Báo cáo số 800/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Báo cáo số 800/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 800/BC-BYT về công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 6 năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 800/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 800/BC-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2006 BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC CHU N BN PHÒNG CH NG CƠN BÃO S 6 NĂM 2006 Kính g i: U ban qu c gia tìm ki m, c u n n. Th c hi n Công i n khNn c a Th tư ng Chính ph và U ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n, B Y t ã ban hành Công i n khNn s 794/C -BYT ngày 29/9/2006 ch o Công ty Dư c Trung ương 3 và Công ty thi t b y t Trung ương 3 c p cho các S Y t 8 t nh, thành ph trong vùng ch u nh hư ng c a bão s 6 g m Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a thiên – Hu , Qu ng Nam, à N ng, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên – m i S Y t 30 cơ s thu c phòng ch ng l t bão, 100.000 viên CloraminB và 100 áo phao ph c v công tác phòng ch ng bão và tìm ki m, c u ch a n n nhân. Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m h a và tìm ki m, c u n n B Y t t ch c tr c t i cơ quan n m tình hình và ch o các a phương. K t qu công tác chuNn b c a S Y t các a phương tính n 14h30 ngày 30/9/2006 như sau: 1. T i Qu ng Bình: tính n 10h sáng nay ã nh n thu c và phương ti n phòng h . S Y t mua thêm 35 cơ s và ưa xu ng trung tâm y t các huy n ven bi n, t ch c các oàn cán b c a S i ki m tra, ch o tr c ti p công tác chuNn b , các cơ s y t t ch c tr c 24/24 gi s n sàng ti p nh n, c u ch a n n nhân, các i c p c u cơ ng ư c t trong tr ng thái s n sàng lên ư ng làm nhi m v khi có yêu c u. 2. T i Qu ng Tr : n 10h10 sáng nay ã nh n s thu c và thi t b phòng h c a B Y t tăng cư ng. S Y t ã phân ph i thu c, hóa ch t cho các cơ s y t và t ch c các t công tác i ki m tra, ch o tr c ti p công tác chuNn b , t ch c ng tr c 24/24 gi s n sàng ti p nh n và c p c u n n nhân, các i c p c u cơ ng ã s n sàng lên ư ng làm nhi m v . 3. T i Th a Thiên Hu : n 10h15 sáng nay ã nh n thu c và thi t b phòng h c a B Y t chi vi n, S Y t ã t ch c các t công tác i ki m tra, ch o tr c ti p công tác chuNn b t i cơ s và c p phát các cơ s thu c phòng ch ng l t bão, tăng cư ng bác s xu ng các xã b chia c t khi x y ra bão, l t; t ch c m b o y t ph c v công tác sơ tán dân cư các vùng có nguy cơ cao. Các i c p c u cơ ng ư c t trong tr ng thái s n sàng lên ư ng làm nhi m v . 4. T i Qu ng Nam: tính n 10h20 sáng nay ã nh n thu c và thi t b phòng h do B Y t chi vi n. T nh ã thành l p Ban ch huy phòng ch ng l t bão t t nh t i các a phương, trong ó y t là m t thành viên, có phân công nhi m v c th . Các cơ s thu c và hoá ch t ph c v công tác phòng ch ng l t bão ã ư c ưa xu ng các cơ s y t và tr m y t vùng tr ng i m, 3 lãnh o S Y t ã xu ng 6 huy n tr ng i m
  2. tr c ti p ki m tra, ch o công tác chuNn b . Các i c p c u cơ ng s n sàng lên ư ng làm nhi m v , S ã yêu c u B ch huy quân s và Công an h tr v phương ti n v n chuy n c p c u khi c n thi t. 5. T i thành ph à N ng: n 10h30 sáng nay ã nh n cơ s thu c và thi t b phòng h do B Y t chi vi n và phân b cho các cơ s y t vùng tr ng i m, Lãnh o S ã xu ng các qu n, huy n ki m tra, ch o công tác chuNn b , S ã mua s m, b sung thi t b y t cho các tr m y t m i thành l p, các i c p c u cơ ng ã s n sàng lên ư ng làm nhi m v . Tính n 12h ngày 30/9, S Y t ã t ch c sơ tán 22 b nh nhân c a B nh vi n i u dư ng và ph c h i ch c năng (n m g n b bi n) t i B nh vi n a khoa t nh. Hi n còn 159 b nh nhân c a B nh vi n Hòa Vang – vùng có nguy cơ ng p l t, b nh vi n ngh di d i nhưng b nh nhân ngh ư c l i, S ch o b nh vi n chuNn b lương th c, th c phNm và d tr nư c s ch dùng trong 2 ngày. 6. T i Bình nh : n 14h00 m i nh n ư c áo phao c u sinh, ang ch thu c. Theo k ho ch thu c s ư c giao t i S u gi chi u nay. S ã ch ng tăng cư ng các cơ s thu c phòng ch ng l t bão xu ng các cơ s y t vùng tr ng i m. T ch c ng tr c 24/24 gi s n sàng ti p nh n và c p c u n n nhân. Các i c p c u cơ ng s n sàng làm nhi m v . 7. T i Phú Yên : n 14h00 m i nh n ư c áo phao, theo k ho ch s nh n thu c trong chi u ngày 30/9. S Y t Phú Yên ã t ch c 4 t công tác i ki m tra, ch o tr c ti p công tác chuNn b t i các cơ s . Các i c p c u cơ ng s n sàng làm nhi m v , S ã mua thêm 100 cơ s thu c phòng ch ng l t bão tăng cư ng cho các cơ s y t vùng tr ng i m. TL. B TRƯ NG Q.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M H A VÀ TÌM KI M, C UN NB YT Hán
Đồng bộ tài khoản