Báo cáo số 826/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Báo cáo số 826/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 826/BC-BYT về việc tổng hợp tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 826/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 826/BC- BYT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH THI T H I V Y T VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG KH C PH C H U QU MƯA LŨ DO NH HƯ NG C A BÃO S 4 I. TRI N KHAI CÔNG TÁC Y T I PHÓ V I BÃO VÀ LŨ L T DO NH HƯ NG C A BÃO: Ngay khi có d báo c a Trung tâm Khí tư ng thu văn Qu c gia, Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t ã thư ng tr c theo dõi di n bi n c a bão s 4.Th c hi n Công i n s 31 ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a Văn phòng Thư ng tr c ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương, Công i n s 1294/C - TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 09/8/2008,B Y t ã có Công i n khNn s 5466/C -BYT, ngày 07/8/2008;Công i n khNn s 5230/C -BYT, ngày 09/8/2008;Công i n khNn s 5538 ngày 11/8/2008 yêu c u S Y t các các t nh mi n núi phía B c, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , thành ph H i Phòng, t nh Qu ng Ninh và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: - Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. - S n sàng chuNn b các phương án b o v ho c di d i cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t ; tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa bão. - Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. - Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948125599. Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t ã thư ng xuyên c cán b tr c theo dõi di n bi n tình hình t các a phương thông qua báo cáo b ng i n tho i và báo cáo b ng fax c a S Y t các t nh trong vùng ch u nh hư ng c a bão. Qua t ng h p tình hình, S Y t các a phương ã tăng cư ng cán b , b sung thu c và hoá ch t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t do nh hư ng c a bão, lũ và t ch c các oàn cán b i ki m tra, tr c ti p ch o công tác chuNn b phòng ch ng bão t i các
  2. a bàn tr ng i m, thành l p các t , i c p c u s n sàng cơ ng làm nhi m v sơ c u, c p c u n n nhân. Các b nh vi n, cơ s i u tr ã cho xu t vi n các b nh nhân nh s n sàng ti p nh n và c p c u n n nhân c a bão, l t. Th c hi n Công văn s 1318/TTg-KTN c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c, 10h00 ngày 13/8/2008, B Y t cũng ã có Công i n g i S Y t các t nh, thành ph Hà Giang, Lào Cai, B c K n, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th và các ơn v tr c thu c ngành y t ngh ti p t c các ho t ng kh c ph c h u qu l t bão và t p trung vào nhi m v tr ng tâm là giám sát và phòng ch ng d ch b nh sau mưa lũ. Ban ch huy Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u b n B Y t thư ng xuyên theo dõi sát tình hình t i các a phương, ch o các S Y t tích c c kh c ph c h u qu c a thiên tai, tăng cư ng thư ng tr c c p c u 24/24 gi , tăng cư ng giám sát, phòng ch ng d ch b nh sau khi nư c rút và s n sàng áp ng nhu c u c a các a phương v cơ s thu c PCLB, hoá ch t kh trùng, phương ti n PCLB. B Y t ã c Th trư ng Nguy n Bá Thu cùng oàn công tác c a Chính ph n tr c ti p làm vi c và ch o công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu lũ l t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t t i các t nh b thi t h i do nh hư ng c a bão s 4 gây ra. Bên c nh ó ã có 3 oàn công tác i 3 t nh Phú Th , Yên Bái và Lào Cai ( oàn i Phú Th do lãnh o Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng làm trư ng oàn và 2 oàn i Yên Bái và Lào Cai do 02 lãnh o C c YTDP và MT làm trư ng oàn) hư ng d n các a phương tri n khai các bi n pháp m b o v sinh môi trư ng, kh trùng nư c sinh ho t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t. II. THI T H I DO BÃO S 4 GÂY RA: Theo báo cáo c a S y t các a phương thì bão lũ ã làm 120 ngư i ch t, trong ó Lào Cai (53), Yên Bái (35), Hà Giang (9), Qu ng Ninh (8), Phú Th (10), B c K n(2), Lai Châu, Thái Nguyên, L ng Sơn m i t nh có 1 ngư i ch t. Ngoài ra, còn có 43 ngư i m t tích: Lào Cai (32), Yên Bái (3), Hà Giang, Thái Nguyên, B c C n m i t nh 2 ngư i, Phú Th , Lai Châu m i t nh m t ngư i. 1. T nh Lào Cai: T i Lào Cai, lũ sông H ng dâng cao ã nh n chìm m t lo t các xã ven sông c a huy n Bát Xát, B o Yên. Trong ó 53 ngư i ch t, 32 ngư i m t tích, 9 ngư i b thương c a toàn t nh thì riêng Bát Xát ã có 21 ngư i ch t, 29 m t tích. M t c m dân cư v i 19 nóc nhà c a xã ven sông Tr nh Tư ng ã b xóa s hoàn toàn. Nư c lũ dâng t ng t trong êm 8/8 ã cu n trôi 22 cư dân, trong ó ch 3 ngư i tìm th y xác. 2. T nh Yên Bái: T i Yên Bái, lũ sông Thao ang m c nh. Trong ngày mùng 10, nư c lũ t 34,3 m, vư t báo ng 3 là 2,3 m và ch th p hơn lũ l ch s năm 1968 có 0,12 m. Nư c ã tràn b làm ng p 6 huy n, th g m L c Yên, Yên Bình, Văn Yên, Tr n Yên, Mù Căng Ch i và thành ph Yên Bái, làm 35 ngư i thi t m ng, 3 ngư i m t tích. T i công trình th y i n H B n 1 (huy n Mùa Căng Ch i) c xe ôtô và lái xe b cu n trôi. Cũng gi ng như Lào Cai, Yên Bái ang b cô l p hoàn toàn v i bên ngoài. Các qu c l 32, 37 b s t l n ng. ư ng s t ngưng tr t êm 8/8 do nư c lũ cao hơn n n ư ng t i 2
  3. m. Nhi u xã phư ng b cô l p gi a bi n nư c. UBND t nh ã ph i huy ng dân quân, b i sơ tán g n 7.000 h dân, t p trung ch y u huy n Tr n Yên và thành ph Yên Bái. 3.T nh Phú Th : T i Phú Th , nư c sông Thao lên cao ã nh hư ng n 180 km ê t , h u sông Thao. Toàn b dân cư thu c các huy n H Hòa, Thanh Ba, CNm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, th xã Phú Th và thành ph Vi t Trì luôn trong tình tr ng báo ng. n chi u 9/8, tuy n ê bao, ê b i d c sông Thao ã không th c m c , ã b tràn, v . ê t , h u sông Thao b tràn v i t ng chi u dài 35 km. Nư c lũ ào t vào các xóm làng, nh n chìm g n 3.000 ngôi nhà. T ng h p thi t h i v y t : Nhà cán Cơ s S cán b yt Cơ s yt b Thi t h i Ư c tính Tên ơn v b b b s p, yt b , khác b ng ti n thương ng p ng p s p nư c T nh Lào Cai 1 7 3 5 480.000.000 TYT xã Long X H ng toàn b 50.000.000 Phúc - H. B o thu c Yên TYT th tr n X H ng t b o 50.000.000 Ph Ràng- H. qu n Văcxin, B o Yên máy bơm nư c PK KKV 2 X H ng toàn b 170.000.000 Long Khánh- thu c, H. B o Yên 10m tư ng rào B nh vi n 4 40.000.000 huy n B o Yên TYT xã Quang X 5.000.000 Kim – H. Bát Xát TYT xã C c X S t ư ng 5.000.000 San H. Bát Xát vào tr m TYT xã Ng i 1 1 X B s t l có 80.000.000 Th u H. Bát nguy cơ ph i Xát di d i TYT xã T X Nguy cơ s t 30.000.000 Ngài Ch - H. l khu hành Mư ng chính
  4. Khương TYT xã Lu – X 10.000.000 H. B o Th ng T nh Yên Bái 186 96.850.000 BV K t nh 31 Ng p và s t 15.500.000 t BV huy n và 51 Ng p và s t 28.050.000 PK khu v c t TYT xã, 26 Ng p và s t 14.300.000 phư ng t Các ơn v 78 Ng p và s t 39.000.000 khác trong t ngành T nh Phú Th 14 1 1 B nh vi n 1 huy n oan Hùng TYT xã 13 1 1 phư ng T nh B c K n 02 25.000.000 TYT xã, 02 T c mái phư ng III. DANH M C Ã C P THU C, HOÁ CH T, THI T BN C P CHO CÁC S YT : Cơ s CloraminB Áo K- Manuge T nh thu c B t phao Othrine Viên (chai 500ml) (cơ s ) (kg) (chi c) 2EW (lít) Lào Cai 100 50 000 1 575 20 36 20 Yên Bái 100 100 000 595 100 36 20 Phú Th 50 50 000 980 50 Tuyên Quang 20 105 36 20 Hà Giang 25 30 T ng s 295 200 000 3 255 200 106 60 TL. B TRƯ NG
  5. CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản