Báo cáo số 8389/QLD-GT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
4
download

Báo cáo số 8389/QLD-GT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 8389/QLD-GT về tình hình thị trường dược phẩm 07 tháng đầu năm 2008 do Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 8389/QLD-GT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------------- S : 8389/QLD-GT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO “TÌNH HÌNH TH TRƯ NG DƯ C PH M 07 THÁNG Đ U NĂM 2008” Kính g i: Đ ng chí T ng biên t p báo đài 1. Tình hình th trư ng dư c ph m 07 tháng đ u năm 2008 + Th trư ng dư c ph m 07 tháng đ u năm 2008 tương đ i n đ nh, có đi u ch nh sau m t th i gian si t ch t ki m ch giá theo ch đ o c a Chính ph . Tuy nhiên m c đ đi u ch nh v n th p hơn di n bi n th trư ng giá c , không có s tăng giá đ t bi n, b t h p lý và ti p t c đáp ng đ thu c cho nhu c u khám b nh, ch a b nh, phòng ch ng d ch b nh v i ch t lư ng t t. + Tuy nhiên, theo ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 481/TTg- KTTH ngày 31/3/2008 v vi c tăng cư ng các gi i pháp đ y m nh xu t kh u, ki m ch nh p siêu và đ m b o cân đ i, qu n lý giá c các m t hàng thi t y u thì dư c ph m là 1/14 m t hàng yêu c u gi n đ nh giá t đ u năm đ n 30/6/2008 nên trư c nh hư ng các chi phí c a các y u t đ u vào c a ngành dư c tăng cao như nguyên li u, lãi vay ngân hàng, chi phí v n chuy n... cùng v i ch trương cho phép đi u ch nh giá h p lý c a Chính ph nên trong tháng 7/2008 ch s giá nhóm hàng dư c ph m, y t cao hơn tháng trư c. Nhưng ch s giá nhóm hàng dư c ph m, y t 07 tháng đ u năm 2008 là 5,95% b ng 1/3 so v i ch s giá tiêu dùng chung c a xã h i (19,78%) và v n ti p t c đ ng 9/10 v ch s giá c a các nhóm hàng ch y u. B ng 1. T l ch s giá nhóm hàng dư c ph m, y t / CPI Nhóm hàng T.01 T.02 T.03 T.04 T.05 T.06 T.07 CPI 2.38 6.02 9.19 11.6 15.96 18.44 19.78 Th c ph m 3.75 11.56 13.08 25.12 18.23 21.83 23.45 Lương th c 3.35 6.71 17.91 15.59 52.88 59.44 58.85 Dư c ph m, y t 0.67 1.13 1.87 2.7 3.19 3.87 5.95 T l ch s giá dư c 28,15 18,77 20,35 23,27 19,99 20,99 30,08 ph m, y t / CPI Ngu n: T ng c c Th ng kê Bi u đ 1. Ch s giá nhóm hàng trong y u 07 tháng đ u năm 2008 170 CPI Thùc phÈ m 160 L - ¬ng thùc 150 D- î c phÈm, y tÕ 140 130 120 110 100 90 T.01 T.02 T.03 T.04 T.05 T.06 T.07 + Hi n t i, vi c đ m b o cung ng thu c t i các cơ s khám, ch a b nh công l p g p khó khăn do vư ng m c c a qui đ nh hi n hành yêu c u giá thu c trúng th u n đ nh 6- 12 tháng trong khi các cơ s khám ch a b nh công l p ch m thanh toán ti n thu c 3- 12 tháng cho các doanh nghi p, giá m t s thu c phê duy t trúng th u t i các cơ s khám ch a b nh công l p t tháng 1/2008 th p hơn nhi u so m t b ng chung giá th trư ng hi n t i nên m t s đơn v trúng th u đã b th u không cung ng thu c, ch u ph t h p đ ng. Tuy nhiên, B Y t đã ch đ o các công ty kinh doanh thu c, b nh vi n cung ng đ thu c và không đ x y ra tình tr ng thi u thu c. 1
  2. 2. Tri n khai thông báo s 147/TB- VPCP ngày 23/6/2008 c a Văn phòng chính ph ; Công đi n ho t c s 1063/CĐ-TTg ngày 8/7/2008 và Công đi n s 1245/CĐ- TTg ngày 3/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá thu c nh ng tháng cu i năm 2008. 2.1. Ngày 1/7/2008, t i bu i h p giao ban các T ng biên t p báo đài do Ban Tuyên giáo Trung ương t ch c, B Y t đã thông báo ch trương qu n lý giá thu c sau 30/6/2008. 2.2. Ngày 01/7/2008, B Y t có công văn s 4267/BYT-QLD g i Ch t ch UBND các t nh, thành ph đ ph i h p tri n khai các bi n pháp bình n th trư ng dư c ph m sau 30/6/2008. Công văn đã nêu rõ trách nhi m UBND t nh trong vi c bình n th trư ng thu c t i đ a phương. Đ ng th i, B Y t cũng hư ng d n đ a phương các nguyên t c, trình t ưu tiên trong vi c ti p nh n và xem xét đ ngh kê khai l i giá thu c thu c th m quy n; đ ngh Ch t ch UBND ch đ o S Tài chính, Kho b c nhà nư c t i đ a phương, B o hi m xã h i t nh, thành ph ưu tiên ng trư c kinh phí, gi i quy t các th t c đ c p kinh phí cho các cơ s khám, ch a b nh k p th i thanh toán ti n thu c cho các cơ s cung ng thu c. - Ngày 01/7/2008 C c Qu n lý Dư c cũng có công văn s 6295/ QLD- GT đ ngh S Y t , B nh vi n, các cơ s s n xu t, kinh doanh t ng h p báo cáo tình hình cung ng thu c cho các cơ s khám, ch a b nh và tri n khai Thông báo s 147/TB- VPCP c a Văn Phòng Chính ph . - Trong tháng 7/2008, T công tác liên ngành t i trung ương đã ti n hành xem xét công văn đ ngh đi u ch nh c a 352 m t hàng nh p kh u c a 30 cơ s kinh doanh thu c (08 cơ s nh p kh u và 22 cơ s s n xu t thu c nư c ngoài ho c cơ s u quy n đăng ký thu c. Trong đó, 330 m t hàng đang đ ngh gi i trình tính h p lý vi c đ ngh đi u ch nh giá này. 2.3. B Y t đã thành l p 02 đoàn thanh tra giá thu c t i Tp. H Chí Minh và m t s t nh phía Nam và t i Tp. Hà N i theo Quy t đ nh s 2445/QĐ- BYT và 2446/QĐ- BYT ngày 4/7/2008 đ ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch đ o c a B Y t v tri n khai Thông báo s 147/TB- VPCP c a Văn phòng Chính ph và văn b n s 4267/BYT- QLD c a B Y t v vi c đi u ch nh giá v i l trình phù h p, tránh hi n tư ng tăng giá trên di n r ng sau 30/6/2008 trong ph m vi c nư c. 2.4. B Y t đã có văn b n s 4857/BYT- QLD ngày 9/7/2008 g i Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c tri n khai Công đi n ho t c s 1063/CĐ-TTgngày 8/7/2008 c a Th tư ng Chính ph có v vi c tăng cư ng bi n pháp qu n lý th trư ng, ch n ch nh các bi u hi n tiêu c c trong s n xu t, kinh doanh các m t hàng thi t y u, trong đó có m t hàng thu c ch a b nh. 2.5. T 1- 11/7/2008, B Y t đã tri n khai công tác bình n th trư ng dư c ph m 06 tháng cu i năm 2008 t i Tp. H Chí Minh, Tp. Hà N i, 08 t nh thu c Khu v c Duyên h i Mi n Trung và 13 t nh Đ ng b ng Sông C u Long. 2.6. Ngày 21/7/2008, B Y t đã ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B K ho ch đ u tư, B Tài chính t ch c bu i h p th o lu n các gi i pháp tháo g khó khăn ngu n cung ng thu c, hoá ch t và v t tư y t tiêu hao t i m t s cơ s khám ch a b nh công l p. 2.7. Theo Quy t đ nh s 711/QĐ- TTrB ngày 28/7/2008, B Y t đã thành l p đoàn thanh tra các ho t đ ng c a Nhà thu c trong các cơ s khám b nh và ch a b nh. K t qu thanh tra cho th y: 83% m t hàng thu c trong t ng s 400 lư t kh o sát t i nhà thu c b nh vi n có giá th p hơn giá thu c t i th trư ng. 2.8. Tri n khai công đi n s 1245/CĐ- TTg ngày 3/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tri n khai Công đi n ho t c s 1063/CĐ-TTg ngày 8/7/2008, Thanh tra B Y t đã có văn b n s 734/TTrB- CV4 ngày 5/8/2008 v vi c ch đ o Thanh tra Y t các t nh, thành ph ph i h p v i Cơ quan Công an, Cơ quan Qu n lý th trư ng t ch c thanh tra, ki m tra các qui đ nh v qu n lý giá thu c và thi t l p đư ng dây nóng t i Thanh tra S đ ti p nh n các thông tin ph n ánh v tình hình giá thu c t i đ a phương. - Ti p t c ph i h p v i B Tài chính ki m tra cơ c u giá thành c a các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thông qua xem xét H sơ kê khai, kê khai l i giá thu c t i trung ương và đ a phương. 3. Các gi i pháp bình n th trư ng dư c ph m nh ng tháng còn l i cu i năm 2008. Đ đ t đư c m c tiêu: (1) Tăng ngu n cung ng thu c đ b o đ m cân đ i “cung-c u” h p lý; (2) n đ nh giá thu c m c h p lý đ i v i nh ng thu c thu c Danh m c thu c ch a b nh ch y u dùng trong cơ s khám ch a b nh; (3) T p trung qu n lý giá thu c cung ng cho b nh vi n, thu c t i các nhà thu c n m trong khuôn viên c a các cơ s y t công l p đ có giá b ng ho c th p hơn giá th trư ng, trong năm 2008, B Y t s th c hi n nh ng gi i pháp ch y u sau đ n đ nh th trư ng dư c ph m: 3.1. Tăng ngu n cung ng thu c phòng và ch a b nh cho ngư i (gi i pháp cơ b n). + Trư c m t: - Ti p t c khuy n khích th c hi n vi c gia công thu c và tăng cư ng s n xu t, s d ng thu c trong nư c. 2
  3. - Ch đ o tăng cư ng nh p kh u thu c và không đ thi u thu c. 3.2. Tri n khai qu n lý nhà thu c n m trong khuôn viên b nh vi n theo Quy t đ nh s 24/2008/QĐ- BYT ngày 11/7/2008 theo đó giá thu c bán l t i nhà thu c b nh vi n đư c qu n lý theo th ng s bán l , nơi ti n thu c chi m t tr ng l n trên th trư ng. 3.3. Ti p t c công khai công tác qu n lý nhà nư c v giá thu c như tăng cư ng chia s thông tin qu n lý giá thu c v i Cơ quan truy n thông, công b giá CIF 2008 (giá nh p kh u) lên website c a C c Qu n lý Dư c. 3.4. Đ y m nh công tác đ u th u thu c theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 10/2007/TTLT- BYT- BTC ngày 10/08/2007 hư ng d n đ u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p như công khai, minh b ch giá thu c trúng th u năm 2008, khuy n khích các S Y t nghiên c u áp d ng hình th c đ u th u t p trung đ xem xét tính kh thi c a k ho ch thí đi m t ch c đ u th u Qu c gia… 3.5. Ph i h p các B Tài chính, Công Thương đ tăng cư ng xem xét vi c đi u ch nh giá theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 hư ng d n qu n lý nhà nư c v giá thu c dùng cho ngư i và ch đ o c a Chính ph t i Thông báo s s 147/TB- VPCP: c n đi u ch nh giá có l trình, h p lý và tránh vi c tăng giá đ ng lo t, tăng b t h p lý. 3.6. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v giá thu c 3.7. Tăng cư ng phân c p v qu n lý nhà nư c đ i v i giá thu c cho các S Y t đ đ m b o tính đ ng b và kh thi t trung ương đ n đ a phương, tăng cư ng trách nhi m c a 64 t nh, thành ph trong vi c bình n giá thu c. C c Qu n lý Dư c- B Y t xin chân thành cám ơn s h p tác c a Đ ng chí T ng Biên t p trong th i gian qua và mong mu n ti p t c nh n đư c s h p tác trong th i gian t i nh m ph i h p tuyên truy n góp ph n đ m b o cung ng đ thu c cho nhân dân v i ch t lư ng t t, giá c h p lý và s d ng thu c an toàn, hi u qu . Xin chân thành cám ơn và trân tr ng kính chào./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Văn phòng chính ph (V KGVX) (đ b/c); - Ban Tuyên giáo TW (đ b/c); - B Thông tin và Truy n thông (đ b/c); - BTr. Nguy n Qu c Tri u (đ b/c); Trương Qu c Cư ng - Các Th trư ng BYT (đ b/c); - Lưu: VT, GT. 3
Đồng bộ tài khoản