i năm 2010. 3.1.2. Các t nh l hư ng tâm: Các t nh l (TL) hư ng tâm hi n h u bao g m TL.2, TL.10, TL.12, TL.14, TL.15, LTL.15, TL.16 u ang ư c khai thác v i 02 - 03 làn xe; trong ó TL.10 ang có d án m r ng lên 04 làn xe và d ki n hoàn thành vào cu i năm 2009; d án xây d ng tuy n song hành TL.10 v i 06 làn xe và d ki n hoàn thành trong năm 2010; TL.14, o n qua a bàn qu n 12 có d án m r ng lên 04 làn xe, o n qua a bàn huy n Hóc Môn ang ư c nghiên c u m r ng t i thi u 04 làn xe; TL.15 và TL.12 ang ư c nghiên c u m r ng (ho c m tuy n m i song hành) v i quy mô 06 làn xe; các d án này d ki n s hoàn thành sau năm 2010; ư ng R ng Sác (huy n C n Gi ) ang ư c th c hi n d án m r ng lên 04 - 06 làn xe và d ki n hoàn thành trong năm 2010. 3.2. Các ư ng ô tô cao t c do B Giao thông v n t i qu n lý, ch o:
 4. - Các tuy n ang xây d ng: Tuy n Thành ph H Chí Minh - Trung Lương d ki n s ư c thông xe vào cu i năm 2009; Tuy n Thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây ang ư c chuNn b kh i công và d ki n hoàn thành giai o n 1 vào năm 2012. - Các tuy n ang ư c chuNn b u tư: Tuy n Thành ph H Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, tuy n B n L c - Long Thành. 3.3. Các ư ng vành ai - ư ng Vành ai 1 ã ư c i u ch nh không còn ch c năng ư ng vành ai mà chuy n thành ư ng tr c ô th . - ư ng Vành ai 2 ang ư c tri n khai th c hi n b ng nhi u ngu n v n và d ki n hoàn thành xây d ng, khép kín trong năm 2013: + o n t c u An L p n ư ng Nguy n Văn Linh: Thành ph ã giao cho Công ty C ph n u tư h t ng và ô th d u khí (Petroland) nghiên c u u tư theo hình th c BOT k t h p BT, d ki n kh i công vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013. + Nút giao thông t i khu A Nam Sài Gòn và ư ng n i t nút Khu A n c u Phú M (qu n 7): Thành ph ã giao cho Công ty C ph n BOT C u Phú M nghiên u tư theo hình th c BT, d ki n hoàn thành vào tháng 6 năm 2010. + C u Phú M do Công ty C ph n BOT C u Phú M u tư th c hi n theo hình th c BOT trong nư c. Công trình d ki n s hoàn thành thông xe vào u tháng 9 năm 2009. + ư ng Vành ai phía ông thành ph (qu n 2 - qu n 9): o n t c u Phú M n c u R ch Chi c m i do Công ty C ph n BOT C u Phú M u tư theo hình th c BT, bao g m 02 o n, d ki n s hoàn thành thông xe o n t c u Phú M n LTL.25B cùng v i c u Phú M và o n còn l i n c u R ch Chi c m i s thông xe vào kho ng tháng 6 năm 2010. o n t c u R ch Chi c m i n Gò Dưa – QL.1A (k c c u R ch Chi c m i) ang ư c Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) tài tr m t d án H tr k thu t nghiên c u u tư. - Các ư ng vành ai s 3 và s 4 ang ư c B Giao thông v n t i ch o nghiên c u u tư. 3.4. Các tr c xuyên tâm: 3.4.1. Tr c xuyên tâm trên m t t: - i l ông - Tây thành ph ang ư c t p trung xây d ng, bao g m 01 h m dìm Th Thiêm qua sông Sài Gòn, 02 nút giao thông khác m c hoàn ch nh hai u, cu i tuy n (giao v i Qu c l 1A và v i Xa l Hà N i). M t s h ng m c c a d án ã ư c hoàn thành, ưa vào s d ng như c u Khánh H i, c u Calmette, c u Ch Y, c u Chà Và…, d ki n s hoàn thành thông xe o n tuy n t Qu c l 1A n qu n 1 vào tháng 9 năm 2009 và thông xe toàn b công trình trong năm 2010. - ư ng tr c B c - Nam thành ph : o n t ư ng Nguy n Văn Linh n c u Bà Chiêm ã ư c hoàn thành m r ng t 02 làn xe lên 04 làn xe, ưa vào khai thác t cu i tháng 4 năm 2009. o n t c u Bà Chiêm n Khu công nghi p Hi p Phư c ang ư c th c hi n và d ki n hoàn thành trong năm 2009. Giai o n hoàn ch nh m r ng m t c t ngang 60 m -10 làn xe c a o n tuy n t ư ng Nguy n Văn Linh n Nút giao b Nam c u Bà Chiêm d ki n s hoàn thành vào cu i năm 2011. Riêng o n tuy n qua a bàn qu n 4 s ư c xem xét u tư xây d ng k t h p v i các d án ch nh trang ô th , d ki n ph n u hoàn thành vào năm 2012. 3.4.2. Các tr c xuyên tâm trên cao (h th ng ư ng b trên cao-c u c n): Theo QHGT có 4 tuy n ư ng trên cao. Thành ph ã giao cho các nhà u tư nghiên c u các tuy n s 2 (T p oàn Wijaya Baru, Malaysia) và tuy n s 4 (T ng Công ty Xây d ng s 1 - B Xây d ng). Qua nghiên c u, các nhà u tư xu t i u ch nh c c b phương án tuy n c a các ư ng trên cao này b o m tính kh thi và phù h p v i th c t ; Thành ph ang xem xét các xu t này ph n u tri n khai xây d ng và hoàn thành vào năm 2015. i v i tuy n s 1, T p oàn GS E&C (Hàn Qu c) ã xin ng ng, không ti p t c nghiên c u d án do có khó khăn v tài chính. Riêng tuy n s 3 chưa có nhà u tư. 3.5. Các tr c chính ô th : M t s tuy n ư ng ph chính trong n i ô ang ư c u tư c i t o, nâng c p theo QHGT như Tuy n ư ng Nguy n Văn Tr i - Nam Kỳ Kh i Nghĩa ang ư c thi công và d ki n hoàn thành vào cu i năm 2009, C u ư ng Nguy n Văn C ã ư c hoàn thành thông xe vào cu i tháng 4 năm 2009,
 5. ư ng n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài ang ư c T p oàn GS E&C (Hàn Qu c) u tư th c hi n theo phương th c BT và d ki n s hoàn thành vào cu i năm 2012, ư ng Chánh Hưng n i dài ang ư c thi công và d ki n hoàn thành trong năm 2009, ư ng Lũy Bán Bích - Tân Hóa d ki n ư c hoàn thành trong năm 2010. 3.6. Các nút giao thông: Các nút giao thông trên tuy n ư ng Xuyên Á hi n ã và ang ư c xây d ng hoàn thi n như nút Th c (Ngã ba Tr m 2 cũ), Gò Dưa, Bình Tri u, Hà Huy Giáp, Tân Th i Hi p, Quang Trung, C Chi; các nút giao thông Cát Lái (Xa l Hà N i) và Qu c l 1A thu c d án i l ông - Tây thành ph ; các nút giao thông trên ư ng cao t c Thành ph H Chí Minh - Trung Lương; Thành ph ang ch o nghiên c u u tư các nút giao thông i l Nguy n Văn Linh/ ư ng tr c B c - Nam, nút giao An L p trên ư ng Vành ai 2 phía Nam, l p quy ho ch các nút giao thông trên tuy n i l Nguy n Văn Linh, nút giao thông QL.1A/TL.10, các nút giao thông trên tuy n QL.1A và QL.22 … 3.7. Các c u l n, h m vư t sông: - C u vư t sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Th V i: C u Bình Khánh, c u Phư c Khánh, c u Phư c An thu c d án ư ng cao t c B n L c - Long Thành hi n ang ư c Ban Qu n lý các d án ư ng cao t c phía Nam nghiên c u, l p d án. - C u vư t sông ng Nai: C u ng Nai m i (trên Qu c l 1A) ã ư c kh i công vào tháng 6 năm 2008 và d ki n hoàn thành vào tháng 6 năm 2010; c u Long Thành ư c xây d ng cùng v i d án ư ng cao t c Thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây và d ki n hoàn thành vào năm 2012; c u Nhơn Tr ch (thu c d án ư ng Vành ai 3 thành ph do y ban nhân dân t nh ng Nai qu n lý, ang t ch c l p d án và kêu g i u tư, d ki n hoàn thành trong giai o n t nay n 2015; các d án c u Th Biên (thu c d án ư ng Vành ai 4 thành ph ), c u Hóa An 2 (trên Qu c l 1K) ang ư c nghiên c u u tư. - C u vư t sông Sài Gòn: + Các c u, h m ang ư c xây d ng: H m Th Thiêm, c u Phú M , c u Phú Long (d ki n hoàn thành năm 2010), c u Bình L i 2 (d ki n hoàn thành năm 2012). + C u Sài Gòn 2 (xa l Hà N i), c u Th Thiêm 2 ( ư ng Tôn c Th ng): ang ư c nghiên c u, l p d án u tư, d ki n hoàn thành vào năm 2013; Thành ph ã có ch trương xem xét kêu g i u tư các d án c u Bình Qu i và các c u k t n i bán o Thanh a, c u Th Thiêm 3 (n i qu n 4), c u Th Thiêm 4 (n i qu n 7) trong giai o n t nay n năm 2015. + Các c u Phú Thu n ( ư ng Vành ai 4), c u Bình G i ( ư ng Vành ai 3) ang ư c B Giao thông v n t i ch o nghiên c u u tư. 3.8. H th ng giao thông ư ng s t ô th : 3.8.1. H th ng tàu i n ng m (metro): - Tuy n s 1 (B n Thành - Su i Tiên) ang ư c tri n khai b ng ngu n v n ODA Nh t B n và v n i ng t Ngân sách thành ph . Công trình ang ư c t p trung gi i phóng m t b ng toàn tuy n (d ki n hoàn thành trong năm 2009), ang thi công h ng m c San l p và xây d ng hàng rào depot t i qu n 9; ang b sung hoàn thi n thi t k cơ s , u th u tuy n ch n nhà th u thi t k - xây d ng i v i các gói th u chính, ng th i l p th t c trình phê duy t i u ch nh d án. D ki n công trình s ư c hoàn thành, ưa vào khai thác chính th c vào năm 2014. - Tuy n s 2 (B n Thành - Tham Lương): Th tư ng Chính ph ã ch p thu n phương án vay ngu n h p v n c a Ngân hàng Tái thi t c (KfW), Ngân hàng u tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) u tư công trình. Trong ó, c p phát cho Thành ph ph n chi phí xây d ng k t c u h t ng, cho Thành ph vay l i ph n chi phí mua s m thi t b ( u máy, toa xe). Thành ph ang ch o Ban Qu n lý ư ng s t ô th hoàn t t các th t c theo quy nh có th ký k t Hi p nh vay v n trong năm 2009. D ki n hoàn thành công trình vào năm 2015. - Tuy n s 3: ang ư c xu t tách thành 02 tuy n: Tuy n s 3a (B n Thành - B n xe mi n Tây) và Tuy n s 3b (B n Thành - Hi p Bình Phư c). Thành ph ang ch o th c hi n công tác kh o sát nghiên c u l p d án u tư và l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a t ng tuy n (d ki n hoàn thành trong năm 2009). Th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1662/TTg-KTN ngày 03 tháng 10 năm 2008, Thành ph ã ch o Ban Qu n lý ư ng s t ô th t ch c l p cương chi ti t và ăng ký k
 6. ho ch huy ng v n t ngu n v n vay ưu ãi c a Chính ph Nh t B n, tài khóa năm 2009 cho các tuy n s 3a và s 3b. D ki n th i gian th c hi n các d án: 2010 - 2016. - Các tuy n s 4, s 5 và s 6: Thành ph ã ch o t ch c th c hi n công tác nghiên c u l p d án u tư và l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (d ki n hoàn thành trong năm 2009). Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 23/TB-VPCP ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph , Thành ph ang xúc ti n v n ng ngu n v n ODA u tư 03 tuy n này; trong ó tuy n s 4 huy ng t ngu n tài tr c a Chính ph Tây Ban Nha và ADB; th c hi n àm phán v i phía Tây Ban Nha i v i các tuy n s 5 và s 6. D ki n xây d ng hoàn thành c 03 tuy n trư c năm 2020. 3.8.2. Xe i n trên m t t (LRT) ho c monorail: - Tuy n s 1 (Sài Gòn - Ch L n - B n xe mi n Tây): Thành ph ã giao cho Liên danh Công ty TNHH Xây d ng và Thương m i Thanh Danh và Titanium Management nghiên c u u tư d án theo hình th c BOT. D án ã ư c C c ư ng s t Vi t Nam thông qua Thi t k cơ s t i Công văn s 75/C SVN-CSHT ngày 31 tháng 3 năm 2009, ang ư c hoàn ch nh Nghiên c u kh thi và àm phán H p ng. D ki n hoàn thành trong năm 2011. - Tuy n s 2 và 3: Trư c ây, Thành ph ã giao cho T p oàn Berjaya Corporation Berhad (Malaysia) nghiên c u u tư 02 tuy n này t tháng 3 năm 2007. Tuy nhiên, hi n nay T p oàn Berjaya Corporation Berhad (Malaysia) không còn xúc ti n công vi c d án và Thành ph ang xem xét kêu g i nhà u tư khác. D ki n hoàn thành u tư các tuy n trong năm 2012. 4. Ch cho phép xây d ng các khu chung cư cao t ng ho c các cơ s d ch v n u mb o ư c di n tích xe mô tô, xe g n máy, ô tô theo quy nh: 4.1. Thành ph ã ch o nghiên c u ban hành Quy nh t m th i v tiêu chuNn v s ch u xe máy t i thi u t i các công trình cao t ng, cao c văn phòng, thương m i d ch v … hư ng d n, qu n lý, áp d ng trên a bàn thành ph trong năm 2009. 4.2. V quy nh ch u xe ô tô i v i các công trình cao t ng, Thành ph ã ch o các cơ quan ch c năng, khi thNm nh Thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình nhà cao t ng như cao c văn phòng, chung cư, trung tâm thương m i d ch v … ho c các cơ s d ch v , ph i yêu c u mb o di n tích xe ô tô theo quy nh t i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam 01:2008/BXD. ng th i có k ho ch rà soát kh năng áp ng v di n tích xe c a các công trình so v i quy nh; công trình nào chưa áp ng ư c Quy chuNn thì yêu c u các ch u tư ph i có gi i pháp b sung m b o trư c khi ưa vào s d ng; kiên quy t không ưa vào khai thác i v i nh ng công trình không áp ng ư c yêu c u. Tăng cư ng ki m tra, x ph t nh ng trư ng h p công trình cao t ng ã ưa vào s d ng Khu v c trung tâm thành ph mà x y ra tình tr ng u xe tràn làn trên v a hè, dư i lòng ư ng trái quy nh do không m b o di n tích xe theo quy nh. 4.3. Nghiên c u tăng thêm quy mô di n tích m t ư ng cho giao thông tĩnh: Thành ph ã ch o các cơ quan ch c năng ph i h p nghiên c u th c hi n các công trình s a ch a c i t o v a hè cho h p lý, t p trung x lý c i t o kích thư c hình h c t i các giao l , các khu v c thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông. 4.4. V c p phép ho t ng các lo i hình kinh doanh thương m i, d ch v trên các tuy n ư ng có m t giao thông cao: góp ph n phòng tránh ùn t c giao thông trên các tuy n ư ng có m t giao thông cao, Thành ph ch trương ban hành hàng năm v Danh m c các tuy n ư ng, o n ư ng, khu v c không gi i quy t c p phép ăng ký kinh doanh các lo i hình d ch v , thương m i t p trung ông ngư i như siêu th , nhà hàng, trung tâm ti c cư i, trung tâm thương m i, trung tâm ào t o, trung tâm ngo i ng ... trên a bàn thành ph . 5. Xây d ng h th ng c u vư t, h m chui cho ngư i i b , thi t k l i giao thông h p lý t i các i m có c u vư t, h m cho b hành, nâng c p, b sung thi t b i u khi n giao thông t i các nút giao thông thư ng x y ra ùn t c:
 7. Thành ph ã ch o nghiên c u l p K ho ch u tư xây d ng các c u vư t, h m chui cho ngư i i b t nay n 2010 và giai o n 2010 - 2015; xu t kh thi các phương án xã h i hóa u tư trong lĩnh v c này; nghiên c u các bi n pháp c i thi n môi trư ng i l i cho ngư i i b và ngư i s d ng xe p. T ng bư c nâng c p, b sung trang thi t b i u khi n giao thông t i các nút giao thông thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông (l p t èn m lùi, thi t b i u khi n giao thông như camera quan sát và các bi n quang báo). 6. Hi n i hóa các trung tâm i u hành giao thông ô th : Hi n nay, Thành ph ã u tư xây d ng, ưa vào khai thác Trung tâm i u khi n èn tín hi u giao thông do catp qu n lý, i u hành 02 h th ng èn tín hi u giao thông ti p nh n t các d án h tr c a Chính ph Pháp (năm 2000) và d án tăng cư ng năng l c giao thông (vay v n Ngân hàng Th gi i, năm 2003). phát huy hi u qu c a trung tâm trong i u khi n giao thông, kéo gi m ùn t c giao thông nâng cao hi u qu ho t ng c a Trung tâm này, Thành ph ã ch o ti p t c rà soát, xu t u tư b sung, m r ng cho phù h p v i yêu c u, s d ng nh ng ng d ng công ngh tiên ti n nh t c a h th ng giao thông thông minh (ITS) tích h p qu n lý, i u khi n các h th ng èn tín hi u giao thông, h th ng camera quan sát và bi n quang báo i n t trên a bàn. 7. T p trung qu n lý, l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t theo Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph : Thành ph ã ban hành Quy t nh s 3332/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2008 v K ho ch ph i h p l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t trên a bàn Thành ph H Chí Minh năm 2008 tri n khai th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , trên a bàn Thành ph H Chí Minh. ng th i ang xem xét ban hành Ch th v tăng cư ng l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t trên a bàn Thành ph H Chí Minh. B. QUY HO CH VÀ TH C HI N DI D I TR S CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C, CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, D Y NGH , B NH VI N L N RA NGOÀI KHU V C TRUNG TÂM: 1. V nghiên c u di d i các cơ quan hành chính: Hi n nay, tr s các cơ quan hành chính c a Thành ph t i khu v c trung tâm ã ư c t ch c, b trí tương i h p lý, thu n ti n cho vi c i l i, ph i h p công tác gi a các ơn v ph c v nhân dân, doanh nghi p. Ph n l n tr s các cơ quan hành chính hi n nay c a Thành ph không n m trong các khu v c có nguy cơ x y ra ùn t c giao thông nên chưa có k ho ch di d i. 2. V nghiên c u di d i các trư ng i h c, cao ng, d y ngh , b nh vi n l n ra ngoài khu v c trung tâm thành ph : T cu i năm 2007, Thành ph ã ch trương ch cho phép s a ch a, nâng c p, u tư trang thi t b , phương ti n hi n i hóa ngang t m khu v c và qu c t i v i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và các b nh vi n, cơ s y t có b nh nhân lưu trú (g i t t là cơ s y t ) khu v c trung tâm thành ph và các qu n n i thành cũ; không quy ho ch xây d ng m i mà t ng bư c chuy n thành các trung tâm, cơ s nghiên c u ào t o chuyên sâu, cơ s y t chuyên sâu, k thu t cao; vi c u tư xây d ng m i ch ư c phép tri n khai t i a bàn các qu n m i và các huy n ngo i thành, các c a ngõ ra vào thành ph . Thành ph cũng ã ch o ngành Y t nghiên c u l p quy ho ch M ng lư i khám ch a b nh trên a bàn n năm 2020, nh hư ng n năm 2025 v i m c tiêu chính là v a t o s hài hòa, ng b gi a các cơ s khám ch a b nh, v a phát tri n h th ng y t chuyên môn sâu, k thu t cao các b nh vi n hi n h u c a c m trung tâm; ng th i xây d ng cơ s m i t i các c a ngõ, ngo i thành. Theo ó, s có 01 c m y t trung tâm và 04 c m y t t i các c a ngõ ra vào thành ph . i v i các trư ng i h c, cao ng, d y ngh khu v c trung tâm thành ph , Thành ph ã ch o ngành Giáo d c và ào t o ph i h p v i các cơ quan ch c năng rà soát, xây d ng phương án, k ho ch và l trình di d i thông qua Ban Ch o th c hi n án Quy ho ch s d ng t cho các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, trung h c ngh c a thành ph . 3. V giãn ti n u tư xây d ng các cao c, trung tâm thương m i trung tâm thành ph , hình thành các ô th v tinh và tích c c ph i h p di d i các c ng bi n:
 8. Trong th i gian qua, Thành ph ã t p trung t i a tăng t c u tư phát tri n m ng lư i giao thông ô th , i u ph i giãn ti n gi a vi c u tư h t ng xã h i và k t c u h t ng k thu t ô th khu v c trung tâm thành ph cho phù h p v i i u ki n th c t (vi c phát tri n h th ng k t c u h t ng không theo k p t c hình thành quá nhanh các cao c…). ng th i t p trung các ngu n l c Ny nhanh chuNn b u tư các khu ô th v tinh như Khu Nam, Khu ô th m i Th Thiêm, Khu ô th - c ng Hi p Phư c, Khu ô th Tây B c, Khu ô th An Phú Hưng, Khu ô th Bình Qu i - Thanh a..., hình thành các i tr ng giãn dân, kéo gi m áp l c giao thông n i ô. T p trung ch o ph i h p th c hi n Quy ho ch di d i các c ng bi n và Nhà máy óng tàu Ba Son úng ti n , góp ph n h n ch ùn t c giao thông n i ô. n nay ã hoàn thành cơ b n di d i Tân C ng Sài Gòn ra khu v c c ng Cát Lái; di d i t ng ph n C ng Sài Gòn ra khu v c c ng Hi p Phư c, ã kh i công d án c ng Sài Gòn - Hi p Phư c và d ki n hoàn thành giai o n 1 vào năm 2011; ang th c hi n quy ho ch chuy n i công năng s d ng t t i a i m cũ c a các c ng Nhà R ng - Khánh H i, c ng Rau Qu , c ng Tân Thu n ông và Nhà máy óng tàu Ba Son. C. NHÓM GI I PHÁP V TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T, T CH C CU C V N NG XÂY D NG “N P VĂN HÓA GIAO THÔNG” VÀ “N P S NG VĂN MINH Ô THN”, TĂNG CƯ NG CƯ NG CH THI HÀNH PHÁP LU T V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TR T T Ô THN: 1. V tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, t ch c cu c v n ng xây d ng “n p văn hóa giao thông” và “n p s ng văn minh ô th ”: 1.1. V tuyên truy n, ph bi n pháp lu t; v n ng xây d ng n p văn hóa giao thông: - Ban An toàn giao thông thành ph ã thư ng xuyên ch ng ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th thành viên (Thành oàn TNCS, H i Liên hi p Ph n , H i C u chi n binh, H i Nông dân, Liên oàn Lao ng), các s - ngành, qu n - huy n và các cơ quan báo, ài thành ph t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, trong ó có v n ng xây d ng “n p văn hóa giao thông” và “n p s ng văn minh ô th ”. Tuyên truy n dư i nhi u hình th c như th c hi n các chuyên m c, chuyên trang an toàn giao thông (ATGT) trên Website ng b thành ph , ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân Vi t Nam, trên báo Sài Gòn Gi i Phóng, báo Giáo d c, báo C u Chi n binh, t p chí Vành ai xanh, S tay Xây d ng ng…; thông qua ho t ng h i thi, văn ngh qu n chúng và sinh ho t c ng ng; ã huy ng hơn 40% di n tích panô dành cho c ng chính tr t thành ph n các qu n - huy n và nhi u phương ti n khác như băng rôn, áp phích, xe loa, t bư m, các i thông tin lưu ng, thông tin cơ s … tuyên truy n v Lu t Giao thông ư ng b (m i), ph bi n các quy nh v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t và các quy nh ch tài có liên quan. - Giao ngành Giáo d c - ào t o ch o t t c các trư ng h c ph i duy trì sinh ho t n i dung b o m tr t t ATGT cho h c sinh trong các bu i chào c u tu n, vào các ti t h c u tiên trong ngày và vào các bu i sinh ho t ch nhi m; tăng cư ng giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t giao thông, v n ng ham gia các ho t ng gi gìn tr t t ATGT trong i ngũ cán b - giáo viên, h c sinh và ph huynh h c sinh; t ch c các ho t ng ngo i khóa và ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c các h i thi, h i thao, h i tr i tuyên truy n, giáo d c v ATGT cho h c sinh; ti p t c th c hi n và Ny m nh cu c v n ng "C ng trư ng em s ch p, an toàn"; ph i h p v i l c lư ng công an và chính quy n a phương gi gìn tr t t ATGT, h n ch tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng vào gi i h c và gi tan trư ng; kiên quy t x lý nh ng h c sinh vi ph m lu t giao thông b ng các hình th c ki m i m, c nh cáo trư c l p, c nh cáo dư i c , h b c h nh ki m khi ánh giá x p lo i trong h c t p. - Ch o Công an thành ph thư ng xuyên ưa thông tin trên các b ng quang báo i n t v i nhi u n i dung phong phú, a d ng; ph i h p tham gia ph bi n giáo d c v pháp lu t giao thông t i các cơ quan, ơn v và các a bàn dân cư; ph i h p v i các cơ quan báo, ài tuyên truy n và tr c ti p tuyên truy n thông qua công tác x ph t ngư i vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông; ưa nhi u tin phóng s v tình hình tr t t ATGT trên a bàn; t ch c các l p h c và ki m tra l i nh n th c v pháp lu t giao thông cho nh ng ngư i vi ph m. 1.2. V tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và cu c v n ng th c hi n văn minh ô th :
 9. - ã và ang tri n khai và th c hi n "Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th " khi tham gia giao thông theo các Tiêu chí xây d ng tuy n ư ng văn minh ô th c p thành ph , giai o n 2009 - 2010 ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1620/Q -UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph . ã t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n các tiêu chí này i v i 15 tuy n ư ng m u vào ngày 28 tháng 4 năm 2009. - Ngành S Giao thông v n t i và các qu n - huy n ang tri n khai th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng t m th i m t ph n công năng c a lòng ư ng, v a hè trên a bàn thành ph , ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . - S Giao thông v n t i ã ban hành Quy nh v th c hi n công tác u tư xây d ng, c i t o, nâng c p, ch nh trang, qu n lý v a hè và tăng m ng xanh, cây xanh ư ng ph trên a bàn thành ph H Chí Minh, kèm theo Quy t nh s 1762/SGTVT-GT ngày 18 tháng 6 năm 2009. K t qu ã t ư c c a “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” - ã rà soát, s p x p l i các bãi u xe trên v a hè, dư i lòng ư ng cho phù h p v i tình hình giao thông th c t , nh t là khu v c các qu n 1, qu n 3, qu n 5, qu n 10 ... - ã c i thi n, không m t an toàn giao thông ho c x y ra v ùn t c giao thông kéo dài nào trên 15 tuy n ư ng i m v văn minh ô th . - Tình tr ng l n chi m trái phép v a hè, lòng ư ng buôn bán, làm d ch v ã có chuy n bi n, nh t là trên 04 tuy n ư ng ki u m u v văn minh ô th ( ư ng Nguy n Hu , ư ng ng Kh i, ư ng Lê L i và ư ng Lê DuNn u thu c qu n 1); các tuy n ư ng khác v n còn t n t i khá nhi u hàng quán buôn bán l n chi m v a hè, buôn bán hàng rong do s thi u kiên quy t, thi u l c lư ng và không thư ng xuyên trong ch o ki m tra c a chính quy n a phương. - Tình hình tr t t an toàn giao thông khu v c trư c các c ng trư ng h c ã có chuy n bi n tích c c, tình tr ng ph huynh d ng xe ưa ón con em ã có tr t t hơn; ngành giáo d c và nhà trư ng ã qu n lý th i i m tan trư ng c a các kh i l p không còn t p trung như trư c ây, không t p trung tan trư ng cùng m t c ng và h n ch tan trư ng c ng n m trên tr c giao thông chính; l c lư ng dân quân c a các a phương ã tham gia gi gìn tr t t , i u ti t giao thông trư c c ng trư ng. - Tăng cư ng qu n lý, chăm sóc cây xanh ư ng ph , làm tăng thêm m quan ô th trên các tuy n ư ng như Lý T Tr ng, Bà Huy n Thanh Quan, Trư ng Sơn… Các i m d ng, nhà ch xe buýt ã ư c s a ch a nâng c p p hơn, hi n tư ng buôn bán l n chi m t i khu v c tr m d ng, nhà ch cơ b n ã ư c gi i quy t… 2. V tăng cư ng cư ng ch thi hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th : 2.1. Công an thành ph ã tri n khai th c hi n các công vi c sau: - B sung áp d ng các hình th c i u khi n giao thông cho phù h p v i th c t ; có k ho ch nâng cao năng l c và hi u qu c a Trung tâm i u khi n giao thông thành ph , phát hi n nhanh các i m ùn t c giao thông x lý k p th i. - Kiên quy t x ph t nghiêm các hành vi vi ph m là nguyên nhân d n n tai n n giao thông và gây ùn t c giao thông như d ng, xe, chuy n hư ng, tránh, vư t sai quy nh, vư t èn , i vào ư ng ngư c chi u, i u khi n xe i trên v a hè, i không úng làn ư ng quy nh, d ng xe l n chi m lòng ư ng, v a hè, không tuân theo hư ng d n c a ngư i i u khi n giao thông. - Th c hi n các k ho ch cao i m, k ho ch chuyên và các phương án b trí l c lư ng nh m tăng cư ng tr c ch t, i u khi n, tu n tra ki m soát giao thông và x lý vi ph m v tr t t an toàn giao thông; nh t là hành vi không i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy khi tham gia giao thông theo quy nh x ph t c a Ngh nh s 146/2007/N -CP c a Chính ph . - Ti p t c ph i h p ch t ch v i B Ch huy Quân s thành ph th c hi n K ho ch liên ngành s 13/KHLN/QS-CA ngày 16 tháng 01 năm 2008 trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 1027/Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008. 2.2. S Giao thông v n t i ã th c hi n các công vi c: - Tăng cư ng ki m tra, x ph t i v i các trư ng h p vi ph m tr t t an toàn giao thông ô th như l p công trư ng thi công trên ư ng mà không b trí ngư i i u ti t giao thông, thi công không úng phương án ư c duy t; xe buýt, xe taxi ón tr khách không úng quy nh…; thư ng xuyên ph i h p
 10. v i ài truy n hình Vi t Nam (VTV9), ài Ti ng nói nhân dân thành ph H Chí Minh phát các tin c nh báo v v trí, tuy n ư ng có nguy cơ x y ra un t c giao thông ngư i i u khi n phương ti n i u ch nh l trình i l i. - ang tri n khai th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th trên a bàn thành ph giai o n 2008 - 2010 và nh hư ng n năm 2020. - Xây d ng k ho ch ch o, i u ph i ti n thi công h p lý, ng b trên các tuy n ư ng b chi m d ng m t b ng l p công trư ng thi công c a các d án tr ng i m nh m h n ch t i a nh hư ng n s i l i. - Thư ng xuyên rà soát, b sung, i u ch nh các phương án phân lu ng, hoàn thi n các phương án t ch c giao thông n i ô. - Thư ng xuyên rà soát, l p t b sung, nâng c p h th ng bi n báo giao thông, h th ng èn tín hi u giao thông, bi n quang báo i n t , camera quan sát, h th ng dãy phân cách t i các khu v c có nguy cơ x y ra ùn t c giao thông. - Thư ng xuyên ki m tra, ch n ch nh công tác qu n lý và thi công các công trình h t ng k thu t ô th có rào ch n chi m d ng m t ư ng (th c hi n ng b các gi i pháp Ny nhanh ti n , nâng cao hi u qu công tác t ch c giao thông, ch t lư ng công tác ào ư ng và tái l p m t ư ng; th c hi n bi n pháp ch tài, nâng cao hi u qu công tác tu n tra, giám sát c ng ng… D. NHÓM GI I PHÁP V Y M NH PHÁT TRI N V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG, H N CH PHƯƠNG TI N CÁ NHÂN THAM GIA GIAO THÔNG, T CH C GIAO THÔNG H P LÝ VÀ HI U QU : I. GI I PHÁP Y M NH PHÁT TRI N V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG: 1. C ng c cơ s h t ng cho ho t ng xe buýt: - ã hoàn thành l p t, ưa vào s d ng các tr m d ng, nhà ch xe buýt trên ư ng Trư ng Chinh ( o n t c u Tham Lương n Ngã tư An Sương), ang ti p t c th c hi n trên o n còn l i t ư ng C ng Hòa n c u Tham Lương. - xu t s d ng ngu n v n vay ưu ãi c a H i ng vùng Rhône - Alpes (Pháp) và Cơ quan phát tri n Pháp (AFD) th c hi n d án thí i m làn ư ng dành riêng ho c ưu tiên cho xe buýt trên m t ph n l trình tuy n xe buýt s 8 ( o n t Ngã tư Hàng Xanh n Ngã tư B y Hi n). ng th i ti n hành kh o sát, nghiên c u thí i m làn dành riêng cho xe buýt trên tuy n ư ng Vành ai 2 ( o n t Ngã tư An Sương n Nút giao thông Th c) b ng ngu n v n trong nư c. - ã sơn khoanh v trí 352 ô d ng xe buýt m i; xóa b 14 ô d ng, di d i 60 tr báo d ng, tháo d 100 tr khác có v trí không phù h p; thay m i 70 h p thông tin t i các tr d ng ã hư h ng và l p t 20 b ng treo t m ph c v công tác phân lu ng giao thông. Ki m tra, i u ch nh v trí tr m d ng xe buýt t i khu v c b n xe An Sương phòng tránh ùn t c giao thông t i khu v c. - ã c i t o và ưa vào s d ng b n u xe buýt t i khu v c Công viên 23 Tháng 9 t u băn 2009 gi i t a các xe buýt u d c l ư ng Lê Lai và Ph m Ngũ Lão (qu n 1); ưa vào s d ng b n xe buýt m i phư ng Th i An, qu n 12; chuNn b kh i công Ch nh trang b n xe buýt Hi p Thành (qu n 12) và Xây d ng bãi u xe buýt t i b n ò khách xã Phú Xuân, huy n Nhà Bè. 2. H p lý hóa và nâng cao hi u qu ho t ng c a m ng lư i tuy n: - Ngành Giao thông v n t i ang ph i h p v i Trư ng i h c Bách khoa thành ph H Chí Minh nghiên c u D án hoàn thi n m ng lư i tuy n xe buýt trên a bàn thành ph ; báo cáo k t qu và xu t trong tháng 9 năm 2009. Trên cơ s ó s s p x p, b trí l i m ng lư i xe buýt cho phù h p hơn, v a nâng cao hi u qu c a m ng lư i, v a góp ph n kéo gi m ùn t c giao thông trên a bàn. Trư c m t, ã i u ch nh h u h t l trình các tuy n xe buýt, tránh i qua các o n ư ng ang t m th i có rào ch n công trư ng thi công các công trình. - ang chuNn b Báo cáo gi a kỳ Quy ho ch phát tri n b n bãi v n t i hàng hóa ư ng b và Báo cáo u kỳ Quy ho ch phát tri n h th ng v n t i hành khách công c ng thành ph H Chí Minh n năm 2025. - Tăng cư ng ki m tra, ch n ch nh ho t ng c a xe buýt trong m b o tr t t an toàn giao thông, thư ng xuyên ch o các cơ quan, ơn v ch c năng rà soát, i u ch nh l trình, th i gian ho t ng,
 11. t n su t phù h p v i nhu c u i l i trên t ng tuy n, không x y ra tình tr ng quá t i ho c v ng khách m t s tuy n; nâng cao ch t lư ng d ch v và gi m chi phí tr giá. - ã kh o sát, l p k ho ch s a ch a nâng cao ch t lư ng c a h th ng tr d ng, nhà ch xe buýt trên 15 tuy n ư ng m u c a Thành ph . Ti p t c khai thác 02 bãi gi xe 02 bánh mi n phí trung chuy n hành khách s d ng xe buýt t i C Chi, Th c và kh o sát xây d ng thêm các v trí khác nh m t o thu n l i, thu hút hành khách i xe buýt. 3. Tăng cư ng công tác thông tin, v n ng ngư i dân i xe buýt: - Xây d ng k ho ch v n ng ngư i dân s d ng xe buýt ho c phương ti n không có ng cơ i l i ít nh t 01 ngày trong tu n; m t s cơ quan, ơn v ã v n ng cán b công ch c i làm b ng xe buýt… - T ch c các bu i t a àm, cung c p thông tin và v n ng sinh viên, h c sinh và công nhân i l i b ng xe buýt; c p nh t thông tin v m ng lư i và ho t ng xe buýt lên website ngành Giao thông v n t i, duy trì và b o m ho t ng ư ng dây nóng v gi i áp và hư ng d n thông tin v xe buýt (trong quý I năm 2009 ã hư ng d n tr c ti p cho g n 11.000 lư t hành khách; ghi nh n ph n ánh và tr l i qua i n tho i cho kho ng 30.000 cu c g i t ngư i dân có liên quan n ho t ng xe buýt). 4. Tăng cư ng t ch c lo i hình xe buýt ưa ón h c sinh, sinh viên và công nhân: Trong năm 2009, ã m m i 05 l trình ưa rư c công nhân theo hình th c h p ng; duy trì ho t ng bình thư ng c a 03 tuy n xe buýt ưa rư c sinh viên; trong 04 tháng u năm 2009 ã v n ng thêm ư c 26 trư ng h c t ch c ưa ón cho kho ng 8.500 s h c sinh. 5. Nâng cao năng l c qu n lý, i u hành và ch t lư ng ph c v c a h th ng xe buýt: - ã tri n khai k ho ch t p hu n “ o c ngh nghi p” cho lái xe c a 02 h p tác xã ho t ng xe buýt v i s lư ng 545 lái xe; t p trung giáo d c lái xe, nhân viên ph c v trên xe buýt nh n th c y trách nhi m, ph c v ân c n, l ch s và không phân bi t i x v i khách i xe khi s d ng vé tháng, vé t p. - T ch c ng d ng thí i m th thông minh (Smart card) thay th cho vé gi y khi i xe buýt; d ki n hoàn t t u th u trong tháng 7 năm 2009. T ch c sát nh p các ơn v v n t i kinh doanh xe buýt có quy mô nh , ã chuy n 14 tuy n xe buýt (g m 12 tuy n có tr giá và 02 tuy n không tr giá) t 04 h p tác xã có năng l c qu n lý kém sang các h p tác xã khác qu n lý; T ch c u th u l i cho 02 tuy n xe buýt ang tri n khai và cho 02 tuy n m i. - Nghiên c u xây d ng án u tư phát tri n xe buýt giai o n 2009 - 2012. II. QUY NNH V C M MÔTÔ, XE G N MÁY, Ô TÔ LƯU THÔNG TRÊN M T S TUY N Ư NG: - ã ch o xây d ng K ho ch th c hi n thí i m vi c c m xe mô tô, xe g n máy và ô tô lưu thông trên m t s ư ng ph vào m t s gi nh t nh…; nghiên c u quy ho ch h th ng các tr m thu phí giao thông trên a bàn thành ph , xem xét tính kh thi và kh năng b trí thí i m h th ng thu phí giao thông i n t (ERP) theo hư ng s ti n ph i tr s d ng m t tuy n ư ng ph thu c vào m c ùn t c giao thông trên tuy n, góp ph n h n ch s d ng ô tô cá nhân.
 12. - ChuNn b các i u ki n th c hi n ình ch lưu thông các lo i xe 3, 4 bánh t ch theo tinh th n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , Thành ph ã ban hành chính sách h tr chuy n i ngh ho c phương ti n cho ngư i nghèo ang s d ng lo i phương ti n xe 3, 4 bánh t ch trên a bàn thành ph , theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 và Quy nh c m và h n ch xe cơ gi i ba bánh và xe thô sơ ba, b n bánh lưu thông trong khu v c n i ô và trên các qu c l thu c a bàn thành ph H Chí Minh theo Quy t nh s 37/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009. III. V I U CH NH L CH GI LÀM VI C, H C T P: - T năm 2003, Thành ph ã có ch trương giao cho Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p t ch c cho công nhân làm vi c l ch ca t i Khu ch xu t Tân Thu n. C th là yêu c u m t s doanh nghi p trong s 60 doanh nghi p i u ch nh gi tan ca vào lúc 16gi 30 - 17gi 00 gi m b t tình tr ng ùn t c giao thông vào gi cao i m 17gi 00 chi u. ng th i nhân r ng mô hình này, giao cho ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét báo cáo, ánh giá chi ti t tình hình th c hi n t i các khu ch xu t, khu công nghi p khác trên a bàn thành ph , xu t các bi n pháp nâng cao hi u qu trong th i gian t i. - T cu i năm 2007, ngành Giáo d c và ào t o ã ch o các trư ng h c tri n khai gi i h c và gi tan trư ng l ch nhau gi a các trư ng cùng trong m t khu v c góp ph n h n ch ùn t c giao thông. Công tác này ã duy trì thư ng xuyên trong các năm h c v a qua. Ph n III. T N T I - NGUYÊN NHÂN T trư c và sau khi Chính ph ban hành Ngh quy t 16/CP, Thành ph H Chí Minh ã tri n khai th c hi n khá nhi u công vi c thu c các nhóm gi i pháp như ã báo cáo ph n trên. Tuy nhiên, do nhi u gi i pháp khi tri n khai c n có l trình, c n có th i gian nhi u năm và có ngu n l c nh t nh m i có th phát huy tác d ng. T khi có Ngh quy t 16/CP n nay th i gian chưa nhi u nên k t qu c a công tác kéo gi m ùn t c giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh còn nhi u h n ch . M t s t n t i và nguyên nhân c a tình hình có th phân tích như sau: I. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN: 1. S lư ng ngư i tham gia giao thông và s lư ng hành trình i l i tăng: Dân s tăng quá nhanh do các quy nh ăng ký h khNu thư ng trú t i thành ph có thu n l i hơn so v i trư c ây (không gi i h n h khNu thư ng trú và nh t là khi Lu t Cư trú có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2007), thu hút ngày càng nhi u ngư i các a phương khác n sinh s ng, lao ng và h c t p t i thành ph . Tính năng ng c a Thành ph cũng ã t o ra s gia tăng v hành trình i l i trên a bàn (bình quân 2,6 hành trình/ngư i/ngày). 2. S lư ng phương ti n giao thông tăng: Do dân s tăng nhanh, lư ng ngư i nh p cư t các a phương khác n thành ph sinh s ng, lao ng và h c t p, c ng v i các quy nh n i r ng hơn v th t c ăng ký phương ti n giao thông cá nhân (không gi i h n s phương ti n s h u) nên s lư ng phương ti n giao thông ư ng b ư c ăng ký m i hàng năm ã tăng m nh và có khuynh hư ng ti p t c tăng nhi u hơn n a. C th , trong năm 2008, s lư ng phương ti n giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh gia tăng nhanh chóng, vư t quá năng l c hi n có c a h th ng giao thông thành ph . Tính n h t năm 2008, thành ph ang qu n lý 4.056.433 phương
 13. ti n, trong ó có 3.685.648 xe mô tô 02 bánh (tăng 9,5% so v i th i i m u năm 2008) và 370.785 ô tô (tăng 11,9% so v i th i i m u năm 2008). n ngày 30 tháng 6 năm 2009, t ng s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ang qu n lý là 4.262.536 xe, trong ó bao g m 385.901 xe ô tô và 3.876.635 xe mô tô, xe g n máy). Như v y t u năm 2008 n nay, m i ngày trung bình tăng 108 xe ô tô và 878 xe mô tô 02 bánh; chưa k hàng ngày có kho ng 1.000.000 mô tô 02 bánh và 60.000 xe ô tô mang bi n s c a các t nh, thành ph khác và kho ng 21.000 xe 03 bánh các lo i lưu thông trên a bàn thành ph . II. NGUYÊN NHÂN CH QUAN: 1. Phát tri n ô th t p trung quá cao Khu v c trung tâm thành ph : - Vi c phát tri n ô th hi n nay v n còn m t cân i l n gi a quy mô phát tri n cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i. Trong khi ó, ti n di d i các khu công nghi p, nhà máy, c ng bi n, b n xe khách liên t nh ra kh i thành ph còn ch m. - Các b nh vi n, trư ng h c l n chưa m r ng ra bên ngoài mà v n t p trung trong khu v c n i ô thành ph ã kéo theo m t lư ng l n hành trình vào sâu trong n i ô thành ph . 2. Cơ s h t ng chưa phát tri n k p áp ng nhu c u giao thông ô th : - Các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , s lư ng hành trình giao thông ngày càng tăng và tăng r t nhanh trong khi kh năng cân i v n cho công tác b o trì, s a ch a và phát tri n m ng lư i giao thông ô th còn nhi u h n ch . T ó d n n m t ư ng thi u và ch t lư ng kém, các giao c t ng m c trong giao thông quá nhi u (s lư ng nút giao thông khác m c quá ít); h th ng bãi u xe phát tri n không k p áp ng nhu c u u xe,… - Theo th ng kê, trên a bàn thành ph H Chí Minh hi n có kho ng 3.583 con ư ng v i t ng chi u dài 3.768,71 km và di n tích m t ư ng là 25.678.588m² ; trong ó s lư ng các tuy n ư ng có b r ng nh hơn 7m chi m n 69,3%; m t ư ng giao thông so v i di n tích thành ph ch m i t 1,8km/km². Công tác t ch c giao thông tuy có nhi u c g ng, ti n b nhưng v n chưa th gi i quy t th c t ho t ng v im t cao c a các lo i xe mô tô, xe g n máy, xe ô tô trên a bàn thành ph . 3. Công tác thông tin tuyên truy n, giáo d c v b o m tr t t an toàn giao thông chưa t hi u qu cao: Th c t cho th y, m t b ph n khá l n ngư i dân, trong ó có nhi u cán b , công nhân viên ch c, ngư i lao ng và các i tư ng khác ã th hi n ư c “văn hóa giao thông” và “văn minh ô th ” trong sinh ho t, khi ng x , khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên c nh ó v n còn m t b ph n không nh nh ng ngư i có nh ng hành x chưa ư c văn minh nơi công c ng, chưa phù h p v i n p s ng “văn hóa giao thông”, nh t là khi không có l c lư ng c nh sát giao thông túc tr c t i các giao l , vào gi cao i m ho c có khi có hi n tư ng x y ra ùn t c giao thông. Nh ng hành vi giành ư ng, l n tuy n, vi ph m t c , d ng ho c chuy n hư ng không úng quy nh, ch i b i, c c i nhau khi x y ra va qu t, khi ùn giao thông x y ra khá ph bi n, th m chí có ngư i còn xem ó là chuy n bình thư ng. Ý th c ch p hành pháp lu t giao thông v n ang là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây ra tai n n giao thông và ùn t c giao thông hi n nay. 4. Ki m tra, x ph t vi ph m chưa kiên quy t và chưa m b o tính thư ng xuyên, liên t c c n thi t: a bàn thành ph H Chí Minh r ng l n trong khi ó biên ch c a l c lư ng c nh sát giao thông ư ng b còn thi u nhi u nên công tác tr c ch t, tu n tra, i u hòa hư ng d n giao thông các giao l và x lý các vi ph m v tr t t an toàn giao thông không th th c hi n liên t c trên di n r ng, nh t là vào các gi cao i m và vào th i gian
 14. thư ng xuyên x y ra nhi u tai n n giao thông trong ngày (t 19 gi 00 n n 01 gi 00 sáng hôm sau). 5. Tình tr ng l n chi m lòng, l ư ng, v a hè trong th i gian qua còn t n t i nhi u trên a bàn thành ph , nh hư ng áng k n vi c i l i c a ngư i dân và tr t t an toàn giao thông ô th . 6. V n t i hành khách công c ng tuy ư c phát tri n nhưng v n chưa áp ng ư c nhu c u i l i c a nhân dân thành ph . T l áp ng nhu c u i l i c a h th ng v n t i công c ng ch chi m kho ng 7% và Thành ph chưa có các phương th c v n chuy n hành khách kh i lư ng l n như tàu i n ng m, monorail, tramway … 7. V n k t n i giao thông vùng kinh t tr ng i m phía Nam: S liên k t gi a h th ng giao thông ô th thành ph H Chí Minh v i h th ng giao thông các vùng lân c n trong vùng còn thi u và g p nhi u khó khăn (m ng lư i ư ng còn thi u, s liên k t còn y u, công tác b o trì còn h n ch ). H th ng các ư ng xuyên tâm và ư ng vành ai ã ư c quy ho ch nhưng h u h t chưa ư c u tư xây d ng ho c chưa hoàn thành; ph n l n các nút giao thông trên a bàn là giao c t ng m c, có năng l c thông xe r t th p và có nguy cơ x y ra tai n n giao thông cao. Do chưa có h th ng ư ng vành ai hoàn ch nh nên các lu ng giao thông quá c nh hi n nay v n i xuyên qua khu v c n i ô thành ph làm gia tăng m t giao thông ô th trên a bàn. Tuy n ư ng s t qu c gia hi n nay v n i sâu vào ga Hòa Hưng, t o giao c t ng m c v i 14 tuy n ư ng n i ô. 8. Tình hình ng p nư c do th i ti t bi n i: Tình hình ng p nư c cũng là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây ra tình tr ng ùn t c giao thông trên a bàn thành ph , do làm gi m di n tích giao thông vào th i gian ng p, làm gi m h n t c trong lưu thông. Tình tr ng ng p này xu t phát t nhi u nhân t ch quan (y u kém v k thu t công trình, v t ch c qu n lý và y u kém ngu n l c…) cũng như khách quan (vũ lư ng mưa có xu hư ng ngày càng tăng, a hình thành ph trũng th p và b lún s t do h th ng nư c ng m b khai thác quá m c, th y tri u cao…). 9. Tình hình ào ư ng thi công các công trình h t ng k thu t: T sau T t Nguyên án 2009, ph c v thi công các công trình xây d ng h th ng thoát nư c thu c các d án ODA tr ng i m và nhi u d án khác, Thành ph ã ph i ch p nh n tình tr ng thi t l p ch n công trư ng trên nhi u tr c ư ng chính, làm thu h p m t ư ng dành cho giao thông, làm cho tình hình ùn t c giao thông càng thêm ph c t p… trong khi i u ki n thi công a s ch th c hi n ư c 1 ca vào ban êm. Ph n IV. PHƯƠNG HƯ NG NHI M V TRONG TH I GIAN T I 1. T ch c th c hi n ngay vi c h c t p l ch gi , làm vi c l ch ca: Ti p t c tri n khai th c hi n vi c b trí l ch gi làm vi c, gi h c t p; ánh giá k t qu th c hi n trong th i gian qua và xu t các bi n pháp tăng cư ng hi u qu trong th i gian t i. 2. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nh m nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t giao thông ư ng b cho ngư i tham gia giao thông: - Ti p t c th c hi n K ho ch ch "Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th " ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 311/Q -UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph . Tuyên truy n giáo d c, v n ng sâu r ng
 15. trong i ngũ cán b công ch c và m i t ng l p nhân dân nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, ý th c gi gìn v sinh, b o v môi trư ng và ý th c giao ti p - ng x văn minh nơi công c ng. - N i dung tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ph i ư c th c hi n sâu r ng n t ng h gia ình, t ng ngư i tham gia giao thông; chú tr ng n các nhóm i tư ng gây ra nhi u tai n n giao thông. ưa tiêu chí ch p hành pháp lu t v giao thông ư ng b vào công tác thi ua khen thư ng nh kỳ. - Duy trì th c hi n chương trình giáo d c v tr t t an toàn giao thông cho h c sinh ti u h c, m r ng k ho ch cho các c p h c khác t năm h c 2009 - 2010 không ng ng tuyên truy n, giáo d c cho h c sinh có ý th c ch p hành pháp lu t giao thông, ng x có văn hóa khi tham gia giao thông và nơi công c ng. - Các cơ quan thông tin i chúng thành ph tăng cư ng các chuyên trang, chuyên m c và tăng t n su t ăng, phát tin, bài tuyên truy n ph bi n v n p s ng văn minh ô th và pháp lu t giao thông, v các quy nh b o m hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t và các quy nh pháp lu t liên quan n công tác x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông; th c hi n các b n tin, phóng s ng n v tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . 3. Kiên quy t ch n ch nh tr t t ô th và l p l i tr t t lòng, l ư ng: T p trung ch o th c hi n Quy t nh s 74/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v Quy nh qu n lý và s d ng lòng ư ng, v a hè trên a bàn. T ch c các bãi gi xe mô tô, xe g n máy trên các tuy n ư ng có v a hè r ng, nh t là nh ng nơi công c ng ông ngư i như ch , siêu th , a i m vui chơi gi i trí gi i quy t nhu c u v ch xe c a ngư i dân. 4. Kh n trương kh o sát, i u ch nh phân lu ng giao thông m t chi u trên các tuy n ư ng, khu v c thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông; Ny nhanh ti n th c hi n các d án c i t o kích thư c hình h c c a các giao l tăng cư ng m b o an toàn giao thông (Vòng xoay Cây Gõ, vòng xoay Công trư ng Dân Ch , vòng xoay Ngã sáu Phù ng, vòng xoay C ng Hòa/Hoàng Văn Th …). Qu n lý, i u ti t giao thông t i nh ng khu v c, o n ư ng có rào ch n công trình thi công, b o m di n tích m t ư ng b chi m d ng h p lý, h n ch n m c th p nh t nh hư ng n s i l i c a nhân dân. T p trung gi i quy t các i m en, o n ư ng en v tai n n giao thông phát sinh trong năm 2008, không ch m tr ; m b o an toàn k thu t cho ch t tr c gác t i nh ng v trí giao nhau gi a ư ng b v i ư ng s t. Kh a sát, l p d án xây d ng c u vư t b hành t i nh ng khu v c có m t giao thông cao. 5. Ch n ch nh ho t ng c a xe buýt: Ti p t c rà soát b trí l i các tr m d ng, nhà ch xe buýt cho phù h p không làm nh hư ng n giao thông. Tri n khai th c hi n thí i m làn dành riêng ho c ưu tiên cho xe buýt trên a bàn thành ph . Hoàn t t nghiên c u, thNm nh phê duy t d án phát tri n m ng lư i xe buýt thành ph n năm 2015 ưa vào th c hi n s p x p l i m ng lư i các tuy n xe buýt h p lý hơn, i u ch nh các l trình trùng l p, b t h p lý nh hư ng n an toàn giao thông. T m th i i u ch nh các lu ng tuy n xe buýt tránh i qua các o n ư ng có công trư ng rào ch n chi m d ng ph n l n m t ư ng. Ny nhanh các d án ng
 16. d ng GPS và GIS trong công tác qu n lý ho t ng c a m ng lư i xe buýt, thí i m s d ng th thông minh thay cho vé gi y thông thư ng. Ti p t c u tư i m i phương ti n và h th ng cơ s h t ng cho ho t ng xe buýt, tăng cư ng qu n lý i u hành, giáo d c o c ngh nghi p và tính chuyên nghi p cho i ngũ lái xe, nhân viên ph c v trên xe. Ti p t c và Ny m ng công tác v n ng ngư i dân thành ph s d ng xe buýt và phương ti n không có ng cơ i l i; tăng cư ng thông tin, hư ng d n hành khách, không ng ng nâng cao ch t lư ng ph c v thu hút ngư i dân tham gia i l i b ng xe buýt. Ti p t c v n ng các trư ng c p 1, 2, 3 nâng cao s lư ng h p ng xe ưa ón cho ít nh t 20% s h c sinh c a trư ng trong năm h c 2009 - 2010 ; v n ng các nhà máy, xí nghi p có trên 100 công nhân t ch c phương ti n ho c h p ng xe buýt ưa rư c công nhân i làm. ng th i ti p t c nghiên c u các gi i pháp kh thi và l trình v n ng ngư i dân gi m d n vi c s d ng xe cá nhân khi i l i trên a bàn thành ph . 6. Tăng cư ng tu n tra, x ph t các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; kiên quy t th c hi n nghiêm n i dung Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph : - Tăng cư ng ho t ng tu n tra, x lý, nh t là trên các tuy n ư ng và vào th i gian thư ng xuyên x y ra tai n n giao thông, nơi có kh năng phát sinh các hi n tư ng gây r i tr t t công c ng như t t p t ng nhóm ch y xe g n máy l ng lách, ánh võng, ho c có d u hi u ua xe trái phép; t p trung phát hi n, x lý nghiêm i v i nh ng hành vi vi ph m là nguyên nhân tr c ti p gây ra tai n n giao thông. - Th c hi n thí i m vi c k t h p x lý hành chính v i giáo d c pháp lu t giao thông cho ngư i vi ph m pháp lu t giao thông. Ngoài vi c x ph t theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 04/TTLT-CA-GTVT ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a B Công an và B Giao thông v n t i v h c và ki m tra l i Lu t Giao thông ư ng b , i v i các trư ng h p vi ph m b tư c gi y phép lái xe, c n x ph t hình th c b sung, bu c ngư i vi ph m xem các hình nh, phim tư li u v nguyên nhân, hi n trư ng và các h u qu do tai n n giao thông gây ra nh m nâng cao hi u qu giáo d c, khuy n cáo. Có bi n pháp nâng cao t l ch p hành quy t nh x ph t vi ph m qua các hình nh ghi ư c. - Rà soát, t ch c th c hi n nghiêm quy nh c a B Công an t i Thông tư s 22/2007/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2007 hư ng d n vi c thông báo n nơi cư trú ho c nơi công tác, h c t p c a ngư i có hành vi vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông. - B trí l c lư ng t i các giao l , các v trí có rào ch n thi công công trình chi m d ng m t ư ng, nh ng nơi thư ng x y ra ùn t c giao thông i u hòa giao thông nhanh chóng gi i t a. - Tăng cư ng và nâng cao hi u qu ho t ng c a oàn Ki m tra liên ngành ư ng b , ư ng s t ( oàn Ki m tra Ngh nh 14/CP) thu c Ban An toàn giao thông thành ph . 7. u tư xây d ng h t ng giao thông theo QHGT; t p trung th c hi n án “Quy ho ch, phát tri n h t ng giao thông ô th , kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh và vùng kinh t tr ng i m phía Nam, t p trung ưu tiên trong giai o n 2008 - 2010”.
 17. Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân các d án, nh t là các d án tr ng i m u tư h t ng giao thông, thoát nư c, ch ng ng p. Rà soát, i u hòa v n cho các công trình tr ng i m, c p bách, các d án m b o ti n , có kh i lư ng nghi m thu hoàn thành trong năm 2009. Th c hi n nhanh th t c tri n khai các gói th u ã ư c phép ch nh th u úng ti n . T p trung các ngu n l c hoàn thành ưa vào s d ng m t s công trình h t ng k thu t ô th tr ng i m c a thành ph trong năm 2009 g i u năm 2010, nh t là các công trình tr ng i m (d án V sinh môi trư ng thành ph - lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè, Ti u d án Nâng c p ô th - lưu v c Kênh Tân Hóa - Lò G m, i l ông - Tây thành ph , c u Phú M và các d án ư ng k t n i, T nh l 10, Liên T nh l 25B, c u Phú Long, c u Th Thiêm (giai o n 2), xa l Hà N i, ư ng B c - Nam thành ph … 8. T p trung tháo g , y nhanh ti n công tác gi i phóng m t b ng các d án, ti n u tư phát tri n các ô th v tinh như Khu ô th m i Th Thiêm, Khu ô th - c ng Hi p Phư c, Khu ô th Tây B c, Khu ô th Bình Qu i - Thanh a, Khu ô th Công ngh cao ông - B c thành ph . 9. y nhanh quy ho ch và th c hi n di d i các trư ng i h c, cao ng, d y ngh , b nh vi n l n ra ngoài khu v c trung tâm thành ph ; Ny nhanh ti n hoàn thành di d i các c ng bi n trên sông Sài Gòn… 10. Hi n i hóa công tác qu n lý cơ s h t ng giao thông, ng d ng h th ng giao thông thông minh ITS trong i u hành và qu n lý giao thông. Ph n V. M TS KI N NGHN 1. Ki n ngh Chính ph : - Hi n nay, nhu c u u tư phát tri n h t ng k thu t c a Thành ph r t b c xúc và c p bách. t o i u ki n cho Thành ph có ngu n v n b trí cho các công trình h t ng giao thông tr ng i m, c p bách; h tr xây d ng chương trình kích c u u tư, tiêu dùng trên a bàn, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ki n ngh Th tư ng Chính ph quan tâm, xem xét tăng t l ngu n thu l i cho Thành ph và ư c hư ng toàn b s thu vư t m c k ho ch ư c giao (k c thu n i a và thu t ho t ng xu t nh p khNu); ng th i b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách thành ph b o m có thêm ngu n v n quan tr ng cho u tư phát tri n. - Ch o y ban nhân dân các t nh Ny nhanh các d án u tư xây d ng khu ô th v tinh, t ng bư c hình thành các ô th m i, các thành ph v tinh như Nhơn Tr ch, Biên Hòa, Dĩ An, Th D u M t, B n Cát, H u Nghĩa, c Hòa, B n L c, Tân An… t o i tr ng kéo giãn m t dân cư quá cao khu v c n i ô thành ph H Chí Minh, khai thác t t nh t v th m nh kinh t - xã h i t ng h p c a Vùng thành ph H Chí Minh và c a toàn Vùng kinh t tr ng i m phía Nam; - Ch o Ny nhanh ti n di d i các c ng trên sông Sài Gòn ra khu v c c ng Hi p Phư c (huy n Nhà Bè, thành ph H Chí Minh) và khu v c c ng Cái Mép (t nh Bà R a - Vũng Tàu); 2. Ki n ngh B Giao thông v n t i: - Ti p t c ch o Ny m nh tuyên truy n sâu, r ng và s m ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b (m i) ã có hi u l c t 01 tháng 7 năm 2009.
 18. - S m xây d ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét ban hành k ho ch th c hi n các d án phát tri n giao thông v n t i qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh và các t nh lân c n theo Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 101/Q - TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007. - Ch o t p trung hoàn thành úng ti n u tư i v i các d án giao thông tr ng i m qua a ph n thành ph H Chí Minh do các ơn v thu c B qu n lý như ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương, ư ng ô tô cao t c Thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, Qu c l 50, … Ny nhanh công tác chuNn b u tư kh i công s m các d án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, ư ng cao t c B n L c - Long Thành, Các ư ng Vành ai 3 và Vành ai 4 thành ph ; trong ó ưu tiên xây d ng trư c c u Bình Khánh vư t sông Soài R p thu c d án ư ng cao t c B n L c - Long Thành. Có k ho ch ch o nghiên c u các d án khác như ư ng cao t c Thành ph H Chí Minh - Th D u M t - Chơn Thành, ư ng cao t c Thành ph H Chí Minh - C Chi - M c Bài có th u tư xây d ng và hoàn thành trong giai o n t nay n 2020. - H tr Thành ph nghiên c u xây d ng m t c ng bi n nư c sâu trên a bàn, d ki n t i khu v c Thi ng Li ng (huy n C n Gi ); nh hư ng xây d ng m t tuy n ư ng s t k t n i t c ng nư c sâu này v i m ng lư i ư ng s t qu c gia; kh o sát nghiên c u thêm v trí xây d ng c ng nư c sâu khu v c Gò Gia (huy n C n Gi ). - B sung quy ho ch xây d ng m t b n tàu khách qu c t 50.000 GRT trên sông Nhà Bè t i khu v c Công viên Phú Thu n trong Quy ho ch chi ti t Nhóm c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh - ng Nai - Bà R a - Vũng Tàu (Nhóm c ng bi n s 5), s c áp ng nhu c u ti p nh n tàu khách có tr ng t i l n và các phương ti n v n chuy n hành khách th y n i a như xu t c a Thành ph (Công văn s 1637/UBND- TMT ngày 15 tháng 4 năm 2009) và ư c C c Hàng h i Vi t Nam ng tình(Công văn s 2250/CHHVN- KH T ngày 28 tháng 10 năm 2008). - ngh B Giao thông v n t i nghiên c u ban hành chính sách mi n, gi m óng phí c u, ư ng qua các tr m thu phí cho i tư ng xe buýt thu hút hành khách s d ng phương ti n giao thông công c ng. 3. Ki n ngh B Công an: - S m nghiên c u ban hành i u ki n riêng i v i vi c ăng ký m i xe ô tô cá nhân, xe mô tô và xe g n máy t i các ô th lo i c bi t. - KhNn trương nghiên c u, trình Chính ph v án quy nh i u ki n và tiêu chí ăng ký thư ng trú vào thành ph H Chí Minh (như có ch , có vi c làm n nh lâu dài, trình h c v n, chuyên môn, nghi p v nh t nh...); tri n khai th c hi n thí i m ngay trong năm 2009 h n ch gia tăng dân s cơ h c c c b thành ph , ch n ng tình tr ng di dân quá l n, m t cân i dân s và phân b l c lư ng lao ng, d n n m t cân i kinh t vĩ mô; t o i u ki n cho Thành ph th c hi n t t hơn các chính sách an sinh xã h i, gi v ng qu c phòng - an ninh, n nh an ninh chính tr và b o m tr t t an toàn xã h i trên a bàn. 4. Ki n ngh B Tài chính: Nghiên c u tăng m c phí trư c b và l phí ăng ký phương ti n giao thông cá nhân t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; nghiên c u quy nh có kho n thu t ngư i s d ng phương ti n cá nhân trong c nư c thành l p qu phát tri n giao
 19. thông, h tr v n t i hành khách công c ng, c i thi n môi trư ng. Riêng t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh quy nh m c thu phí cao hơn và thu phí s d ng h t ng giao thông ô th thông qua gía d ch v gi xe. 5. Ki n ngh B K ho ch và u tư: Nghiên c u b sung i u ki n b t bu c doanh nghi p ph i có v trí và di n tích u xe tương ng khi c p gi y ăng ký kinh doanh i v i các ngành ngh có nhu c u u xe cho khách hàng, áp d ng cho thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. Kính báo cáo./. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph “ báo cáo”; - Văn phòng Chính ph ; - y ban An toàn giao thông Qu c gia; - B Giao thông v n t i; B Công an; - Thư ng tr c Thành y; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban MTTQ Vi t Nam thành ph ; - Ban An toàn giao thông thành ph ; - Các oàn th : L L , TN, PN, CCB, ND; - Các s - ban - ngành thành ph ; - UBND các qu n-huy n; - Các cơ quan Báo, ài; - VPUB: CPVP; các Phòng CV; - Lưu:VT, ( TMT-Thg) H.
Đồng bộ tài khoản