Báo cáo số 82/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Báo cáo số 82/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 82/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kỳ báo cáo từ 25-7 đến 25-8-2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 82/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------------- S : 82/BC-L TBXH Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU TH C HI N ÁN 30 T I B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I KỲ BÁO CÁO T 25-7 N 25-8-2009 Kính g i: T công tác chuyên trách c i cách TTHC c a Th tư ng Chính ph 1. Công b k t qu th ng kê các Th t c hành chính (TTHC) thu c ngành lao ng - thương binh và xã h i Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 và hư ng d n c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph s 120/CCTTHC ngày 06/7/2009. T công tác th c hi n án 30 c a B ã tham mưu cho B trư ng ban hành Quy t nh s 1026/Q -BL TBXH ngày 11 tháng 8 năm 2009 v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, g m 281 th t c 4 c p, trong ó có 89 th t c c p Trung ương, 126 th t c c p t nh, 36 th t c c p huy n và 30 th t c c p xã thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. L công b b TTHC c a B ư c ti n hành trang tr ng, úng quy nh vào ngày 13/8/2009. Sau L công b , T công tác ti p t c soát xét l i toàn b h sơ c p nh t Ph n m m máy xén và Trang Web c a B . 2. Tri n khai giai o n 2 c a án. Căn c hư ng d n c a T công tác chuyên trách CCTTHC c a Chính ph , T công tác th c hi n án 30 c a B ã xây d ng K ho ch chi ti t các ho t ng th c hi n án 30 c a B trong giai o n II, t 1/7/2009 n 28/2/2010, bao g m c D toán kinh phí theo Thông tư 129/2009/TT-BTC cho năm 2009 và 2010. Hi n T công tác 30 c a B ang khNn trương chuNn b các i u ki n t ch c t p hu n cho Lãnh o và chuyên viên các ơn v thu c B (d ki n vào ngày 4/9/2009) v vi c th c hi n giai o n rà soát TTHC theo Công văn s 172/CCTTHC ngày 30/7/2009. Ph i h p v i T CTCCTTHC c a Chính ph ti n hành l a ch n danh m c các TTHC ưu tiên rà soát, g m 12 TTHC thu c các lĩnh v c vi c làm, lao ng – ti n lương và b o hi m xã h i theo xu t c a T Tư v n.
  2. 3. Ki n ngh ngh T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ti p t c h tr T công tác 30 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c tri n khai giai o n 2 c a án, m b o yêu c u ra./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT, T CT30. Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản