Báo cáo số 899/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
4
download

Báo cáo số 899/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 899/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý III/2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 899/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 899/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2008 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV- CCHC ngày 12 tháng 2 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng quý, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính c a B trong Quý III/2008 ( n ngày 15/9/2008) như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH 1. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t a. án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: Trong quý III năm 2008, B Y t ã trình và ư c Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n sau: - Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 c a Chính ph v vi c quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th uc phNm. - Ngh nh s 88/2008/N -CP ngày 5/8/2008 c a Chính ph Quy nh v xác nh l i gi i tính. - Quy t nh s 117/2008/Q -TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i. - Quy t nh s 120/2008/Q -TTg ngày 29/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. b. án ã g i Văn phòng Chính ph : - D th o Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph . - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phòng, ch ng b nh t t trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân.
  2. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh bi n pháp khuy n khích th c hi n t t chính sách dân s và KHHG . - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ki m soát dân s các vùng bi n o và ven bi n. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành Quy nh áp d ng các bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. - D th o án i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) trong các ơn v s nghi p y t công l p ( án trình B Chính tr ). c. án ang hoàn thi n và s g i Văn phòng Chính ph trong Quý IV: - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án Nâng cao năng l c Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Ngh nh c a Chính ph v chính sách i v i cán b , viên ch c y t công tác vùng có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn. - Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m v ki m d ch y t biên gi i. - D th o Ngh nh c a Chính ph v b o m an toàn sinh h c t i phòng xét nghi m, áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly y t và áp d ng các bi n pháp ch ng d ch c thù trong th i gian có d ch. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án T ng th nâng cao ch t lư ng dân s Vi t nam. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th h th ng các cơ s ào t o c a ngành y t . - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th h th ng x lý ch t th i r n y t . - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v công b d ch. d. Văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B Y t T 15/6/2008 n 12/9/2008, B Y t ã ban hành theo thNm quy n 13 văn b n quy ph m pháp lu t, g m 10 Quy t nh, 01 Ch th , 01 Thông tư và 01 Thông tư liên t ch. V cơ b n, các văn b n ã gi i quy t ư c nh ng v n b c xúc c a ngành y t trong các lĩnh v c: Khám ch a b nh, Y t d phòng, Khoa h c – ào t o, dân s k ho ch hoá gia ình.v.v. Trong ó, áng chú ý là Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07/7/2008 c a B trư ng B Y t ban hành Quy nh v s d ng v c xin, sinh phNm y t trong d phòng và i u tr ; Quy t nh s 24/2008/Q -BYT ngày 11/7/2008 c a B trư ng B Y t ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a nhà thu c b nh vi n; Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 v vi c ban hành Quy t c ng
  3. x c a cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p y t ; Thông tư s 09/2008/TT- BYT ngày 01/8/2008 v vi c Hư ng d n vi c k t h p gi a các cơ s ào t o cán b y t v i các b nh vi n th c hành trong công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và chăm sóc s c kh e nhân dân; Thông tư liên t ch s 08/2008/TT/BYT-BGD T ngày 08/7/2008 v vi c Hư ng d n công tác b o m v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s giáo d c. V i c thù ào t o nhân l c y t là vi c t ch c ào t o luôn g n li n v i th c hành, th c t p t i các cơ s y t nhi u tuy n khác nhau, Th c hi n Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t , nh m ch n ch nh vi c xác nh quy mô ào t o, qu n lý và t ch c ào t o, liên k t ào t o và m ngành ào t o trong lĩnh v c y t , góp ph n m b o ch t lư ng ào t o nhân l c y t , ngày 27/6/2008 B trư ng B Y t ã ban hành Ch th s 06/2008/CT-BYT v vi c tăng cư ng ch t lư ng ào t o nhân l c y t . 2. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t Vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c y t ã tuân th y các quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Các ho t ng ban hành văn b n quy nh pháp lu t ã ư c th c hi n nghiêm túc theo Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh c a Chính ph , các quy nh t i Quy t nh s 4278/2004/Q - BYT ngày 01/12/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t và Quy t nh s 17/2007/Q -BYT ngày 01/02/2007 v vi c ban hành Quy ch ki m tra, rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Vi c c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ch có th th c hi n ư c sau khi Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c chính th c có hi u l c vào ngày 01/1/2009. 3. V c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c y t , c bi t là th t c hành chính liên quan n cá nhân, doanh nghi p - B Y t ang ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. - Tri n khai K ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( ư c ban hành theo Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ), T công tác th c hi n án 30 c a B Y t ã ư c thành l p (theo Quy t nh s 2300/Q -BYT ngày 26/6/2008) và ang tri n khai nhi m v ư c giao theo hư ng d n c a T công tác trung ương v ơn gi n hóa th t c hành chính. c bi t, B Y t ã ban hành Quy t nh s 31/2008/Q7 -BYT ngày 22/8/2008 c a B Y t v vi c công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành n ngày 31/12/2007 ã h t hi u l c pháp lu t. - Ti p t c duy trì ho t ng chuyên m c "C i cách hành chính" và "B n h i, B Y t tr l i" trên trang tin i n t c a B thu th p ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p
  4. và ngư i dân v nh ng v n liên quan n y t . Hi n B Y t ang t ch c, cơ c u l i cán b các ơn v có liên quan làm t t công tác ti p nh n và x lý thông tin tr l i b n c trên chuyên m c. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH 1. Xây d ng và hoàn thi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ngành Y t . - B Y t ang ti p t c hoàn ch nh d th o ch c năng, nhi m v c a các V , C c thu c B Y t và quy nh phân c p v công tác TCCB, K ho ch, u tư cho T ng c c Dân s - K ho ch hoá gia ình tri n khai Ngh nh s 188/2007/N -CP và ang trình Th tư ng Chính ph d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . - B Y t ã ph i h p v i V T ch c biên ch B N i v t ch c tri n khai Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 25/4/2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a s y t , phòng y t huy n thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n n các S Y t a phương và các ơn v tr c thu c B và chuNn b xây d ng D th o Ngh nh quy inh v t ch c ơn v s nghi p y t ia phương theo ch o c a Th tư ng Chính ph . - ang tích c c t ch c tri n khai th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP quy nh h th ng qu n lý nhà nư c và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm; Ngh nh 115/2005/N -CP và Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m cho 18 ơn v tr c thu c B . - Ti p t c ôn c các ơn v s nghi p y t xây d ng án th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p. 2. Thành l p và ki n toàn các t ch c: - B Y t ang xem xét phê duy t án chuy n i c a Trung tâm Nghiên c u, s n xu t v c xin và sinh phNm y t thành t ch c khoa h c công ngh công l p t trang tr i kinh phí theo Ngh nh 115. 3. V ch chính sách i v i cán b , viên ch c y t : - Ti p t c tri n khai xây d ng d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t . - Ti p t c tri n khai th c hi n án m i giáo sư, Phó giáo sư và chuyên gia y t ã ngh hưu, còn s c kho t nguy n tham gia công tác ào t o và nghiên c u khoa h c, tư v n và d ch v y t ã ư c B trư ng B Y t phê duy t.
  5. - ang t ng h p ý ki n óng góp hoàn thi n d th o Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. - Ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t th c hi n và phê duy t vi c chuy n ng ch, nâng ng ch, nâng lương thư ng xuyên, nâng lương s m và các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c. B Y t cũng ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t th c hi n các chính sách chuy n ng ch, nâng ng ch, chính sách lương và các chính sách khác i v i các cán b , công ch c, viên ch c ngành y t . III. TH C HI N PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C Y T - B Y t ti p t c hư ng d n các ơn v th c hi n nghiêm vi c phân c p trong phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u theo Quy t nh s 2738/Q -BYT ngày 24/7/2007 c a B trư ng B Y t ã ký y quy n phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u c a các ơn v thu c B Y t và Quy t nh s 4318/Q -BYT ngày 06/11/2007 c a B trư ng B Y t v vi c u quy n cho Th trư ng ơn v s nghi p tr c thu c B Y t phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u t ngu n ngân sách chi thư ng xuyên và các ngu n thu h p pháp khác, t qu phát tri n s nghi p, qu khen thư ng phúc l i. - ang xây d ng cơ ch u quy n cho Th trư ng ơn v s nghi p tr c thu c B Y t phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u t ngu n v n ODA, t o i u ki n thu n l i cho cơ s th c hi n công tác u th u, ng th i nâng cao vai trò và trách nhi m c a cơ s trong công tác u th u nói riêng và th c hi n quá trình tri n khai phân c p qu n lý tài chính nói chung. - ang hoàn thi n Quy nh phân c p qu n lý v công tác t ch c, cán b , ào t o, nghiên c u khoa h c, k ho ch-tài chính, h p tác qu c t c a B Y t cho T ng c c Dân s -k ho ch hóa gia ình. IV. XÂY D NG VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÁN B CÔNG CH C - Ti p t c hư ng d n các ơn v tr c thu c B t ch c tri n khai th c hiên th c hi n công tác quy ho ch cán b lãnh o và b nhi m l i cán b lãnh o, gi i quy t ch ngh hưu cho cán b thu c B qu n lý. ã nghiêm túc th c hi n ch ngh hưu i v i các cán b , viên ch c theo ch o c a Th tư ng Chính ph , gi i quy t ngh qu n lý i v i các cán b viên ch c lãnh o thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t . - Trong quý III/2008, B Y t ã th c hi n các quy trình ki n toàn i ngũ cán b lãnh o c a 35 ơn v , b nhi m 50 trư ng h p và b nhi m l i 04 trư ng h p. Hư ng d n và phê duy t k ho ch và ki m tra, giám sát vi c ti p nh n, tuy n d ng, qu n lý, s d ng và th c hi n ch ngh hưu cán b , viên ch c cho các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t theo quy nh.
  6. - ã tích c c tri n khai án 1816 v luân phiên cán b , viên ch c chuyên ngành y t h tr chuyên môn cho các cơ s y t tuy n dư i. T ch c 03 bu i l ra quân 3 khu v c Hà N i, Hu và TP. HCM nh m nâng cao ch t lư ng chuyên môn cho tuy n dư i, ch ng quá t i tuy n trên, gi m chi phí i l i cho ngư i dân. - B Y t ã xây d ng và tri n khai K ho ch ào t o, b i dư ng nghi p v qu n lý cho 350 h c viên là Trư ng phòng Y t Huy n (50% s Huy n) c a 64 t nh; T ch c thành côngl p u ti n t i Yên Bái cho 70 Huy n c a 17 t nh phía B c. ã ti n hành kh o sát v s lư ng, trình chuyên môn nghi p v và qu n lý c a i ngũ cán b , công ch c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , trên cơ s ó, s ban hành Quy t nh giao biên ch s nghi p năm 2008 cho các ơn v s nghi p c a B Y t . V. TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V XÃ H I HOÁ CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN - B Y t ã nghiên c u và tham gia ý ki n v i B Tài chính v d th o Thông tư hư ng d n m t s i u c a Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v công s d ng ngân sách nhà nư c (Công văn s 5299/BYT-KH-TC ngày 30/7/2008). - B Y t ã ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng và xu t danh m c các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuNn khuy n khích phát tri n xã h i hoá theo Ngh nh 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong các lĩnh v c s nghi p (công văn s 6080/BYT-KH-TC ngày 03/9/2008) g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - B Y t ã c cán b tham gia Ban so n th o án “Xã h i hoá m t s lo i hình d ch v công c ng; t ch c và cơ ch ho t ng c a các ơn v s nghi p d ch v công” v i B Tài chính theo ch o c a Chính ph . VI. CÔNG TÁC HOÀN THI N H TH NG NNH M C, CH CHI TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C THÙ I V I NGÀNH Y T - Ngày 14/7/2008 B trư ng B Y t ã ký ban hành văn b n s 4933/BYT-KH-TC g i S Y t các t nh, TP tr c thu c TW xây d ng nh m c, l p, phân b d toán ngân sách y t năm 2009 theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hoá nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho nhân dân; văn b n s 4934/BYT-KH-TC g i các ơn v hành chính, s nghi p tr c thu c B và các Chương trình, d án y t qu c gia v ôn c tri n khai th c hi n d toán cu i năm và xây d ng d toán ngân sách năm 2009. - B Y t ang ch trì và ph i h p v i các ơn v nghiên c u v tài chính y t d phòng (trong ó có quy nh v n i dung và nh m c chi thu c lĩnh v c y t d phòng) trình c p có thNm quy n ban hành nh m th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 v vi c m b o t l chi cho y t d phòng t t i thi u 30%. - B Y t cũng ang ph i h p v i các ơn v và các B ch c năng xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n Quy t nh s 117/2008/Q -TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng
  7. Chính ph v vi c i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i. VII. CÔNG TÁC HI N I HOÁ N N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C - Trong Quý III/2008, B Y t ang ti n hành các th t c thuê tư v n hoàn thi n, ban hành 28 quy trình ã t ch c h i th o góp ý trong năm 2007 và ti p t c xây d ng 51 quy trình ã ăng ký tri n khai áp d ng trong năm 2008. i v i 5 ơn v ã ư c c p ch ng nh n tiêu chuNn phù h p h th ng ch t lư ng ISO 9001:2000, ang ti p t c b sung quy trình và chuNn b ánh giá giám sát duy trìho t ng theo quy nh c a B Khoa h c Công ngh 6 tháng/1 l n. B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . - Song song v i vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng TCVN ISO 9001: 2000, B Y t ang tri n khai áp d ng ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) nh m nâng cao hi u qu công vi c, rút ng n th i gian x lý văn b n. có cơ s pháp lý cho th c hi n ho t ng này, ngày 18/3/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 896/Q -BYT v vi c Ban hành Quy ch giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t và ã ban hành k ho ch tri n khai x lý văn b n qua ph n m m Văn phòng i n t trong năm 2008. Hi n B Y t ang ôn c các ơn v tri n khai theo k ho ch ã ư c phê duy t. Trên ây là báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n c i cách hành chính Quý III năm 2008 tính n ngày 15/09/2008 c a B Y t . Kính g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản