Báo cáo số 811/2006/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Báo cáo số 811/2006/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 811/2006/BC-BYT về Công tác chuẩn bị, phòng chống và khắc phục hậu quả cơ bão số 6 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 811/2006/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 811/BC-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2006 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHU N B , PHÒNG CH NG VÀ KH C PH C H U QU CƠ BÃO S 6C A B YT Kính g i: - Văn phòng U ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n, - Văn phòng Ban ch đ o Phòng ch ng l t bão Trung ương. Theo tinh th nCông văn s 486/VP ngày 2/10/2006 c a Văn phòng U ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n v vi c t ng h p bão s 6, Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t xin báo cáo như sau: 1.Nh ng công vi c đã tri n khai. Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph , Công di n kh n c a Ch t ch U ban Qu cgia Tìm ki m, c u n n, ngày 29/9/2006 B trư ng B Y t đã có Công đi n kh n s 794/CĐ-BYT ch đ o các cơ s y t và các đơn v tr c thu c B Y t trong khu v c ch u nh hư ng c a bão th c hi n m t s công vi c: - Sơ tán b nh nhân, di chuy n và đ m b o an toàn thu c men, hoá ch t và thi t b y t t i các cơ s y t g n bi n, các cơ s y t có nguy cơ s p đ do bão ho c n m trong các khu v c d b ng p l t do mưa lũ; - Các b nh vi n Trung ương và b nh vi n tuy n t nh s n sàng thu dung, đi u tr n n nhân do bão không đư c thu ti n và chu n b các đ i c p c u lưu đ ng, s n sàng chi vi n tuy n dư i khi có yêu c u; - Các Vi n V sinh d ch t khu v c ch u nh hư ng c a bão chu n b thu c, hoá ch t và cán b chuyên môn s n sàng h tr các đ a phương tri n khai công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh sau bão; - Công ty Dư c Trung ương 3 và Công ty Thi t b y t Trung ương 3 t i Đà N ng v n chuy n các cơ s thu c, thi t b phòng h và viên sát trùng nư c c p cho S Y t các t nh, thành ph trong vùng nh hư ng cùa bão đ s n sàng ph c v công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu do bão gây ra. Trong các ngày 29 và 30/9/2006, Công ty Dư c Trung ương 3 và Công ty Thi t b y t Trung ương 3 đã c p và v n chuy n t i S Y t các tình Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, tp Đà N ng, Qu ng Ngãi, Bình Đ nh và Phú Yên, m i S Y t 30 cơ s thu c phòng ch ng l t bão, 100 áo phao c u sinh và 100.000 viên CloraminB theo đúng k ho ch. Ngay sau khi bão tan, C c Y t d phòng B Y t đã xu t c p cho các đ a phương trong vùng nh hư ng c a bão 5.100 kg b t sát khu n, 1.300.000 viên CloraminB và 50.000 gói Oreson (lo i pha cho 1 lít nư c) đ dùng cho các b nh tiêu ch y, c p cho Vi n Pasteurs Nha Trang (Vi n V sinh d ch t tr c thu c B khu v c Mi n Trung-Tây Nguyên) 50 cơ s phòng t ; C c trư ng C c Y t d phòng đã có Quy t đ nh s 58/QĐ-DP ngày 2/10 thành l p 3 đ i công tác phòng ch ng d ch, kh c ph c h u qu thiên t i trong mùa bão l t do 3 đ ng chí Phó C c trư ng tr c ti p làm đ i trư ng và có công văn s 1832/DP-DT ch đ o các S Y t và Trung
  2. tâm Y t d phòng các t nh trong vùng ch u nh hư ng c a bão tăng cư ng giám sát, phát hi n và x lý s m các d ch, ki m tra, đ m b o an toàn nư c u ng và th c ph m, tăng cư ng truy n thông giáo d c công tác phòng ch ng d ch b nh trong c ng đ ng và s n sàng l c lư ng và phương ti n đ ch đ ng phòng ch ng d ch. T ng giám đ c T ng công ty Dư c Vi t Nam đã có công văn s 257/TCTD-TCHC ngày 30/9/2006 ch đ o các đơn v thành viên trên đ a bàn các t nh mi n Trung – Tây Nguyên kh n trương tri n khai công tác phòng ch ng bão, lũ; có k ho ch v n chuy n, d tr thu c các khu v c có nguy cơ b chia c t do bão, lũ đ cung ng k p th i thu c và hoá ch t cho công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu c a bão, lũ. Công ty Dư c Trung ương Hu đã c p 30 cơ s thu c cho ngành Y t t nh Th a Thiên Hu ph c v công tác c p c u, đi u tr n n nhân c a bão s 6. Trư c và trong th i gian bão đ b , S Y t các t nh, thành ph trong vùng ch u nh hư ng c a bão đã ch đ ng cung c p thu c men, hoá ch t kh trùng nư c và x lý v sinh môi trư ng, trang thi t b và tăng cư ng cán b y t xu ng các đ a bàn tr ng đi m, các khu v c d b chia c t do mưa, bão; t ch c các t , nhóm đi ki m tra, n m tình hình và ch đ o tr c ti p y t cơ s tri n khai th c hi n vi c sơ tán b nh nhân, di chuy n b o v thu c, hoá ch t và thi t b y t , đ m b o y t trong quá trình sơ tán dân cư vùng tr ng đi m c a bão. Các t đ i c p c u cơ đ ng đư c thành l p, ng tr c 24/24 gi v i trang b và phương ti n s n sàng chi vi n khi có l nh. Ngay sau khi bão tan, các đơn v này đã tích c c, ch đ ng tham gia công tác tìm ki m, sơ c u và v n chuy n n n nhân t i các cơ s y t ; các cơ s đi u tr t ch c tr c c p c u, s n sàng thu dung đi u tr n n nhân theo tinh th n Công đi n s 794 c a B trư ng B y t . B trư ng B Y t Y t đã c Đoàn cán b do đ ng chí Phó Chánh Văn phòng kiêm Phó Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t d n đ u đi ki m tra, n m tình hình và ch đ o tr c ti p công tác kh c ph c h u qu c a bão s 6, Ngày 2/10/2006 Đoàn đã làm vi c t i Th a Thiên Hu và chi u ngày 3/10 Đoàn làm vi c t i Đà N ng v i s tham gia ch đ o tr c ti p c a Th trư ng Tr n Chí Liêm-Trư ng Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t . T ng h p thu c, thi t b phòng h và hoá ch t do B Y t đã chi vi n là 771 tri u đ ng, c th như sau: TT Đơn v Cơ s Áo phao CloraminB B t sát khu n Oreson thu c (kg) (Viên ) (gói) 1. Qu ng Bình 30 100 200.000 500 5.000 2. Qu ng Tr 30 100 200.000 500 5.000 3. TT Hu 60 100 350.000 700 5.000 4. Qu ng Nam 30 100 250.000 1.000 10.000 5. Đà N ng 30 100 350.000 700 5.000 6. Qu ng Ngãi 30 100 350.000 700 10.000 7. Bình Đ nh 30 100 200.000 500 5.000 8. Phú Yên 30 100 200.000 500 5.000 9. Vi n Pasteurs 10 (cơ s phòng t cho Nha Trang 50b nh nhân) Giá tr (tri u 278 88 105 255 45 đ ng) 2.Tình hình thi t h i do bão t i các đơn v tr c thu c B Y t .
  3. Do có s chu n b chu đáo t trư c và trong khi bão đ b nên các đơn v tr c thu c B Y t trong vùng ch u nh hư ng c a bão s 6 đã gi m đư c đáng k nh ng nh hư ng c a bão t i cơ s nhà tr m, thu c men hoá ch t, máy móc và trang thi t b , tuy nhiên Công ty C ph n Dư c ph m Trung ương 5 v n ch u thi t h in ng n : hư h ng, t c máinhà xư ng, hư h ng h th ng đi u hoà không khí và dư c li u, ư c tính giá tr thi t h i lên t i trên 30 t đ ng. Nhà , tài s n c a cán b , công ch c - đ c bi t là t i các đơn v đ ng chân thành ph Đà N ng b hư h i nhi u. Đ c bi t ngành Y t đã không đ m t b nh nhân nào đang đi u tr t i các cơ s y t b t vong ho c b thương do nh hư ng c a bão, lũ. T ng h p tình hình thi t h i do bão t i các đơn v tr c thu c B Y t kho ng 700 tri u đ ng, c th như sau: Đơn v Hư h i Hư h i Hư h i Nhà riêng Ư c tính nhà, máy v t tư, CBCNV thi t h i xư ng, h móc, thu c, (Tri u t ng thi t b hoá ch t đ ng) Công ty Dư c TW3 Có Có Không Có 210 Công tyCP DP TW5 Có Có Có Có 30.000 Công ty Thi t b y t Có Không Không Có 300 TW3 Công ty Dư c TW Hu Có Không Không Có 100 B nh vi n C Đà N ng Có Không Không Có 500 Theo báo cáo c a S Y t Đà N ng, t ng s thi t h iv cơ s v t ch t c a các đơn v trong ngành Y t ư c tính 33,9 t đ ng, s thi t h i v v t ch t c a cán b viêc ch c ngành y t thành ph lên t i 24 t đ ng. 3. M t s ki n ngh , đ xu t. Rút kinh nghi m công tác chu n b ng phó v i thiên tai nói chung và cơn bão s 6 nói riêng, Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t xin có m t s ý ki n như sau: -Đ đ m b o hi u qu công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho , vi c thành l p Ban ch đ o liên ngành - trong đó cán b Lãnh đ o đ a phương, cơ s tr c ti p vào cu c đ huy đ ng s tham gia c a các c p, các ngành là h t s c quan tr ng. -C c ng đ ng ch đ ng chu n b và ti n hành nh ng bi n pháp b o v an toàn ngư i và tài s n có ý nghĩa quy t đ nh đ n thành công c a Công tác phòng ch ng, gi m nh nh hư ng c a th m ho , thiên tai, do đó c n tăng cư ng công tác truy n thông, d báo v y u t nguy cơ và hư ng d n c ng đ ng v phương pháp phòng ch ng. -Nh ng năm g n đây thư ng x y ra nh ng cơn bão có cư ng đ m nh như cơn bão s 7 năm 2005, cơn bão s 6 năm 2006.v.v. đ đ m b o an toàn cho c ng đ ng, ph it ch c sơ tán cư dân nh ng vùng tr ng đi m đ n nơi an toàn. Đòi h i công tác d báo chính xác, k p th i; chính quy n cơ s t i các đ a phương vùng tr ng đi m, hay x y ra bão lũ c n ch đ ng chu n b , n m b t và xây d ng k ho ch đ m b o an ninh, b o v tài s n cho cư dân, công tác h u c n và phòng ch ng d ch b nh t i các đi m d ki n t p k t. Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t xin trân trong báo cáo Văn phòng U ban Qu c gia Tìm ki m, c u n n và Văn phòng Ban ch đ o Phòng ch ng l t bão Trung ương.
  4. TL. B TRƯ NG Q.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Đ Hán
Đồng bộ tài khoản