Báo cáo số 780/BC-BY

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
3
download

Báo cáo số 780/BC-BY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 780/BC-BY về tình hình và kết quả thực hiện quyết định số 22/2006/QĐ-TTg, quyết định 30/QĐ-TTg, chỉ thị số 32/2006/CT-TTg quý III năm 2007 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 780/BC-BY

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 780/BC-BY Hà n i, ngày 20 tháng 09 năm 2007 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ K T QU TH C HI N QUY T NNH S 22/2006/QD-TTG, QUY T NNH 30/Q -TTG, CH THN S 32/2006/CT-TTG QUÝ III NĂM 2007 Kính g i: Th tư ng Chính ph I. Báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh s 22/2006/Q -TTg: 1. Tình hình ti p nh n: T ng s vư ng m c, ki n ngh c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p ã ti p nh n t i B Y t trong Quý III: là 51 trư ng h p trong ó: 15 trư ng h p liên quan n lĩnh v c ATVSTP, 15 trư ng h p liên quan n lĩnh v c y h c c truy n, 21 trư ng h p liên quan n lĩnh v c b o hi m y t . Cách th c ti p nh n: ch y u qua ơn thư (22 trư ng h p), công văn (27 trư ng h p), g p tr c ti p (3 trư ng h p). Ngoài ra, V Y h c c truy n thư ng xuyên nh n ư c i n tho i c a các a phương (S Y t ) và các cá nhân c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương h i, th c m c v các v n liên quan n lĩnh v c y, dư c h c c truy n. Ngoài các cách th c ti p nh n ki n ngh nêu trên, B Y t ang xây d ng thêm hai chuyên m c trên Trang tin i n t B Y t là “ B n h i, B Y t tr l i ” và chuyên m c C i cách hành chính ti p nh n các ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a các t ch c, cá nhân doanh nghi p. D ki n sang Quý IV/2007 hai chuyên m c trên s i vào ho t ng 2. K t qu x lý: T ng s các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p ã ư c xem xét x lý là 51 trư ng h p, trong ó có 45 trư ng h p ã ư c tr l i/gi i quy t, 6 trư ng h p ang nghiên c u x lý. Ngoài ra, các ý ki n ph n ánh, ki n ngh c a các a phương và cá nhân g i i n tho i h i tr c ti p ã ư c tr l i và gi i quy t tr c ti p m t cách tho áng, úng pháp lu t.
  2. a. Nh ng th t c hành chính c th ã ư cs a i, bãi b theo th m quy n: thu n ti n cho doanh nghi p ăng ký công b tiêu chuNn th c phNm, B Y t ã ti n hành s a i, b sung Quy t nh s 42/2005/Q -BYT ngày 08/12/2005 c a B trư ng B Y t ban hành quy ch v công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm. C th , B Y t công b tiêu chuNn s n phNm i v i th c phNm ch c năng không c n quy ch riêng, nhưng s có m t quy ch qu n lý, ki m soát riêng i v i th c phNm ch c năng. ã b sung thêm m t s n i dung c n thi t: gi y ch ng nh n cơ s i u ki n (c n l trình c th ); v n s d ng ph gia ngoài danh m c c a B Y t nhưng có trong danh m c c a Codex; ki m nghi m và kh o nghi m th c phNm ch c năng; công b theo danh m c s n xu t, kinh doanh trong n i b doanh nghi p. Ti n hành rà soát l i Thông tư s 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 v hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t . Xây d ng Quy nh v qu ng cáo th c phNm nói chung và th c phNm ch c năng nói riêng. S a i b sung Quy t nh s 23/2007/Q -BYT ngày 29/03/2007 v quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn i v i th c phNm nh p khNu. Trong quá trình th c hi n chưa phát hi n có trư ng h p nào cán b , công ch c có hành vi nhũng nhi u gây khó khăn ch m tr trong th c hi n th t c hành chính. 3. H n ch t n t i: 3.1 i v i h sơ xin c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c ph m S lư ng h sơ xin c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm ã hoàn thi n y C c ch nh n ư c 5%, còn l i kho ng 30% s h sơ thi u m t vài gi y t c n thi t và 65% h sơ khi n p thi u r t nhi u gi y t vì v y lư ng công văn g i cho các công ty c n b sung h sơ r t m t th i gian. Th i gian các công ty hoàn thi n h sơ r t ch m m c dù ã có công văn b sung h sơ và g i i n, vì v y vi c c p gi y ch ng nh n ch m a ph n là do quá trình b sung gi y t . Kho ng 1% h sơ xin c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm không th liên h v i doanh nghi p b sung h sơ (c ư ng bưu i n và i n tho i). 3.2 i v i h sơ xin qu ng cáo s n ph m - Doanh nghi p không nghiên c u k văn b n quy ph m pháp lu t d n n th t c hành chính thư ng xuyên không y , không úng so v i yêu c u, quy nh trong các văn b n pháp lu t. i a s các danh nghi p tuân th không y theo quy nh qu ng cáo và b n ch t c a s n phNm, do v y cơ quan qu n lý ph i có công văn yêu c u ch nh s a. Market qu ng cáo nhi u khi ch vi t không rõ ràng và nh (do trong văn b n không quy nh kích c ch vi t) nên g p khó khăn trong quá trình thNm xét.
  3. 3.3 i v i h sơ th t c hư ng d n ngư i nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam và th t c thành l p b nh vi n tư, m t s cán b S y t các a phương chưa n m v ng Quy trình, d n t i có nhi u ki n ngh lên c p Trung ương. 3.4 i v i m t s ki n ngh thu c lĩnh v c Y h c c truy n nguyên nhân là do nh ng quy nh và hư ng d n trong m t s văn b n chưa y và chưa ư c b sung k p th i như: ch khám ch a b nh b o hi m y t i v i cơ s khám ch a b nh b ng Y h c c truy n, ch tr c c a B nh vi n Y h c c truy n h ng 3 chưa ư c quy nh. Chưa ban hành ư c Quy ch xét, công nh n ngư i có bài thu c gia truy n. 3.5- i v i ki n ngh thu c lĩnh v c B o hi m y t : ang gi i quy t01 công văn c a y ban nhân dân t nh Gia Lai ngh liên B Y t - Tài chính cho thanh toán chi phí KCB v i ngư i dân t c không mang theo th BHYT khi i KCB ho c th BHYT sai tên, sai a ch . V vi c này, B Y t xin báo cáo chi ti t trong quý VI vì v n này c n có th i gian trao i th ng nh t v i B Tài chính và ang th ng k t ng s ngư ii dân t c Gia Lai ki n ngh trên t ng s ngư i dân t c có th BHYT. 4. Nh n xét, ánh giá chung v tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh 22/2006/Q -TTg: Bên c nh nh ng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo, l n u tiên cơ ch pháp lý v ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p v th t c hành chính ư c ban hành. Quy t nh ã t o i n ki n thu n l i cá nhân, t ch c và doanh nghi p tr c ti p ph n ánh, ki n ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c v nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n th t c hành chính. Thông qua các ph n ánh, ki n ngh vư ng m c, B có cơ s ki m tra, giám sát, ánh giá quá trình t ch c th c hi n th t c hành chính, cơ ch chính sách, k p th i x lý các khó khăn, vư ng m c cho cá nhân, t ch c, doanh nghi p; ng th i là căn c quan tr ng cho vi c s a i, b sung, ơn gi n hóa th t c, i u ch nh cơ ch chính sách cho phù h p v i yêu c u c a th c t , m b o quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p. Tuy nhiên, Quy t nh 22/2006/Q -TTg chưa có qui nh c th v cơ ch ph i h p, cơ ch trách nhi m trong vi c gi i quy t th t c hành chính có liên quan n nhi u B , ngành, ơn v nên th i gian gi i quy t m t s vư ng m c v th t c hành chính liên quan n nhi u B , ngành, a phương, ơn v ôi khi r t ch m tr ; thNm quy n c a các cơ quan ti p nh n, x lý ki n ngh , vư ng m c chưa cao; các ch tài x lý chưa nghiêm kh c, c th . II. Báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh s 30/Q -TTg: 1.Ti u án 1: Ngày 29/8/2007, Ban Ch o C i cách hành chính c a B ó t ch c cu c h p ánh giá vi c tri n khai c a các ơn v . Nhìn chung, các ơn v ó t ch c tri n khai án, tuy nhiên phương pháp ti n hành chưa th ng nh t, vi c tri n khai chưa ng b , nên k t qu còn h n ch . m b o th c hi n úng yêu c u v n i dung và th i gian, B ó ch o, hư ng d n các ơn v t p trung tri n khai án. Theo k ho ch, B th ng nh t tri n khai th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính theo 3 bư c:
  4. Bư c 1: Th ng kê, t p h p các văn b nquy ph m pháp lu t, các văn b n cá bi t còn hi u l c tr n t ng lĩnh v c, n i dung qu n lý nhà nư c c a ơn v xác nh tên t ng th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, ơn, t khai hành chính; Bư c 2: Mô t chi ti t t ng th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, m u ơn, t khai hành chính ó ư c xác nh; Bư c 3: Ti n hành ánh giá, rà soát, ơn gi n hóa t ng th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, m u ơn, t khai hành chính thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a ơn v . Căn c trên k ho ch và hư ng d n c a B , các ơn v c a B xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n rà soát, ánh giá, ơn gi n hóa th t c hành chính trên lĩnh v c qu n lý nhà nư c mà ơn v ư c phân công ph trách, trư c h t tri n khai thí i m áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 t i 5 ơn v c a Cơ quan B ban hành y , công khai các hư ng d n chi ti t, c th v quy trình gi i quy t các th t c hành chính. n nay, c 5 ơn v ó có báo cáo k t qu tri n khai thí i m, th ng kê sơ b xây d ng ư c 70 quy trình th t c hành chính theo tiêu chuNn ISO 9001:2000. B Y t ã xây d ng k ho ch vi t văn b n áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO cho 11 ơn v còn l i c a Cơ quan B , trong ó rà soát và t k ho ch xây d ng các quy trình c a t ng ơn v n năm 2010. D ki n s ban hành vào cu i tháng 9/2007 tri n khai th c hi n. V cơ s d li u th t c hành chính, ó công khai trên website c a B và ang có k ho ch biên t p thành cu n sách gi i thi u các Quy trình th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ang ư c th c hi n t i các ơn v tr c thu c B . Cơ s d li u này d ki n s ư c hoàn ch nh trong th i gian t i sau khi có k t qu rà soát, ơn gi n hóa theo án 30 c a B . 2. Ti u án 3 D a trên n i dung, yêu c u rà soát, ng th i ti t ki m chi phí và th i gian, B tri n khai th c hi n ng th i 2 Ti u án 1 và 3 theo các bư c nêu trên. Tuy nhiên hi n nay, B Y t ang ti n b t u hành tri n khai t i t t c các ơn v tr c thu c. Sau khi t p h p ư c k t qu , B s ti n hành ánh giá, ơn gi n hóa, chuNn hóa các th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, m u ơn, t khai hành chính theo các tiêu chí ó ư c xây d ng và xin ý ki n c a các cá nhân, t ch c có liên quan. 3. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1875/VPCP- CCHC ngày 09/4/2007 V n xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n, các quy ho ch ngành, lĩnh v c còn thi u ó ư c B xác nh n i dung, lĩnh v c, nhi m v c n tri n khai ưa vào k ho ch chương tr nh c ng t c năm c a B . Trong năm 2007, B s t p trung ch o rà soát, b sung và th c hi n m t s quy ho ch ngành như: Xây d ng Quy ho ch m ng lư i khám ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn 2020. L p án xây d ng ch chính sách thu hút cán b y t v công tác vùng khó khăn (vùng sâu, vùng xa).
  5. K ho ch t ng th th c hi n B o hi m y t hư ng t i m c tiêu B o hi m y t toàn dân án hoàn thi n trung tâm y t chuyên sâu t i Hà N i, Tp. H Chí Minh và mi n Trung. Quy ho ch t ng th h th ng các cơ s ào t o c a ngành y t án t ng th nâng cao ch t lư ng dân s án phát tri n m ng lư i Khám ch a b nh b ng Y h c c truy n tuy n t nh, tuy n huy n và tuy n xã n năm 2010 và t m nhìn 2020 án tăng cư ng và c ng c năng l c m ng lư i y t trư ng h c. án Quy nh vi c ph i h p phòng ch ng HIV/AIDS qua ư ng biên gi i. án u tư, nâng c p b nh vi n a khoa t nh. án h tr phát tri n trung tâm y t d phòng qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh giai o n 2007-2010. án ào t o nhân l c y t vùng khó khăn, mi n núi và ng b ng sông C u Long theo ch c tuy n và h p ng theo a ch . V xây d ng, ban hành văn b n hư ng d n, B ang khNn trương d th o và tr nh duy t c c văn b n pháp quy hư ng d n thi hành Lu t Dư c; Lu t phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch ngư i (HIV/AIDS); xây d ng Ngh inh hư ng d n Lu t hi n, c y, ghép mô b ph n cơ th ngư i; s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP v ban hành i u l b o hi m y t ; s a i ngh nh v chính sách vi n phí. gi i quy t th t c hành chính trong lĩnh v c b o hi m y t , B Y t m i ban hành Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 do B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n BHYT t nguy n thay th Thông tư liên t ch s 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 13/8/2005. Thông tư s 06/2007/TTLT-BYT-BTC ra i v cơ b n ó gi i quy t ư c nh ng khó khăn trong vi c qu n lý Qu BHYT. i v i vi c ki m tra tình hình th c hi n th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B t i các a phương, hi n nay, B Y t ang xây d ng k ho ch và s tri n khai trong th i gian t i ng th i ph c v cho vi c tri n khai k ho ch ơn gi n hóa th t c hành chính c a B . 4. Ki n ngh án ơn gi n hóa th t c hành chính ó ư c tri n khai t i B t u năm 2007, tuy nhiên nhi u ho t ng hi n nay chưa th tri n khai ư c vì thi u kinh phí. Vì v y, kính ngh Ban i u hành án 30 s m có hư ng d n v v n kinh phí các B xây d ng k ho ch ch ng tri n khai th c hi n. Các n i dung v th t c hành chính, i u ki n kinh doanh, m u ơn, t khai hành chính là nh ng v n r ng, ph c t p, cách hi u, cách làm m t s n i dung có s khác nhau, không th ng nh t. C th , khái ni m “ i u ki n kinh doanh” thư ng có 02 cách
  6. hi u: th nh t, bao g m t t c các i u ki n có tác ng n s n xu t, kinh doanh c a c quá trình “ u vào – s n xu t – u ra”; th hai, i u ki n kinh doanh là các i u ki n doanh nghi p có i u ki n tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c lĩnh v c nào ó. ngh các cơ quan ư c phân công ch trì t ng Ti u án nên có s hư ng d n t p trung th ng nh t cách làm. III. Báo cáo tình hình, k t qu th c hi n Ch th s 32/2006/CT-TTg: 1.Tình hình tri n khai: Ti p t c quán tri t và th c hi n nghiêm túc Ch th s 32/2006/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , B Y t ang ch o quy t li t, sát sao vi c rà soát, công khai, ơn gi n hóa th t c hành chính; ki m soát vi c gi i quy t công vi c c a cá nhân, doanh nghi p, t ch c, xây dưng k ho ch tri n khai thí i m b ph n “m t c a” t i m t s ơn v tr c thu c B ; vi c tr l i các văn b n c a các ơn v và yêu c u ph i thư ng xuyên báo cáo k t qu t i giao ban hàng tháng, quý c a B ; ch n ch nh, nâng cao tinh th n, thái , ý th c ph c v c a cán b , công ch c, viên ch c trong th c thi công v ; Phê bình nghiêm kh c th trư ng các ơn v ch m tr trong gi i quy t công vi c, x lý nghi m c n b , công ch c có hành vi vi ph m, gây nhũng nhi u, phi n hà trong vi c gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p. 2. K t qu th c hi n 2.1. Công tác rà soát, công khai, ơn gi n hóa th t c hành chính n nay, ó rà soát, công khai th t c hành chính t i các ơn v thu c B , trong ó nhi u ơn v công khai trên website c a B http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/index.jsp, các ơn v ó th c hi n công khai s i n tho i, ư ng dây nóng; t i t t c các i m ti p nh n h sơ, tài li u, nh ng nơi làm vi c v i ngư i dân, doanh nghi p c a cơ quan, ơn v ó th c hi n niêm y t công khai quy trình, th t c, th i h n, tên cán b , công ch c có trách nhi m gi i quy t công vi c; các cán b , công ch c th c hi n vi c eo th khi ti p, làm vi c tr c ti p v i dân và doanh nghi p. 2.2. V ki m tra và rà soát văn b n pháp lu t B Y t ang ti n hành rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c-xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. Căn c vào k t qu rà soát, B Y t s xu t các văn b n c n s a i, b sung, ho c bãi b nh m t o i u ki n thu n l i nh t cho ngư i dân, cá nhân và doanh nghi p. 2.3. V tăng cư ng k lu t, k cương hành chính tăng cư ng k lu t, k cương hành chính, c ng c và phát tri n h th ng thông tin ph n nh ý ki n óng góp tr c ti p c a ngư i dân i v i B Y t , B ã xây d ng Qui ch x lý thông tin ph n ánh, ki n ngh c a t ch c, cá nhân và doanh nghi p liên quan n ngành y t i v i các ơn v thu c Cơ quan B . Hi n quy ch ang ư c xin ý ki n góp ý l n 2. Tuy nhiên, B Y t s ch ban hành sau khi Chính ph Ban
  7. hành Ngh nh quy nh v ti p nh n và x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v cơ ch , chính sách, th t c hành chính.Thông qua vi c tri n khai th c hi n quy ch s ban hành, hy v ng nhi u vư ng m c, ki n ngh c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p v th t c hành chính cũng s ư c gi i quy t m t cách khoa h c, hi u qu và có th giám sát ư c. 2.4. K t qu rà soát, s a i, bói b c c qui tr nh n i b B Y t ó có k ho ch tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a” t i m t s C c qu n lý chuyên ngành. Tuy nhiên trư c yêu c u m i c a công tác c i cách hành chính, B ang nghiên c u xu t i u ki n t ch c mô hình c i cách hành chính “m t c a liên thông” t p trung t i cơ quan B trình Ban Ch o xem xét, quy t nh tri n khai th c hi n trong th i gian t i. án này nh m kh c ph c m t s h n ch trong phương th c tri n khai m t c a hi n t i như: t n t i quá nhi u u m i ti p xúc tr c ti p v i công dân, t ch c và doanh nghi p trong cùng cơ quan gây khó khăn cho doanh nghi p, khó ki m soát hành vi tiêu c c, nhũng nhi u c a CBCC; chưa chú tr ng xây d ng các qui trình t ch c th c hi n công vi c m t cách khoa h c, h p lý; công dân i l i nhi u nơi, nhi u l n gi i quy t công vi c. 3. ánh giá k t qu th c hi n và các ki n ngh 3.1. ánh giá k t qu th c hi n Ch th s 32/2006/CT-TTg ó tác ng tích c c n vi c tăng cư ng k lu t, k cương hành chính trong ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c, nh t là trong vi c gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p; làm thay i thói quen, tư duy, thái c a các cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c trong vi c th c thi công v , t ó có tác d ng tích c c n vi c gi m tình tr ng quan liêu, nhũng nhi u, c a quy n, gây phi n hà c a m t b ph n cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan hành chính nhà nư c trong gi i quy t các th t c hành chính, cung c p d ch v công cho cá nhân, t ch c và doanh nghi p; m t khác, tăng cư ng năng su t, ch t lư ng công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Tuy nhiên, vi c th c hi n Ch th 32/2006/CT-TTg còn cú m t s h n ch sau: - Khó duy trì vi c th c hi n u n, nghiêm túc t i các ơn v cơ s , nh t là các ơn v xa ơn v ch qu n. - Chưa có cơ s pháp lý y v vi c thanh tra, ki m tra công v và ch trách nhi m cá nhân i v i ngư i ng u cơ quan, ơn v làm cơ s cho vi c ki m tra, giám sát và x lý các vi ph m. - Các cá nhân, t ch c, doanh nghi p chưa m nh d n trong vi c ph n ánh nh ng hành vi tiêu c c, ph n l n là nêu chung chung, thư n c danh nên gây khó khăn trong vi c xác minh, x lý. 3.2. Ki n ngh Kính ngh Chính ph s m ban hành Ngh nh v thanh tra công v t o cơ s pháp lý nh m ch n ch nh m nh hơn k cương, k lu t hành chính trong các cơ quan
  8. hành chính nhà nư c và ban hành Ngh nh quy nh v ti p nh n và x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v cơ ch , chính sách, th t c hành chính. B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và có ý ki n ch o./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản